Home တၢ်ကစီၣ် သုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲဆှၣ်တၢ်လၢ(သုးက့ ၇)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်

သုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲဆှၣ်တၢ်လၢ(သုးက့ ၇)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်

266
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၉ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၈ သီအနံၤန့ၣ် လၢတနံၤဃီအတီၢ်ပူၤ ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲဆှၣ်တၢ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၇)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤကအိၣ်လၢလွံၢ်ဘျီဃၣ်ဃၣ်ညါအဃိ ကမျၢၢ်တဖၣ်ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၈ သီ ဂီၤခီ ၇ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် သုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲဆှၣ်တၢ်တဘျီဒီး ဖဲ ၁၀ န့ၣ်ရံၣ်န့ၣ်တဘျီႇမုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၂း၀၀ နၣ်ရံၣ်တဘျီဒီး ၂း၅၀ တဘျီအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးခိၣ်တဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲတလါအံၤလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤအခါစ့ၢ်ကီးသုးမီၤစိရိၤအ(ဒြိ)ဒီးကဘီယူၤဟဲဆှၣ်တၢ်လၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤအိၣ်၀ဲခဲအံၤခဲအံၤအဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်ခူၣ်လီၤဃာ်၀ဲတၢ်ပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအလဲၤဃ့ၢ်ထီၣ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“သ၀ီသးၦၢ်ဟးလူၤတဲဘၣ်သ၀ီဖိလၢကသုးလီၢ်အဃိပ၀ဲဒၣ်နါက့ပဘိၣ်ထီၣ်ပတၢ်ဘိၣ်တၢ်စၢၤဒီးပစံၣ်ထီၣ်လီၤႉကဘီယူၤန့ၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်ဟဲဆှၣ်တၢ်လၢဟါခီလီၤႉအဃိန့ၣ်ပဆဲးအိၣ်တဘူၣ်လၢၤဘၣ်ႉ ဖဲသ၀ီပူၤအံၤၦၤဖိသၣ်ၦၤနီၢ်ဒိၣ်စံၣ်လၢၤလံ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၈ သီ အနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါယနူၤအါရံၤမုၢ်နၤခီအဆၢကတီၢ်စ့ၢ်ကီး ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအ(ဒြိ)ဒီးကဘီယူၤဟဲဆှၣ်တၢ်လၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၇)ဟီၣ်က၀ီၤအဃိ ၦၤလၢဘူးဒီးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တဖၣ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ကမျၢၢ်လၢကအိၣ်လၢတၢ်ပလီၢ် ပဒီအပူၤဒီးကမျၢၢ်လဲၤဃ့ၢ်ထီၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်ဒံး၀ဲတနီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၈ သီ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၁း၅၀ ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် သုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤလဲၤတ့ၢ်လီၤဒံးမ့ၣ်ပိၢ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤ ဘုသိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဃိၣ်လိာ်ကျိတၢ်လီၢ်တတီၤဒံးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၄ သီ ဒီး ၁၅ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤခံသီတပယူာ်ဃီအဃိ မ့ၣ်အူအီၣ်ဟးဂီၤ၀ဲကၠိဒီးဟံၣ်ဃီတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖၣ်အါမးအဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ