Home တၢ်ကစီၣ် သုးကီၣ်ကးကဘီယူၤတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢကရ့ၣ်နံၣ်သ၀ီခံဖျၢၣ်အပူၤႇဘၣ်သံ၀ဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်(၃)ဂၤဘၣ်ဒိ(၅)ဂၤ

သုးကီၣ်ကးကဘီယူၤတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢကရ့ၣ်နံၣ်သ၀ီခံဖျၢၣ်အပူၤႇဘၣ်သံ၀ဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်(၃)ဂၤဘၣ်ဒိ(၅)ဂၤ

148
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၂သီႇ၂၀၂၄နံၣ်ႇခ့ၣ်အဲးစံၣ်ႇ

ကရ့ၣ်နံၣ်ကီၢ်စဲၣ်ႇဖဲၤခိၤကီၢ်ဆၣ်ႇယံၤနွဲၣ်သ၀ီကရူၢ်ႇပံၤက့သ၀ီ(သွဲၣ်သီက၀ီၤဒ့)ဒီး(လိးယ့သ၀ီ)ညီၤသၤက၀ီၤဒ့အပူၤႇ ဖဲမဟါလါအ့ဖြ့ၣ်(၁၁)သီမုၢ်နၤခီအဆၢကတီၢ်ႇသုးကီၣ်ကးကဘီယူၤတ့ၢ်လီၤ၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်အဃိဘၣ်သံ၀ဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်(၃)ဂၤႇဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲ(၅)ဂၤအဂ့ၢ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

မဟါမုၢ်နၤခီနၣ်ရံၣ်(၁၀)ဘျဲၣ်အဆၢကတီၢ်ႇသုးကီၣ်ကးကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤ၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်ဒီးဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဘၣ်သံ၀ဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အမဲာ်ညါပၣ်ဃုာ်၀ဲဒီးၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်အသိးၦၤလၢအဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ်အံၤတၢ်ဆှၢဃီၤဆူတၢ်ဆါဟံၣ်အဖၢမုၢ်အဂ့ၢ်ကရ့ၣ်နံၣ်ကတီၢ်ဘၢၣ်စၢၤပၢပြးနဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ(၂)ကိၤဘညါစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“မဟါဖဲမုၢ်နၤခီအနၣ်ရံၣ်(၁၀)ဘျဲၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်သုးကီၣ်ကးဟဲတ့ၢ်လီၤ၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်ဖဲပံၤက့ဒီးလိးယ့ကမျၢၢ်ဒူသ၀ီတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအပူၤလီၤႉပံၤက့-လိၣ်ယ့သ၀ီခံဖျၢၣ်အံၤမ့ၢ်သ၀ီလၢအအိၣ်စဲဘူးလိာ်သးန့ၣ်လီၤႉဒီးသ၀ီခံဖျၢၣ်အံၤအပူၤသ၀ီလီၢ်က၀ီၤဖိအိၣ်ဆိး၀ဲအိၣ်၀ဲအသိးလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်အိၣ်ကဒုအသးဖဲန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်အဃိသုးကီၣ်ကးကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤ၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်အဆၢကတီၢ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတနီၤန့ၣ်လီၤႉအခဲအံၤၦၤလၢအဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဆှၢအီၤလၢတၢ်ဆါဟံၣ်လံ”အဂ့ၢ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါႇမ့ၣ်ပိၢ်လီၤတဲာ်ဘၣ်သံ၀ဲကမျၢၢ်(၃)ဂၤအကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲဖိသၣ်ဆံးလၢအသးနံၣ်အိၣ်၀ဲ(၁၂)နံၣ်ဂၤဒီး(၃)နံၣ်ခံဂၤအသိးၦၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး(၅)ဂၤအကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲဖိသၣ်လၢအသးနံၣ်(၁၅)နံၣ်ႇ(၁၃)နံၣ်ဒီး(၇)နံၣ်သၢဂၤစ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်အ၀ဲစံးအါထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကးဒံးဘၣ်ႇဖဲၤခိၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤသ၀ီခံဖျၢၣ်လၢသုးကီၣ်ကးဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၢ်ပိၢ်အံၤအပူၤကွံာ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤတအိၣ်၀ဲဘၣ်အသိးတကီၢ်ခါခဲအံၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်သးတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်ႇဘၣ်ဆၣ်ကဘီယူၤအံၤဟဲဆှၣ်တၢ်အိၣ်၀ဲတပယူာ်ဃီကိးနံၤအဂ့ၢ်အ၀ဲစံးစ့ၢ်ကီး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကတီၢ်ဃီႇဖဲၤခိၤကီၢ်ဆၣ်အပူၤပံၤက့သ၀ီဒီးလိးယ့သ၀ီခံဖျၢၣ်အပူၤႇလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိလၢအဟဲဃ့ၢ်အိၣ်ကဒုသးတဖၣ်အံၤႇအပူၤကွံာ်ၦၤနီၢ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲထဲ(၆၀၀၀)ဃုကထိဆူ(၈၀၀၀)ဃီးကထိအဘၢၣ်စၢၤဘၣ်ဆၣ်တကီၢ်ခါခဲအံၤအါထီၣ်၀ဲဘူးထီၣ်လၢ(၁၀၀၀၀)လံအဂ့ၢ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးႇလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိလၢအလဲၤဃ့ၢ်အိၣ်ကဒုအသးတဖၣ်အံၤႇတနီၤအိၣ်ကဒု၀ဲအသးလၢအဘူးတံၢ်ဟံၣ်အိၣ်၀ဲအသိးတနီၤတ့ထီၣ်၀ဲဒဲဖိဒီးအိၣ်ဆိး၀ဲအိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉဒီးၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိလၢအိၣ်ဆိးဖဲသ၀ီခံဖျၢၣ်အပူၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအ၀ဲသ့ၣ်စးထီၣ်နုာ်လီၤအိၣ်ကဒု၀ဲဖဲအသးစးထီၣ်လၢ(၂၀၂၁)နံၣ်(လါယူၤလံ)အပူၤအခါလံၤလံၤလံအဂ့ၢ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ