Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဆဲးကျိးသံကွၢ် သုးခိၣ်ကၠီၤသဲၣ် ဘၣ်ဃးတၢ်နုာ်လီၤခးကီးတရံး၀့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်

တၢ်ဆဲးကျိးသံကွၢ် သုးခိၣ်ကၠီၤသဲၣ် ဘၣ်ဃးတၢ်နုာ်လီၤခးကီးတရံး၀့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်

1077
0

တၢ်ဆဲးကျိးသံကွၢ် သုးခိၣ်ကၠီၤသဲၣ် ဘၣ်ဃးတၢ်နုာ်လီၤခးကီးတရံး၀့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်

ဖဲအပူၤကံွာ်လါအီကူး ၁၅ သီအနံၤန့ၣ် သုးခိၣ်ကၠီၤသဲၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(ခ့ၣ်အဲၣ်အဲလ်အ့ၣ်)ဒီးတၢ်ပၢၢ်ဆၢဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖၣ်နုာ်လီၤခး၀ဲ သုးမီၤစိရိၤအပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်(၂)တီၤႇဖဲကီးတရံး၀့ၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အ၀ဲန့ၣ်ပဆဲးကျိးသံကွၢ်၀ဲ သုးခိၣ်ကၠီၤသဲၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်-၀ဲသးစူၤတဲပၠးၦၤဖဲအပူၤကွံာ်စှၤသီတၢ်နုာ်လီၤခးကီးတရံး၀့ၢ်ပူၤပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ တစဲးမီၤနီၤႉ
စံးဆၢ–တၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သးန့ၣ်ဒ်အံၤလီၤဘၣ်ဆဲလၢညါခါန့ၣ်တၢ်လၢပၢၤကီၢ်(ရဲ)မတၤန့ၣ်ႇဘၣ်ဆဲလၢသုးဟံးန့ၢ် တၢ်စိတၢ်ကမီၤတဒူၣ်န့ၣ်ႇပယီၤတဒူၣ်န့ၣ်အ၀ဲမၤနၢၤၦၤကမျၢၢ်ဖဲကီးတရံး၀့ၢ်ပူၤန့ၣ်မီၤနီၤႉပတဲအီၤဘၣ်ဆဲလၢကမျၢၢ်န့ၣ်မၤနၢၤတဂ့ၤႉအဒိန့ၣ်ဟးဃုန့ၢ်ကမျၢၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်ကမၣ်ပတဲအီၤတဘျုးဘျီပဟ့ၣ်အီၤတၢ်ပလီၢ်တဘျုးဘျီညါႉတန့ၢ်ဘၣ်အဃိသးဒီးလၢခံဒီးတုၤလၢပဘၣ်နုာ်လီၤခးပတီၢ်န့ၣ်ႉ

တၢ်သံကွၢ်–တၢ်ကဲထီၣ်သးကီးတရံးန့ၣ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်မၤန့ၢ်ကျိတနီၤမီၤနီၤ ၀ံသးစူၤတဲပၠးၦၤမၤန့ၢ်ကျိၦဲၤခိၣ်လဲၣ်ဒီးတၢ်ကဲထီၣ်အသးဒ်လဲၣ်ႉ
စံးဆၢ–ပၦၤခီန့ၣ်ပန့ၢ်ကျိန့ၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ်(၆)ခိၣ်နီၤႉဃုခိၣ်န့ၣ်တမ့ၢ်တၢ်နီတမံၤဘၣ်ၦၤမၢအယူာ်ထီၣ်စုဒီး တယူာ်ထီၣ်စုအဃိန့ၣ်ၦၤခးႉၦၤခးသံဘျီဒီးၦၤဟံန့ၢ်အကျိႉအဂၤဒုတအိၣ်ဘၣ်ႉပဆိမိၣ်လၢပလဲၤဒီးပကဖီၣ်သမူအီၤမီၤနီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်တတူၢ်ဖီၣ်အသးဘၣ်ဘျီၦၤခးအီၤဒီးၦၤဟံန့ၢ်အကျိဒ်န့ၣ်လီၤႉနါက့ၦၤန့ၢ်ကျိဃုခိၣ်ႇအ၀ဲသ့ၣ်နါက့အခးၦၤလဲးလိးစ့ၢ်လီၤႉအခးၦၤဘျီဒၢးအိၣ်ဒၣ်နၤခးယၤခးန့ၣ်တၢ်လၢတၢ်ဒုးပျီပူၤဒၢးနီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်–ဘၣ်ထွဲဒီး ကီးတရံး၀့ၢ်ပူၤ တၢ်ကဲထီၣ်အသးအဂ့ၢ်န့ၣ် ပယီၤသုးမီၤစရိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါလံာ်အဖီခိၣ်န့ၣ်နထံၣ်ဒ်လဲၣ်ႉ
စံးဆၢ–ပယီၤသုးန့ၣ်အသံစ့ၢ်ႉပယီၤပၢၤကီၢ်နါက့အသံစ့ၢ်မီၤနီၤႉ သံခဲလၢာ်ခဲဆ့န့ၣ်(၁၂)ဂၤႉလၢၦၤဖီၣ်န့ၢ်အီၤခီန့ၣ်ဘၣ်ဆဲလၢကီၢ်ရ့ၣ်သဲစး(ဥပဒေ)ကစၢ်န့ၣ်ၦၤဖီၣ်န့ၢ်(၂)မီၤနီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်–လၢတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်တကပၤန့ၣ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးၦဲၤဂၤလဲၣ်ႉ
စံးဆၢ–လၢပၦၤတကပၤခီဒုအဘၣ်တပျာ်အကံၣ်ဒုၣ်တဂၤလီၤလၢပအိၣ်တကပၤန့ၣ်ႉ အဃၣ်ဃၢၤဒုတဘၣ်တၢ်နီတမံၤဘၣ်ႉ

တၢ်သံကွၢ်–ပယီၤသုးပၢၤကီၢ်လၢတၢ်ဖီၣ်န့ၢ်၀ဲတဖၣ်န့ၣ်ကတီၢ်ခဲအံၤတၢ်အိၣ်သးအိၣ်ဒ်လဲၣ်ႉ
စံးဆၢ–ၦၤဖီၣ်န့ၣ်ခံဂၤအံၤတမ့ၢ်သုးဘၣ်ႉအကဲ၀ဲဒၣ်ပၢပြးအဒူၣ်အထၢမီၤနီၤႉ ခဲအံၤၦၤခံဂၤန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒီးယၤယမ့က့ၤခီဒၢးယဆိမိၣ်ယကဆှၢထီၣ်လၢကီၢ်ဆၣ်အအိၣ်ႉကီၢ်ဆၣ်တကပၤသံဒိးသံကွၢ်အီၤမ့၀ံၤဘျီဒၢးအဒိမ့ၢ်ပကမၤဒ်လဲၣ်ႇအကစၢ်နါက့အကဆဲးမၤ၀ဲဒ်လဲၣ်ဒုအ၀ဲန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢကီၢ်ဆၣ်အတၢ်ဆၢတဲာ်စုပူၤလီၤမီၤနီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်–ပယီၤသုးခးလီၤကဒါကျိဖးဒိၣ်ဆူဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤအဖီခိၣ်နအဲၣ်တဲနဲဒ်လဲၣ်ႉ
စံးဆၢ–ယအဲၣ်ဒိးတဲန့ၣ်ၦၤလဲၤနုာ်လီၤခးတၢ်ခီန့ၣ်လၢ၀့ၢ်ပူၤဧဲၢ်ႉပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တဒူၣ်န့ၣ် အခးလီၤကဒါကျိးဖးဒိၣ်န့ၣ်လၢ(ယီၢ်ကိာ်)လၢနိနဲၢ်န့ၣ်ႉယသ့ၣ်ညါန့ၣ်ၦၤကမျၢၢ်န့ၣ်ဘၣ်ဒိ(၅)ဂၤႉလၢမုၢ်ဟါလီၤ(၅)နၣ်ရံၣ်န့ၣ်(၆)နၣ်ရံၣ်န့ၣ်ဘၣ်ဒိၦၤနိနဲၢ်န့ၣ်(၂)ဂၤစ့ၢ်ႉခဲလၢာ်ခဲစ့န့ၣ်(၅)ဂၤႉသံခီန့ၣ်ၦၤဖိသၣ်(၂)နံၣ်တဂၤကဲ၀ဲဒၣ်ၦၤယီၢ်ကိာ်သ၀ီလီၤႉအဃိန့ၣ်ပယီၤလၢအဟံးန့ၢ်ဆူၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤတဖၣ်အံၤမၤတၢ်လိၤဧါဘျၢဧါႇမၤတၢ်ဘၣ်ဧါတဘၣ်ဧါန့ၣ်ယဆိမိၣ်ဒုကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိဒုပဲာ်၀ဲအဆၢကသ့လီၤဧဲၢ်နီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်–တၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သးအံၤအဖီခိၣ်နအဲၣ်ဒိးစံးဘၣ်ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်ဒ်လဲၣ်ႉ
စံးဆၢ–ယအဲၣ်ဒိးတဲလၢကမျၢၢ်ခဲလၢာ်သုးဟံးန့ၢ်ဆူၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤတဒူၣ်န့ၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်သးတလိၣ်ဂ့ၤတလိၣ်ဂ့ၤခး၀ဲဒၣ်လၢသ၀ီပူၤလီၤႉမ့နၢ်ဟူလၢကျိသီၣ်တၢ်သီတၢ်သဲခီဒုသ၀ီယံၤဂ့ၤဘူးဂ့ၤမ့သ့ၣ်ညါလၢတၢ်ဒုးအိၣ်ဒုနုာ်လီၤအိၣ်လၢတၢ်ပူၤလၢဟံၣ်ဖီလာ်မတၤႉနုာ်လီၤအိၣ်ကဒုဒ်န့ၣ်မီၤနီၤတၢ်လၢသုးမီၤစိရိၤတဒူၣ်အံၤခီဒုအတရ့တၢ်ဘၣ်ႉဖဲအမိၣ်သးမၤန့ၣ်မၤ၀ဲမီၤနီၤႉယအဲၣ်ဒိးတဲလၢကမျၢၢ်ခဲလၢာ်ကအိၣ်ဒီးတၢ်ပလီၢ်ပဒီႇမ့နၢ်ဟူကျိသီၣ်ကျိသဲဒီးနုာ်လီၤအိၣ်လၢတၢ်ဒီသဒၢအပူၤတလိၣ်လိၣ်မီၤနီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်–လီၢ်ခံကတၢၢ်တထံၣ်န့ၣ်နအဲၣ်ဒိးစံးဘၣ်သုးမီၤစိရိၤတဒူၣ်အံၤဒ်လဲၣ်ႉ
စံးဆၢ–ယအဲၣ်ဒိးတဲန့ၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဂီၢ်န့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ်ဒံးႉသုးမီၤစိရိၤအစုတီၤဖီလာ်ပၢပြးတဒူၣ်န့ၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ်ဒံးလၢဟဲက့ၤမၤသကိးပာ်ဖှိၣ်က့ၤသးဒီးကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိႉလၢကမျၢၢ်တၢ်ဘၣ်သးန့ၣ်မၤထွဲသကိးယအဲၣ်ဒိးတဲလၢၦၤလၢအဟံးဆူၣ်န့ၢ်တၢ်စိတၢ်မီၤအစုဒုၣ်စုတီၤဖီလာ်တဒူၣ်န့ၣ်ဟဲက့ၤမၤသကိးတၢ်ဒီးကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိဘျီန့ၣ်ဒၢးပကသူၣ်ထီၣ်က့ၤပထံပကီၢ်လၢကလဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ်ဒီးပကသူၣ်ထီၣ်သကိးစၢၤႉမ့မၤထွဲသုးမီၤစိရိၤအတၢ်နဲၣ်လီၤအတၢ်ကလုၢ်ဒုပထံပကီၢ်အံၤတမ့ၢ်ကလဲၤထီၣ်လဲၤထီဘၣ်ႇဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်န့ၢ်တသ့ဘၣ်ႉ