Home တၢ်ကစီၣ် ကျဲသၢတီၤလၢကနုာ်လီၤဆူ(KNU)သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအံၤ ခီဖျိပယီၤသုးနုာ်လီၤဟူးဂဲၤကိးနံၤဒဲးအဃိတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်တပယူာ်ဃီ

ကျဲသၢတီၤလၢကနုာ်လီၤဆူ(KNU)သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအံၤ ခီဖျိပယီၤသုးနုာ်လီၤဟူးဂဲၤကိးနံၤဒဲးအဃိတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်တပယူာ်ဃီ

741
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၄ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကျဲသၢတီၤလၢကနုာ်လီၤဆူခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤအံၤ စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီးကထိဘၢၣ်လၢာ်န့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုးတဖၣ်နုာ်လီၤ ဟူးဂဲၤ၀ဲကိးနံၤဒဲးအဃိ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲတပယူာ်ဃီအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကျဲသၢတီၤလၢကနုာ်လီၤဆူ(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤလၢအမ့ၢ် ခီပိၣ်-ဖၣ်ပူၣ်ႇ ကမၤမိၣ်-ဖၣ်ပူၣ် ဒီး KNU ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်လၢၢ်ဒိၣ်ကျဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုးဟူးဂဲၤအါထီၣ်ဒ်သိးကဆှၢထီၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်အဃိ တၢ်ခးလိာ်သးဟဲကဲထီၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်ညါအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးလၢအလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤဟူးဂဲၤတဖၣ် တကီၢ်ခါခဲအံၤကျဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်ဟးညီနုၢ်၀ဲန့ၣ်တပိာ်၀ဲလၢၤဘၣ်ဒီး လ့ၢ်ထီၣ်လ့ၢ်လိၤဘူးကဒါက့ၤ၀ဲလၢလီၢ်က၀ီၤဒူသ၀ီဒီးတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤထဲဒၢၣ် စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ခဲအံၤတၢ်ယီၤထီၣ်ဘျီဒုဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲဒ်သိးကဆှၢထီၣ်၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီႇမ့၀ံၤလၢအဟးညီနုၢ်ကျဲန့ၣ်တပိာ်ကျဲလၢၤဘၣ်ႉ ဟးစီၤစုၤဒီးကျဲတစဲးဒီးလဲၤက့ၤ၀ဲဒၣ်လၢသ၀ီကပၤတၢ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲအလီၢ်မီၤနီၤႉ တနီၤန့ၣ်မ့နၢ်ဟူလၢပယီၤသုးဟးထီၣ်နုာ်လီၤန့ၣ်လဲၤလၢကျီးတဘူၣ်လၢၤဘၣ်ႉ”အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖဲအပူၤကွံာ်(လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၇)သီအနံၤစ့ၢ်ကီး လၢဖၣ်ပူၣ်-ကမၤမိၣ်ကျဲတကပၤန့ၣ် ပယီၤသုးဂံၢ်ဘါဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်အဂၤ(၂၀၀)ဘျဲၣ်ဒီး အိၣ်၀ဲဖဲကစၢၢ်သၢဖျၢၣ်(တီၤသိလိ) သုးကလၢၤတုၤလၢလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂ သီအနံၤညါအဂ့ၢ်န့ၣ် KNLA တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးပယီၤသုးအၦၤနုာ်လီၤလၢ KNU သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤအံၤ ကတၢၢ်တံာ်သ၀ီကရူၢ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံး၀ဲ“ပယီၤသုးဟဲထီၣ်လၢကမၤမိၢ်တကပၤန့ၣ်မ့ၢ်လီၤႉ တၢ်တယး၀ဲလၢသုးဂံၢ်ဘါကအိၣ်(၁၀၀)ဘျဲၣ်ႇ န့ၢ်၀ဲသၢသီလွံၢ်သီလံဒီးမ့ၢ်ကဆဲးလဲၤ၀ဲဖဲလဲၣ်ဒုတသ့ၣ်ညါဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၇)သီအနံၤ ပယီၤသုးမီၤစိရိၤထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲလၢကဆိကတီၢ်ဃာ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤ(၅)လါဘၣ်ဆၣ် လၢကလုာ်ဒူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤမၤအါထီၣ်၀ဲသုးဂံၢ်ဘါအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အမဲာ်ညါတကးဒံးဘၣ် ခီဖျိတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒီးဟီၣ်က၀ီၤကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤအိၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဃိ လၢအတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤလၢကဆိကတီၢ်ဃာ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအံၤအဖီခိၣ် တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ