Home တၢ်ကစီၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢတၢ်ဖီၣ်တ့ၢ်ဃာ်အီၤတဖၣ်တၢ်ပျၢ်လီၤကွံာ်၀ဲလံႇ(BGF)သုးလၢအိၣ်လ့က့ၣ်သုးကလၢၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးဟးထီၣ်ကွံာ်ခဲလၢာ်

လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢတၢ်ဖီၣ်တ့ၢ်ဃာ်အီၤတဖၣ်တၢ်ပျၢ်လီၤကွံာ်၀ဲလံႇ(BGF)သုးလၢအိၣ်လ့က့ၣ်သုးကလၢၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးဟးထီၣ်ကွံာ်ခဲလၢာ်

505
0
Photo: CJ

လါမ့ၤ ၂၆ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ပယီၤသုးကလၢၤလၢအအိၣ်ဖဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၁)ဟီၣ်က၀ီၤ ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ် လ့က့ၣ်သ၀ီပူၤအံၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါမ့ၤ ၂၁ သီအနံၤန့ၣ် ပျၢ်လီၤက့ၤ၀ဲလီၢ်က၀ီၤဖိအဂၤ(၉၀)ဘျဲၣ်လၢ အဖီၣ်တ့ၢ်ဃာ်၀ဲအံၤလံအသိးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)တဖၣ်စ့ၢ်ကီးဟးထီၣ်ကွံာ်လၢလ့က့ၣ်သုးကလၢၤပူၤခဲလၢာ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢတၢ်ဖီၣ်တ့ၢ်ဃာ်အီၤသ့ၣ်တဖၣ်အကျါတနီၤန့ၣ်သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)က့ၤဆှၢအ၀ဲသ့ၣ်တုၤလၢသ၀ီညါအသိးတကတီၢ်ဃီ(BGF)သုးလၢအိၣ်လ့က့ၣ်သုးကလၢၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးဟးထီၣ်ကွံာ်၀ဲခဲလၢာ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“လၢၢ်ချၢၣ်သ၀ီဖိလၢအဖီၣ်တ့ၢ်ဃာ်၀ဲဖဲလ့က့ၣ်သုးကလၢၤတဖၣ်နါက့ပျၢ်လီၤကွံာ်၀ဲဒီးၦၤတဲလၢ(BGF)သုးခိၣ်မီၤခၠ့ၣ်ကရူၢ်က့ၤဆှၢအ၀ဲသ့ၣ်တုၤလၢသ၀ီညါလီၤႉ(BGF)တဖၣ်န့ၣ်နါက့တအိၣ်လၢလ့က့ၣ်သုးကလၢၤလၢာ်ဘၣ်ႉအ၀ဲသ့ၣ်နါက့ဟးထီၣ်လၢာ်လံႉအ၀ဲသ့ၣ်ဟးထီၣ်အဃိခဲအံၤ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)အိးထီၣ်န့ၢ်၀ဲကျဲဒီးလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဟဲက့ၤလၢသ၀ီလံ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးဟးထီၣ်ကွံာ်လၢလ့က့ၣ်သုးကလၢၤလံဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်ပယီၤသုးတဖၣ်ဟးထီၣ်တအိၣ်ဒံး၀ဲဘၣ်ဒီးတုၤလၢခဲအံၤအိၣ်ဒံး၀ဲအဖၢမုၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

Photo: CJ

သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ဟးထီၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံကတီၢ်ခဲအံၤလ့က့ၣ်သ၀ီဃုာ်ဒီးသ၀ီလၢအိၣ်ဘူးဖဲန့ၣ်လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိလၢအဟးစံၣ်အိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးဟဲက့ၤအိၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်သ၀ီပူၤလံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိလၢအဟးစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်ဟဲက့ၤအိၣ်လၢသ၀ီပူၤလံဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိပယီၤသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိလ့က့ၣ်သ၀ီဖိတနီၤလၢအဟံၣ်မ့ၣ်အူအီၣ်ကွံာ်၀ဲသ့ၣ်တဖၣ် အံၤတၢ်ကီတၢ်ခဲဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ၀ီဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ

စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါမ့ၤ ၅ သီအနံၤန့ၣ်ဖဲပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်ဟဲထီၣ်မၤအါထီၣ်အဂံၢ်ဘါလၢ လ့က့ၣ်ဒီးတၤပီသုးကလၢၤအခါဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ဟဲလၢကျဲအခါဖီၣ်က့ၤကိး၀ဲဒၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အဂၤ(၁၀၀)ဘျဲၣ်လၢကသူ၀ဲလၢတၢ်ဒီသဒၢစုက၀ဲၤအဂီၢ်ဒီး ၦၤလၢအဟ့ၣ်စ့န့ၢ်တဖၣ်တၢ်ပျၢ်လီၤက့ၤ၀ဲဘၣ်ဆၣ် အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်တၢ်ဖီၣ်တ့ၢ်အီၤလၢလ့က့ၣ်သုးကလၢၤဒီးဖီၣ်တ့ၢ်ဃာ်၀ဲယံၤ(၃)နွံဘျဲၣ်မးပျၢ်လီၤက့ၤ၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ