Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးဖီၣ်သူ၀ဲလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဒ်တၢ်ဒီသဒၢစုက၀ဲၤအကျါပၣ်ဃုာ်ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤဒီးၦၤလၢအသးနံၣ်တၦဲၤဒံးတဖၣ်

ပယီၤသုးဖီၣ်သူ၀ဲလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဒ်တၢ်ဒီသဒၢစုက၀ဲၤအကျါပၣ်ဃုာ်ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤဒီးၦၤလၢအသးနံၣ်တၦဲၤဒံးတဖၣ်

675
0

လါမ့ၤ ၁၀ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲလါမ့ၤထီၣ် ၈ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးလၢအကလဲၤဖဲလ့က့ၣ်သုးကလၢၤအံၤတဖၣ်ဖီၣ်က့ၤကိး၀ဲကၠီၣ်ဖၠၤသ၀ီပူၤၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤႇပိာ်ခွါႇသးစၢ်တဖၣ်ဃုာ်ဒီးၦၤလၢအသးနံၣ်တၦဲၤဒံးဘၣ်တဖၣ်ဒီးသူကမျၢၢ်တဖၣ်ဒ်တၢ်ဒီသဒၢစုက၀ဲၤတခါအသိးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးတဖၣ်အံၤအိၣ်လၢတၤပီသုးကလၢၤကလဲၤထီၣ်လၢလ့က့ၣ်သုးကလၢၤအံၤအဂီၢ် ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်လဲၤတုၤဖဲကၠီၣ်ဖၠၤသ၀ီအဆၢကတီၢ်တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒီးဟီၣ်က၀ီၤ(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်တဆံးတက့ၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံနုာ်လီၤဖီၣ်၀ဲၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိလၢအလဲၤစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်ဖဲကၠီၣ်ဖၠၤသ၀ီသီခါဖၠၣ်ကရၢၢ်ပူၤအံၤတဖၣ်ဒီးသူ၀ဲလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဒ်တၢ်ဒီသဒၢစုက၀ဲၤတခါအသိးဒီးက့ၤကိး၀ဲဆူလ့က့ၣ်သ၀ီအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိဖဲလီၢ်က၀ီၤပူၤတဂၤစံး၀ဲလၢ“သ၀ီဖဲန့ၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်ၦၤစံၣ်လၢာ်လံႉဘၣ်ဆၣ်အိၣ်တ့ၢ်က့ၤတနီၤလၢအလဲၤစံၣ်အိၣ်လၢသီခါဖၠၣ်လီၤႉတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ံၤပယီၤသုးတဖၣ်နုာ်လီၤလၢသီခါဖၠၣ်ကရၢၢ်ပူၤဒီးၦၤအိၣ်ဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်က့ၤကိး၀ဲခဲလၢာ်လီၤႉသိလ့ၣ်(၃)ခိၣ်ႇသိလ့ၣ်ယီၢ်တခိၣ်လၢအိၣ်ဖဲသီခါဖၠၣ်ကရၢၢ်ပူၤန့ၣ်တီၢ်ဟးဂီၤ၀ဲလီၤႉၦၤလၢအဖီၣ်၀ဲတဖၣ်မ့ၢ်တၢ်ပျၢ်လီၤ၀ဲလံဧါႇတပျၢ်လီၤ၀ဲဒံးဘၣ်ဧါန့ၣ်တဲလီၤတံၢ်တဘၣ်ဒံးဘၣ်ႉက့ၤကွၢ်တၢ်လၢသ၀ီပူၤဒီးက့ၤတဘူဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါမ့ၤ ၅ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ပယီၤသုးတဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး(BGF)ဖဲအဟဲတုၤလၢဖၣ််အၣ်ကီၢ်ဆၣ် ထံကၠုၢ်သ၀ီဒီးမဲဲၢ်သနၣ်သ၀ီအဘၢၣ်စၢၤအခါန့ၣ် ခးသံစ့ၢ်ကီးကမျၢၢ်(၄၂)နံၣ်တဂၤလၢအဟဲဒိး၀ဲဒီးဆဲးကဲးအံၤဒံးအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤဒ့ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်ဂၢၤသးကရၢ(KNDO)ထုးထီၣ်လံာ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲလၢ ပယီၤသုးလၢအိၣ်လ့က့ၣ်ဒီးတၤပီသုးကလၢၤတဖၣ်ကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ ခီဖျိပယီၤသုးတဖၣ်တဟးထီၣ်၀ဲဘၣ်အဃိတၢ်ဒုးစးထီၣ်ကဲထီၣ်၀ဲလၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဆၢကတီၢ်ပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးတဖၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူဘံလ့ကီၢ်ဆၣ် သ၀ီတဖၣ်အပူၤတကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါ ဖဲလါမ့ၤ ၁ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ခီဖျိပယီၤသုးကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ မ့ၣ်အူအီၣ်ဟးဂီၤကွံာ်ဟံၣ်အဖျၢၣ်(၁၀)ဘျဲၣ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤဖိတကလးဘျဲၣ်ဘၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်၀ဲလၢကစၢၢ်ကလိကျါႇလ့ပူၤဒီးသ၀ီလၢအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲမဟါန့ၣ်ပနၢ်ဟူကျိကလုၢ်သီၣ်ဒံးလၢလ့က့ၣ်န့ၣ်ဒံးႉၦၤဃ့ၢ်ထီၣ်အနီၣ်ဂံၢ်ဟဲအါထီၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်လီၤႉမ့၀ံၤမူခိၣ်နါက့စူၤအဃိတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်လီၤႉပစိၤႇတၢ်ဃၢ်ဖိတဖၣ်အါအဃိလၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်ပ့ၢ်ပီၤႉမ့၀ံၤၦၤတနီၤန့ၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢအဂၤတအိၣ်ဘၣ်အဃိအီၣ်ထဲမ့ၤတမံၤလီၤနါက့တဘၣ်ဂီၢ်ဘၣ်ႉလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤသၦၢ်ၦၢ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်လီၢ်လၢၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိလဲၤစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်၀ဲအလီၢ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်ကရၢကရိလၢအဟဲမၤစၢၤတဖၣ်တဖၣ်ဟဲတုၤအိၣ်၀ဲစှၤအသိး ကတီၢ်အံၤခီဖျိတၢ်စူၤအဃိလိၣ်ဘၣ်၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်အီၣ်တၢ်အီတကးဒံးဘၣ်ကသံၣ်ကသီႇတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲဒီးတၢ်ခိၣ်ဒုးသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ