Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိတၢ်ထံၣ်န့ၢ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဃၢ်လၢမဲၢ်လးဒဲက၀ီၤပူၤအဃိ တၢ်မၤဃံးထီၣ်တၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢဒဲက၀ီပူၤ

ခီဖျိတၢ်ထံၣ်န့ၢ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဃၢ်လၢမဲၢ်လးဒဲက၀ီၤပူၤအဃိ တၢ်မၤဃံးထီၣ်တၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢဒဲက၀ီပူၤ

1530
0

လါယူၤလံ ၆ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ တးခ်ကီၢ်ရ့ၣ် ထၣ်စီၤယါကီၢ်ဆၣ် မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤ ဖဲမဟါ(လါယူၤလံ ၅)သီအနံၤ ခီဖျိတၢ်ထံၣ်န့ၢ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဃၢ်လၢပိာ်ခွါတဂၤအအိၣ်အဃိ ကတီၢ်အံၤ ဒဲက၀ီၤပူၤတၢ်မၤဃံးထီၣ်တၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤခံနွံအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒဲက၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပိာ်ခွါလၢအအိၣ်ဖဲမဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ Zone-B B3(a) အပူၤတဂၤ ခီဖျိအအိၣ်တဆူၣ်ဘၣ်အဃိ လဲၤဒုးနဲၣ်သးလၢဒဲက၀ီၤတၢ်ဆါဟံၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်တၢ်သမံသမိးအတၢ်ဆါအဆၢထီၣ်လၢ(positive)အဃိ ကၠီၣ်တဲၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် မၤဃံးထီၣ်၀ဲတၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤတဖၣ်လၢဒဲက၀ီၤပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒဲက၀ီၤခိၣ် စီၤအီနဲး စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“အခီၣ်ထံးဒုထီၣ်၀ဲ(positive)လီၤမီၤနီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ခဲအံၤတဲ၀ဲလၢတၢ်ကိၢ်လီၤလံႉ ပနၢ်ဟူလၢတၢ်ကဆှၢအီၤဆူမဲၢ်ဆီးတၢ်ဆါဟံၣ်ဘၣ်ဆၣ် တဆှၢလၢၤ၀ဲဘၣ်ဒီး ကအိၣ်ခိးကူစါယါဘျါ၀ဲ ဖဲအံၤလီၤႉ ၀ံၤဘျီဒဲက၀ီၤတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ် ဟံၣ်လၢအအိၣ်ဘူးဒီးၦၤဘၣ်ခိ၀ံၣ် တၢ်ဆါအဟံၣ်အကပိၤကပၤတဖၣ်ဟးထီၣ်တၢ်ချၢတန့ၢ်ဘၣ်ဒီး ပကးတံၢ်ဃာ်၀ဲကၠိႇ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါလီၢ်ႇတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အလီၢ်တဖၣ်ခံနွံလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ကးတံၢ်ဃာ်၀ဲတၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢဒဲက၀ီၤပူၤအမဲာ်ညါ က၀ီၤဒ့တဘ့ၣ်ဒီးတဘ့ၣ်ခီလိာ်သးတန့ၢ်ဘၣ်အသိး တၢ်နဲၣ်လီၤ၀ဲလၢကဘၣ်ကးတံၢ်ကျးတစိၢ်တလီၢ်န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ခီဖျိၦၤဟဲဂုာ်ၦ့ၤကရီအီၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအိၣ်ထီၣ်အဃိ ဘၣ်ယိၣ်လၢတၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ကဟဲအါထီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤအိၣ်လၢဒဲက၀ီၤအပူၤတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤအိၣ်လၢဒဲက၀ီၤပူၤတဂၤစံး၀ဲလၢ“ဖဲမဟါန့ၣ်ၦၤတဲလၢၦၤထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဆါဃၢ်အဃိ တၢ်(lock down)၀ဲဒဲက၀ီၤလီၤႉ က၀ီၤဒ့တဘ့ၣ်ဒီးတဘ့ၣ်လဲၤတန့ၢ်လၢၤဘၣ်ႉ အဃိၦၤလဲၤဂုာ်ၦ့ၤ၀ဲဒၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢကးတဖၣ်လီၤႉ ယမိနါက့လဲၤၦ့ၤ၀ဲစ့ၢ်လီၤႉ ခဲအံၤမ့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢၤလံဧါတသ့ၣ်ညါဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ဟံၣ်ဖိဃီဖိ(၂)ဒူၣ် ၦၤနီၣ်ဂံၢ် ၁၄ ဂၤ လၢအအိၣ်ဘူးအိၣ်တံၢ်ဘၣ်ဒီးၦၤဘၣ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဃၢ်အံၤဒီး ၦၤလၢအဂၤ ၇ ဂၤန့ၣ် တၢ်ပာ်အ၀ဲသ့ၣ်လီၤလီၤဆီဆီဒီး တၢ်ကအိၣ်ခိးကွၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ခံနွံအသိး တကီၢ်ခါၦၤဆါလၢအအိၣ်ဒီးခိ၀ံၣ်(positive)အံၤစ့ၢ်ကီး တၢ်တဆှၢအီၤလၢမဲၢ်ဆီးတၢ်ဆါဟံၣ်ဒံးဘၣ်ဒီး တၢ်ကအိၣ်ခိးကွၢ်၀ဲအတၢ်အိၣ်သးဒံးအဂ့ၢ်န့ၣ်် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢဒဲက၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အပူၤ စးထီၣ်လၢခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါစးထီၣ်ကဲထီၣ်သးန့ၣ် တၢ်ကးတံၢ်ဃာ်၀ဲကီၢ်ဆၢဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤတဖၣ်ဒီး ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဟဲကဲထီၣ်သးဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ ဒ်န့ၣ်အသိးကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် တးခ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဖိဖြးကီၢ်ဆၣ် အူဖၠၣ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤဒီး လၣ်ဘူရံကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ ထါမဟံၣ််ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါအခါတၢ်ထံၣ်န့ၢ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဟဲကဲထီၣ်သးစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤ ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဟဲအါ၀ဲထီၣ်န့ၣ်လီၤႉ တးခ်ကီၢ်ရ့ၣ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤ တုၤလၢမဟါ(လါယူၤလံ ၅)သီအနံၤ ၦၤဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်အိၣ်၀ဲ (၁ႇ၄၂၄)ဂၤလံအဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠီၣ်တဲၣ်ဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဒီး မဲၢ်ဆီး၀့ၢ်ပူၤ ခီကီၢ်ကီၢ်ပယီၤၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ