Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးမ့တဟးထီၣ်ဘၣ်န့ၣ်ကလဲၤဒ်တၢ်တဲသကိးအကျဲတသ့၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ် KNU က့ၤခီၣ်ဆၢကဒါ

ပယီၤသုးမ့တဟးထီၣ်ဘၣ်န့ၣ်ကလဲၤဒ်တၢ်တဲသကိးအကျဲတသ့၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ် KNU က့ၤခီၣ်ဆၢကဒါ

837
0

လါမးရှး ၂၅ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ပယီၤသုးမ့တဟးထီၣ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဘၣ်န့ၣ်ကလဲၤဒ်တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအကျဲတသ့ဘၣ်အဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်သိးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ကနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်လၢဟီၣ်က၀ီၤတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးပူၤအဂီၢ် ဖဲလါမးရှး ၂၃ သီအနံၤ ဘၣ်ဃးသုးကီၣ်ကးကီၢ်စဲၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်ခၢၣ်စးဘံၣ်ဘၢဒီးကီၢ်ဆၢဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်သုးခိၣ်ဒိၣ်စိမၠိမ့နီၤဆှၢထီၣ်လံာ်လၢဖၣ်အၣ်၀့ၢ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)လီၢ်ခၢၣ်သးဒီးသုးက့တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်၀ဲၤဒၢးအအိၣ်အဖီခိၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ထံဂုၤကီၢ်ဂၤ၀ဲၤကျိၤခိၣ် ပဒိၣ်စီၤတီနံက့ၤခီၣ်ဆၢစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ပတဲဃာ်လၢပမၢဟးထီၣ်က့ၤဖဲန့ၣ်ပၦၤဒူဖိသ၀ီဖိကဟဲက့ၤအိၣ်လၢအဟံၣ်အဃီႇနတဲထဲန့ၣ်၀ံၤအ၀ဲသ့ၣ်ဆှၢအါထီၣ်အသုးလီၤႉတဲခီလၢတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးဆှၢထီၣ်အသုးမၢ်မၢ်လီၤႉဒီးဒွဲၣ်အူဒူသ၀ီမၤသံမၤ၀ီကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီးတဂီၤညါအံၤလီၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ၦၤသ၀ီဖိဘၣ်သံကလီလီဒ်အံၤလီၤႉ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤတမၤပတုာ်၀ဲနီတဘျီဘၣ်ႉဟဲတဲ၀ဲလၢတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးန့ၣ်တၢ်ဆိမိၣ်ကသ့ဒ်လဲၣ်ႉတကးဒံးဘၣ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအံၤတမ့ၢ်ကဲထီၣ်ထဲလၢပဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဘၣ်ႉကဲထီၣ်ထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်ညါလီၤႉနကလဲၤမၤဘှ့ၣ်မၤဘှီၣ်ဖဲန့ၣ်တက့ဖိႇနအိၣ်ထံကီၢ်တဘ့ၣ်ဃီနကလဲၤမၤဖဲန့ၣ်တက့ဖိကသ့ဧါ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲမဟါန့ၣ်လီၤႉ

သုးကီၣ်ကးအလံာ်ဒုးသ့ၣ်ညါအပူၤစံး၀ဲလၢ ဒ်သိးတၢ်ဒုးသုတကဲထီၣ်လၢကီၢ်စဲၣ်အပူၤတဂ့ၤအဂီၢ် ခီဖျိတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးကရူၢ်လံအဃိ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အံၤကနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ်လၢကရူၢ်အပူၤဒီး ၦၤလၢအကနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်တဖၣ်ကတီၣ်ဖျါထီၣ်မံၤစရီအဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးသုးကီၣ်ကးဘံၣ်ဘၢဒီးကီၢ်ဆၢဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်ဆှၢထီၣ်လံာ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ(KWO)အနဲၣ်ရွဲၣ်နီၢ်ကညီဖီစ့ၢ်ကီးစံး၀ဲလၢ“ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤပ၀ဲကလုာ်ဒူၣ်ခဲလၢာ်ကဘၣ်အိၣ်ဃူအိၣ်ဖိးလီၤႉညီနုၢ်န့ၣ်အ၀ဲကကိးထံၣ်လိာ်သးဘျီဒုန့ၣ်ကမၢနပတုာ်တၢ်ခးလီၤႉအတၢ်ကူၣ်တရံးသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ထီဘိလီၤႉ ပ၀ဲပကဲဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကရၢကရိအံၤတမ့ၢ်ပတအဲၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဘၣ်န့ၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်ႉပအဲၣ်လီၤဘၣ်ဆၣ်သနါက့တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လၢကအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢသုးမီၤစိရိၤတဖုအံၤအတၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအပူၤန့ၣ်ကဲထီၣ်သးတသ့လ့ၤတက့ၤဘၣ်န့ၣ်ယထံၣ်ဒ်န့ၣ်လီၤမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်သိးကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရၢဖိဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၣ်ခိသးသမူႇဆူၣ်ချ့ႇကူၣ်သ့ဒီး တၢ်ကဘှါဆှဲသကိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢကီၢ်စဲၣ်ပူၤအံၤအဂီၢ် ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲတၢ်တိမၤစၢၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကမံးတံာ်အံၤလီၤဒီး မ့မ့ၢ်ကီၢ်စဲၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်စီၤမၠ့ၣ်အူန့ၣ်ကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်၀ဲကမံးတံာ်ခိၣ်မူဒါဒီး ကမံးတံာ်ဖိအကျါပၣ်ဃုာ်မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးကီၢ်ခီသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်ကီၢ်ခီခိၣ်(၂)သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိစီၣ်မ့အီၤႇဘံၣ်ဘၢဒီးကီၢ်ဆၢဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်ကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်က့ၤကမံးတံာ်အနဲၣ်ရွဲၣ်မူဒါအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါကမံးတံာ်ကရူၢ်အကျါ ကီးတရံးႇဖၣ်အၣ်ႇလူၢ်ပျဲၢ်ႇမၠၣ်၀တံၣ်ႇကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံႇဖၣ်ပူၣ်ဒီးသၣ်တီၣ်၀့ၢ် ၦၤသူၣ်က့သးၦၢ်တဖၣ်တၢ်ထၢနုာ်ဃုာ်လၢကမံးတံာ်ဖိအကျါအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်စဲၣ်သုးကီၣ်ကးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဒီးကမျၢၢ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်၀ဲၤကျိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ