Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဂၤအခိၣ်ဘၣ်ဒိ

ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဂၤအခိၣ်ဘၣ်ဒိ

970
0
Photo: Resident

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၉ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ပယီၤသုးလၢအဟူးဂဲၤဖဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤတဖၣ် ခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဂၤအခိၣ်ဘၣ်၀ဲဒီးကျိဖးဒိၣ်အက့အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၇)သီအနံၤ သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် စီၣ်မ့ထဲၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ အၦၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်(စကခ–၈)စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ် ခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ–၄၀၇)လၢအအိၣ်ဖဲမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ် နါကူၢ်နါသ၀ီကရူၢ်အံၤ ခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ လီၤတဲာ်ပိၢ်ဖးထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢကျီၢ်ထၣ်သ၀ီကပၤဒီး ဖဲန့ၣ်ကျိဖးဒိၣ်အက့ဘၣ်၀ဲဒၣ်စီၤမၠၣ်မီၤ(၅၆)နံၣ်အခိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးလၢအဟူးဂဲၤဖဲမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤတဖၣ် ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဒူသ၀ီကမျၢၢ် ထံဖိကီၢ်ဖိတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲပူၤအိၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်ညါအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ၦာ်ဘျးစဲ(KPSN)အၦၤကတိၤတၢ်ပၢ နီၢ်၀ါခုၣ်ရှံ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဒ်အံၤအိၣ်ကိးမုၢ်ဒဲးဃၣ်ဃၣ်ညါလီၤႉ မ့ခး၀ဲလံန့ၣ် ထီဘိန့ၣ်သ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲလီၤႉ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢၦၤဘုၣ်လၢဟံၣ်ဒီးဟံၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးဟးဂီၤ၀ဲလီၤႉ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သးအံၤ ပအိၣ်ဒီးတၢ်ဂီၤတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါလၢလၢၦဲၤၦဲၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါစးထီၣ်ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်သၢနွံတနွံန့ၣ် ဒ်သိးတၢ်ကဆှၢထီၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီဆူ (စကခ-၈)စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်(ခမရ-၄၀၁)သုးကလၢၤတၢ်မဲာ်ညါလၢအအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲညၣ်တခီးကၠိအံၤအဂီၢ် ဖဲ(စကခ–၈)စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်(ခမရ–၄၀၉)ဒီး(ခမရ–၃၃၈)တဖၣ်ဟဲဆှၢထီၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီကျဲဒီတဘိန့ၣ် တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုုးက့ ၅ သုးရ့ၣ်(၁၈)ဒီး ကညီဒီကလုာ်ဂၢၤသး(KNDO)သုးရ့ၣ် ၁ အသုးတဖၣ်အိၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၇ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ကိးဘျီဒဲးအခါန့ၣ် ပယီၤသုးတကပၤက့ၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်ဆူဒူသ၀ီပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်လဲၤဖံးလဲၤမၤတၢ်တဘူၣ်လၢၤဘၣ်ဒီးဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီပျံၤဘၣ်ဖုးတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ