Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဆဲးကျိးသံကွၢ် DKBA သုးခိၣ်စီၤအ့ၤ၀ါ

တၢ်ဆဲးကျိးသံကွၢ် DKBA သုးခိၣ်စီၤအ့ၤ၀ါ

762
0

တၢ်ဆဲးကျိးသံကွၢ် DKBA သုးခိၣ်စီၤအ့ၤ၀ါ

“နၦၤကလုာ်ကဒဲကဒဲမးအဲၣ်ဒိး၀ဲလၢနလီၤဖးတဘၣ်ဖီၣ်လိာ်စုဘၣ်ႇနဘၣ်အိၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ပၢတၢ်ပြးအဖီလာ် လီၤႉဒ်သိးတဲ၀ဲနဘၣ်မၤန့ၣ်အခီပညီတအိၣ်ဘၣ်မီၤ” သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤအ့ၤ၀ါ

ဖဲအပူၤကွံာ်ယနူၤအါရံၤ ၂၁ သီအနံၤန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဟံၣ်ဃီ ဟးဂီၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အသိးၦၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲစ့ၢ်ကီးလီၤႉအဃိတၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သးဘျီညါ၀ဲအံၤမ့ၢ်ကဲထီၣ်သးခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိဒ်လဲၣ်ႇတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်အိၣ်သးလီၢ်ခံကတၢၢ်မ့ၢ်အအိၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်ပဆဲးကျိးသံကွၢ်၀ဲ(DKBA)သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤအ့ၤ၀ါ ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

သံကွၢ်–၀ံသးစူၤတဲပၠးၦၤဘၣ်ဃးတၢ်ကဲထီၣ်သးဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂၁ သီ တၢ်ဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢနတၢ်လီၢ် တၢ်ကျဲအဂ့ၢ်အကျိၤတစဲးမီၤနီၤႉ
စံးဆၢ–ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိဒီးၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်ကသ့ၣ်ညါအဂီၢ်န့ၣ်အိၣ်ဒၣ်ဒ်အံၤလီၤႉတၢ်ဟဲကဲထီၣ်သးတကတီၢ် ပမ့ၢ်က့ၤကွၢ်လၢပကီၢ်ပယီၤဒီတဘ့ၣ်အပတီၢ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်လဲၤဒီးကလုာ်ဒူၣ်ဖိလၢအဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်လၢ(NCA)တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤဒီးကဘၣ်သဂၢၢ်၀ဲလၢၦၤဆဲးလီၤ(NCA)တဖၣ်လၢတၢ်ကမၤအီၤပတဲလၢပယီၤကျိာ်(အလစ်ငိုက်)ဒ်အံၤဒုပတထံၣ်ဘၣ်ဒံးဘၣ်ႉအိၣ်ဒၣ်လၢကကွံာ်လီၤ၀ဲလၢရူႇပကတဲတ့ၢ်မးတၢ်မၤလိလီၢ်မတၤဒုကကွံာ်၀ဲအိၣ်မီၤႉအပူၤကွံာ်န့ၣ်ပကတဲတ့ၢ်မးဒ်သိးကခၠ့ၣ်မတၤန့ၣ်ဖဲမၤဘူၣ်မၤဘါဆၢကတီၢ်ဒုကွံာ်၀ဲဒ်န့ၣ်အိၣ်မီၤႉတၢ်ဒုးအိၣ်အဃိဒၢးကွံာ်၀ဲမီၤႉပမ့က့ၤကွၢ်က့ၤလၢပ၀ဲ(DKBA)ပတကပၤန့ၣ်တၢ်ဒုးလီၤတိၢ်လီၤဆီလၢကအိၣ်ဒီး(DKBA)န့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်အိၣ်ဒၣ်လၢတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတၢ်မၤသကိးတဖၣ်န့ၣ်ခီဒုကအိၣ်၀ဲတနီၤအဖီခိၣ်န့ၣ်ပတဆိမိၣ်လၢတၢ်ကကဲထီၣ်သးဒ်အံၤဘၣ်ႉနါက့န့ၣ်ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂၁ သီ ၁၂း၅၅ မံးနံးအခါန့ၣ် ပကတဲတ့ၢ်မးလၢဒုၣ်ဒါသုးမီၤစိရိၤခီဒုလၢပတလီၢ်သးအဖီခိၣ်န့ၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲဒီး ကဘီယူၤလွံၢ်ဘ့ၣ်လၢ(န့ၣ်ပၠံၣ်တီၣ်)န့ၣ်ဟးထီၣ်၀ဲသၢဘ့ၣ်လၢ(ပသံၣ်)န့ၣ်ဟးထီၣ်၀ဲတဘ့ၣ်ႉအလဲၤတ့ၢ်လီၤ၀ဲဒၣ်လၢယကၠိလီၢ်န့ၣ်တဘ့ၣ်ႉမ့၀ံၤန့ၣ်ယအိၣ်လီၢ်န့ၣ်ခီဒုယအိၣ်ဟံၣ်ဒီးၦၤမၤတၢ်ဖိအလီၢ်န့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်ယအိၣ်ဟံၣ်ကရၢၢ်အမဲာ်ညါန့ၣ်ယရူန့ၣ်ခဲလၢာ်ကွံာ်လီၤ၀ဲလွံၢ်ဖျၢၣ်ယဲၢ်ဖျၢၣ်မီၤတပိၢ်ဘၣ်တဖျၢၣ်ႉကွံာ်လီၤ၀ဲန့ၣ်အပီၣ်တကထိ(ပေါင် ၁၀၀၀) မ့ၣ်ပိၢ်န့ၣ်ပၣ်၀ဲခံဖျၢၣ်ႉတၢ်ဟးမုၢ်ဟးန့ၣ်ဂီၤခီဒုန့ၣ်အိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢရူဟးဂီၤ၀ဲဒၣ်ႇဟံၣ်ဒုဒၢးဟးဂီၤ၀ဲတၢ်အက့အခီဘၣ်ႇ ဟံၣ်ဖျိတဲာ်ထီၣ်မတၤဟးမုၢ်ဟးဂီၤ၀ဲမီၤနီၤႉမ့၀ံၤကါနါက့ဟးဂီၤတခိၣ်ခံခိၣ်ဒီးဆဲးကဲးလၢၦၤသုးဖိသူထီၣ်သူလီၤ၀ဲတဖၣ်နါက့ဟးဂီၤ၀ဲစှၤကိးခိၣ်ႉတၢ်ဟးဂီၤလၢအဃၣ်ဃၢၤခီအိၣ်ဒၣ်လၢစှၤကိာ်ဖိလီၤမီၤႉပကတဲတ့ၢ်မးလၢလုၢ်ဒိၣ်ၦ့ၤဒိၣ်လီၤလီၤဆီဆီတအိၣ်ဘၣ်ႉတၢ်မၢၤခီဒုဟးဂီၤ၀ဲဟံၣ်တဖျၢၣ်ဟးဂီၤ၀ဲဒီတကရၢၢ်လီၤႉၦၤမၤတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဟးဂီၤ၀ဲန့ၣ်ႉပဆိမိၣ်လၢအကဟဲမၤ၀ဲ(အလစ်ငိုက်)ဘၣ်မီၤႉယက့ၤပဲာ်ထံနီၤဖးကဒါတၢ်အိၣ်သးခဲလၢာ်န့ၣ်ဘၣ်မနုၤလၢဘၣ်ဟဲကွံာ်လီၤ၀ဲလဲၣ်န့ၣ်ပကတဲလၢယဲန့ၣ်ယတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢအပူၤကွံာ်န့ၣ်လၢတၢ်ဟံန့ၢ်ဆူၣ်တၢ်စိကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ယဲနါက့ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဖှီၣ်ဘၣ်နးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအဃိယမၤစၢၤယလဲၤထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးသုတခးကမျၢၢ်လၢၤတဂ့ၤဒီးအ၀ဲသ့ၣ်တတူၢ်လိာ်ဘၣ်ႉတတူၢ်လိၣ်ဘၣ်ဘျီယဲခီယထုးက့ၤယသးလီၤႉကမျၢၢ်လၢတၢ်ထုးထီၣ်အီၤလၢ(၅၀၅)တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇဖိသၣ်လၢတၢ်လူၤဖီၣ်အီၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဟဲထီၣ်စံၣ်၀ဲဒၣ်လၢယအိၣ်န့ၣ်ႉဟဲထီၣ်စံၣ်လၢယအိၣ်၀ံၤဘျီက့ၤလီၤက့ၤ၀ဲလၢ၀့ၢ်ပူၤတဘူၣ်လၢၤဘၣ်အဃိယသံကွၢ်အီၤသုကမၤဒ်လဲၣ်ႇအ၀ဲသ့ၣ်ကထီၣ်တၢ်မၤလိဒီးပဟ့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်မၤလိလီၤႉဟ့ၣ်တၢ်မၤလိ၀ံၤဘျီကကဲက့ၤ(DKBA)ႉတနီၤနီၤခီဒုကဲတမုာ်ဘၣ်ထီၣ်တၢ်မၤလိ၀ံၤဒီးကလဲၤ၀ဲလၢတၢ်လီၢ်ဃၣ်ဃၢၤကအိၣ်၀ဲႉပ၀ဲခီဒုပတတြီဘၣ်တၢ်ဟံန့ၢ်ဆူၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤန့ၣ်ပတတြီဘၣ်ဖဲအအဲၣ်ဒိးမၤ၀ဲန့ၣ်မၤႉဒီးတခါဒီးခီဒုန့ၣ်လၢတၢ်ဟဲထီၣ်စံၣ်ကဒါက့ၤလၢ၀့ၢ်ပူၤပကတဲမးလၢ၀့ၢ်တကူၣ်လၢ(အညၤ)သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်တနီၤနီၤဘၣ်ဃးလၢကသံၣ်သရၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ႇလၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့၀ဲကျိၤမ့ၢ်ဂ့ၤဟဲထီၣ်စံၣ်အိၣ်ႉၦၤဖိဒံဖိသၣ်ဟဲထီၣ်စံၣ်အိၣ်၀ဲမီၤနီၤႉၦၤဟဲထီၣ်စံၣ်ဘျီၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဘျီပဘၣ်မၤစၢၤအီၤမီၤႉအသ့ၣ်၀ဲမၤဆူၣ်မၤနးမၤ၀ဲတဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးမၤသံမၤ၀ီ၀ဲဘျီၦၤစံၣ်ထီၣ်၀ဲႉပအိၣ်ကီၢ်တဘ့ၣ်ဃီပမ့ၢ်တမၤစၢၤလိာ်သးဘၣ်န့ၣ်ပကလဲၤမၤစၢၤမတဂၤလဲၣ်ႉမ့ၢ်က့ၤကွၢ်က့ၤလၢအသ့ၣ်၀ဲနါက့အတၢ်ကီတၢ်ခဲမ့အိၣ်ဒ်န့ၣ်အၦၤကလုာ်အထံဖိကီၢ်ဖိမီၤတသးကညီၤ၀ဲဘၣ်ႉအခီပညီတအိၣ်ဘၣ်မီၤႉအဃိန့ၣ်ယအဲၣ်ဒိးတဲန့ၣ်ပမၤစၢၤတၢ်န့ၣ်ပမ့က့ၤကွၢ်က့ၤန့ၣ်တမ့ၢ်ပတူၢ်လိာ်ၦၤတဖၣ်အံၤလၢပမၢက့ၤဖီးက့ၤဘိပမၢက့ၤခးက့ၤအသ့ၣ်၀ဲတမ့ၢ်ဘၣ်ႉပထ့ဃာ်လၢပဟီၣ်က၀ီၤပူၤလီၤႉကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်ပက့ၤကွၢ်က့ၤတၢ်တတီၤန့ၣ်(ခိ၀ံၣ်)တၢ်ဆါကဲထီၣ်သးစ့ၢ်ႉယဲခီယၦ့ၤလၢစဲးတၢ်ပီးတၢ်လီဘျီၦၤဖဲပခိၣ်ပဃၢၤလၢလဲၤတသ့က့ၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်အါတက့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ဟဲဘှီသးဖဲယတၢ်လီၢ်မီၤႉဖဲန့ၣ်အသ့ၣ်၀ဲကဟံန့ၢ်ယၤအညိတခါႉဒီးဃိၣ်သၢဖျၢၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တခါလီၤႉပကတဲတ့ၢ်မးဒ်သိးလၢ(NLD)ပၣ်တံၣ်လၢအဟဲထီၣ်စံၣ်လၢၦၤလူၤဖီၣ်အီၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ပ၀ဲခီဒုဟဲထီၣ်စံၣ်တစိၢ်တလီၢ်ဒၢးပဘၣ်ဟ့ၣ်အိၣ်ကဒု၀ဲသးႉတၢ်လၢညါပဒိၣ်ဒီးၦၤန့ၣ်ပမၤသကိးတၢ်အိၣ်ႉတနီၤနီၤလဲၤက့ၤ၀ဲကျဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်ကမၤ၀ဲန့ၣ်သုးတဒၢသးလီၤမီၤ ယဆိမိၣ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်၀ဲန့ၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်အသ့ၣ်၀ဲခီဒုအသးတမုာ်ယၤဘၣ် အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣအကကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤယၤအံၤန့ၣ်ဖးယံာ်လံမီၤႉအမၢ်လီၤယၤယတလဲၤထံၣ်ဘၣ်ႉဖဲတၢ်ဖီလာ်ပကတဲတ့ၢ်မးသုးရ့ၣ်ခိၣ်ပတီၢ်တဖၣ်ဒုထံၣ်လိာ်သးမီၤႉလၢတၢ်ဖီခိၣ်ဒ်သိး(တိုင်းမှူး)တဖၣ်ဒုမၢ်လိာ်ယၤနါက့ယတလဲၤထံၣ်ဘၣ်ႉဒီးတခါန့ၣ်ခီဒုအသ့ၣ်၀ဲမိၣ်သးတဲ၀ဲဒၣ်လၢယဲဒၣ်န့ၣ်လၢတၢ်ဒုးတဘျီညါအံၤန့ၣ်ယဲခီဒုၦၤဟ့ၣ်ယၤမူဒါယၤတီနီၢ်မုၢ်နုာ်ဒုးယၤခိၣ်ဘျီပသုးရ့ၣ်အိၣ်၀ဲခံဘ့ၣ်သၢဘ့ၣ်စ့ၢ်ႉတဲ၀ဲလၢပၦၤသုးဖိန့ၣ်ပၣ်လၢၦၤကျါႇၦၤခးတၢ်န့ၣ်ပၣ်ဒီး(DKBA)(တံဆိပ်)ႉ(DKBA)တၢ်ပနီၣ်ဒုၦၤဟးၦ့ၤန့ၢ်အိၣ်ဖျူညါႉၦၤဆါအိၣ်ဒီဒူၣ်ႉအပၣ်လၢၦၤကျါဧါဒုပတဲတဘၣ်ဘၣ်မီၤႉတၢ်လၢတၢ်အိၣ်သးတကတီၢ်အံၤနါက့ပၦၤခီဒုတၢ်ထံၣ်တလီၤပလိာ်သးအိၣ်တပူညါစ့ၢ်ႉၦၤဖိသၣ်တနီၤနီၤဘၣ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်စ့ၢ်မီၤႉလၢယၤမးယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲယနုာ်လီၤသုးယနုာ်လီၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢန့ၣ်တမ့ၢ်လၢယအဲၣ်ဒိးလီကီကါယအဲၣ်ဒိးလီကီဟံၣ်တၢးနုာ်လီၤသုးမးတမ့ၢ်န့ၣ်ႉလၢ(၁၉၉၅)(၁၉၉၆)အခါန့ၣ်အိၣ်ကၠိတသ့ဘၣ်နုာ်လီၤသုးဘၣ်မၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢလီၤႉအဃိန့ၣ်ၦၤတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်န့ၣ်အိၣ်ကိးဂၤဒဲးလီၤမီၤႉတဘျီတခီၣ်န့ၣ်တၢ်တဲန့ၣ်ပအဲၣ်ဒိးတဲပတဲတဘူၣ်ပတဲတသ့ဘၣ်ႉတၢ်န့ၣ်ပမ့က့ၤကွၢ်က့ၤန့ၣ်အခီပညီတအိၣ်ဘၣ်(နားပိတ်ပါးစပ်ပိတ်)လီၤမီၤနီၤႉအဃိန့ၣ်ပတၢ်မၤတဖၣ်အံၤပမ့က့ၤကွၢ်က့ၤလၢပကထီဒါအီၤဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်ႇလၢကလဲၤဘၣ်ဒိ(NCA)ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်န့ၣ်တအိၣ်စ့ၢ်ဘၣ်ႉတအိၣ်ဘၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်တဲ၀ဲဒၣ်လၢပၦၤတဖၣ်အံၤနုာ်လီၤမၤတၢ်လၢၦၤကျါႉနအိၣ်ကီၢ်တဘ့ၣ်ဃီၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲၦၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးၦၤလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤနတမၤစၢၤဘၣ်န့ၣ်နကဲၦၤကညီဖိဧဲၢ်ႇနမၤၦၤကလုာ်တၢ်မၤနမၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢတၢ်မၤနတမၤဘၣ်န့ၣ်သ့ဧါႉနၦၤကလုာ်မးတအဲၣ်ဒိးလၢနဖီၣ်လိာ်စုဒီးအီၤဘၣ်တအဲၣ်ဒိးလၢနမၤသကိးတၢ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်အခီပညီအိၣ်၀ဲလဲၣ်ႉအ၀ဲမၤ၀ဲ(တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး)ႇ(တိုင်းရင်းသားမပြိုကွဲရေး)တၢ်မၢၤခီန့ၣ်နၦၤကလုာ်ကဒဲကဒဲမးအဲၣ်ဒိး၀ဲလၢနလီၤဖးတဘၣ်ဖီၣ်လိာ်စုဘၣ်ႇနဘၣ်အိၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ပၢတၢ်ပြးအဖီလာ်လီၤႉဒ်သိးတဲ၀ဲနဘၣ်မၤန့ၣ်အခီပညီတအိၣ်ဘၣ်မီၤႉယသုးခိၣ်ကျၢၢ်န့ၣ်တဲတၢ်အိၣ်တနံၤန့ၣ်လၢ(အီၤလါ)ပူၤလၢကညီတၢ်ကစီၣ်ပူၤန့ၣ်ယကနၣ်တမုာ်ဘၣ်အိၣ်တဘျုးခါညါႉယဲခီန့ၣ်ယကနၣ်တမုာ်ဘၣ်န့ၣ်အခီပညီဒ်လဲၣ်န့ၣ်တဲ၀ဲဒၣ်လၢဒုၣ်ဒါန့ၣ်ဟဲမၤနၢ်ပၢၢ်ယၤႉမ့၀ံၤတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ခီဖျိလၢအ၀ဲတူၢ်လိာ်(CDM)အဃိဧါန့ၣ်ၦၤဟဲမၤယၤႉၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒီးပ၀ဲပမၤတၢ်ဒ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်(အကျိုးပြု)တၢ်မၤပမၤစၢၤမ့တသ့ဘၣ်ပတလိၣ်မၤဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်(အကျိုးပြု)တၢ်မၤပတလိၣ်မၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢတၢ်မၤ၀ဲလဲၣ်ႉၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒၣ်လဲာ်ပမၤစၢၤမ့တသ့ဘၣ်န့ၣ်ႉသုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒၣ်လဲၣ်အတဲတၢ်န့ၣ်ယကနၣ်တလိၤဘၣ်မီၤႉပမ့တဲလိၤလိၤခဲအံၤနါက့ပၦၤတနီၤဒုန့ၣ်ဘၣ်သဂၢၢ်အိၣ်လၢ(မြေပြင်)တၢ်ကဲထီၣ်သးခဲအံၤလၢတၢ်တသီခံသီအတီၢ်ပူၤအံၤႉတုၤလၢၦၤဟဲကွံာ်လီၤယတၢ်လီၢ်ဘျီဒုန့ၣ်သုးဖိသံၣ်ဖိနါက့န့ၣ်တနီၤနီၤတၢ်ဖီလာ်သုးရ့ၣ်ခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်နါက့တၢ်တူၢ်ဘၣ်အိၣ်ထီၣ်မီၤႉအိၣ်ထီၣ်ဃိန့ၣ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအိၣ်ထီၣ်နါက့ဒုပကကွၢ်လၢသုးမုၢ်ဒိၣ်သုးမီၤစိရိၤတဖုအံၤအကဆဲးလဲၤ၀ဲဒ်လဲၣ်ကမၤ၀ဲဒ်လဲၣ်ႉမ့မ့ၢ်ယဲယတၢ်ပာ်သးခီအိၣ်ဒ်န့ၣ်လီၤႉယအဲၣ်ဒိးဒုးသ့ၣ်ညါထံဖိကီၢ်ဖိပ၀ဲခီဒုန့ၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဃဲၣ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤမ့တလိၤဘၣ်ခီဒုန့ၣ်ပကနုာ်လီၤလၢတၢ်ဒုးပူၤလီၤႉဘၣ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်ပၦၤတနီၤနီၤခီဒုန့ၣ်အခဲအံၤနုာ်လီၤလၢတၢ်ဒုးပူၤလံႉပတဲအီၤလိၤလိၤပၦၤဖိသၣ်ဘၣ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်အဃိန့ၣ်ႉပမ့က့ၤကွၢ်က့ၤန့ၣ်(NCA)အဖီခိၣ်န့ၣ်မ့ကမၤယၤမ့ကကွံာ်ယၤန့ၣ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်၀ဲ(ကန့်ကွက်စာ)လၢၦၤတဂၤအံၤန့ၣ်အမၤထီဒါ၀ဲပသုးမုၢ်ဒိၣ်လီၤႉအဃိန့ၣ်(ပူးပေါင်း)ဒီးၦၤမၤ(အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်း)လီၤႉ(ပူးပေါင်း)ဒီးၦၤတူၢ်လိာ်(CDM)လီၤန့ၣ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်ဒု(ကန့်ကွက်စာ)မ့၀ံၤကဘၣ်ကိးထံၣ်ခိၣ်နၢ်ဒီးတဲက့ၤထ့က့ၤသုထ့က့ၤမ့တန့ၢ်ဘၣ်သုတဲမ့တန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်ပကမၤလီၤန့ၣ်န့ၣ်အ၀ဲကဘၣ်လဲၤလၢတၢ်သိၣ်တၢ်သီအကျဲ၀ဲအံၤမီၤႉကဲအဒိအ၀ဲထံၣ်၀ဲလၢယအိၣ်ဒီးတၢ်မၤလိပျီယတူၢ်လိာ်၀ဲဒၣ်(CDM)ယအိးထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ဒီးယဘှီ၀ဲဒၣ်ၦၤဘၣ်ဒိကျိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ႉအဒိအမ့အဲၣ်ဒိးကွံာ်၀ဲဟ့ၣ်တၢ်ကတိၤအဒိကွံာ်လၢတၢ်မၤလိလီၢ်ကွံာ်လၢတၢ်ဆါဟံၣ်လီၢ်မီၤႉလဲၤကွံာ်၀ဲဒၣ်လၢပဟံၣ်ၦၤမၤတၢ်ဖိအိၣ်အလီၢ်ၦၤကၠိဖိအိၣ်အလီၢ်လၢပဟံၣ်ဖိဃီဖိအိၣ်အလီၢ်ႉနီၢ်နီၢ်န့ၣ်အသ့ၣ်၀ဲကမၤယၤ၀ံၤလီၤမီၤႉတ၀ံၤဘၣ်အဃိန့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤအဖီခိၣ်န့ၣ်ကဃဲၣ်လီၤ၀ဲဒ်လဲၣ်ဃဲၣ်လီၤ၀ဲကဘၣ်သ့ႉဃဲၣ်လီၤ၀ဲမ့တသ့ဘၣ်န့ၣ်ပတၢ်ကရၢကရိအံၤကတွံၢ်လဲၤအသးတစဲးဖိမီၤနီၤႉလၢတၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤအဖီခိၣ်ယအဲၣ်ဒိးဒုးသ့ၣ်ညါကမျၢၢ်ၦၤထံဖိကီၢ်ဖိဒီးၦၤမၤသကိးတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်မီၤႉ

သံကွၢ်–ပမ့ကွၢ်ကဒါက့ၤ(DKBA)ကရၢအံၤမ့ၢ်ကရၢတဖုလၢအဆိကတီၢ်ဃာ်၀ဲတၢ်ဒုးတၢ်ယၤမီၤနီၤႉအဃိန့ၣ် လၢခိၣ်နၢ်တဖၣ်န့ၣ်အလဲၤလၢတၢ်ဖီခိၣ်လၢ(န့ၣ်ပၠံၣ်တီၣ်)လဲၤထံၣ်လိာ်တဲသကိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်မီၤနီၤႉသနါက့လၢနၤတကပၤန့ၣ်ၦၤဘၣ်ဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢနတၢ်လီၢ်ဒ်အံၤအဖီခိၣ်နဲတဂၤဒ်နမ့ၢ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤအသိးနတူၢ်ဘၣ်နဲဒ်လဲၣ်ႉ
စံးဆၢ–ယဲခီဒုယတူၢ်ဘၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်ယတူၢ်ဘၣ်လၢပက့ၤကွၢ်က့ၤန့ၣ်နီၣ်ဂံၢ်တၢယအိၣ်ဟီၣ်က၀ီၤယစးလီၤအိၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်ယမၠီးလီၤယသးဒီးတဲဂ့ၤလီၤယသးဘၣ်ႉယမၤစၢၤဒူသ၀ီဟီၣ်က၀ီၤတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီဖဲအံၤႉလၢကမျၢၢ်သ့ၣ်တကပၤန့ၣ်အဲၣ်ယၤအါစ့ၢ်ႉလၢတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီတသ့ဖဲအသ့ယမၤစ့ၢ်ႉလၢတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးမ့ၢ်ဂ့ၤယမၤစ့ၢ်ႉဒီးတခါန့ၣ်ဒ်သိးယတဲတၢ်ကတိၤဖဲမုကၢးအခိၣ်တိအသိးန့ၣ်လီၤႉခီဖျိလၢယတူၢ်လိာ်၀ဲဒၣ်ၦၤဟဲထီၣ်စံၣ်ထီၣ်တဖၣ်အံၤဒီးၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒီးယတိစၢၤမၤစၢၤဒီးပမၤသကိးတၢ်လၢအဘၣ်ဃးလၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့မ့ၢ်ဂ့ၤႇဘၣ်ဃးလၢကူၣ်သ့တၢ်အိၣ်ဆူအိၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇပအိးထီၣ်တၢ်မၤလိလၢပဟ့ၣ်လီၤၦၤဒူသ၀ီဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢကန့ၢ်က့ၤ၀ဲဒၣ်ဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤတၢ်မၤလိသ့ၣ်တဖၣ်လါဃုဘ့ၣ်ႇပဘှီၦၤဆူးၦၤဆါဒီးအသ့ၣ်၀ဲန့ၣ်ကထံၣ်၀ဲယၤလၢယမၤတၢ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်ကထံၣ်၀ဲဒၣ်လၢယၤလၢယအိၣ်(သုးက့ ၆)ပူၤလီၤန့ၣ်ယထီထီၣ်(ဘက်တံဆိပ်)လၢ(DKBA)ဘဲးတစ့းနါက့ယသးခီဒုကအိၣ်လၢ (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)အသးလီၤႉမ့ၢ်ဒၣ်ယမၤသကိးတၢ်ဒီး(သုးက့ ၆)ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အံၤလၢညါပူၤကွံာ်ပဖုခၠၤမ့ၣ်ႇပဖုကၠိမတၤႇ ပဖုကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်မတၤတဖၣ်န့ၣ်တၢ်ပမၤသကိးတၢ်ဒ်သိးသိးမၤသကိးတၢ်ဒီးယၤႉဒီးထီၣ်က့ၤလၢခံခိၣ်နၢ်လၢထီၣ်က့ၤတဖၣ်အံၤနါက့မၤသကိးတၢ်ဖဲန့ၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်သးတမုာ်ယၤဘၣ်ႉသးတမုာ်ယၤဘၣ်န့ၣ်ကမၤယၤလၢ(အလစ်ငိုက်)ကမၤ၀ဲ အ၀ံၤဒီးၦၤအံၤမ့သံတဘျီပကတဲတ့ၢ်မးမ့ၢ်၀ံၤန့ၣ်လီၢ်ခံလၢကတိစၢၤမၤစၢၤတၢ်လၢဟီၣ်က၀ီၤတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီန့ၣ် ကလီၤစၢ်ဒၣ်၀ဲန့ၣ်အတၢ်ပညိၣ်မ့ၢ်တၢ်၀ဲန့ၣ်လီၤယဆိမိၣ်န့ၣ်ႉဘၣ်မနုၤအဃိသးလဲၣ်န့ၣ်အသ့ၣ်၀ဲန့ၣ်ဆိမိၣ်ယၤဖးဒိၣ်ညါဆိမိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤယမၤစၢၤတၢ်ဒ်လဲၣ်ဒ်လီၣ်ႉတၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ်ယတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤပၣ်မီၤႉဒုၣ်ဒါန့ၣ်ထံၣ်၀ဲဒ်န့ၣ် နီၢ်နီၢ်ခီဒုန့ၣ်ဒ်သိးယတဲမုကၢးန့ၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အံၤၦၤကိးထံၣ်န့ၣ်လဲၤထံၣ်ကိးဘျီလီၤႉလဲၤထံၣ်၀ဲဒီးကတိၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အကျဲလီၤႉမ့ကမၤယၤန့ၣ်တချူးမၤဘၣ်န့ၣ်မ့ပာ်၀ဲဒၣ်လၢအကသူၣ်ထီၣ်(ငြိမ်းချမ်းရေး)လၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤအအဲၣ်၀ဲဒၣ်ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အကျဲန့ၣ်အ၀ဲဒၣ်ကသူၣ်ထီၣ်(ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်း)ဃံးဃံးဃီၣ်ဃီၣ်လီၤန့ၣ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်၀ဲ(ကန့်ကွက်စာ)ကဘၣ်တဲ၀ဲခိၣ်နၢ်တဖၣ်န့ၣ်ၦၤအံၤမၤတၢ်ဒ်ဒ်အံၤလီၤန့ၣ်အဃိန့ၣ်ပကမၤလီၤန့ၣ်ကဘၣ်လဲၤ၀ဲကျဲ၀ဲန့ၣ်မီၤနီၤႉအခဲအံၤတလဲၤ၀ဲကျဲ၀ဲန့ၣ်ဘၣ်ဒီးပကတဲတ့ၢ်မးဟဲမၤယၤတဂၤလီၤႉဟဲမၤယၤတဂၤအဖီခိၣ်န့ၣ်ယကွၢ်န့ၣ်တၢ်ဖီလာ်သုးရ့ၣ်ခိၣ်တနီၤနီၤဒီးခိၣ်နၢ်တနီၤနီၤဒုတမ့ၢ်ထဲ(DKBA)ခဲလၢာ်ဒုတမ့ၢ်ဘၣ်မီၤနီၤႉ(DKBA)ခဲလၢာ်လၢတနီၤနီၤလၢမူဒါဒ်သိးလိာ်သးပမ့တဲလၢတီနီၢ်မုၢ်ထီၣ်သုးတဖၣ်န့ၣ်အသးတမံဘၣ်အိၣ်တပူမီၤခဲအံၤႉယမ့ဟူးထီၣ်ကဟူးထီၣ်အိၣ်တပူမီၤနီၤႉတၢ်မ့ၢ်ယဲယကွၢ်က့ၤလၢထံဖိကီၢ်ဖိတၢ်အိၣ်သးတကတီၢ်တၢ်အိၣ်သးတခါအံၤပကဘၣ်လူၤရဲၣ်ဘၣ်ပကတဲတ့ၢ်မးဆီလီၤဘၣ်က့ၤအီၤဒံးမီၤႉပတၢ်အံၤတၢ်ကဲထီၣ်သးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူစ့ၢ်လီၤႉပတဆိကမိၣ်လၢကမၤၦၤအပတီၢ်ထဲန့ၣ်ဘၣ်ႉခိၣ်နၢ်ခီဒုန့ၣ်ပနၢ်ပၢၢ်လၢသုးခိၣ်ကျၢၢ်န့ၣ်ကလဲၤထံၣ်၀ဲ(တပ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်)မၢ၀ဲဒၣ်အတၢ်တူၢ်ထံၣ်၀ဲန့ၣ်မီၤဃ့ထံၣ်၀ဲႉယဲယအဲၣ်ဒိးတဲလၢတလိၣ်ထံၣ်ဘၣ်ႉတမ့ၢ်ပလဲၤမၤဆိၦၤဘၣ်အဃိန့ၣ်ၦၤမ့မၢ်လိာ်ၦၤမးလီၤပကထံၣ်ႉၦၤမ့မၢ်လိာ်ၦၤန့ၣ်ပမ့အဲၣ်ဒိးလဲၤထံၣ်မးလဲၤထံၣ်ႉလၢပကဘၣ်လဲၤထံၣ်အဂီၢ်န့ၣ်ၦၤဟဲကွံာ်ၦၤပကဘၣ်လဲၤဃ့ကညးအီၤအဂီၢ်ဒ်န့ၣ်အခီပညီတအိၣ်ဘၣ်ႉတမ့ၢ်ပကျဲဘၣ်မီၤတၢ်၀ဲန့ၣ်ႉပမၤတၢ်တမ့ၢ်ပကျဲဘၣ်ႉပသူၣ်ထီၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လီၤႉၦၤမ့တအဲၣ်ဒိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဘၣ်ဒီးပမ့ဘၣ်ဟူးထီၣ်ခးခီန့ၣ်ပကခးလီၤႉယဲယအဲၣ်ဒိးတဲဒ်န့ၣ်လီၤမီၤနီၤႉ

သံကွၢ်–ဘၣ်ထွဲဒီးသုးမီၤစိရိၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢနတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအံၤန့ၣ်ၦၤအါဂၤပဲာ်ထံနီၤဖး၀ဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ပကတဲဒ်သိးၦၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့မ့ၢ်ဂ့ၤႇၦၤသုးခိၣ်နၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇၦၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ပဲာ်ထံနီၤဖး၀ဲလၢ အ၀ဲကမၤနၤလၢအ၀ံၤအတဲာ်မီၤနီၤႉအဃိန့ၣ်ဘၣ်ထွဲဒီးလၢတၢ်တခါအံၤန့ၣ်မ့မ့ၢ်လၢနဲတဂၤနကဆဲးအိၣ်ဆၢထၢၣ်ဒ်လဲၣ်ႉ
စံးဆၢ–အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်ၦၤလၢအသ့ၣ်၀ဲကျါန့ၣ်ပကတဲတ့ၢ်မးယဘုးတၢ်အိၣ်သးန့ၣ်တနီၤမီၤနီၤႉ န့ၢ်တနီၤအဖီခိၣ်န့ၣ်ယသူ(line)လီၤခဲအံၤယတသူလီတဲစိနီခါဘၣ်ႉဘၣ်မနုၤလဲၣ်အဃိန့ၣ်တနီၤနီၤဟ့ၣ်ပလီၢ်ယၤလၢတဘၣ်အိးထီၣ်နလီတဲစိတဂ့ၤႇနဘၣ်အိၣ်ဘံၣ်ဘံၣ်ဘၢဘၢၦၤမၤနၤတဘၣ်ဒံးဘၣ်အဃိန့ၣ်ၦၤသးၦၢ်တနီၤတသးမံ၀ဲဒံးဘၣ်ႉၦၤအဲၣ်ဒိးမၤနၤတုၤအ၀ံၤလီၤမီၤနီၤႉၦၤပာ်၀ဲဒၣ်လၢၦၤမၤနၤမ့န့ၢ်န့ၣ်တီနီၢ်မုၢ်နုာ်(DKBA)အဂံၢ်အဘါတအိၣ်လၢၤဘၣ်ႉၦၤမၤတၢ်ဖဲဟီၣ်က၀ီၤအ၀ဲန့ၣ်အသ့ၣ်၀ဲခီဒုဆိမိၣ်၀ဲဟီၣ်က၀ီၤဖဲအံၤအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤကစှၤလီၤအဂီၢ်န့ၣ်မီၤႉထံၣ်၀ဲဒၣ်လၢယတၢ်ဆီၣ်ထွဲအါယတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအါမီၤႉအဃိယဲခီဒုန့ၣ်ယတၢ်ဆၢတဲာ်အိၣ်လီၤႉအဃိန့ၣ်တၢ်လၢယတၢ်ဆၢတဲာ်တနီၤခီဒုန့ၣ်ယတအဲၣ်ဒိးတဲလၢတၢ်ကစီၣ်ပူၤဘၣ်ႉဘၣ်မတၤလဲၣ်န့ၣ်ယမ့တဲလၢတၢ်ကစီၣ်ပူၤန့ၣ်မ့ဟူထီၣ်သါလီၤန့ၣ်တၢ်လၢပကလဲၤအဖီတၢၣ်န့ၣ်ပလဲၤက့ၤအီၤတသ့ဘၣ်မီၤႉလၢပတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဖီခိၣ်ဒုၣ်ဒါဒၢးသ့ၣ်ညါ၀ဲအဃိကမၤၦၤန့ၣ်ကအိၣ်စ့ၢ်လီၤႉတၢ်မ့ၢ်ခီမုကၢးန့ၣ်ကမၤတၢ်အဂီၢ်ဒုကဘၣ်လဲၤလၢကျဲဒံးမီၤႉပ၀ဲခီဒုန့ၣ်ပမၤတၢ်ကျဲအံၤတမ့ၢ်လၢယလဲၤတၢ်ကျဲအံၤတမ့ၢ်လၢယထီဒါအီၤလၢပကတဲတ့ၢ်မးလၢဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤဒံးဘၣ်အိၣ်ဒၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤထံဖိကီၢ်ဖိႇၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲႇၦၤမၤသကိးတၢ်ပၢၢ်ဆၢတသ့ဖဲအသ့ပဘၣ်တိစၢၤမၤစၢၤလီၤႉတၢ်ပအိၣ်ကီၢ်တဘ့ၣ်ဃီဒၢးမ့ၢ်ကညီတကလုာ်ဃီဒၢးပတၢ်ပၢၢ်ဆၢပတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိမ့ၢ်တခါဃီအဃိန့ၣ်ပမၤစၢၤလိာ်သးလီၤႉတၢ်မ့ၢ်တၢ်လၢဖဲမုကၢးယကလဲၤကျဲဒ်လဲၣ်ယကဆၢတဲာ်ဒ်လဲၣ်ခီဒုန့ၣ်ယတၢ်ဆၢတဲာ်န့ၣ်အိၣ်လီၤႉအဃိန့ၣ်တၢ်တခါန့ၣ်ဒု ယတအဲၣ်ဒိးတဲလီၤလၢတၢ်ကစီၣ်အပူၤဘၣ်ႉ

သံကွၢ်–ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တခါအံၤန့ၣ်အဒိလၢလီၢ်ခၢၣ်သးတကပၤမီၤတၢ်ဟံစုနဲၣ်ကျဲလၢသုဖီခိၣ်အိၣ်ဒ်လဲၣ်ႉ မ့၀ံၤ အ၀ဲသ့ၣ်မၢနကဘှါရှဲ၀ဲဒ်လဲၣ်ႇတဲနၤအိၣ်တမံၤမံၤစ့ၢ်ဧါႉ
စံးဆၢ–ယဲခီဒုခဲအံၤယတဖီၣ်လိာ်သးစုဒီးလီၢ်ခၢၣ်သးဒိၣ်ဒိၣ်ဒံးဘၣ်ႉအိၣ်ဒၣ်ယဖီၣ်လိာ်စုဒီးဒုးယၤခိၣ်သုးက့ခိၣ်ႉ ယသုးက့ခိၣ်ဒီးယၤခီဒုမၤတၢ်ဆဲးကျိးႉမၤတၢ်ဆဲးကျိးန့ၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးခိၣ်နၢ်ခီဒုန့ၣ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်ခီဒုဆဲးယၤလီတဲစိခံဘျီႉလၢတၢ်ကဲထီၣ်သးအခိၣ်တီတဘျီခီဒုန့ၣ်သံကွၢ်ယၤလီၤဆီဧါႇဘျီယတဲအီၤလၢတၢ်အိၣ်သးဒ်န့ၣ်လီၤဘျီဒုအ၀ဲတတဲတၢ်ယံာ်ယံာ်စ့ၢ်ဘၣ်ႉဒီးခံဘျီတဘျီခီဒုတဲ၀ဲဒၣ်လၢသါကထံၣ်ဒီး(ကာချုပ်)အဃိန့ၣ်ထံၣ်ဧၢၤယတတဲဘၣ်ႇထံၣ်တဂ့ၤဧၢၤယတတဲဘၣ်ႉယတအဲၣ်ဒိးတဲတၢ်လီၤတိၢ်လီၤဆီဘၣ်မီၤႉလၢအ၀ဲတခီဒုန့ၣ်ဘၣ်မတၤလဲၣ်န့ၣ်အ၀ဲကဲခိၣ်နၢ်လီၤနီၤႉယကနၣ်လၢတဲတၢ်ပိၣ်တၢ်န့ၣ်ခီဒုန့ၣ်လၢတၢ်ကစီၣ်ပူၤခီဒုန့ၣ်အတယၢၢ်တအိၣ်ဘၣ်ယၤဘၣ်မီၤႉအတယၢၢ်တအိၣ်ဘၣ်ယၤဘၣ်အဃိန့ၣ်တမ့ၢ်လၢယတဲဟးဂီၤယခိၣ်ယနၢ်ယတဲဟးဂီၤယတၢ်ကရၢကရိတမ့ၢ်ဘၣ်ႉနီၢ်နီၢ်ခီဒုပကဲခိၣ်နၢ်ခီဒုပတဲတၢ်ကဲထီၣ်သးဒ်လဲၣ်န့ၣ်ပဘၣ်ဟးလူၤပွဲၢ်ပၦၤတၢ်ဖီလာ်မၤမနုၤလဲၣ်န့ၣ်ပဘၣ်သ့ၣ်ညါဆိႉပၦၤတၢ်ဖီလာ်မၤမတၤလဲၣ်မးပမ့ၢ်သ့ၣ်ညါဆိ၀ံၤမးပကလဲၤတဲတၢ်ဒီးၦၤၦၤမ့တဲပၦၤတၢ်ကမၣ်န့ၣ်ပတဲတၢ်ကသ့အဂီၢ်မီၤႉပကဲခိၣ်နၢ်န့ၣ်ပဘၣ်ဃုသ့ၣ်ညါပၦၤတၢ်ကီတၢ်ခဲပၦၤမၤကမၣ်မတၤလဲၣ်ႇဘၣ်မနုၤၦၤလဲၤကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လဲၣ်ႇတၢ်တဖၣ်န့ၣ်ကဘၣ်ဃုသ့ၣ်ညါဆိ၀ဲ၀ံၤမးတၢ်လိၣ်ထံၣ်မ့အိၣ်ၦၤမ့ကိးထံၣ်မးအ၀ဲလဲၤထံၣ်၀ဲကသ့ႇကဘၣ်တဲသကိးတၢ်ယဲခီယနၢ်ပၢၢ်ဒ်န့ၣ်မီၤႉအဃိန့ၣ်လဲၤထံၣ်ဧါတလဲၤထံၣ်ဧါတခီဒုန့ၣ်ယတဲတဘၣ်ဘၣ်ႉတၢ်မ့ၢ်လီၢ်ခၢၣ်သးခီဒုနဲၣ်လီၤလၢမၢလၢယထုးထီၣ်လီပျံၤလၢသုးရ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်န့ၣ်မၢအိၣ်ဂၢၢ်ဒီးပကတဲတ့ၢ်မးကနၣ်ထံတၢ်မီၤႉလီပျံၤ၀ဲန့ၣ်ခီယတထုးထီၣ်ဘၣ်ႉအဘၣ်မတၤလဲၣ်န့ၣ်ဘၣ်နၤဘၣ်ယၤန့ၣ်ၦၤဘၣ်တူၢ်တၢ်ကိးဂၤဒဲးလီၤမီၤႉအဃိန့ၣ်၀ဲပၦၤခီဒုပမၤတၢ်ဆဲကျိးလၢလီတဲစိလီၤႉပတမၤလၢလီပျံၤလၢၤဘၣ်ႉဒီးတခါန့ၣ်ခီဒုန့ၣ်လၢတၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ်န့ၣ်အ၀ဲတဲ၀ဲဒၣ်ခီဖျိနဘုၣ်အီၣ်လီၤၦၤနတူၢ်လိာ်ၦၤတဖၣ်န့ၣ်ကဲ၀ဲဒၣ်ၦၤၦၤအဃိန့ၣ်လီၤတဲာ်သးၦၤမၤနၤမီၤႉကဲၦၤၦၤဧါကဲပၦၤဧါဒုၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဘျီသးမ့လိၤလၢပဖီခိၣ်ဒီးလိၤမ့တလိၤဘၣ်နါက့ပမၤခီတမ့ၢ်ပထီဒါသုးမုၢ်ဒိၣ်လၢအၢအၢကိၤကိၤႇပလဲၤခးလၢ(န့ၣ်ပၠံၣ်တီၣ်)မးတမ့ၢ်ပလဲၤခးလၢ(ဌာနချုပ်)ဘၣ်ႉအဃိန့ၣ်အတဲတၢ်န့ၣ်ဖျါဒ်သိးအက့ၤထံၣ်ကဒါက့ၤလၢယမၤတၢ်ကမၣ်ဃိၦၤဟဲမၤနၢ်ပၢၢ်ယၤႉအဃိန့ၣ်တၢ်၀ဲန့ၣ်ယဲခီယတတူၢ်လိာ်ဘၣ်မီၤႉအဃိန့ၣ်ယတမၤတၢ်ဆဲးကျိးဒီးလီၢ်ခၢၣ်သးအါအါဘၣ်ႉဘၣ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်ယဒွးန့ၣ်ၦၤကဘၣ်မၤတၢ်ဆဲးကျိးလၢယၤတခီမီၤႉအခဲအံၤတၢ်အိၣ်သးအခဲအံၤႉ

သံကွၢ်-ဒ်ပသ့ၣ်ညါအသိးလီၤခဲအံၤလၢနဟီၣ်က၀ီၤပူၤနာ်က့တၢ်ဒုးတၢ်ယၤဆူၣ်ခဲအံၤလၢကညီကီၢ်စဲၣ်ဒီတဘ့ၣ် အပူၤနါက့တၢ်ဒုးတၢ်ယၤဆူၣ်ထီၣ်မီၤနီၤႉအဃိလၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤဆူၣ်ထီၣ်ဒ်အံၤအဖီခိၣ်န့ၣ်နထံၣ်ဒ်လဲၣ်ဒီး တၢ်လၢနသုဘၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်အီၤခဲအံၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ကမ့ၢ်မတၤလဲၣ်ႉ
စံးဆၢ–ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတကတီၢ်အံၤခီဒုန့ၣ်ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတဒီတဘ့ၣ်န့ၣ်ထီဒါ၀ဲဒၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်မီၤစိရိၤ တဖုအံၤလၢဟံဆူၣ်န့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအဖီခိၣ်န့ၣ်ပမ့က့ၤကွၢ်ပမ့တဲလၢအဖုၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်ကမျၢၢ်လၢပၦၤကလုာ်အကျါန့ၣ်မးန့ၣ်တနီၤနီၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါၦၤႉယကွၢ်န့ၣ်ၦၤမ့လဲၤခးၦၤမ့လဲၤမၤန့ၣ်အ၀ဲဒၣ်အဟံၣ်ဟးဂီၤအထီးသံကျီၢ်သံနါက့ မၤခီတလိၣ်ဘၣ်မၤတုၤလၢတၢ်တပွဲညါအံၤတၢ်တခီးညါအံၤ၀ံၤမီၤႉကမျၢၢ်တနီၤန့ၣ်ထံၣ်၀ဲအပတီၢ်လၢန့ၣ်ညါႉဘၣ်မတၤလဲၣ်န့ၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်တဖုအံၤအနံၣ်အလါအါလံပက့ၤကွၢ်က့ၤန့ၣ်မၤတၢ်တခါန့ၣ်ပၦၤကညီတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီတတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးန့ၣ်ပလဲၤလၢ(NCA)နါက့ပကတိၤတၢ်တသ့ဘၣ်ႉမၤဒ်သိး(NCA)တဘ့ၣ်န့ၣ်ကလံၤဖၠးၦၤကညီလီၤႉအတဲတၢ်ခီဒုသ့အဟူးတန့ၢ်ဘၣ်မီၤႉအဃိန့ၣ်တဘျီတခီၣ်ပမ့ဘၣ်တဲန့ၣ်ပတဲတၢ်တဘူၣ်ဘၣ်ႇပဘၣ်ပျံၤၦၤတၢ်အဃိန့ၣ်ၦၤအိၣ်လၢ(JMC)မတၤႉဖဲတၢ်ကကဲထီၣ်သးတခါန့ၣ်တဒူၣ်တဒူၣ်တၢ်ကကဲထီၣ်သးအဂီၢ်န့ၣ်(JMC)ကဘၣ်ထံၣ်လိာ်သးအိၣ်သကိးသးမီၤႉပယီၤပဒိၣ်န့ၣ်မ့တအဲၣ်ဒိးထံၣ်နၤဘၣ်န့ၣ်အတထံၣ်နၤဘၣ်ႉပမ့က့ၤကွၢ်လၢပဒိၣ်လၢညါန့ၣ်ပသ့ၣ်ညါလီၤႉပဒိၣ်ခီန့ၣ်ပထံၣ်လံတၢ်မ့ၢ်သုးမုၢ်ဒိၣ်ခီဒုအိၣ်လီၢ်ခံကါယါကါယါဘျီဒုန့ၣ်အတဘၣ်ဂီၢ်လိာ်သးဘၣ်ႉတဘၣ်ဂီၢ်လိာ်သးဘၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်ပကတဲလၢအဖုၣ်န့ၣ်အ၀ဲဟံကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤႉတၢ်သုးမီၤစိရိၤဒုၦၤတလိၣ်ဘၣ်ဘၣ်အဃိန့ၣ် ထံဖိကီၢ်ဖိထီဒါ၀ဲထီဒါ၀ဲအဖီခိၣ်န့ၣ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤလၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤအိၣ်ထီၣ်၀ဲလီၤႉအိၣ်ထီၣ်၀ဲဘျီဒုသ၀ီဖိတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်စံၣ်၀ဲႉဘၣ်မနုၤအဃိဘၣ်စံၣ်လဲၣ်န့ၣ်ဒုၣ်ဒါခီန့ၣ်သုးမိၤစိရိၤခီဒုအတပာ်ကမျၢၢ်လၢကမျၢၢ်ဘၣ်ပာ်၀ဲဒၣ်လၢဒုၣ်ဒါခဲလၢာ်ႉတၢ်အၦၤကလုာ်ထီဒါအီၤကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိထီဒါအီၤဘျီဒုန့ၣ်နခးအီၤအ၀ဲကွံာ်၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်လၢသ၀ီပူၤမတၤဒွဲၣ်အူၦၤသ၀ီမတၤနကွၢ်လၢ(စကဲ)မတၤႇ(မကွ့)မတၤနထံၣ်ယၤမၤ၀ဲခဲလၢာ်လီၤႉအဃိန့ၣ်နမၤလၢပၦၤကညီကီၢ်စဲၣ်တၢ်ပၢတၢ်ပြးခဲအံၤအပူၤနါက့က့န့ၣ်မၤ၀ဲခဲလၢာ်လီၤႉအဃိန့ၣ်နလဲၤခးတၢ်ဖဲတပၣ်ပၣ်ဂ့ၤန့ၣ်အ၀ဲကဘၣ်ခးလီၤသ၀ီပူၤလီၤဒွဲၣ်အူအီၣ်သ၀ီပူၤလီၤႉအ၀ဲမၤနၢၤ၀ဲသ့ကမျၢၢ်လီၤႉလၢၦၤဖီၣ်တၢ်စုက၀ဲၤခီဒုကဟးလူၤဖီၣ်၀ဲဒ်သိးၦၤလူၤဖီၣ်ထီးလူၤဖီၣ်ဆီဖီၣ်၀ဲတသ့ဒၢးႉအဃိဒ်သိးကမျၢၢ်ကပျံၤတၢ်အဂီၢ်ႇၦၤထီဒါအီၤသုတအိၣ်လၢၤတဂ့ၤအဂီၢ်ႇပဒုးတၢ်သုတသ့လၢၤတဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်အ၀ဲက(နိမ်နင်း)၀ဲလၢကမျၢၢ်ႉပ၀ဲတခီဒုကဘၣ်ကွၢ်က့ၤကမျၢၢ်အမဲာ်အဂီၢ်မီၤႉထဲန့ၣ်မးကဒုးတၢ်တသ့လၢၤဘၣ်မီၤႉ အဃိန့ၣ်ယအဲၣ်ဒိးတဲထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်လၢတ၀ီညါအံၤမ့ၢ်တူၢ်ဆါ၀ဲဒုဘၣ်တဘၣ်န့ၣ်တၢ်မၤနၢၤဖီတၢၣ်ပကညီတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီန့ၣ်တ၀ီညါအံၤလၢပထံၣ်လိာ်သးအဖီခိၣ်န့ၣ်ပကညီတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီအံၤန့ၣ်ကတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးမီၤႉတ၀ီညါအံၤမးပတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိပတၢ်မိၣ်န့ၣ်သးလီႇခိၣ်နၢ်လၢလဲၤပူၤကွံာ်ၦၤတဖၣ်တၢ်မိၣ်န့ၣ်သးလီဒီးမၤ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်ဒီးဆၢကတီၢ်မုၢ်မဆါတနံၤလၢအတုၤအိၣ်ၦၤအံၤပမၤအီၤမ့တန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤတူာ်တဃၣ်အံၤလီၤလၢပဖိစိၤလံၤစိၤန့ၣ်ကကဲၦၤကုၢ်လီၤႉကကဲသုးမီၤစိရိၤကကဲထီၣ်လၢ(မြောက်ကိုးရီးယား)ပတီၢ်ညါပကီၢ်တဘ့ၣ်အံၤပကွၢ်ဖျါအီၤႉယဲဒုယကွၢ်ဖျါဒ်န့ၣ်လီၤႉအဃိန့ၣ်ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကညီကီၢ်စဲၣ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤဒုအိၣ်ဒါခီႉအိၣ်ဒၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤကအိၣ်လီၤႉတၢ်လၢနဒုးတၢ်ဒုကီၢ်ကိးဘ့ၣ်ဒဲးန့ၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒုအိၣ်လီၤႉအဃိန့ၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ကနၢ်ပၢၢ်၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲ၀ဲန့ၣ်ႉပၦၤကလုာ်တနီၤနီၤခီဒုန့ၣ်ဒုးခီခးခီအိၣ်တနီၤႉတနီၤခီန့ၣ်လၢအဟံၣ်အဃီဟးဂီၤခီဒုန့ၣ်ပကတဲတ့ၢ်မးအသူၣ်ဒ့ဒီသးဒ့ဒီအိၣ်အမၠိမၠိလီၤမီၤႉၦၤကညီခီဒုတၢ်ထံၣ်လဲၤတဂၤတမၠိဒီးယဆိမိၣ်ခီန့ၣ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ၀ဲအံၤဒုၣ်ဒါခီဒုမ့တရှီးလီၤအသးဘၣ်န့ၣ်ယဆိမိၣ်ဒုကလီၤကပုာ်အဂီၢ်တအိၣ်ဘၣ်မီၤယဆိမိၣ်ဒုဒံးန့ၣ်မီၤႉအဃိန့ၣ်ကအိၣ်ဒါခီဒ်န့ၣ်ႉတမ့ၢ်ကအိၣ်ထဲကညီကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်ဘၣ်ႉပမ့က့ၤကွၢ်န့ၣ်လၢ(မကွ့)နါက့န့ၣ်ပယီၤစဲၤစဲၤလီၤနီၤဒွဲၣ်အူအီၤစ့ၢ်လီၤႉခီဖျိလၢတၢ်လီၢ်ကိးတီၤဒဲးအိၣ်ထီၣ်အဃိန့ၣ်ပကီၢ်စဲၣ်ဒုအိၣ်ဒါခီႉ

သံကွၢ်–လီၢ်ခံကတၢၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်သံကွၢ်ဘျီညါ၀ဲအံၤန့ၣ်တၢ်လၢနအဲၣ်ဒိးတဲအါထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ကမ့ၢ်မတၤလဲၣ် ႉထံဖိကီၢ်ဖိၦၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ခဲအံၤတူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်ဒီဒူၣ်ဒီထၢမီၤနီၤခီဖျိလၢပဟီၣ်က၀ီၤပူၤတၢ်ဒုးတၢ်ယၤဆူၣ်ထီၣ်အဃိန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်တၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်အိၣ်ကလုာ်ကလုာ်အဃိအလီၢ်ခံကတၢၢ်နအဲၣ်ဒိးဒုးသ့ၣ်ညါအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်တမံၤမံၤဧါႉ
စံးဆၢ–ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိဒီးကီၢ်ချၢကမျၢၢ်တဖၣ်ခီဒုန့ၣ်လၢညါန့ၣ်ခီဖျိတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအိၣ်အဃိတၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤ အိၣ်အဃိဘၣ်တုၤလၢကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ်လီၤႉပက့ၤကွၢ်က့ၤအဒံၣ်အဖိအိၣ်ကၠိပကတဲတ့ၢ်မးကဲထီၣ်ၦၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်တၢ်သ့ထီၣ်၀ဲႉပဒွးလၢပ၀ဲမုၢ်တနံၤန့ၣ်ကဟဲက့ၤမၤက့ၤအၦၤကလုာ်တၢ်မၤၦၤတဖၣ်န့ၣ်ကကဲထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဒီးကဆီၣ်ထွဲၦၤကလုာ်လၢအိၣ်လၢကီၢ်ပူၤမီၤႉအ၀ဲန့ၣ်ယဲတဂၤယတၢ်ထံၣ်ယတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိလီၤႉကညီလၢအတုၤထီၣ်လၢကီၢ်ချၢသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်အကဆီၣ်ထွဲကဒါက့ၤကညီဖိလၢဘၣ်ကီဘၣ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်နီၤႉတၢ်တခါန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတခါႉခံခါတခါခီန့ၣ်ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအအိၣ်လၢကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤအံၤအဘၣ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်ပ၀ဲဒုပနၢ်ပၢၢ်လီၤတၢ်ဟးမုၢ်ဟးဂီၤတနီၤနီၤန့ၣ်တၢ်မုာ်ထီၣ်က့ၤအနံၣ်တဆံဒံးလီၤႉတၢ်မုာ်ထီၣ်အနံၣ်တဆံတီၢ်ပူၤန့ၣ်တနီၤနီၤက့ၤသူၣ်အီၣ်ဖျးအီၣ်က့ၤတၢ်ပကတဲမးဘုၣ်အီၣ်ဘုၣ်အီက့ၤတၢ်မီၤနီၤႉတၢ်က့ၤကဲထီၣ်ကဒါက့ၤသးဒ်အံဘျီဒုတနီၤနီၤဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်ဟံၣ်ဃီအကျီးသ့ၣ်တဖၣ်ပကတဲတ့ၢ်မးတၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်က့ၤမီၤႉတၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်၀ဲအံၤတမ့ၢ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်ထဲလၢကညီကီၢ်စဲၢ်တဘ့ၣ်ဘၣ်ႉကီၢ်စဲၣ်ကိးဘ့ၣ်ဒဲးဃၣ်ဃၣ်လီၤအဃိန့ၣ်ပၦၤကလုာ်ကညီသ့ၣ်တဖၣ်မ့သ့န့ၣ်တုၤလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်တကတီၢ်ညါအံၤတဘျီညါအံၤန့ၣ်ပကဘၣ်တူၢ်ဆါပသးပကဟ့ၣ်လိာ်သကိးပသးကိးဂၤဒဲး၀ံၤလီၤႉဘၣ်မတၤလဲၣ်န့ၣ်အတလီၤဆီလၢၤဘၣ်ႉပမ့တတူၢ်ဆါပသးဘၣ်ပမ့တအိးထီၣ်တၢ်ဒုးဘၣ်ပမ့တမၤသကိးတၢ်ဘၣ်န့ၣ်ပမ့ကွၢ်လၢပတၢ်ကဟးဂီၤပတၢ်ကလီၤမုၢ်လီၤပြါဒီးပဘၣ်စံၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်န့ၣ်ပၦၤကညီအတၢ်မိၣ်န့ၣ်သးလီပၦၤကညီအလံာ်အလဲၢ်သနူဒုပတလိၣ်မုၢ်လၢ်လၢၤဘၣ်ႉသုးမုၢ်ဒိၣ်တဖုအံၤမၤတၢ်မ့(အီၣ်မၠ့ၣ်)န့ၣ်ပတလိၣ်ဆိမိၣ်လၢၤဘၣ်ႉ(အီၤတိၤမဲၣ်တံၣ်)ၦၤဖီၣ်တၢ်စုက၀ဲၤန့ၣ်ကက့ၤကဲထီၣ်က့ၤ၀ဲဒၣ်ဂၢၤကီၢ်(ပြည်သူ့စစ်)ဧါႉလ့ၤတက့ၤတဟ့ၣ်ဒုကဲနၤအသုးဘၣ်ႉအသုးမးန့ၣ်မ့ဟ့ၣ်ဒုကဲနၤန့ၣ်ကဟ့ၣ်ဒုးကဲနၤဖဲ(ဗိုလ်မှူးကြီး)အပတီၢ်လီၤႉအဃိန့ၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်မီၤစိရိၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလီၤႉအဃိန့ၣ်ကမျၢၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ကသ့ၣ်ညါ၀ဲလၢတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ၀ဲအံၤတမ့ၢ်လၢၦၤဖီၣ်တၢ်စုက၀ဲၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်အဲၣ်တၢ်ဒုးဘၣ်ႉက့ၤကွၢ်က့ၤအ၀ဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်လီၤသးပမ့က့ၤကွၢ်က့ၤန့ၣ်အလါလူၤလါလဲအိၣ်ဘၣ်ႉဟးထီၣ်သံဖူၢ်ဖူၢ်လီၤခဲအံၤၦၤသုးဖိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ႉအဃိန့ၣ်ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိဘၣ်စံၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်န့ၣ်တနီၤနီၤန့ၣ်အသးဒ့ဒီသူၣ်ဖှီၣ်သးဖှီၣ်ကအိၣ်၀ဲနါက့ယဆိမိၣ်ဒုခံနံၣ်ဆူဖီခိၣ်န့ၣ်ဒုတလဲၤတလၢ၀ဲဘၣ်မီၤႉပကဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤပသးတ၀ီညါအံၤ၀ံၤမးဒီးပကသူၣ်ထီၣ်က့ၤပထံကီၢ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လီၤႉလၢတနီၤနီၤန့ၣ်ပ၀ဲဒုပဆိမိၣ်စ့ၢ်တၢ်လီၢ်တတီၤတီၤန့ၣ်ပတအဲၣ်ဒိးအိးထီၣ်တၢ်ဒုးဘၣ်ႉၦၤတနီၤဆိမိၣ်၀ဲစ့ၢ်ဘၣ်မနုၤလဲၣ်မ့အိးထီၣ်န့ၣ်ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိကဘၣ်စံၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်န့ၣ်ထီဘိန့ၣ်ၦၤဆိမိၣ်တၢ်လၢကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိအဂီၢ်လီၤမီၤႉနါက့ဘၣ်တတီၤန့ၣ်ဒုၣ်ဒါခီဒုဟံန့ၣ်၀ဲတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢကျဲအဘိအါမးႉလၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲတၢ်ဒုးဖဲန့ၣ်ကဆဲး၀ီၤ၀ဲဒ်လဲၣ်န့ၣ်(ဖန်တီး)ထီၣ်၀ဲကျဲအိၣ်ႉပမ့တမၤဘၣ်ပၦၤမၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်မ့တမၤ၀ဲဘၣ်န့ၣ်ကကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲမီၤႉလၢပတဲတ့ၢ်မးတၢ်ပၢၢ်ဆၢတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂီီၢ်န့ၣ်လီၤႉအဃိန့ၣ်ပၦၤလၢဖီၣ်တၢ်စုက၀ဲၤမၤတၢ်လၢၦၤကလုာ်ဂီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်နုာ်လီၤမၤ၀ဲလီၤအဃိန့ၣ်တၢ်၀ဲန့ၣ်ခီဒုကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိခဲလၢာ်ကနၢ်ပၢၢ်စၢၤႉၦၤဖီၣ်တၢ်စုက၀ဲၤတနီၤနီၤနါက့န့ၣ်ပကတဲတ့ၢ်မးနၢ်ပၢၢ်၀ဲလီၤႉတၢ်မ့ၢ်ခီလၢကဟူးဂဲၤ၀ဲအဂီၢ်န့ၣ်ခိၣ်နၢ်တနီၤနီၤတၢ်ထံၣ်တလီၤပလိာ်လီၤသးဒံးဘၣ်အဃိပကတဲတ့ၢ်မးလၢအိၣ်ကယးဃၣ်သးအိၣ်မီၤႉအဃိန့ၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိတ၀ီညါအံၤပကတဲတ့ၢ်မးပကမၤသကိးဃူဃူႉ၀ဲဒၣ်န့ၣ်ပမၤတၢ်န့ၣ်ပတဟးကုၣ်လီၤပသးနါၦၢ်ဘၣ်မီၤႉၦၤတနီၤနီၤမၤတၢ်မ့တီၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢ(အီၤလါ)ပူၤန့ၣ်န့ၢ်တိၢ်မၤဘူၣ်မီၤႉတၢ်ခါန့ၣ်၀ဲပတဆိမိၣ်ဘၣ်ပမၤဘၣ်ၦၤကလုာ်တၢ်မၤန့ၣ်ပမၤသ့ကျဲအမၠိမၠိမီၤႉပယိးဆှၢမ့ၤဘိၣ်ဧီၢ်သ့ႇပဖီဆှၢမ့ၤသ့ႇပမၤစၢၤတၢ်လၢကသံၣ်သရၣ်တၢ်မၤသ့လၢကူၣ်သ့ဆဲးလၤ၀ဲၤကျိၤသ့ကျဲအိၣ်အဘိဘိလၢပမၤပၦၤကလုာ်တၢ်မၤသ့မီၤႉအဃိန့ၣ်ၦၤလၢအကျိၣ်အိၣ်စ့အိၣ်န့ၣ်ပကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢကျိၣ်ဖိစ့ဖိမီၤႉၦၤတနီၤနီၤခီဒုန့ၣ်မၤတစဲးတီၣ်ထီၣ်အါစဲးႉနတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့အါန့ၣ်နမၤတၢ်ကျဲန့ၣ်နလဲၤက့ၤတတုၤလၢၤဘၣ်မီၤႉဒုၣ်ဒါသ့ၣ်ညါနတၢ်လဲၤကျဲမီၤႉယအဲၣ်ဒိးတဲဒ်န့ၣ်လီၤႉ