Home တၢ်ကစီၣ် KNLA (သုးက့ ၅)အၦၤနုာ်လီၤဖီၣ်ဂၢၢ် ဖၣ်ပူၣ် ၀့ၢ်န့ၢ်လံ

KNLA (သုးက့ ၅)အၦၤနုာ်လီၤဖီၣ်ဂၢၢ် ဖၣ်ပူၣ် ၀့ၢ်န့ၢ်လံ

322
0

လါမးရှး ၂၉ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဖဲမဟါလါမးရှး(၂၈)သီအနံၤန့ၣ် KNLA သုးက့(၅)တၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်ကရူၢ် နုာ်လီၤဖီၣ်ဂၢၢ်၀ဲ(ဖၣ်ပူၣ်)၀့ၢ်န့ၢ်လံ အဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်အရ့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(သုးက့ ၅)အၦၤနုာ်လီၤဖီၣ်ဂၢၢ်၀ဲဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်န့ၢ်လံဒီး တကီၢ်ခါခဲအံၤ ပယီၤသုးကလၢၤလၢအိၣ်ဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ခဲလၢာ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် (သုးက့ ၅)ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် စီၤကျၢၤဒိၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ပူၤန့ၣ်ဘၣ်ဃးပယီၤသုးကလၢၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်၀ဲလၢာ်လံမီၤနီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်က့ၤ နုာ်လီၤပာ်ဖှိၣ်က့ၤအသးလၢအသုးကလၢၤဖးဒိၣ်အဒုးယၤသုးအိၣ်တၢ်လီၢ်အပူၤလီၤႉ မ့မ့ၢ်လၢ၀့ၢ်ပူၤဒုအိၣ်လၢ(KNLA)အၦၤလီၤမီၤနီၤႉ မ့မ့ၢ်(စကစ)အၦၤခီန့ၣ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်အိၣ်က့ၤ(KNLA)အၦၤလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါပယီၤသုးလၢအိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်ဟးထီၣ်သုးက့ၤအသးလၢတၢ်လီၢ်အဂၤလံဘၣ်ဆၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ကဘီယူၤဟဲခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢက၀ီၤဒ့၀့ၢ်ပူၤဒီးဒူသ၀ီလၢအိၣ်တၢ်ခိၣ်တၢ်ဃၢၤဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ အိၣ်၀ဲကိးနံၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် (သုးက့ ၅) ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ စီၤကျၢၤဒိၣ်စံးအါထီၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“လၢဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ပူၤတၢ်အိၣ်သးခီဒုန့ၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ် တအိၣ်လၢၤဘၣ်မီၤနီၤႉ ပယီၤသုးသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်သုးလီၤက့ၤအသးလၢအဒုးယၤသုးကလၢၤအိၣ်တၢ်အလီၢ်မီၤနီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်သုးလီၤက့ၤအသးဘၣ်ဆၣ်ဟဲခးလီၤတၢ်ဒီးကဘီယူၤမုၢ်နၤမုၢ်ဆါလၢ၀့ၢ်က၀ီၤဒ့အပူၤဒီးဒူသ၀ီခိၣ်ဃၢၤဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ကိးနံၤဒဲးလီၤႉ ဖဲတဂီၤညါအံၤစ့ၢ်ကီးတၢ်သီၣ်ဖါရးညါႉ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိကမျၢၢ်အိၣ်တဘူးလၢၤဘၣ်ဒီးဃ့ၢ်ထီၣ်ကွံာ်၀ဲလၢ၀့ၢ်ပူၤဒ်အံၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်- ကညီ တၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤခီဖျိဒုးယၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အဃိဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ပူၤၦၤကမျၢၢ်လၢအဃ့ၢ်ထီၣ်တဖၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ် လိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီႇကသံၣ်ကသီဒီးလၢကအိၣ်ကဆိးအဂီၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ခိၣ်ဒုးသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဟီၣ်က၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါစံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးစှၤသီအတီၢ်ပူၤအံၤခီဖျိပယီၤသုးကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်လၢဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ပူၤအဃိ ၦၤကမျၢၢ်သံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲဒီးတကးဒံဘၣ် ၀့ၢ်ပူၤက၀ီၤဒ့ဟံၣ်ဃီတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖၣ်အူအီၣ်ဟးဂီၤကွံာ်၀ဲဒၣ် အါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါမးရှး(၁၉)သီအနံၤန့ၣ် KNLA သုးက့(၅)ဒြိကရူၢ်အၦၤနုာ်လီၤခး၀ဲဒၣ် ဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ပူၤ ပယီၤသုးကလၢၤတၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒြိမ့ၣ်ပိၢ်တပယူာ်ဃီဒီးလၢတၢ်န့ၣ်အဃိပယီၤသုးတကပၤသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲဒၣ်အါမးအဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ