Home တၢ်ကစီၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ရီဘၢၣ်အၦ့ၤထီၣ်တုၤလၢ ဒီၣ်လၣ် ၈၀၀ ဘၣ်ဆၣ် ကီၢ်ပူၤရီဘၢၣ်အၦ့ၤတအိၣ်

ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ရီဘၢၣ်အၦ့ၤထီၣ်တုၤလၢ ဒီၣ်လၣ် ၈၀၀ ဘၣ်ဆၣ် ကီၢ်ပူၤရီဘၢၣ်အၦ့ၤတအိၣ်

887
0

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၄ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ်

ရီဘၢၣ်အကလုာ် Ribbed Smoked Sheets(Rss3) တတၣ်န့ၣ် အၦ့ၤထီၣ်၀ဲတုၤလၢ အမဲရံၣ်ကၣ်စ့ဒီလၣ် ၈၀၀ လံဘၣ်ဆၣ် ကီၢ်ပယီၤရီဘၢၣ်အလုၢ်ၦ့ၤအံၤတၢ်ဆီတလဲတအိၣ်ဒံး၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤၦ့ၤရီဘၢၣ်ဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤရီဘၢၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအဘၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်ဆါတၢ်ၦ့ၤအဖီခိၣ်အံၤ Rss3 ရီဘၢၣ်အကလုာ် ၁ ပီၣ်န့ၣ် ကီၢ်ပူၤၦ့ၤ ၇၅၀ ကၠးအကပိၤကပၤႇ အဘ့ၣ်လၢအတီၣ်သွဲး ၁ ပီၣ်န့ၣ် အၦ့ၤအိၣ်၀ဲ ၆၀၀ ကၠးကပိၤကပၤလီၤအဃိ အလုၢ်အၦ့ၤဆီတလဲသးတအိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် မိၣ်ကီၢ်စဲၣ် မူၣ်ဒိၤ၀့ၢ် ၦၤၦ့ၤရီဘၢၣ်ဖိစီၤတီမူ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “ တၢ်ၦ့ၤ၀ဲဒၣ်ရီဘၢၣ်အဘ့ၣ်လၢအတီၣ်န့ၣ် ၆၀၀ ကၠးႇ အဘ့ၣ်လၢအဘူဒီးအဘျ့န့ၣ် တၢ်ၦ့ၤ၀ဲဒၣ် ၆၇၀ လီၤႉ မ့မ့ၢ် Rss3 န့ၣ်အၦ့ၤအိၣ်၀ဲ ၇၀၀ ဘျဲၣ်လီၤႉ အဘ့ၣ်တီၣ်ဒီးအဘ့ၣ်ဘူန့ၣ် အၦ့ၤ တအိၣ်အါအါဘၣ်မီၤနီၤႉ တၢ်အဃိန့ၣ် ၦၤသူၣ်ရီဘၢၣ်ဖိတဖၣ် မၤ၀ဲဒၣ်အဘ့ၣ်လၢအသွဲးအတီၣ်တဖၣ်လီၤႉ တရူးတဖၣ် မ့မ့ၢ်လၢအဘ့ၣ်လၢအတီၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်၀ဲအၦ့ၤဒိၣ်လီၤႉ တနံၣ်အံၤစ့ၢ်ကီး ရီဘၢၣ်အၦ့ၤတၢ်ဆီတလဲတအိၣ်အါအါဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

Rss3 အကလုာ် ရီဘၢၣ် ၁ တၣ်န့ၣ် အပူၤကွံာ်နံၣ်န့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်အၦ့ၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ စ့ဒီလၣ် ၁၆၀၀ အကပိၤကပၤညါဒီး တနံၣ်အံၤ စးထီၣ်ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်ကွး၀ဲရီဘၢၣ်အထုးအခါန့ၣ် အၦ့ၤထီၣ်တုၤလၢ စ့ဒီလၣ် ၂ႇ၄၀၀ ဘၣ်ဆၣ် ကီၢ်ပယီၤရီဘၢၣ်လၢအကံၢ်အစီဂ့ၤတဖၣ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဟ့ၣ်အၦ့ၤဂ့ၤဒီး ခီဖျိလၢတၢ်ဆှၢရီဘၢၣ်ဆူကီၢ်ဆၢလၢအတဖိးသဲစးတဖၣ်အိၣ်၀ဲအဃိ ကီၢ်ပူၤရီဘၢၣ်အၦ့ၤ တဂၢၢ်တကျၢၤဟဲကဲထီၣ်၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤမၤရီဘၢၣ်တၢ်မၤကစၢ်ကရူၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤ တၢ်ထုးထီၣ်ရီဘၢၣ်တၢ်မၤကရူၢ် နဲၣ်ရွဲၣ် အူခဲၤမၠ့ၣ် စံး၀ဲ “ရီဘၢၣ်လၢပ၀ဲကီၢ်ပယီၤထုးထီၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဆါလၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤ ၁ တၣ်န့ၣ် ဘၣ်ဆါစှၤလီၤအၦ့ၤ စ့ဒီလၣ် ၄၀၀ ကၠးလီၤႉ ခီဖျိလၢအကံၢ်အစီတဂ့ၤဘၣ်အဃိလီၤမီၤႉ ရီဘၢၣ်လၢအကံၢ်အစီဂ့ၤတဖၣ်န့ၣ် လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်န့ၣ် ၁ ပီၣ်န့ၣ် လၢစ့ပယီၤအိၣ်၀ဲ ၁ႇ၂၀၀ ကၠးညါလီၤႉ ပၦ့ၤ၀ဲဒၣ်လၢကီၢ်ပူၤ ၈၀၀ ကၠးႇ ၈၅၀ ကၠး ဒီး ဆှၢခူသူၣ်ဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤလီၤႉ ကီၢ်ပူၤအၦ့ၤတဂၢၢ်တကျၢၤ၀ဲဘၣ်လီၤႉ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်အပတီၢ် ရီဘၢၣ်ဟးထီၣ်အအါကတၢၢ်လၢအမ့ၢ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ႇ မလ့ရှါထံကီၢ်တဖၣ်အံၤ ခီဖျိလၢခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါအဃိ ၦၤမၤတၢ်ဖိတအိၣ်အါအါဘၣ်ဒီး မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤအဃိ တနံၣ်အံၤရီဘၢၣ်ဟးထီၣ်လီၤစှၤ၀ဲလီၤႉ

ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ထုးထီၣ်သိလ့ၣ်ပၣ်(တာယာ)တၢ်မၤလီၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ခီဖျိလၢဟ့ၣ်အါထီၣ်အၦ့ၤအဃိ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤရီဘၢၣ်အၦ့ၤထီၣ်၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ၦၤမၤရီဘၢၣ်တၢ်မၤကစၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“မ့ၢ်ဘၣ်က့ၤထိၣ်သတြီၤလၢအပူၤကွံာ်နံၣ်န့ၣ် အၦ့ၤဟဲက့ၤထီၣ်ကဒါတစဲးလီၤႉ ခဲအံၤ အဘ့ၣ်တီၣ်န့ၣ် အၦ့ၤကွံ၁်အိၣ်လၢ ၆၀၀ ဘျဲၣ်ညါဘီၤႉ ဆါန့ၢ် ခံ၀ီလံ ၅၉၀ တဘျီ ဒီး ၆၀၀ တဘျီလီၤႉ အပူၤကွံာ်နံၣ်ခဲအံၤန့ၣ် အၦ့ၤအိၣ်ထဲ ၅၀၀ ဘျဲၣ်လီၤႉ အစှၤကတၢၢ်အၦ့ၤမ့ၢ်အိၣ်၀ဲ ၇၀၀ န့ၣ် ကဘၣ်ဂီၢ်တစဲးလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ရီဘၢၣ်ကျီးကစၢ် အူလၣ်ခဲၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲ ၂၀၁၉ နံၣ်အပူၤ ကီၢ်ပယီၤရီဘၢၣ်အတၣ်အတယၢၢ် ၂ ကလီၢ်ဘျဲၣ် တၢ်ဆှၢထီၣ်၀ဲလၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤတဖၣ်အကျါ မ့မ့ၢ်တရူးကီၢ်န့ၣ် တၢ်ဆှၢထီၣ်၀ဲအအါကတၢၢ်တုၤလၢအတၣ်အတယၢၢ် ၇၅ ညါန့ၣ်လီၤႉ အ့ဒံၣ်ယၣ်ႇ စ့ၤကပူၤႇ ကိရံယါႇ မလ့ရှါ ဒီး ယပၣ်ထံကီၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ဆှၢထီၣ်၀ဲစ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကီၢ်ပယီၤ တၢ်ထုးထီၣ်ရီဘၢၣ်တၢ်မၤတဖၣ်အကရူၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ