Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးလၢဟဲအိၣ်ကဒုသးဖဲ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤတဖၣ်လၢကထံၣ်ဘၣ်လိာ်သးဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ် တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤဃာ်၀ဲအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်

ပယီၤသုးလၢဟဲအိၣ်ကဒုသးဖဲ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤတဖၣ်လၢကထံၣ်ဘၣ်လိာ်သးဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ် တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤဃာ်၀ဲအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်

637
0

လါအီကူး ၁၅ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲအပူၤကွံာ်လါယူၤဘူးကလၢာ်အခါပယီၤခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ–၂၀၇)သုးစကီၤပြံကၠီၤနဲၤစိလၢ အဟဲက့ၤဟ့ၣ်လီၤသးဆူခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢအအိၣ်အံၤ ဖဲလါအီကူး ၁၂ သီအနံၤန့ၣ် (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ကိးထီၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢတၢ်လီၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်၀ံၤထံၣ်ဘၣ်လိာ်သးဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိလံဒီးတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤဃာ်အိၣ်ဆိးအီၣ်အီလၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးကျိၤလၢအနုာ်လီၤမၤ၀ဲဒုးယၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဖဲမၠၣ်၀တံၣ်–ဂီၤလ့ၤကျဲမုၢ်ခိၣ်အံၤတဖၣ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမၢ်ဒိၣ်-KNLA(Cobra)သုးကျိၤထီၣ်ဒုး၀ဲအတီၢ်ပူၤ သုးစကီၤပြံကၠီၤနဲၤစိအံၤ တအီၣ်ဘၣ်မ့ၤအီဘၣ်ထံန့ၢ်(၉)သီညါဒီး ခီဖျိခိၣ်နၢ်လၢတၢ်ဖီခိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးမၢထီၣ်ဒုးဆူၣ်တၢ်အဃိ ဖဲလါယူၤလံ ၁၆ သီအနံၤန့ၣ် အ၀ဲဟဲက့ၤဟ့ၣ်လီၤသးဆူ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ယထံၣ်ဘၣ်ကဒါယ၀ၤလၢလၢၦဲၤၦဲၤဒ်အံၤယသးခုဒိၣ်မးလီၤႉၦၤဟဲပၠးယ၀ၤအတၢ်ဂီၤလၢန၀ၤန့ၣ်သံလံဘၣ်ဆၣ်ယအိၣ်ဒ်သိးယတသ့ၣ်ညါဘၣ်အသိးဒီးဒ်ၦၤရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲအသိးယဟဲပိာ်ထီၣ်ၦၤခံလီၤႉၦၤသးၦၢ်ဖဲအံၤတဖၣ်ရဲၣ်ကျဲၤဃာ်၀ဲတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီခဲလၢာ်လီၤႉကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးရဲၣ်ကျဲၤန့ၢ်ၦၤလၢကလဲၤဆူကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ်ႉခဲအံၤယမၢယဖိမုၣ်ဖိခွါတဖၣ်ဖးလိမၤလိဃာ်လံာ်ကီၤလၤ၀ါလံ”အဂ့ၢ်န့ၣ်သုးစကီၤပြံကၠီၤနဲၤစိအမါစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးလၢအနုာ်လီၤမၤဒုးယၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဖဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၆)တီၢ်နီၢ်မုၢ်ထီၣ်လ့က့ၣ်ကိာ် ဖလူ–ဂီၤလ့ၤကျဲတၢ်လီၢ်အံၤတဖၣ်နုာ်လီၤမၤ(NCA)ဟဲအိၣ်ကဒုသးဖဲ(KNLA)သုးကရူၢ်ပူၤအိၣ်၀ဲ(၁၅)ဂၤအကျါ ပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီးသုးစကီၤပြံကၠီၤနဲၤစိအံၤန့ၣ်လီၤႉကတီၢ်ခဲအံၤဒ်သိးအ၀ဲသ့ၣ်ကထံၣ်လိာ်ဘၣ်သးဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်န့ၣ်တၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤ၀ဲတပယူာ်ဃီအဂ့ၢ်န့ၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ

ပယီၤသုးလၢအနုာ်လီၤမၤ(NCA)ဟဲအိၣ်ကဒုသးလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢအအိၣ်တဖၣ်အံၤ ဒီကလုာ်ဃူဖိး(NUG)ပဒိၣ်ႇပၠံၤသူၣ်ယ့ၤခွ့ၤ(ပြည်သူ့ရင်ခငွ်)ကရူၢ်ႇကမျၢၢ်သုးအမါကရူၢ်တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးအံးထွဲကွၢ်ထဲ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ