Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ် နုာ်လီၤဟူးဂဲၤတလၢတၢ်လီၢ်အဃိ တၢ်ခးလိာ်သးဘၣ်ဟဲကဲထီၣ်အဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ် နုာ်လီၤဟူးဂဲၤတလၢတၢ်လီၢ်အဃိ တၢ်ခးလိာ်သးဘၣ်ဟဲကဲထီၣ်အဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

1462
0

လါယူၤလံ ၂၀ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၁)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ် နုာ်လီၤဟူးဂဲၤတလၢတၢ်လီၢ်အဃိ တၢ်ခးလိာ်သးဘၣ်ဟဲကဲထီၣ်ဒီး ကညီတၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)အသုးတဖၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတလါအံၤလါယူၤလံအတီၢ်ပူၤ ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ် နုာ်လီၤဟူးဂဲၤတလၢ၀ဲတၢ်လီၢ်အဃိ တၢ်ဒုးဘၣ်ဟဲကဲထီၣ်၀ဲဒီးလီၢ်က၀ီၤ(KNLA)အသုး ကိးမုၢ်နံၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်အမဲာ်ညါ ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢသ၀ီပူၤတလီၢ်လီၢ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် နဲၣ်ရွဲၣ် ပဒိၣ်စီၤစိမၠ့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တၢ်ဒုးဆဲးကဲထီၣ်ခဲအံၤန့ၣ် တမ့ၢ်လၢပလဲၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်လီၢ်ဒီးတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဘၣ်ႉ ဟဲနုာ်လီၤ၀ဲလၢပဟီၣ်က၀ီၤပူၤဒီးနုာ်လီၤမၤ၀ဲတၢ်ထီၣ်ဒုးအဃိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လီၤႉ ပဖီၣ်စုက၀ဲၤအံၤဒ်သိးဒီးပ ကဒီသဒၢ၀ဲပကမျၢၢ်ဒီးပဟီၣ်က၀ီၤအဂီၢ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်ဟဲဒုပကဘၣ်က့ၤခီၣ်ဆၢကဒါလီၤ တၢ်အဃိန့ၣ်တၢ်ဒုးဘၣ်ကဲထီၣ်၀ဲလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါယူၤလံ ၁၆ သီအနံၤန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤအသုး သုးတြိၤ(၄၄) ခီၣ်သုးရ့ၣ်(ခလရ–၂)လၢအအိၣ်ဆီလီၤ သးဖဲဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ကၠဲၣ်ထိၤကီၢ်ဆၣ် လဲလါကူသ၀ီကရူၢ် ဘဲၣ်ကါသ၀ီပူၤတဖၣ် ခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢသ၀ီပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိ(၅)ဂၤဘၣ်ဒိ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤစိမၠ့ၣ် စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတၢ်တနံၤဃီအ၀ဲန့ၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် တကီၤဘိသ၀ီကရူၢ် ကိတါကၠံသ၀ီအပူၤ သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF )သုးရ့ၣ်(၁၀၁၄)ဒီး ဟီၣ်က၀ီၤ(KNLA)သုးရ့ၣ်(၁)တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒီး ဖဲန့ၣ်(BGF)တကပၤ ဘၣ်ဒိ၀ဲ ၂ ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU သုးက့(၁)စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအအိၣ်တကီၤဘိသ၀ီကရူၢ်တဂၤစံး၀ဲ“သုးကျိၤတဖၣ်ဆီလီၤသးလၢသ၀ီပူၤၦဲၤၦဲၤလီၤႉ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်န့ၣ်ဘၣ်လၢမုၢ်နၤခီအဃိ သ၀ီဖိတဖၣ်စံၣ်တဘူၣ်ဘၣ်ႉ အိၣ်ခူသူၣ်၀ဲလၢဟံၣ်ပူၤလီၤႉ ဘၣ်၀ဲဒၣ်သ၀ီဖိတဂၤလီၤႇတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဒုတအိၣ်အါအါဘၣ်ႉ ဘၣ်၀ဲဟံၣ်ဟးဂုၤဟးဂီၤတဆံးတက့ၢ်အိၣ်လီၤႉ သ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်စံၣ်ထီၣ်အိၣ်ခူသူၣ်ဒုတအိၣ်ဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၁)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ စးထီၣ်ဖဲလါယူၤလံ ၁၆ သီ တုၤလၢ ၁၈ သီအနံၤန့ၣ် တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အိၣ်၀ဲတစှၤန့ၢ်ဒံး ၃ ဘျီဘၣ်ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးဒီး (BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တကပၤတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲဒီး မ့မ့ၢ်ဟီၣ်က၀ီၤ(KNLA)သုးကတပၤ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တကပၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(လါယူၤ)တလါအတီၢ်ပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၁)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်ဒီး ဟီၣ်က၀ီၤ(KNLA)သုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲ(၂၃)ဘျီညါဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးပာ်ဖှိၣ်တကပၤ သံ၀ဲ(၃၂)ဂၤဒီး ဘၣ်ဒိ၀ဲအဂၤ(၂၀)အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အတၢ်မၤနီၣ်စရီအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤဟံးဆူၣ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ စးထီၣ်ဖဲလါမးရှးန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့(၁)ဒီး သုးက့(၅)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ် မၤအါထီၣ်ဂံၢ်ဘါဟူးဂဲၤအါထီၣ်အဃိတၢ်ခးလိာ်သးဘၣ်ဟဲကဲထီၣ်၀ဲဒီးဟီၣ်က၀ီၤ(KNLA)အသုးတဖၣ်တလီၢ်လီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တကပၤ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အဃိ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအကလးဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အဟံၣ်အဃီအတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဒီး ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်၀ဲလၢၦၢ်ပူၤကစၢၢ်ကလိကျါန့ၣ်လီၤႉ