Home တၢ်ကစီၣ် စံးဘျုးယွၤသ့ၣ်နီၣ်မိၢ်ပၢ်ႇ စၢၤသီကလုာ်ယွၤဂီၢ်မၤသၦၢ်

စံးဘျုးယွၤသ့ၣ်နီၣ်မိၢ်ပၢ်ႇ စၢၤသီကလုာ်ယွၤဂီၢ်မၤသၦၢ်

299
0
Photo: Crd.

စီၤကီၢ်ဖျါစ့ (တီနီၢ်ဖိ)

စံးဘျုးယွၤသ့ၣ်နီၣ်မိၢ်ပၢ်ႇ စၢၤသီကလုာ်ယွၤဂီၢ်မၤသၦၢ်

၁ႉ တီနီၢ်မုၢ်ထီၣ်က၀ီၤအံၤ
တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအိၣ်ဒ်အံၤ
အဂ့ၢ်အကျိၤတၢ်အိၣ်ဖျါ
ကစၢၢ်ယုၤန့ၢ်သုလၢထါ

၂ႉ တီနီၢ်မုၢ်ထီၣ်ကစၢၢ်ချၢ
တၢ်မၤသ့ၣ်၀ၣ်အိၣ်ပဟၢ
တၤသၣ်ဆိၦၤမၤယွၤတၢ်
STEEL BROTHER မ့ၢ်ခိၣ်နၢ်

၃ႉ သလ့ၤလါကတၢၢ်တနွံ (ဘုသီခိၣ်အဆိကတၢၢ်တဘျီ ၁၉၄၉)
သ့ၣ်ကါည့ၣ်နီၣ် တၢခွံလွံၢ်ခွံ (သ့ၣ်ကါည့ၣ်နီၣ် သ၀ီအမံၤ)
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သၢဖုကဲထီၣ်
တၢ်သးခုကစီၣ်မူထီၣ်

၄ႉ တၢၣ်ပီၣ်အၢၣ်လီၤဒုးအိၣ်ထီၣ်
ကစၢၢ်ချၢတီနီၢ်မုၢ်ထီၣ် (ဆီတလဲကိးက့ၤလၢ တီနီၢ်မုၢ်ထီၣ်က၀ီၤ)
က၀ီၤခိၣ်ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ
ဖုအီၣ်မၠးမ့ၢ်ၦၤအဆိ (ဖံဖံသရၣ်မုၣ်ဒိၣ် ဘုဖိအပၢ်)

၅ႉ ထံမူႇ ဒဲးခ်စၢၣ်ႇ နၤသးလံ
ဖုညူးဖိၣ်ခဲလၢာ်ကမံးတံာ် (ကမံးတံာ်ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ)
တၢခွံနွံဃိးႇ ထံစါရၤ (အီၣ်ဘုသီခိၣ်ဖဲ ထံစါရၤသ၀ီ ၁၉၇၈)
အီၣ်ဘုသီခိၣ်စံးဘျုးယွၤ

၆ႉ ပၢ်မၠးအိၣ်ဘှံးက၀ီၤခိၣ် (ဖုအီၣ်မၠး)
ဖိညူးထၢၣ် ကဲထီၣ်ၦၤဒိၣ် (ဖိညူးထၢၣ် ခဲအံၤဖုက၀ီၤခိၣ် ဖုဖုသရၣ်ဒိၣ် စီၤဆၢ)
ကူသိးထီၣ်ခရံာ်အကတီၤ
တုၤခဲအံၤပထံၣ်ဒံးအီၤ

၇ႉ သံၣ်ဧီၣ်ဒီရၣ်ယွၤကိးက့ၤ (ၦၤပၢၤစ့အဆိကတၢၢ်လၢတီနီၢ်မုၢ်ထီၣ်)
ပၢၤစ့ႇ စတံဖၢၣ် ထီၣ်က့ၤ
စၢၤသီယွၤဂီၢ်မၤသၦၢ်
လွံၢ်နံၣ်တဘျီထၢခိၣ်နၢ်

၈ႉ ကစၢၢ်ချၢတီနီၢ်မုၢ်ထီၣ်
သးခုကစီၣ်ဒိၣ်လဲၢ်ထီၣ်
တၢ်မၢလီၢ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်ဆၢသူမွဲထံကၢၢ်ခိၣ်

၉ႉ ဆူအိးဖၣ်တၢ်ပၢတပၤ
နိၣ်ရှံလိၤဒီးကီၢ်မူရၤ
ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီး ဘ့ၤသနံ
ဒဲက၀ီၤပူၤအိၣ်တီနံ

၁၀ႉ မဲၢ်ကျီခံဒီးဘ့ၤသ့လး
သူၣ်လီၤသးဖဲ၀့ၢ်ဖိးဖး
ထံမူတြီၤႇ ဆှၢတၢ်ကပီၤ
အိၣ်လၢ မဲၢ်လးဒဲက၀ီၤ

၁၁ႉ ဆၣ်သူလ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
၀့ၢ်မဲၢ်ဆီးကျူဒိၣ်ဃီဒိၣ်
ပလူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၤပြံ
မ့ၢ်ပက၀ီၤနီၣ်၀ံာ်ခံ (ၦၤကဲခိၣ်ကဲနၢ်အါတက့ၢ်မ့ၢ် ပလူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်)

၁၂ႉ တၢ်မၢလီၢ်အိၣ်ဒံးအါမး
မၤယွၤတၢ်လၢာ်သူၣ်လၢာ်သး
ဟ့ၣ်လီၤသးမၤဘူၣ်မၤတီၢ်
သးအ့ၣ်တဲာ်လၢဘီမုၢ်ဂီၢ်

၁၃ႉ မိၢ်တီနီၢ်မုၢ်ထီၣ်က၀ီၤ
အိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးအက့ၢ်ဂီၤ
တၢ်သးခုကစီၣ်အဂီၢ်
ဆီလီၤ၀ဲမူဒါပတီၢ်

၁၄ႉ ဒ်ဘျၢထံခရံာ်ဖိလုၢ်လၢ်
ကမံးတံာ်က၀ီၤခိၣ်နၢ်
စၢၤသီကလုာ်တၢ်ကွၢ်စိ
မံးရှၢၣ်ကၠိႇ လံာ်စီဆှံကၠိ

၁၅ႉ ခႉ တ ဒီးကျဲးစၢၤကရၢ
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်စုဒုၣ်ခီၣ်ဒၢ
ပိာ်မုၣ်ကရၢမၤယွၤတၢ်
လၢက၀ီၤဂီၢ်မၤသၦၢ်

၁၆ႉ တၢ်မၢဖိက၀ီၤဖိလံၤ
အါတက့ၢ်မ့ၢ်ၦၤသမှံၤ
ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်သူမွဲထံနံၤ
တနီၤလဲၤထံယံၤကီၢ်ယံၤ

၁၇ႉ ဖိလံၤတနီၤလဲၤအိၣ်ဆိး
ကီၢ်ပူၤကီၢ်ဆၢၦဲၤသိးသိး
သ့ၣ်နီၣ်ယွၤဘျုးစံးပတြၢၤ
ဆှၢကလူးစုတၢ်မၤစၢၤ

၁၈ႉ တီနီၢ်မုၢ်ထီၣ်က၀ီၤအံၤ
အိၣ်ဆၢထၢၣ်၀ဲမ့ၢ်ဒ်အံၤ
ကရူၢ်ကရၢပိာ်လိာ်ခံ
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံ(KKBC)

၁၉ႉ က၀ီၤဖိလံၤသ့ၣ်ညါ၀ဲ
ယွၤမ့ၢ်၀ဲတၢ်ပူၤဖျဲးကျဲ (စံး ၄၆း၁)
ထူယွၤခၣ်ထံအီၣ်ဘၣ်ထဲ
တစံးဘျုးယွၤအိၣ်တကဲ (စံး ၁၀၃း၂၃)

၂၀ႉ မုၢ်နံၤခံကတၢၢ်ကဟဲ (မၤတၢ် ၂း၁၇)
“သး”တၢ်ညၣ်အိၣ်ယွၤစံး၀ဲ
မိၢ်ပၢ်ဖံဖုမံမီၢ်၀ဲ
တီနီၢ်ဖိလံၤထံၣ်ဘၣ်ကျဲ

၂၁ႉ တၢ်မ့ၢ်ယွၤဖိယွၤဆိၣ်ဘံ
က၀ီၤဖိလံၤၦဲၤသးဖှံ
သူၣ်ပိၢ်သး၀းအိၣ်ကတီၤ
တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢမူဟဲလီၤ

၂၂ႉ “သး”ပၢဆှၢတီနီၢ်က၀ီၤ (၁သ့း ၂း၂၀)
သ့ၣ်နံၤဖးသီအိၣ်ကတီၤ
“သး”လၤကပီၤၦဲၤသးခု
မ်ပအီၣ် ဘုသီခိၣ်ဟု

၂၃ႉ နွံဆံယဲၢ်နံၣ်မုၢ်နံၤဒိၣ် (Dec 27.2022 until 1st January 2023)
စံးဘျုးယွၤအီၣ်ဘုသီခိၣ်
ယူဘလံၤမၤလၤကပီၤ
တီၢ်နီၢ်မုၢ်ထီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤ

၂၄ႉ တၢ်တိာ်ထူအဂ့ၢ်မိၢ်ၦၢ်
“စံးဘျုးယွၤသ့ၣ်နီၣ်မိၢ်ပၢ်
စၢၤသီ (ကလုာ်) ယွၤဂီၢ်မၤသၦၢ်”
ထူယွၤပီညါ နနီၣ်တၢ် (ယိၤဟၣ် ၁၂း၁၃ႇ မးသဲ ၂၁း၉)

၂၅ႉ တီနီၢ်မုၢ်ထီၣ်က၀ီၤဖိ
ဆၢဂ့ၤဘၣ်သုလၢထါဖိ
ခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဒီးနံၣ်ထီၣ်သီ
အိၣ်ဆူၣ်ချ့မၤထီၣ်အီၣ်ထီႉ

စီၤကီၢ်ဖျါစ့ (တီနီၢ်ဖိ)
ဆၣ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံတမှံၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၀့ၢ်မဲၢ်ဆီး)

ထါဒိးသန့ၤ
၁ႉ တီနီၢ်မုၢ်ထီၣ်တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ –သရၣ်မုၣ်ဖီရ့ၣ် (ဆၣ်သူလ့ၤကၠိၦၤနဲၣ်တၢ်)
၂ႉ တီနီၢ်မုၢ်ထီၣ်က၀ီၤပူၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်ဒီးတၢ်မၢလီၢ် -သရၣ်ရှဲဒိၣ် (ဆၣ်သူလ့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်)
၃ႉ တီနီၢ်မုၢ်ထီၣ်က၀ီၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖုဘၣ်တဖုအိၣ်သူၣ်လီၤသးလီၢ်ကျဲ–သရၣ်စီၤနါ (ဆၣ်သူလ့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်စၢၤ)