Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးဖီၣ်ဒီးသမံသမိးတၢ်ဟဲအါထီၣ်လၢတီအူ–သၣ်တီၣ်ကျဲ

ပယီၤသုးဖီၣ်ဒီးသမံသမိးတၢ်ဟဲအါထီၣ်လၢတီအူ–သၣ်တီၣ်ကျဲ

193
0

လါမ့ၤ ၃ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ပယီၤသုးတၢ်သမံသမိးတြဲၤလၢအိၣ်ကညီကီၢ်စဲၣ် တီအူ–သၣ်တီၣ်ကျဲန့ၣ်တဖၣ်အံၤ စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်တနွံန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ကိးပတုာ်သမံသမိးဆဲးကဲးႇသမံသမိးကမျၢၢ်အလီတဲစိဒီးဖီၣ်တၢ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်လၢအိၣ်သၣ်တီၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ်(၂၅)သီ ဟါခီအဆၢကတီၢ် လၢသၣ်တီၣ်(၁၃)မဲၤ ပယီၤသုးတဲ၀ဲလၢ ကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဟဲက့ၤအိၣ်လၢသ၀ီပူၤတဖၣ်အံၤပၣ်ဃုာ်၀ဲ(PDF)တဖၣ်အဃိအ၀ဲသ့ၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢ၀့ၢ်ပူၤဒီး ဖဲန့ၣ်လီၢ်ခံလၢပယီၤသုးတၢ်သမံသမိးတြဲၤလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ခိးသမံသမိးတၢ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သၣ်တီၣ်၀့ၢ်ပူၤ ကမျၢၢ်လၢအသဂၢၢ်ဘၣ်တၢ်ကဲထီၣ်သးလၢအနီၢ်ကစၢ်တဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ဖဲအပူၤကွံာ်တနွံ ၂၇ သီအခါန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ခိးသမံသမိးဆဲးကဲးလၢသၣ်တီၣ်–တီအူကျဲ (ကျောက်တိုင်)ကျဲဖးဒ့န့ၣ်ႉမ့မ့ၢ်ၦၤသးစၢ်ဒုနးဒိၣ်တစဲးႉလၢလီတဲစိပူၤပယီၤသုးမ့ထံၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဘၣ်ဃးဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးန့ၣ်ဖီၣ်၀ဲလီၤႉဖဲတၢ်တနံၤန့ၣ်ပထံၣ်ပယီၤသုးဖီၣ်ဃာ်ၦၤသးစၢ်ခံဂၤဒံး”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ် န့ၣ်လီၤ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၂၈ သီအခါစ့ၢ်ကီး လၢသၣ်တီၣ်၀့ၢ်(၁၃)မဲၤန့ၣ် လီၢ်က၀ီၤၦၤသးစၢ်တဂၤလၢအက့ၤမၤကဆှဲကဆှီအဟံၣ်အံၤ ပယီၤသုးကိးပတုာ်သမံသမိး၀ဲအလီတဲစိ၀ံၤ ဖီၣ်က့ၤကိး၀ဲသးစၢ်အံၤဒီးတုၤလၢခဲအံၤတပျၢ်လီၤ၀ဲဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအဂၤတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ယဆိမိၣ်ဒုလီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢ(၁၃)မဲၤန့ၣ်ၦၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဒီးဖဲအပူၤကွံာ်တလါအခါန့ၣ်ၦၤဟဲက့ၤအိၣ်လၢသ၀ီပူၤလီၤႉအဃိစှၤသီအတီၢ်ပူၤအံၤၦၤနုာ်လီၤဟးထီၣ်ဟဲအါထီၣ်ႉအဃိအ၀ဲသ့ၣ်သမံသမိးတၢ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးပယီၤသုးတၢ်သမံသမိးတြဲၤလီၢ်လၢအိၣ်သၣ်တီၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်အံၤသမံသမိးတၢ်ဟဲအါထီၣ်အဖီခိၣ်အံၤ တၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးတကပၤစ့ၢ်ကီးထုးထီၣ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲလၢကမျၢၢ်လၢအလ့ၢ်ထီၣ်လ့ၢ်လိၤဖဲသၣ်တီၣ်–တီအူကျဲတဖၣ်အံၤ တချုးဟးဘၣ်န့ၣ်ကမၤဆှဲကွံာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလီတဲစိပူၤတဖၣ်ဒီးကအိၣ်စီၤစုၤဒီးပယီၤသုးလၢအယံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၅ သီ ဟါခီအဆၢကတီၢ် ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူသၣ်တီၣ်၀့ၢ်ပူၤအဃိ ဟံၣ်ဟးဂီၤ၀ဲ(၂)ဖျၢၣ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဒိ(၁)ဂၤအသိးဖဲအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၉ သီအခါစ့ၢ်ကီး ပယီၤသုးကလၢၤလၢအိၣ်(၁၃)မဲၤတဖၣ်အံၤခးလီၤကဒီးကျိဖးဒိၣ်အဃိ ကမျၢၢ်လၢအိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်အံၤပျံၤတၢ်ဖုးတၢ် ဘၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢတၢ်ပလီၢ်ပဒီပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲအပူၤကွံာ်လါမ့ၤ ၁ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ဖဲပယီၤသုးဟးဆှၣ်တၢ်လၢ(သံမိုးတောင်)သ၀ီကပၤအဆၢကတီၢ် ခီဖျိဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ဒီသဒၢကမျၢၢ်သုးအိၣ်ခိးထုး၀ဲလၢမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ(ဇလဲ)သ၀ီပူၤပယီၤသုးကလၢၤက့ၤခးလီၤကဒါကျိဖးဒိၣ်ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဒီသဒၢကမျၢၢ်သုးဒီးလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤစံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ