Home တၢ်ကစီၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ(စီၤအ့ၤ၀ါ)အကၠိကးတံၢ်ကွံ၁်သးအဃိၦၤကၠိဖိ(၂၀၀)ဘျဲၣ်ဘၣ်ဆိကတီၢ်တၢ်မၤလိ

သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ(စီၤအ့ၤ၀ါ)အကၠိကးတံၢ်ကွံ၁်သးအဃိၦၤကၠိဖိ(၂၀၀)ဘျဲၣ်ဘၣ်ဆိကတီၢ်တၢ်မၤလိ

350
0

လါယနူၤအါရံၤ ၂၇ သီ‚ ၂၀၂၃ နံၣ်‚ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် လ့၀ါဖျိသ၀ီအပူၤ တီၤထီကၠိလၢဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်၀ဲလၢ ကညီတၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)ခိၣ်တဂၤလၢအမ့ၢ်သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ(စီၤအ့ၤ၀ါ)အံၤ ခီဖျိကၠိကးတံၢ်ကွံာ်သးအဃိၦၤကၠိဖိအဂၤ(၂၀၀)ဘျဲၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢကဆဲးမၤလိတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တီၤထီကၠိအံၤအိၣ်ဆီလီၤသးလၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် လ့၀ါဖျိသ၀ီပူၤဒီး ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂၁ သီ ဂီၤခီ အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤ၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ ကၠိအံၤဘၣ်ဆိကတီၢ်ကွံာ်တၢ်သိၣ်လိမၤဒိးအံၤ န့ၣ်လီၤႉ

အတီၤတဆံကၠိဖိတဂၤစံး၀ဲလၢ“ပကဘၣ်ဒိးစဲးန့ၣ်အိၣ်တ့ၢ်က့ၤထဲတ၀ီလီၤႉပဒိးစဲး၀ံၤသၢဘျီလံမီၤနီၤႉ ပကမၤကၠိစံၣ်လီၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်နါက့ပရဲၣ်ကျဲၤဃာ်၀ံၤလၢာ်လံႉလၢမုၢ်နၤခီန့ၣ်ကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢပကၠိကပၤအဃိပဖုးဘၣ်ပသးခဲလၢာ်လီၤႉစးထီၣ်လၢ(ခိၣ်၀ံၣ်)ဒီးသုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိိတၢ်ကမီၤန့ၣ်ပတထီၣ်ဘၣ်ကၠိဘၣ်ႉ ပထီၣ်ဘၣ်ကၠိလၢ(သုးခိၣ်)အိးထီၣ်၀ဲအံၤခီလီလီလီၤအဃိလၢပဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်ဂီၢ်ဒိၣ်မးမီၤနီၤႉခဲအံၤကၠိပံးလံႉလၢပကဆဲးမၤလိတၢ်အဂီၢ်ကီခဲထီၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တီၤထီကၠိအံၤလီၤဆီဒၣ်တၢ်အခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ်တၢ်သိၣ်လိန့ၢ်၀ဲကညီလံာ်ဒီးစးထီၣ်(KG)တုၤလၢအတီၤ(၁၀)န့ၣ်တၢ်သိၣ်လိဃုာ်၀ဲလံာ်ညိၣ်သိၣ်ဒိၣ်အသီဒီးအလီၢ်လံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉလၢန့ၣ်အမဲာ်ညါၦၤကၠိဖိလၢတၢ်လီၢ်ကိးတီၤဒဲးဟဲထီၣ်ကၠိဖဲအံၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်တၢ်မၤစၢၤ၀ဲတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲႇတၢ်အီၣ်တၢ်အီႇကၠိဖိကူကၤသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤကၠိဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ပထီၣ်ဘၣ်ကၠိအိိၣ်ဒီဒူၣ်ညါဘၣ်ဆၣ်အကျါန့ၣ်ကၠိတဖျၢၣ်အံၤသိၣ်လိတၢ်ဖးဂ့ၤညါႉပၢၢ်တုၤတၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်တကပၤနါက့လီၤဆီလိာ်သးဒီးပဒိၣ်အကၠိမီၤနီၤႉကညီလံာ်နါက့ပမၤလိဘၣ်စ့ၢ်ႉပဒိၣ်အလံာ်ညိၣ်သိၣ်ဒိၣ်နါက့ပၣ်စ့ၢ်မီၤနီၤႉပအဲၣ်ဒိးဃ့ကညးလၢဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကရၢတဖုစုာ်စုာ်လၢပ၀ဲသးစၢ်ပမၤလိတၢ်လၢမုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်အံၤတဘၣ်လိၣ်မၤပျံၤမၤဖုးၦၤဘၣ်မီၤနီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် သးစၢ်လၢအိၣ်(၀ီၢ်ရ့ၣ်) ဟီၣ်က၀ီၤလဲၤထီၣ်ကၠိဖဲန့ၣ်တဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

(၂၀၂၂–၂၀၂၃) တၢ်သိၣ်လိနံၣ်အဂီၢ်န့ၣ်တၢ်စးထီၣ်အိးထီၣ်၀ဲတီၤထီကၠိအံၤလၢ(လ့၀ါဖျိ) သ၀ီပူၤအံၤဒီး မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးကၠိတဖျၢၣ်လၢကမျၢၢ်အိၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကီၢ်ဆၣ်ပူၤတဖၣ်အံၤပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါ၀ဲအသိး ခီဖျိတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်အိၣ်သးအကလုာ်ကလုာ်အဃိတၢ်ကးတံၢ်ကွံာ်ကၠိအံၤအဖီခိၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢ ကမၤလိမၤဒိးတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤကၠိဖိမိၢ်ပၢ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ၦၤထူလံၤဖိတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤအ့ၤ၀ါ ဒုးအိၣ်ထီၣ်န့ၢ်၀ဲကၠိဒီးကသံၣ်ဒၢးအံၤ လၢလ့၀ါဖျိသ၀ီ (နီၣ်ဂံၢ်–၂)ဒုးယၤ၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်တၢ်လီၢ်ကပၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂၁ သီအနံၤန့ၣ် ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢတၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်အခိၣ်အဃၢၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ် တုၤလၢခဲအံၤတစုအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ