Home တၢ်ကစီၣ် ဖဲဆဲးလီၤကၠိဖိမံၤအကတီၢ် မံၤအမဲာ်ညါကထၢနုာ်ဃုာ်ကညီအမံၤအဂီၢ် အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ် လံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ ဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲ

ဖဲဆဲးလီၤကၠိဖိမံၤအကတီၢ် မံၤအမဲာ်ညါကထၢနုာ်ဃုာ်ကညီအမံၤအဂီၢ် အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ် လံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ ဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲ

1212
0

လါမ့ၤ ၂၁ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤထိလ့

အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤ ကညီကလုာ်တဖၣ် ဖဲလဲၤဆဲးလီၤအဖိအလံၤမံၤလၢကၠိအကတီၢ်န့ၣ် ဖိသၣ်အမံၤ စးထီၣ်လၢ ကညီအမံၤတဖၣ်လၢအမ့ၢ်(စီၤႇ စးႇ နၣ်ႇ နီၢ်)တဖၣ် ကထၢနုာ်ဃုာ်၀ဲန့ၣ် ဖဲလါမ့ၤ ၁၈ သီအနံၤ အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ် ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်လၢကီၢ်ဆၣ်စုာ်စုာ်ဒီး ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ

ဖဲတၢ်လဲၤဆဲးလီၤမံၤလၢကၠိအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ကလုာ်တဖၣ်ဒီး နီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲလၢအအဲၣ်ဒိးထၢနုာ်ဃုာ်အ မံၤအံၤ ထၢနုာ်တူၢ်လိာ်ဃုာ်အီၤန့ၣ်ႇ ကီၢ်ခီဒိၣ် တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့မူဒါခိၣ်အံၤ ဟ့ၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲ ကီၢ်ဆၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့မူဒါခိၣ်တဖၣ်လံအဃိ အဲၣ်ဒိးဆီၣ်တခူထီၣ်က့ၤအီၤဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ် လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ မါအဲၤချ့ၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲမဟါ(လါမ့ၤ ၂၀ သီ)အနံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ယအဲၣ်ဒိးဆီၣ်တခူထီၣ်လၢ မ့ၢ်လဲၤဆဲးလီၤဖိသၣ်မံၤန့ၣ် မ့မ့ၢ်လၢကညီစှီၤန့ၣ် ကဘၣ်ထၢနုာ်ဃုာ်ဒီး စီၤႇ နီၢ် မ့မ့ၢ်လၢၦိၢ်ကညီတခီ ကဘၣ်ထၢနုာ်ဃုာ်၀ဲအမံၤလၢ စးႇ နၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤမ့ၢ်ဒၣ်ကလုာ်အတၢ်ပ နီၣ်တခါလီၤႉ အပူၤကွံာ်လၢညါန့ၣ် တၢ်ဖီခိၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤဒ်အံၤန့ၣ် တအိၣ်၀ဲဘၣ်ႉ ပနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲ ဘၣ်ထုးဂံၢ်ထုး ဘါလီၤႉ အခဲအံၤ ၦၤအိၣ်လၢတၢ်ဖီခိၣ်တဖၣ် အိးထီၣ်ဟ့ၣ်၀ဲကျဲလံဒီး မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တခါလီၤႉ ကညီမိၢ်ပၢ် တဖၣ်ကလူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲန့ၣ် အဲၣ်ဒိးဆီၣ်တခူထီၣ်ယဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် မါအဲၤချ့ၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါ ခီဖျိခိၣ်ရိၣ်နၣ်တၢ်ဆါအဃိ လါလၢကဟဲ လါယူၤန့ၣ် ဒ်ညီနုၢ်ကၠိအိးထီၣ်အဆၢကတီၢ် ကၠိကက့ၤအိး ထီၣ်အဂီၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတအိၣ်ဒံး၀ဲဘၣ်ဒီး ဖဲလါယူၤလံအပူၤ တၢ်ကစးထီၣ်အိးထီၣ်၀ဲလၢတီၤဖုၣ်အဂီၢ် ပဒိၣ်တဖၣ် ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါမ့ၤ ၁၉ သီအနံၤ ထံကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ် ဒီၣ်အီၣ်ဆါစူၣ်ကၠံၣ် ဒီး တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့၀ဲၤကျိၤ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်မၤ၀ဲတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအပူၤ စံးလီၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤ ၦၤနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ (၆ ကကွဲၢ်)ဘျဲၣ်အကျါ ကညီၦၤနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ (၂ ကကွဲၢ်)ဘျဲၣ်ဒီး တနီၤန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ကညီကလုာ်ဘၣ်ဆၣ် လၢတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါ(မှတ်ပံုတင်)အပူၤန့ၣ် ကညီအမံၤတပၣ် ဘၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး အိၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ