Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဆဲးကျိးသံကွၢ်ဒီး ပဒိၣ်ရွှ့ၣ်မီ

တၢ်ဆဲးကျိးသံကွၢ်ဒီး ပဒိၣ်ရွှ့ၣ်မီ

431
0

တၢ်ဆဲးကျိးသံကွၢ်ဒီး ပဒိၣ်ရွှ့ၣ်မီ

ကီၢ်ပယီၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီအံၤသုတဘှါဆှဲအီၤလၢစုက၀ဲၤအကျဲတဂ့ၤအဂ့ၢ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်လီၢ်လံၤပဒိၣ်စီၤရွှ့ၣ်မီထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဒၣ်လံာ်ဃ့ကညးတဘ့ၣ်ဖဲ(၂၀၂၃)လါယနူၤအါရံၤ ၂ သီ ဆူ(KNU)ဒီး(NUG)အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉလၢတၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤအဖီခိၣ်န့ၣ်ပဆဲးကျိးသံကွၢ်၀ဲ ပဒိၣ်စီၤရွှ့ၣ်မီဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

သံကွၢ်–လၢနလံာ်တၢ်ဃ့ကညး၀ဲအံၤအဖီခိၣ်န့ၣ် ပထံၣ်လၢနထၢနုာ်လီၤဃုာ်၀ဲ(KMU)ဒီး(NUG)အဃိ တဲပၠးအါထီၣ်န့ၢ်ၦၤဘၣ်ဃးဒီးနလံာ်၀ဲအံၤတစဲးႉ
စံးဆၢ– အလီၤဆီဒ်လဲၣ်န့ၣ်ပယီၤသုးန့ၣ်ပဟ့ၣ်လီၤဆီလံႇပတဲလီၤဆီအ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်တန့ၢ်လၢၤဘၣ်န့ၣ် ပထုးထီၣ်လံာ်လီၤဆီလံႉအ၀ဲသ့ၣ်အကပၤခီအတၢ်စံးဆၢတဟဲနီတမံၤစ့ၢ်ဘၣ်ႉ လၢ(KNU)ဒီး(NUG)တကပၤခီဒၢးပမၤလီၤဆီအီၤတကပၤႇလၢပယီၤတကပၤခီပမၤလီၤဆီအီၤ တကပၤဒ်န့ၣ်လီၤႉယဆှၢခံခီယၢ်ပၤသၢကပၤလၢာ်လီၤႉ

သံကွၢ်–ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအိၣ်ပျီပူၤတဖၣ်အံၤပာ်ဖျါထီၣ်အကလုၢ်မနုၤအိၣ်လဲၣ်ႉ
စံးဆၢ–ထံဖိကီၢ်ဖိန့ၣ် ခဲအံၤပအိၣ်တပူၣ်ဃီဒီးၦၤကမျၢၢ်လီၤႉကမျၢၢ်ဘၣ်စံၣ်မှံဟးဖျိးတပူတပြၢးလံအဃိန့ၣ် တလိၣ်ဘၣ်တသးလီလၢၤတၢ်ဒုးတၢ်ယၤဘၣ် ၀ဲပထံၣ်ပသ့ၣ်ညါပနၢ်ဟူဘၣ်ဖဲအံၤမီၤနီၤႉ ကမျၢၢ်ဖဲအံၤအိၣ်ဒီးယၤတပူတပြၢၤလီၤ နအဲၣ်ဒိးနၢ်ဟူအကလုၢ်စ့ၢ်ဧါႉ

သံကွၢ်–လၢအပူၤကွံာ်စီၤနီၢ်ခိၣ်တၢ်ထံၣ်လိာ်သးအဘျီတဖၣ်အဘျီ၀ံၤအလီၢ်ခံကဲထီၣ်သးဒ်အလီၢ်လီၢ်လီၤအဃိဒီး ခဲအံၤတဘျီတၢ်မ့ၢ်က့ၤထံၣ်လိာ်သကိးက့ၤသးနီၢ်နီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်အဘျုးကအိၣ်စ့ၢ်ဧါႉ
စံးဆၢ–ပအိၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤပူၤအံၤအဃိလီၢ်က၀ီၤတၢ်အိၣ်သးပထံၣ်ဒီးသ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ အဃိန့ၣ်နမ့သံကွၢ်ယၤဒုနဟဲလီၤလူၤဃုသ့ၣ်ညါသံကွၢ်ၦၤလၢအအိၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤပူၤအံၤမီၤနီၤႉ ယမ့တဲန့ၣ်တမ့ၢ်လၢၦၤကနၣ်ကဘၣ်ဘၣ်ႉၦၤတထံၣ်ဂ့ၤယတၢ်အဲၣ်ဒိးဘၣ်သးနီတခါဘၣ်အဃိန့ၣ်ယတအဲၣ်ဒိးတဲဘၣ်သးဘၣ်ႉဟဲလီၤလူၤဃုသ့ၣ်ညါကမျၢၢ်လၢၦၤအံၤမ့ၢ်သူၣ်လီသးကံတွၢ်ဒုးတၢ်ယၤဃးဃ့ဧါန့ၣ်ဟဲလူၤဃုသ့ၣ်ညါလၢနသုနီၢ်ကစၢ်သ့လီၤႉ

သံကွၢ်–ပယီၤသုးကီၣ်ကးအံၤလၢအကပတုာ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဂီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်အသူအသၣ်ကဖျါထီၣ်ဧါႇ မ့ၢ်နနီၢ်ကစၢ်တဂၤအတၢ်ထံၣ်အိၣ်ဒ်လဲၣ်ႉ
စံးဆၢ–အနီၢ်ကီၢ်ခီန့ၣ်အကတၢၢ်န့ၣ်ကဘၣ်က့ၤလၢတၢ်ထံၣ်လိာ်က့ၤသးလီၤမီၤနီၤႉ တုၤလၢကခးလီၤသးတုၤပၢၢ်လၢအလၢာ်န့ၣ်တမ့ၢ်လၢအညီအဘှါဘၣ်ႉတချူးအလၢာ်ဒံးဘၣ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်ၦၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဖှီၣ်ဘၣ်နးန့ၣ်ပတထံၣ်ဘၣ်သးလၢာ်ဘၣ်အဖီခိၣ်ပတဲတၢ်ဒံးန့ၣ်ပဃ့ထီၣ်တၢ်ဒ်န့ၣ်လီၤႉ

သံကွၢ်–တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်၀ဲအံၤကကတၢၢ်ကွံာ်အဂီၢ်နအဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးဒ်လဲၣ် ဒီးကီၢ်ပယီၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အံၤအဖီခိၣ်နတၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးအိၣ်ဒ်လဲၣ်ႉ
စံးဆၢ–တကတီၢ်အံၤန့ၣ်ယဲယၤတဂၤယတၢ်ထံၣ်ဒုၦၤမ့တခးဘၣ်န့ၣ်ၦၤလဲၤလၢတၢ်တခးဘၣ်အကျဲ တၢ်ထံၣ်လိာ်သးအကျဲအိၣ်ကစီဒီလီၤမီၤနီၤႉလိၣ်ဒၣ်လၢၦၤကတဲလိာ်သးတခီလီၤယဲဒုယထံၣ်ဒ်န့ၣ်လီၤႉ နမ့ခးဘၣ်သးကဒါက့ၤခီန့ၣ်နခးသ့၀ဲန့ၣ်ႉၦၤမ့တအဲၣ်ဒိးခးဘၣ်သးလၢၤဘၣ်ခီဒုယဲယဆိမိၣ်သးဆိကတီၢ်ကွံာ်အီၤဒီး လဲၤတၢ်သ့ကစီဒီလီၤမီၤယထံၣ်အီၤဒ်န့ၣ်လီၤႉ

သံကွၢ်–လီၢ်ခံကတၢၢ်နအဲၣ်ဒိးဆီၣ်တခူထီၣ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးကိးကပၤဒဲးအံၤဒ်လဲၣ်ႉ
စံးဆၢ–လၢ(KNU)မ့ၢ်ဂ့ၤႇ(NUG)မ့ၢ်ဂ့ၤယဲခီဒုယဃ့၀ံသးစူၤတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ဆီၣ်တခူတခါစ့ၢ်ကီးလီၤႉ ယအဲၣ်ဒိးဆီၣ်တခူဘၣ်သးလၢကပတုာ်တၢ်ဒုး၀ံၤကဃုကျဲလၢတၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးအကျဲန့ၣ်အဂ့ၤကတၢၢ်လီၤႉ ယအဲၣ်ဒိးတဲဒ်န့ၣ်လီၤႉပမ့ၢ်မၤလၢတၢ်ခဲးတၢ်ခးန့ၣ်ကတၢၢ်တသ့ဘၣ်သံတလၢာ်ဘၣ်ႇ မ့သံတုၤပၢၢ်လၢအ၀ဲတကပၤအဂံၢ်ဘါစၢ်လီၤမ့ထိၣ်ကဆှၣ်လီၤသးသနါက့တၢ်သူၣ်မံသးမုာ်မ့တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် ကတၢၢ်သ့ဘၣ်ႉပကဘၣ်ဃုကျဲလၢနၤသူၣ်မံသးမုာ်ယၤသူၣ်မံသးမုာ်တၢ်ခံခီယၢ်ပၤတၢ်သူၣ်မံသးမုာ်မ့အိၣ်မးဒီး ကကတၢၢ်၀ဲဒၣ်လီၤကျဲအ၀ဲအံၤႉပမ့မၤလိာ်သးလၢတၢ်စုက၀ဲၤမၤနၢၤလိာ်သးလၢတၢ်စုက၀ဲၤန့ၣ် ၀ံၤတသ့တဲာ်တသ့နီတဘျီဘၣ်ႉအဃိန့ၣ်ဃ့၀ံသးစူၤအသု၀ဲလၢကဃုကျဲလၢတၢ်ထံၣ်လိာ်စံးကတိၤလိာ်သးအကျဲတၢ်ထိၣ်ဃူတဲသကိးကျဲဒ်န့ၣ်လီၤႉမ့မ့ၢ်လၢနခးလိာ်သးန့ၣ်လၢာ်တန့ၣ်လၢာ်တသ့ဘၣ်ႉပတၢ်လဲၤခီဖျိအိၣ်တပူလံ အဖီခိၣ်န့ၣ်ယဲယထံၣ်ဒ်န့ၣ်အဃိယကွဲးဃ့၀ံသးစူၤအ၀ဲသ့ၣ်လၢကဆိကတီၢ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤ၀ံၤဒီးထံၣ်လိာ်စံးကတိၤဃဲၣ်လီၤဘှါလီၤက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်ကီအံၤလၢစီၤနီၢ်ခိၣ်အကျဲဒ်န့ၣ်လီၤႉ