Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးဘၣ်ဆၣ်(ကၤစံၤနိၤ)တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတအိၣ်ပတုာ်ဒိၣ်ထီၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးဘၣ်ဆၣ်(ကၤစံၤနိၤ)တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတအိၣ်ပတုာ်ဒိၣ်ထီၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်

846
0

လါယူၤလဲ ၁၅ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢကညီကီၢ်စဲၣ်မၠၣ်၀တံၣ်–ဂီၤလ့ၤကျဲမုၢ်ဖီခိၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးဘၣ်ဆၣ် တရူး(ကၤစံၤနိၤ)ႇ (အီၤလါ)တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်၀ဲဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ သူမှံကျိကၢၢ်နံၤဒီတကျိၤလၢအတဖိးသဲစးဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတအိၣ်ပတုာ်ဒိၣ်ထီၣ်ချ့မးအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤလၢဖလူႇမဲၢ်ထီးတလ့ႇကၠီးခဲးႇဂီၤလ့ၤဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးလၢကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ်(ကၤစံၤနိၤ)တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်တဖၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတအိၣ်ပတုာ်ဒိၣ်ထီၣ်ချ့မးအဂ့ၢ်န့ၣ် မၠၣ်၀တံၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိိတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်ဒုးကဲထီၣ်နါက့ကိးမုၢ်နံၤဒဲးန့ၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်(အီၤလါ)တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်ႇ(ကၤစံၤနိၤ)ႇတၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤလီၢ်တဖၣ်မနုာ်မးတပတုာ်အသးဘၣ်ႉသူၣ်ထီၣ်တ့ထီၣ်၀ဲဒီးစဲးဖီကဟၣ်လၢမုၢ်နၤမုၢ်ဆါလီၤႉ လီၢ်က၀ီၤထူလံၤဖိခီဘၣ်ဟးစံၣ်ဒီးပထံၣ်ဘၣ်လၢတၢ်တ့ထီၣ်ဘှီထီၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖၣ်လၢပတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတခါ၀ံၤတခါလၢပမဲာ်သၣ်ချံပူၤႉစးထီၣ်လၢမၠၣ်၀တံၣ်(ကၠၤခ့)က၀ီၤဒ့ခဲအံၤတရူး(ကၤစံၤနိၤ)အီၤလါတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့တၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၢ်အိၣ်တုၤလၢမဲၢ်ထီးတလ့ႇဖလူႇကၠီးခဲးႇဆိၣ်ဆံမၠဲၣ်ႇဂီၤလ့ၤထံကျိကၢၢ်နံၤလံမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

(ကၤစံၤနိၤ)တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်လၢတၢ်အိးထီၣ်၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်ပာ်လီၤ၀ဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလၢလၢၦဲၤၦဲၤဒီး တၢ်ဟ့ၣ်နုာ်လီၤ၀ဲထဲၦၤဟဲဂဲၤလိာ်ကွဲဖိတဖၣ်လီၤဒီးမ့တမ့ၢ်ၦၤဟဲဂဲၤလိာ်ကွဲဖိဘၣ်န့ၣ်တၢ်တဟ့ၣ်နုာ်လီၤ၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ၦၤအိၣ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤနါက့ဟဲဂဲၤလိာ်ကွဲႇလၢကီၢ်ပယီၤတကပၤနါက့ဟဲလိာ်ကွဲစ့ၢ်မီၤနီၤႉလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တၢ်ပာ်သိလ့ၣ်လီၢ်ဒီးကီၢ်ပယီၤတၢ်ပာ်သိလ့ၣ်လီၢ်န့ၣ်မုၢ်နၤခီန့ၣ်ၦၤဟဲဂဲၤလိာ်ကွဲဖိအသိလ့ၣ်ၦဲၤၦဲၤလီၤႉလၢမၠၣ်၀တံၣ်(ကၤစံၤနိၤ)န့ၣ်တရူးလၢမၤ(အီၤလါ)တၢ်လိာ်ကွဲလၢအတဖိးသဲစးဟဲအါထီၣ်မီၤနီၤႉမ့ၢ်လၢ(BGF)အိၣ်ခိးတၢ်လၢလၢၦဲၤၦဲၤအဃိလၢန့ၣ်တကပၤန့ၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိမတဂၤမးလဲၤန့ၢ်ဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်မၠၣ်၀တံၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တရူး(ကၤစံၤနိၤ)ႇ(အီၤလါ)တၢ်လိာ်ကွဲႇတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့ဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ပၠီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၢ်လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်၀ဲလၢအတဖိးသဲစးဘၣ်တဖၣ်အံၤ အပူၤကွံာ်န့ၣ်အိၣ်၀ဲထဲလၢမၠၣ်၀တံၣ်ဒီးစွ့ၤကိၣ်ကိၤဟီၣ်က၀ီၤအပူၤလီၤဘၣ်ဆၣ် သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံတရူးထံဖိကီၢ်ဖိဟဲအိၣ်ဆီလီၤသးလၢထံဆၢကီၢ်ဆၢလၢတဖိးသဲစးဟဲအါထီၣ်၀ဲကွ့ၢ်ကွ့ၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“လၢဖလူႇမ့လဲၣ်ပၤႇကၠီးခဲးတကပၤန့ၣ်တရူးဟဲအါထီၣ်မီၤနီၤႉၦၤအိၣ်လၢတၢ်လီၢ်အဂၤနါက့ပထံၣ်ဘၣ်လၢဟဲမၤတၢ်လၢ(အီၤလါ)တၢ်လိာ်ကွဲအိၣ်လီၤႉမ့မ့ၢ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ခီန့ၣ်ဘၣ်မၤ၀ဲတၢ်မၤကဆှဲကဆှီတၢ်ႇဘၣ်မၤတၢ်လၢကရၢၢ်ပူၤလီၤမီၤနီၤႉမ့မ့ၢ်ၦၤလၢအဂၤတဖၣ်ခီန့ၣ်အိၣ်အါလၢၦၤအိၣ်ဟဲလၢတၢ်လီၢ်အဂၤႇတရူးတဖၣ်ဟဲအါထီၣ်မီၤနီၤႉမ့ၢ်လၢ(BGF)ႇ(DKBA)ကရူၢ်ကရၢတဖၣ်အိၣ်ခိးတြဲၤအဃိမတၤတဂၤမးလဲၤလၢန့ၣ်တကပၤတဘူၣ်ဘၣ်ႉတၢ်ဒုးကဲထီၣ်တၢ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ႇကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်နါက့မ့မ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်(ကၤစံၤနိၤ)ကရၢၢ်ပူၤဒုအ့အ့ဆ့ဆ့လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢမၠၣ်၀တံၣ်သူမှဲကျိကၢၢ်ခိၣ်စွ့ၤကိၣ်ကိၤလီၢ်က၀ီၤဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)တြဲၤတၢ်လီၢ်အပူၤန့ၣ် (ကၤစံၤနိၤ)ႇ(အီၤလါ)တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့ႇတၢ်မုာ်တၢ်ပၠီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအတဖိးသဲစးဘၣ်တဖၣ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲကွ့ၢ်ကွ့ၢ်ဒီးရၤလီၤသးဟံးန့ၢ်အလီၢ်တုၤလၢ၀့ၢ်ပူၤက၀ီၤဒ့တဖၣ်အပူၤလံန့ၣ်လီၤႉဒ်န့ၣ်အသိးတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢတဖိးသဲစးဒီးတၢ်သူၣ်ထီၣ်လၢတဖိးသဲစးဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤဟဲအါထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢသုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤကဲထီၣ်သး၀ံၤအလီၢ်ခံလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ