Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိသူမှဲကျိဒိၣ်ထီၣ်အဃိ မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤဟံၣ် ၅၀၀ ဘျဲၣ် ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲ

ခီဖျိသူမှဲကျိဒိၣ်ထီၣ်အဃိ မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤဟံၣ် ၅၀၀ ဘျဲၣ် ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲ

1099
0

လါယူၤလံ ၂၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ကညီကီၢ်စဲၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤ ခီဖျိသူမှဲကျိဒိၣ်ထီၣ်အဃိ ဟံၣ်အဖျၢၣ်(၅၀၀)ဘျဲၣ် ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်စူၤအဆၢတတဲာ်ဘၣ်ဒီးသူမှဲကျိအံၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ထံအနီၣ်ဂံၢ်တလၢကွံာ်၀ဲ(၁)ပ့ၣ်ဃၣ်ဃၣ်လံဒီး တုၤလၢမဟါ ၉ နၣ်ရံၣ်န့ၣ် ထံထီၣ်ဒံး၀ဲအဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိထံထီၣ်အဃိဟံၣ်အဖျၢၣ်(၅၀၀)ဘျဲၣ်လၢအအိၣ်ဖဲထံကျိအကပိၤကပၤတဖၣ် ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲဒီး လဲၤစံၣ်အိၣ်ကဒု၀ဲတစိၢ်တလီၢ်ဖဲတၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤ မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤ နီၣ်ဂံၢ်(၅)က၀ီၤဒ့ပူၤ အထက(၃)အဒ့ဒီး၀ါတီကၠိႇ နီၣ်ဂံၢ်(၃)က၀ီၤဒ့ ဒံၣ်ထၤအီၣ်သီခါဖၠၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အလီၢ်အံၤ တၢ်အိးထီၣ်၀ဲတၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ်န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ် ၃ ခါအံၤအပူၤ ဟံၣ်ခိၣ်လၢအဟဲအိၣ်ကဒုသးအိၣ်၀ဲအဖျၢၣ်(၁၀၀)ဘျဲၣ်ဒီး ၦၤလၢကသုးလီၢ်သုးကျဲတဖၣ်အိၣ်ဒံး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ဆၣ် ၦၤမၤစၢၤတၢ်ဖိကရူၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤ စံး၀ဲန့ၣလီၤႉ

မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤ ခီဖျိခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါရၤလီၤသးဟဲအါထီၣ်ဒီးၦၤသံဟဲအါထီၣ်အဃိ တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲလၢတဘၣ်ဟးထီၣ်လၢတၢ်ချၢဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါတကီၢ်ခါခဲအံၤ ဘၣ်တူၢ်ဘၣ်ကဒီးထံဒိၣ်ထီၣ်တၢ်ကီဒီး လၢတၢ်ဆါတၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဃုာ်ဒီးဂံၢ်ခီၣ်ထံးၦၤပတီၢ်မုၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ