Home တၢ်ကစီၣ် ကညီကလုာ်ဒူၣ်လၢအတုၤအိၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် အဂၤသၢကထိဘျဲၣ် ကဟ့ၣ်ဆိဃာ်တၢ်ဖး

ကညီကလုာ်ဒူၣ်လၢအတုၤအိၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် အဂၤသၢကထိဘျဲၣ် ကဟ့ၣ်ဆိဃာ်တၢ်ဖး

1489
0
လါအီးကထိဘၢၣ် ၉ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

ကညီကလုာ်လၢအတုၤအိၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ၃၀၀၀ဂၤဘျဲၣ်ကလဲၤဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ဘီကီး၀့ၢ် ၦၤဟူးဂဲၤတၢ်လၢၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒီးတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲကရၢ (OKRSO)အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါ ဒ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ် က့ၤဆှၢဟ့ၣ်ကဒါၦၤလၢဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖးတဖၣ်အစရီအသိးန့ၣ် ကညီကလုာ်လၢအအိၣ်ဆိးဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ(၃ႇ၃၄၃)ဂၤဒီး လၢကဟဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၁ သီအနံၤ လဲၤဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖးတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲဟူးဂဲၤတၢ်တဂၤလၢအမ့ၢ် OKRSO ကရူၢ် ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ် စီၤစ့ၣ်ပလီၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “တကီၢ်ခါတၢ်အိၣ်သးခဲအံၤ လၢကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ပၦၤကညီတဖၣ် ၦၤလၢအမံၤလီၤလၢဟ့ၣ်တၢ်ဖး န့ၢ်ဖဲဘီကီးအံၤန့ၣ်အိၣ်၀ဲ ၃ႇ၃၄၃ ၤန့ၣ်လီၤႉ ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် ဖဲမဟါတဟါန့ၣ် ကဘၣ်ထၢနုာ်တၢ်ဖးဒ်လဲၣ်ႉ တၢ်လၢတၢ်ဖးဟးဂီၤ(ပယ်မဲ)န့ၣ် မၤအသးဒ်လဲၣ်ႉ တၢ်ဖးလၢတၢ်သ့ၣ်ညါပာ်ပနီၣ်အီၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ပကိးအ၀ဲသ့ၣ်ဒီးတဲပၠး၀ဲလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ၦၤဟဲ၀ဲဒၣ်တစဲးဖိလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ပမၤလိအ၀ဲသ့ၣ်လၢ(online)ပူၤစ့ၢ်ကီးလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ဒ်ၦၤလၢအဟ့ၣ်တၢ်ဖးအစရီနီၣ်ဂံၢ်အသိး ကညီကလုာ်လၢအတုၤအိၣ်ဘီကီးတဖၣ်အဂီၢ် မ့ၢ်ဘၣ်ထိၣ် ဘၣ်ဒွးလၢအမျးကယၤန့ၣ် အိၣ်ဒၣ်ထဲ ၃၀ မျးကယၤလီၤဒီး ခီဖျိလၢတၢ်အိၣ်သးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဃိ အနီၣ်ဂံၢ်စှၤ၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် စီၤစ့ၣ်ပလီၤ ဆဲးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်သိးတၢ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖးကန့ၢ်အဂီၢ် OKRSO အံၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲဒၣ်ဒီး ကညီဖိလၢအအိၣ်ဖဲဘီကီးဒီး ဘီကီး၀့ၢ်ကပိၤကပၤတဖၣ်အံၤ ဖဲအပူၤကွံာ် လါယူၤလံအခါကိး၀ဲဒၣ်ဒီး ဒ်သိးဟ့ၣ်တၢ်ဖးကန့ၢ်အဂီၢ်ဒီး တၢ်လၢအလိၣ် လံာ်အဒိ(၁၅)လံာ်က့(Form)မၤၦဲၤတီၣ်ထီၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် မၤစၢၤဆဲကျိး၀ဲဒၣ်ဒီးမီၢ်သီရူဒီး အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါ ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိလၢအတုၤအိၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တဖၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ကဘၣ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖးအံၤ စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီးကထိဘၢၣ် ၃ သီအနံၤ တုၤလၢ ၁၈ သီအနံၤတစုဒီး လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အပူၤ ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိလၢအိၣ်ဆိးလၢအဖိးသဲစးအံၤအိၣ်၀ဲ ၁ႉ၁၅ ကကွဲၢ် အကျါ ၦၤလၢအတီၣ်ထီၣ်လၢ ကဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖးန့ၣ်အိၣ်၀ဲ ၄ ကလးဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကီၢ်ပယီၤမီၢ်သီရူအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိလၢအတုၤအိၣ်လၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤတဖၣ်စုာ်စုာ် အိၣ်၀ဲ ၄ ကကွဲၢ်အကျါ ဖဲအပူၤကွံာ် လါယူၤလံဒီး လါအီကူးအတီၢ်ပူၤ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢအဂီၢ် ၦၤလၢအတီၣ်ထီၣ်လၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးန့ၣ်အိၣ်၀ဲ တကလီၢ်ဘျဲၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကီၢ်ပယီၤ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကိတိာ်၀ဲၤကျိၤ အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဒ်ၦၤနီၣ်ဂံၢ်နီၣ်ဒွးအသိး ၦၤဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖးလၢတနံၣ်အံၤ အါန့ၢ်ဒံး ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၁၅ တၢ်ဃုထၢဒံးဒီး ၂၀၁၅ တၢ်ဃုထၢန့ၣ် ၦၤလၢအတုၤအိၣ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤ ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိအိၣ်၀ဲဒၣ်ထဲ ၃ ကလးဃၣ်ဃၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ