Home တၢ်ကစီၣ် ပဒိၣ်သ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤ ဒွဲၣ်အူၦၢ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိ ကျီးလီၢ် ၄၀ ဃၣ်ဃၣ် မ့ၣ်အူအီၣ် ဟးဂီၤ ကွံာ်၀ဲ

ပဒိၣ်သ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤ ဒွဲၣ်အူၦၢ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိ ကျီးလီၢ် ၄၀ ဃၣ်ဃၣ် မ့ၣ်အူအီၣ် ဟးဂီၤ ကွံာ်၀ဲ

770
0

လါအ့ြဖ့ၣ် ၂၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ်

မိၣ်ကီၢ်စဲၣ် သထူၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဒနူၣ်သ၀ီ ပဒိၣ်သ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤအံၤ ဖဲတၤသူကစၢၢ်သ့ၣ်ၦၢ်(၀က်၀ံေတာင်) အကပိၤ က ပၤန့ၣ် ဒ်သိးတၢ်ကမၤဖျါထီၣ်၀ဲ ဒိဂ့ၤတဲာ်ဘၣ်တၢ်သူၣ်သ့ၣ်ၦၢ်အဂီၢ် ဟဲမၤရှဲလဲ၀ဲသ့ၣ်ၦၢ် ၂၀၀ အ့ကၢၣ် အဆၢကတီၢ် ခီဖျီဒဲွၣ်အူအီၣ်တၢ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိကျီးလီၢ်တဖၣ် မ့ၣ်အူဟဲအီၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်ဒီး နံၣ်ယံာ်တၢ်ထူၣ်တၢ်ဘိကျီးလီၢ် ၄၀ ဘ့ၣ် ဃၣ်ဃၣ် မ့ၣ်အူအီၣ်ဟးဂီၤကွံာ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကံွာ်လါအ့ြဖ့ၣ် ၁၁သီႇ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၂ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ခီဖျိလၢ သထူၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ သ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤ ၦၤမၤ တၢ်ဖိတဖၣ် ဒွဲၣ်အူ၀ဲသ့ၣ်ၦၢ်အဃိ ဒနူၣ်သ၀ီ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် လၢမိၢ်ပၢ်ဖံဖုအစိၤဘၣ်အစိၤ တၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိ သးသမူတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအမ့ၢ် သူၣ်၀ဲတူၢ်ရ့ၣ်ႇ နဲးသၣ်ႇ မံကိၣ်ႇ သဲးထူၣ်ႇ သဘျုၣ် ဒီး ရီဘၢၣ်ထူၣ်(ကီၣ်)တဖၣ် မ့ၣ်အူအီၣ်ဟးဂီၤကွံာ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒနူၣ်သ၀ီဖိ နီၣ်မံၣ်တူၣ် စံး၀ဲ“တၢ်တဘၣ်ဒွဲၣ်မ့ၣ်အူဘၣ်န့ၣ် သ၀ီဒီတဖျၢၣ်ြတီ၀ဲဘၣ်ဆၣ် ြတီတန့ၢ်ဘၣ်ႉ ခဲအံၤ ယရီဘၢၣ်ကျီး ၅ အ့ကၣ် မ့ၣ်အူအီၣ်ဟးဂီၤကွံာ်၀ဲလံလီၤႉ ခီဖျိလၢရီဘၢၣ်ထူၣ်အံၤန့ၣ် လၢယဖိ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အဂီၢ်ႇ ဟံၣ်ဖိဃီဖိကအီၣ်ဘၣ်အီဘၣ်အဂီၢ် ဘှါရဲန့ၢ်ၦၤလီၤႉ တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး မၤအီၣ်တဘၣ်ဘၣ်ႉ တၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူအဂီၢ် ခဲအံၤပဆါအီၣ်၀ဲပအံဘၢလီၤႉ ဒ်သိးကသူၣ်ကဒါက့ၤ ကချုးဆၢချုးကတီၢ်အဂီၢ် ပဆၢမုၢ်လၢ်လၢကမၤစၢၤၦၤလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

တၢ်ကသူၣ်သ့ၣ်ၦၢ်အလီၢ်လၢ မိၣ်ကီၢ်စဲၣ် တၢ်ကွၢ်ထဲကွဟုကယာ် ဟီၣ်လာ်တၢ်ထူးတၢ်တီၤ ဒီး ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်ကိ တိာ်၀ဲၤကျိၤ အသ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤကမၤဖျါထီၣ်အမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်အံၤ မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး KNU-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ သုးက့(၁)ဟီၣ်က၀ီၤအမဲာ်ညါႇ မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးလီၢ်က၀ီၤ ဒနူၣ်သ၀ီဖိတဖၣ် တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးလီၢ်လၢအ အိၣ်တ့ၢ်တခါလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢမိၣ်ကီၢ်စဲၣ်ႇ ကလုာ်ဒူၣ်ကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီ ကမံးတံာ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်ဟဲမၤဖျါထီၣ်၀ဲဒိဂ့ၤတဲာ်ဘၣ်သ့ၣ်ၦၢ်အံၤ KNU ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါမ့ၢ်ဂ့ၤႇ ၦၤပၢတၢ်လၢဒူသ၀ီပူၤစ့ၢ်ကီး တသ့ၣ်ညါ ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်ႉ တၢ်ဆှၢဟ့ၣ်လံာ်ထီဒါ၀ံၤမး သ့ၣ်ၦၢ်အံၤမၤ၀ဲဒၣ်လီၤန့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ ခံခီခံကပၤဘၣ် တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအဆၢကတီၢ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်တမၤ၀ဲဘၣ်ႉ ဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲဒၣ်ဒီးလီတဲစိလီၤႉ ခါဆူညါသုတမၤလၢၤ တဂ့ၤအဂီၢ် ပ၀ဲသ့ၣ် KNU တပၤ ဃ့ကညး၀ဲဒၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ကမၣ်လီၤန့ၣ်တဲ၀ဲဒၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ဒူသထူၣ်ကီၢ်ဆၣ် ကညီတၢ်ဆီၣ်ထဲွ မၤစၢၤသဲစး၀ဲၤလီၢ် ဒနူၣ်သ၀ီကရူၢ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ ပဒိၣ်စီၤသါသါ စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါအ့ြဖ့ၣ် ၁၆ သီအနံၤန့့ၣ်လီၤႉ

မိၣ်ကီၢ်စဲၣ် တၢ်ကွၢ်ထဲကွဟုကယာ် ဟီၣ်လာ်တၢ်ထူးတၢ်တီၤဒီး ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်ကိတိာ် ဒီကထၢၣ်မ့ကၠံၣ်၀့စံး၀ဲ“ဒွဲၣ်အူသ့ၣ်ၦၢ်န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲလံႉ ဘၣ်ဆၣ်မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲခိၣ်ဃၢၤလီၤႉ ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ၀ဲကမျၢၢ်တဖၣ်အဖီခိၣ် ပ၀ဲဒၣ်ပဒိၣ်ကရူၢ် မူဒါအိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ ၀ဲၤကျိၤန့ၣ် မူဒါအိၣ်၀ဲလီၤႉ ကိတိာ်ခိၣ်ယၤစ့ၢ်ကီး မူဒါအိၣ်၀ဲလီၤႉ ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်၀ံၤန့ၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ် ကအိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤမီၤႉ တၢ်သ့ဟံးမူဒါကဘၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤမီၤႉ ၦၤမၤအီၣ်ဃုးဖိတဖၣ်မ့ၢ်ဘၣ်ဒိဆါန့ၣ် ကတီၣ်ထီၣ်တပတီၢ်ဘၣ်တပတီၢ်ဒီး မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢကဘၣ်မၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် လၢကဘၣ် သမံသမိးအလီၢ်န့ၣ်အိၣ်၀ဲလီၤႉ တၢ်ကဘၣ်ဟံးဂ့ၢ်၀ီအလီၢ်န့ၣ် အိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ ယတၢ်ဂံၢ်ဆံးဘါစၢ်မ့ၢ်အိၣ်န့ၣ် ယၤယကစၢ်စ့ၢ်ကီး ကဟံအရ့လီၤႉ တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ တၢ်ကနုာ်လီၤဃိ ထံသမံသမိးမ့ၢ်ဂ့ၤႇ ကထံၣ်လိာ်သးဒီးကမျၢၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤဃာ်၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါအ့ြဖ့ၣ် ၁၆ သီအနံၤန့ၣ် လီၤႉ

တၢ်လီၢ်လၢထံကီၢ်ကမၤဖျါထီၣ်၀ဲ ဒနူၣ်ဒိဂ့ၤတဲာ်ဘၣ်တၢ်သူၣ်သ့ၣ်ၦၢ်တၢ်လီၢ်အံၤႇ မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးကစၢၢ်ကလိလၢ ဒနူၣ်သ၀ီ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်် သူၣ်တၢ်ဖျးတၢ်ဒီး ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးအလီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိလၢမ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်အဃိ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဒီးတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤအိၣ်၀ဲအမဲာ်ညါ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အဂီၢ် လၢကအီထံကသူထံအဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ထံလီၤစှၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ