Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးမီၤစိရိၤဒီး(KNLA)အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဖဲကၠၤအ့-တကုၢ်ခံကျဲမုၢ်ခိၣ်

ပယီၤသုးမီၤစိရိၤဒီး(KNLA)အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဖဲကၠၤအ့-တကုၢ်ခံကျဲမုၢ်ခိၣ်

1022
0
Photo: CJ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၉ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲတနံၤအံၤဂီၤခီအဆၢကတီၢ် လၢဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ခီဖျိပယီၤသုးမီၤစိရိဟဲထီၣ်တလၢ ကၠၤအ့-တကုၢ်ခံကျဲမုၢ်အဃိ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)ဒီး တၢ်သံတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတနံၤအံၤတချုးမုၢ်၀ါထီၣ်ဒံးဘၣ်အဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးမီၤစိရိၤဟဲနုာ်လီၤ၀ဲလၢ(KNLA)သုးရ့ၣ်(၁၇)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒီး တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး KNLA သုးရ့ၣ်(၁၇)စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်သုးဒ့(၂)တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်ကဲထီၣ်သးန့ၣ်ဖဲတဂီၤညါအံၤဖဲကၠၤအ့-တကုၢ်ခံအဘၢၣ်စၢၤလီၤႉ ပနၢ်ဟူလၢတၢ်သံတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကစီၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒံးဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်လၢအိၣ်ဖဲလီၢ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်အပူၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

Photo: CJ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိကျိဖးဒိၣ်သုးလၢအအိၣ်ဖဲကၠၤအ့အံၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်(၃)ဖျၢၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိအဟံၣ်ဟးဂီၤ၀ဲတဖျၢၣ်ဒီးဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတနီၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်ဖဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ပယီၤသုးမီၤစိရိၤအသုးသိလ့ၣ်တဖၣ်ဟဲတုၤ၀ဲဖဲတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အလီၢ်န့ၣ်ဒီး ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဟးစံၣ်ပလဲာ်သးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အံၤကအိၣ်၀ဲလၢအမံးနံးအတီၢ်ပူၤလီၤဒီး တၢ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံခံခီခံကပၤတၢ်ခးလိာ်သးပတုာ်ကွံာ်၀ဲဒီး လၢပယီၤသုးမီၤစိရိၤတကပၤမ့ၢ် သုးရ့ၣ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် တုၤခဲအံၤတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ၀ဲတန့ၢ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံခီဖျိတၢ်ထံၣ်၀ဲလၢပယီၤသုးမီၤစိရိၤအံၤသူ၀ဲသိၣ်လ့ၣ်လၢအတီၣ်ၦၤဆါတဖၣ်အဃိ တၢ်သံတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲသ့အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်တယးကွၢ်စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ