Home တၢ်ကစီၣ် မဲၢ်တီၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်ကက့ၤအိးထီၣ်ကဒါက့ၤ ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဖိ၀ဲၤကျိၤ

မဲၢ်တီၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်ကက့ၤအိးထီၣ်ကဒါက့ၤ ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဖိ၀ဲၤကျိၤ

1192
0

လါအီကူး ၁၆ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခီဖျိခိ၀ံၣ်တၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်အဃိ မဲၢ်တီၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်လၢအဘၣ်တၢ်ကးတံၢ်အီၤယံၤ၀ဲသၢနွံဃၣ်ဃၣ်အံၤ စးထီၣ်ဖဲတနံၤညါအံၤလါအီကူး ၁၇ သီအနံၤန့ၣ် လၢၦၤမိၢ်ဒၢတဖၣ်အဂီၢ်တၢ်က့ၤအိးထီၣ်ကဒါတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဖိ၀ဲၤကျိၤလံအဂ့ၢ်န့ၣ် မဲၢ်တီၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်ဟ့ၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲဖဲမဟါ(လါအီကူး ၁၆)သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဖိ၀ဲၤကျိၤ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ သရၣ်မုၣ်နီၢ်စိၤဖံၤယၤလၣ် စံး၀ဲလၢ“ပကအိးထီၣ်န့ၣ်တၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်တခါဒံးလီၤမီၤနီၤႉ ပအိးထီၣ်ခဲလၢာ်တန့ၢ်ဒံးဘၣ်မီၤနီၤႉ ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ်ပမ့ၢ်ကွၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်န့ၣ်အလိၣ်ဒိၣ်မီၤနီၤႉ မ့ဘၣ်ကွၢ်န့ၣ်ခဲအံၤမဲၢ်ဆီး တၢ်ဆါဟံၣ်စ့ၢ်ကီးအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်စ့ၢ်မီၤနီၤႉ ၦၤမိၢ်ဒၢလၢအဟဲမၤကွၢ်သးလၢပအိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ခီဖျိပပံးဃာ်တၢ်ဆါဟံၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ် ဖဲတၢ်ဘၢၣ်စၢၤအံၤဘၣ်လဲၤအိၣ်ဖျဲၣ်အဖိလၢတၢ်ဆါဟံၣ်ဖးဒိၣ်လဲလဲလီၤမီၤနီၤႉ ပက့ၤအိးထီၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ဖံးတၢ်မၤခဲလၢာ်တသ့ဘၣ်သနးက့န့ၣ် ဘၣ်ဃးလၢတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်တခါန့ၣ်ကပအိးထီၣ်ဆိကွၢ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ကက့ၤအိးထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဖိ၀ဲၤကျိၤအဂီၢ် ဒ်ခိ၀ံၣ်တၢ်တြီဆၢဒီသဒၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအသိး ၦၤဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ဖိန့ၣ်ၦၤဟဲအိၣ်ခိးန့ၢ်ထဲတဂၤလီၤဒီး ၦၤမိၢ်ဒၢလၢအဟဲမၤကွၢ်သးဖဲမဲၢ်တီၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် တချုးအအိၣ်ဖျဲၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်တၢ်ကဘၣ်မၤကွၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါအိၣ်တအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သရၣ်မုၣ်နီၢ်စိၤဖံၤယၤလၣ် စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ရၤလီၤသးအိၣ်ဒံးအဃိ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အိၣ် ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢအမ့ၢ်တၢ်ကွဲးတၢ်ကါ၀ဲၤကျိၤႇ ၦၤနီၢ်ဒိၣ်(OPD/ IPD) ၀ဲၤကျိၤႇတၢ်ကူစါမဲာ်ချံ၀ဲၤကျိၤႇၦၤဖိသၣ် OPD/IPD ၀ဲၤကျိၤႇဘၣ်ဃးဒီးၦၤမိၢ်ဒၢဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤႇတၢ်ဆဲးဖိသၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢ၀ဲၤကျိၤတဖၣ် တၢ်ကကးတံၢ်ဃာ်ဒံး၀ဲတစိၢ်တလီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ၀ဲန့်ၣလီၤႉ

ၦၤဆါလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါယံၤတၢ်ဆါထၢတဖၣ်န့ၣ် အလီၢ်မ့အိၣ်လၢကဘၣ်သမံသမိးသးလၢခိ၀ံၣ်န့ၣ် ဆဲးကျိးမဲၢ်ဆီးတၢ်ဆါဟံၣ်လီတဲစိအနီၣ်ဂံၢ်တဖၣ်သ့၀ဲအသိး တၢ်ကီတၢ်ခဲမ့အိၣ်လၢကဘၣ်လဲၤပၠးသးန့ၣ် မၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ်လၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤသ့၀ဲဒီး ဘၣ်ထွဲဒီးၦၤအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါယံၤဆါထၢတဖၣ်ကကူစါယါဘျါသးအဂီၢ် မ့လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ် ဒုးသ့ၣ်ညါသရၣ်၊သရၣ်မုၣ်သ့၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် မဲၢ်တီၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါလီၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါရၤလီၤသးအဃိ မဲၢ်တီၢ်တၢ်ဆါဟံၣ် ဆူၣ်ချ့ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ဃုာ်ဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ဒီးၦၤတ၀ၢလၢဟ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ကပူၤဖျဲးလၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အဂီၢ် စးထီၣ်ဖဲလါယူၤလံ ၁၅ သီအနံၤန့ၣ် မဲၢ်တီၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်၀ဲၤကျိၤခဲလၢာ်ဘၣ်တၢ်ကးတံၢ်ဃာ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲအပူၤကွံာ်(လါယူၤလံ ၃၀)သီအနံၤန့ၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

မဲၢ်တီၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်လၢဒီၣ်ကထၢၣ်စ့ၣ်သံၣ်ယၣ်မီၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲအံၤ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဖဲ(၁၉၈၉)နံၣ်ဒီး ကူစါယါဘျါကလီန့ၢ်၀ဲကီၢ်ပယီၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိဒီးခီကီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢအဟဲတုၤအိၣ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ