Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဒုးဆဲးကဲထီၣ်လၢစွ့ၣ်ကိၣ်ကိၤ၀့ၢ်သီကပၤႇလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အဂၤ(၃၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်လၢယိၤကီၢ်ပူၤ

တၢ်ဒုးဆဲးကဲထီၣ်လၢစွ့ၣ်ကိၣ်ကိၤ၀့ၢ်သီကပၤႇလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အဂၤ(၃၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်လၢယိၤကီၢ်ပူၤ

206
0
Photo: CJ

လါအ့ဖြ့ၣ် ၆ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢမၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤစိး စွ့ၤကိၣ်ကိၤ(ကၣ်စံၣ်နိၣ်)တရူး၀့ၢ်သီကပၤန့ၣ် စးထီၣ်လါအ့ဖြ့ၣ် ၅ သီတုၤလၢ ၆ သီအနံၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးပယီၤသုးႇသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်ဘၢၣ်စၢၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အဂၤ(၃၀၀၀)ဘျဲၣ် ဘၣ်လဲၤစံၣ်ထီၣ်လၢယိၤကီၢ်တကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဂၤစံး၀ဲလၢ“ဖဲမဟါန့ၣ်လၢလၢသ့ၣ်ကၤယၣ်သ၀ီႇကၠီၣ်ဖၠၤႇသဲပိၤႇထံကီာ်ထီႇစွ့ၤကိၣ်ကိၤ က၀ီၤဒ့(၁)တဖၣ်န့ၣ်ၦၤစံၣ်ထီၣ်ကအိၣ်ခံကထိဘျဲၣ်ညါႉတုၤလၢတဂီၤညါအံၤန့ၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒံးအဃိ တုၤလၢခဲအံၤ ၦၤဟဲခီဃီၤထံကျိဘၣ်ဖၢလီၤႉယိၤသုးတပျဲက့ၤ၀ဲလၢကီၢ်ပယီၤတကပၤန့ၣ်ဒံးဘၣ်ႉၦၤဃ့ၢ်ထီၣ်ကအိၣ်လၢအဂၤ(၃၀၀၀)ဘျဲၣ်လံ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအဃ့ၢ်ထီၣ်တဖၣ်န့ၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢကျီၢ်ကရၢႇရီဘၢၣ်ကျီးပူၤဒီး တၢ်ဆီထွဲမၤစၢၤလၢအလိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကရူၢ်ကရၢဒီးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ် စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“မမ့ၢ်လၢယိၤသ၀ီပူၤန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တပျဲနုာ်လီၤ၀ဲဘၣ်ႉၦၤက၀ီၤတံၢ်ဃာ်အီၤဒီးပျံၤထးဆှူၣ်မီၤနီၤႉကရူၢ်ကရၢလၢအမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိတဖၣ်န့ၣ်စ့ၢ်ကီးၦၤတဟ့ၣ်နုာ်လီၤအ၀ဲသ့ၣ်လၢၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိအိၣ်အလီၢ်ဘၣ်ႉမ့ဘၣ်သးမၤဘူၣ်လီၤန့ၣ်ဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤလၢယိၤကရူၢ်ကရၢဒီးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်တဆီ၀ံၤမးၦၤက့ၤနီၤလီၤကဒါန့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

Photo: CJ

တကီၢ်ခါခဲအံၤ(BGF)မၤအါထီၣ်သုးနီၣ်ဂံၢ်ဒီးခီဖျိတၢ်အိၣ်သးအံၤအိၣ်လၢတၢ်ဒုးကဆဲးဆူၣ်ထီၣ်အဃိ ဖဲတနံၤအံၤမုၣ်ထူၣ်န့ၣ်တၢ်ဒုးလီၤကယးဒီးကမျၢၢ်လၢအိၣ်ကီၢ်ပယီၤပူၤတဖၣ်ဟဲခီဃီၤထံကျိဟဲစံၣ်ထီၣ်အိၣ်၀ဲလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်(ခွ့ခလိး)သ၀ီ သူမှဲကျိကပၤကျီၢ်ကရၢဒီးရီဘၢၣ်ကျီးပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်အိၣ်သးခဲအံၤဒုတၢ်ဒုးကဆဲးကဲထီၣ်န့ၣ်အလီၢ်အိၣ်လီၤႉလၢစွ့ၤကိၣ်ကိၤ(ကၣ်စံၣ်နိၣ်)ကရၢၢ်ပူၤန့ၣ်ပယီၤသုးဟဲတုၤဒီဒူၣ်ညါႉ(BGF)နါက့က့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အၦၤလၢစွ့ၤကိၣ်ကိၤတကပၤန့ၣ်ႉၦၤကမျၢၢ်လၢအိၣ်စွ့ၤကိၣ်ကိၤခီန့ၣ်(BGF)တမၢအစံၣ်ဘၣ်ႉဟးတဲ၀ဲလၢကအိၣ်လၢကစၢ်ဟံၣ်ပူၤတဘၣ်ဟးထီၣ်တၢ်ချၢဘၣ်ႉတရူးတဖၣ်နါက့ၦၤမၢအိၣ်လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်ကိပူၤလီၤ ၦၤတအဲၣ်ဟးထီၣ်တၢ်ချၢဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤအိၣ်လၢသဲပိၤတြဲၤတဂၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တနံၤအံၤလါအ့ဖြ့ၣ် ၆ သီအနံၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢစွ့ၣ်ကိၣ်ကိၤဟီၣ်က၀ီၤတကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါ လၢမၠၣ်၀တံၣ် မဲၢ်ကနဲသ၀ီႇ ကီးတရံး တတါအူႇ၀ၤစိၤအူက၀ီၤဒ့တဖၣ်အပူၤန့ၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ခးလိာ်သးဆဲးကဲထီၣ်ဒံး၀ဲလၢ (KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးပယီၤသုးႇသုခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)အဘၢၣ်စၢၤတပယူာ်ဃီအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ