Home Authors Posts by KIC News

KIC News

973 POSTS 0 COMMENTS

တၢ်ခိးခးပယီၤသုးသိလ့ၣ်လၢကၠဲၣ်ထိၤ၀့ၢ်ကပၤ

လါမ့ၤ ၁၀ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲတနံၤအံၤလါမ့ၤ ၁၀ သီ မုၢ်ထူၣ် ၁၂ နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်အဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးသိလ့ၣ်လၢအိၣ်ဟဲလၢပကိကီၢ်ခီဒိၣ်ႇ၀ီ၀့ၢ်တကပၤအံၤ ဖဲအဟဲတုၤလၢတလၢၤကီၢ်စဲၣ် ကၠဲၣ်ထိၤ၀့ၢ်ကပၤ အ့ၤကၣ်ဘိၤသ၀ီအခါန့ၣ်ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်အိၣ်ခိးခးအ၀ဲသ့ၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးတဖၣ်အံၤအိၣ်ဟဲ၀ဲဒၣ်လၢ၀ီ၀့ၢ်ဒီးသိလ့ၣ်(၅)ခိၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲဆူကၠဲၣ်ထိၤတကပၤဒီး ခီဖျိဟီၣ်က၀ီၤ(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်အိၣ်ခိးခးအီၤလၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤအဃိ ပယီၤသုးတကပၤသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ခိၣ်နၢ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံး၀ဲ“ပၦၤတဖၣ်နုာ်လီၤခး၀ဲအဃိအ၀ဲသ့ၣ်တကပၤန့ၣ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်လီၤႉတၢ်သံတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်ဆံးအါလဲၣ်ခီန့ၣ်တသ့ၣ်ညါဘၣ်ဒံးဘၣ်ႉမ့မ့ၢ်လၢပ၀ဲတကပၤဒုတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်ဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ ၀ီ–ကၠဲၣ်ထိၤကျဲအံၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဒီးလၢကျဲမုၢ်ဖီခိၣ်အံၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲလၢဟီၣ်က၀ီၤ(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤႉအပူၤကွံာ်လါမ့ၤ ၃ သီအခါစ့ၢ်ကီး...

တၢ်ထၢစ့ဟံၣ်တဖျၢၣ်(၅၀၀)ဘးလၢ(BGF)သုးအိၣ်တၢ်မဲာ်ညါတဖၣ်အဂီၢ်

လါမ့ၤ ၁၀ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ် မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဆၣ် စွ့ၤကိၣ်ကိၤဒူသ၀ီကရူၢ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ် တၢ်ဟးထၢ၀ဲဟံၣ်တဖျၢၣ်ကဘၣ်ဟ့စ့(၅၀၀)ဘးလၢ(BGF)သုးလၢအအိၣ်တၢ်မဲာ်ညါသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်လါမ့ၤ ၇ သီအခါန့ၣ် ဟီၣ်က၀ီၤ(BGF)ကိးအိၣ်ဖှိၣ်၀ဲစွ့ၤကိၣ်ကိၤသ၀ီကရူၢ် သ၀ီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဒီး ဃ့၀ဲစ့ဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိစံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ လီၢ်က၀ီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲ“အ၀ဲသ့ၣ်တဲ၀ဲလၢကဘၣ်ထၢနုာ်စ့ဟံၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်(၅၀၀)ဘးမီၤနီၤႉဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ဒ်သိးကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲၦၤလၢအကဲသုးတဖၣ်အဂီၢ်မီၤနီၤႉခဲအံၤၦၤစးထီၣ်ထၢစ့လံအဃိဘၣ်စးထီၣ်ထၢနုာ်စ့လံမီၤနီၤႉဖဲသ၀ီပူၤဒုၦၤဟးထၢသုးအသီဒုတအိၣ်ဒံးဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဒူသ၀ီလၢအဘၣ်ထၢနုာ်စ့သ့ၣ်တဖၣ်လၢအမ့ၢ်သဲပိၤသ၀ီႇ၀ါခးဟီႇခၠီစိၤႇ မဲးပံးႇထံလီၤသံးသ၀ီတဖၣ်အံၤမ့ၢ်ဟီၣ်က၀ီၤလၢ(BGF)လုၢ်ဘၢ၀ဲဒီး ဟံၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်ဘၣ်ဟ့ၣ်၀ဲလၢစ့ယိၤ(၅၀၀)ဘး လီၤလၢ၀ဲစ့ပယီၤခံကလီၢ်ဘျဲၣ်ညါအဃိၦၤလၢအကျိၣ်အစ့အိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတအိၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်လၢၦၤမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤဖိတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သးအံၤ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ဆဲးကျိး(BGF)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်...

မ့ၢ်တၢ်ကွဲမုာ်လၢပာ်ပနီၣ်တၢ်အဒူၣ်အဆၢအဃိ တလဲၤထီၣ်သုးကီၣ်ကးအတၢ်ကွဲမုာ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ် KNU ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲ

လါမ့ၤ ၉ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် သုးကီၣ်ကးအတၢ်ကွဲမုာ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ကွဲမုာ်လၢအပာ်ပနီၣ်၀ဲတၢ်အဒူၣ်အဆၢထဲၦၤတနီၤအဂီၢ်လီၤဒီးၦၤလၢဘၣ်ထွဲဘၣ်ဃးတဖၣ်တပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ်၀ဲခဲလၢာ်ဘၣ်အဃိလဲၤထံၣ်လိာ်၀ဲတသ့ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲတနံၤအံၤလါမ့ၤ ၉ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လံာ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအပူၤစံး၀ဲပထံၣ်လၢဒ်ပအိၣ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်အသိးန့ၣ်ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အမ့ၢ်အတီတမ့ၢ်လၢကန့ၢ်ကသ့၀ဲဘၣ်ဒီးစုက၀ဲၤတၢ်ဘၣ်ဂံာ်ဂူာ်စ့ၢ်ကီးတမ့ၢ်လၢပဃဲၣ်လီၤဘှါလီၤအီၤကန့ၢ်ကသ့၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ကတီၢ်အံၤတၢ်ဒုးတၢ်ယၤဒီးတၢ်ခးလိာ်သးတဖၣ်ကဲထီၣ်သးလၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤအဃိ ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်၀ဲဒီးၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအတၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤတဖၣ်ဒီးလၢတၢ်န့ၣ်အဃိကတီၢ်အံၤတၢ်ထံၣ်လိာ်စံးကတိၤထိၣ်ဃူလိာ်သးဒီးသုးကီၣ်ကးန့ၣ်ကဘၣ်မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ထံၣ်လိာ်လၢၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်ဒီးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတဖၣ်နုာ်လီၤဟူးဂဲၤဖံးမၤတၢ်ကန့ၢ်ကသ့၀ဲအဂီၢ်ဧိိၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဒ်န့ၣ်အသိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီးတၢ်ထံၣ်လိာ်စံးကတိၤသကိးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအသီတ၀ီအံၤ တၢ်ကဘၣ်သူၣ်ထီၣ်အီၤလၢ“ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်သးအိၣ်”အဖီခိၣ်ဒီးကျဲၤဘၣ်လိာ်တၢ်ဘၣ်ဂံာ်ဂူာ်တဖၣ်လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အပူၤႇဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်အစၢလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢအဂံၢ်စဲၤလီၤတ့ၢ်၀ဲဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်ႇတၢ်မၤကတၢၢ်ကွံာ်မီၤစိရိိိိၤသနူဒီးပတုာ်ကွံာ်သုးအတၢ်ပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ်လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအပူၤအမဲာ်ညါလၢတၢ်ထံၣ်လိာ်စံးကတိၤသကိးကိးပတီၢ်ဒဲးန့ၣ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤအတၢ်ပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ်ဒ်အမ့ၢ်ၦၤထီၣ်ဒိကနၣ်တၢ်ႇၦၤအုၣ်သးဒီးၦၤလၢဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဒ်အမ့ၢ်တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတဖၣ်ကဘၣ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ၦၤကတိၤတၢ်ပၢပဒိၣ်စီၤတီနံစံး၀ဲ“ဖဲတၢ်ဟံးဆူၣ်န့ၢ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်တၢ်အိၣ်သးသ့ၣ်တဖၣ်ဆီတလဲအသးအါမးအကျါန့ၣ်ပကတဲလၢ(New State Holder)သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်တဘျုးခါညါႉတမ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢကလုာ်ဒူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဘၣ်ႉမ့မ့တခီမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ၦၤနီၣ်ဂံၢ်အါကတၢၢ်လၢပယီၤဖိအကျါဒၣ်လဲာ်န့ၣ်မ့ၢ်ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအထီဒါ၀ဲဒၣ်သုးဟံန့ၢ်ဆူၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤတဖုအံၤဆူၣ်ဆူၣ်ကလဲာ်န့ၣ်ၦၤထံၣ်ၦၤသ့ၣ်ညါခဲလၢာ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤသုးမီၤစိရိၤအခိၣ်မ့အီၤလဲၤကွဲမုာ်၀ဲကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကရၢတဖၣ်လၢအမ့ၢ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး(KNU/KNLA-PC)ႇတၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)ႇ ပအိၣ်(တီသူ)ဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးကရၢ(PNLO)ႇတလၢၤကီၢ်သီပၣ်တံၣ်(NMSP)ဒီးရၢၣ်ခၢၣ်ကီၢ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးပၣ်တံၣ်(ALP)လၢအဆဲးလီၤတ့ၢ်ဃာ်၀ဲ(NCA)သ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ (KNU/KNLA-PC)တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကးသုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤကၠီၤညိၣ်စံး၀ဲလၢ “လၢ(PPST)တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ် ၦၤလၢဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ပာ်သးန့ၣ်အိၣ်(၅)ဒူၣ်မီၤနီၤႉ...

(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤတလါအတီၢ်ပူၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်(၃၀၀)ဘျဲၣ် ပယီၤသုးသံ(၂၀၀)ဃၣ်ဃၣ်

လါမ့ၤ ၆ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤလါအ့ဖြ့ၣ်တလါအတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲအဘျီ(၃၀၀)ဘျဲၣ် ပယီၤသုးတကပၤသံ၀ဲအဂၤ(၂၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဒီး မ့မ့ၢ်(KNLA)တကပၤဘၣ်လုၢ်ထီၣ်ကွံာ်အသးသမူ(၃)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၅)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ်တလါအတီၢ်ပူၤ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်-ုKNLA(သုးက့ ၅)ဒီး ပယီၤသုးႇသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲခဲလၢာ်(၃၈၃)ဘျီဒီး ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးတကပၤသံ၀ဲ(၁၇၃)ဂၤႇဘၣ်ဒိ၀ဲ(၈၇)ဂၤန့ၣ်လီၤႉပယီၤသုးသံတဖၣ်အကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲသုးရ့ၣ်ခိၣ်(၁)ဂၤႇသုးရ့ၣ်ခိၣ်–၂(၁)ဂၤႇသုးစကီၤ(၂)ဂၤဒီးသုးစကီၤဖိ(၁)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဒ်န့ၣ်အသိးမ့မ့ၢ်(KNLA)အၦၤတကပၤဘၣ်လုၢ်ထီၣ်ကွံာ်အသးသမူ(၃)ဂၤဒီးဘၣ်ဒိ၀ဲဒၣ်(၁၆)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၅)ပာ်ဖျါ၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုုးမုၢ်ဒိၣ်-KNLA(သုးက့ ၅)မၤဟးဂီၤ၀ဲ သုးမီၤစိရိၤအသိလ့ၣ်(၄)ခိၣ်ႇ၀ံစိာ်တီဆှၢတၢ်ကဲဘျုးအဂီၢ်တိၤ(၃)ဘိဒီးကျိချံဖီဟးဂီၤ၀ဲ(၂)ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤႉလၢန့ၣ်အမဲာ်ညါပယီၤသုးမီၤစိရိၤအကဘီယူၤဒုးသုးဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်(၇)ဖျၢၣ်ဒီးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိဒူသ၀ီတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ခဲလၢာ်(၆၁၄)ဖျၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၅)တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ...

လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိလၢ(BGF)ဖီၣ်က့ၤကိး၀ဲတဖၣ် တၢ်ဆှၢထီၣ်အီၤဒ်ပီၣ်တၣ်လၢပယီၤသုးအဂီၢ်

လါမ့ၤ ၆ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲအပူၤကွံာ်လါမ့ၤ ၁ သီအခါ ကညီကီၢ်စဲၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)၁၀၁၄ သုးရ့ၣ် ဖီၣ်၀ဲဒၣ်သ၀ီ(၈)ဖျၢၣ်လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိအဂၤ(၁၀၀)ဃၣ်ဃၣ်လၢအအိၣ်ဖဲဃိၣ်လိာ်ကျိမုၢ်နုာ်အံၤ ဖဲန့ၣ်အကျါအဂၤ(၅၀)ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်တၢ်ဆှၢထီၣ်အီၤဆူတၤပီဒီးလ့က့ၣ်သုးကလၢၤတကပၤလၢက၀ံန့ၢ်သုးတၢ်ဖိတၢ်လံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဒူသ၀ီ(၈)ဖျၢၣ်လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိအဂၤ(၁၀၀)ဃၣ်ဃၣ်လၢအိၣ်ဖဲဃိၣ်လိာ်ကျိမုၢ်နုာ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၁)ဟီၣ်က၀ီၤ ၀ါဘိတီ–ကမးမိၢ်ကျဲအံၤန့ၣ် သုးခိၣ်တ့ၤ၀့တီခိၣ်ရိၣ်မဲ(BGF)၁၀၁၄ သုးရ့ၣ်အၦၤတဖၣ်ဖီၣ်က့ၤကိး၀ဲသ၀ီဖိတဖၣ်အံၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ သ၀ီဖိအဂၤ(၅၀)ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်တၢ်ဆှၢထီၣ်အီၤဆူတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အလီၢ်လၢတၤပီဒီးလ့က့ၣ်သုးကလၢၤလၢက၀ံန့ၢ်ပယီၤသုးတၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီး ၦၤလၢအအိၣ်တ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်ရ့ထီၣ်၀ဲလၢစ့အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ “သ၀ီဖိလၢတၢ်ဖီၣ်အီၤဖဲအပူၤကွံာ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်က့ၤရ့ထီၣ်လၢစ့မီၤနီၤႉၦၤနီၢ်ဒိၣ်န့ၣ်ဘၣ်ရ့ထီၣ်အကလီၢ်(၁၀)ႇမ့မ့ၢ်ၦၤသးစၢ်န့ၣ်အကလီၢ်(၂၀)လီၤႉၦၤလၢအဟ့ၣ်စ့တန့ၢ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်ၦၤဆှၢထီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဆူတၤပီဒီးလ့က့ၣ်သုးကလၢၤလီၤႉတန့ၢ်တၢ်ဆဲးကျိးလၢၤဘၣ်ႉပၣ်၀ဲအဂၤ(၅၀)ညါဒီးၦၤလၢအဂၤတဖၣ်န့ၣ်ဟဲက့ၤတုၤလၢသ၀ီလၢၤလံ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်လါမ့ၤ ၁ သီ...

တၢ်မၤ၀ဲတၢ်တူၢ်လိာ်မုာ်သုးခိၣ်စးလိတီခိၣ်ရိၣ်မဲ(DKBA)သုးလၢပျိာ်လဲက့ၤသးဆူ(KNDO)ပူၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

လါမ့ၤ ၅ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲတနံၤအံၤလါမ့ၤ ၅ သီအနံၤ တၢ်မၤ၀ဲတၢ်တူၢ်လိာ်မုာ်သုးခိၣ်စးလိတီခိၣ်ရိၣ်မဲ တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)အၦၤလၢပျိာ်လဲက့ၤအသးဆူကညီဒီကလုာ်ဂၢၤသးကရၢ(KNDO)ပူၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ (DKBA)လၢအနီၣ်ဂံၢ်ကအိၣ်(၂၀၀)ဘျဲၣ်အံၤပျိာ်လဲက့ၤအသးဆူသုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိစီၤနၢၤဒါမၠးတီခိၣ်ရိၣ်မဲ(KNDO)ကရူၢ်အပူၤဒီး သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိစီၤနၢၤမၠးအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲတူၢ်လိာ်သဂၢၢ်လီၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်စီၤနၢၤဒါမၠးဆီတလဲန့ၢ်က့ၤ(DKBA)သုးဖိတဖၣ်အတၢ်ပနီၣ်ဒီးဟ့ၣ်လီၤက့ၤ၀ဲမူဒါလီၢ်လးတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ (DKBA)သုးဖိသီလၢအပျိာ်လဲက့ၤသးတဖၣ်အံၤတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်န့ၢ်၀ဲ(KNDO)သိၣ်ဒူစိသုးရ့ၣ်ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲသုးခိၣ်စးလိလၢသုးရ့ၣ်ခိၣ်မူဒါဒီးကတီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲသုးရ့ၣ်အံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သုခိၣ်ကျၢၢ်ဖိစီၤနၢၤဒါမၠးစံးတ့ၢ်ဃာ်၀ဲဖဲစှၤသီအခါန့ၣ်လီၤႉ တကီၢ်ခါခဲအံၤတၢ်ဒုးလၢကဲထီၣ်ဖဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၆)တီနီၢ်မုၢ်ထီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ် ပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီးသုးခိၣ်စးလိတီခိၣ်ရိၣ်မဲအၦၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါနုာ်လီၤခးတၢ်လၢကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိအဂီၢ်လီၤဒီးဒ်ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိအတၢ်ဘၣ်သးအသိးန့ၣ်ဘၣ်ပျိာ်လဲက့ၤသးဆူ(KNDO)လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးခိၣ်စးလိစံးတ့ၢ်ပာ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ သုးဟံးဆူၣ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံလၢတၢ်က့ၤခီၣ်ဆၢကဒါက့ၤသုးမီၤစိရိၤလၢစုက၀ဲၤအဖီခိၣ်အံၤ အပူၤကွံာ်န့ၣ်တပၣ်ဃုာ်ဒီး(DKBA)ဘၣ်ဆၣ်သနါက့ လၢလီၢ်ခံန့ၣ်သးစၢ်လၢအိၣ်တၢ်လီၢ်အါတီၤအပူၤတဖၣ် ဟဲအိၣ်ကဒုသးလၢ(DKBA)သုးကျိၤခိၣ်သုးခိၣ်စးလိအတၢ်လီၢ်ဒီးႇပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးဟီၣ်က၀ီၤ(KNDOıKNLA)သုးရ့ၣ်အၦၤဒုးထီဒါက့ၤသုးမီၤစိရိၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိအ၀ဲနုာ်လီၤပၣ်ဃုုာ်လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤပူၤအဃိ...

ကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိလၢလဲၤဃ့ၢ်အိၣ်လၢကစၢၢ်ကလိကျါတဖၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အီၣ်တၢ်အီ

လါမ့ၤ ၅ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁)ဟီၣ်က၀ီၤ ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်အပူၤန့ၣ် ကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိအဂၤ(၁၀၀၀၀)ဘျဲၣ်လၢအဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ် လိၣ်ဘၣ်၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကမံးတံာ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကမံးတံာ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံး၀ဲ“ခဲအံၤၦၤဟဲစံၣ်ဖဲအံၤတဖၣ်အီၣ်၀ဲတၢ်အီၣ်လၢအဟဲစိာ်ဃုာ်၀ဲတဖၣ်လီၤႉၦၤလၢအက့ၤလၢသ၀ီပူၤဘူၣ်တဖၣ်န့ၣ်က့ၤဟံအီၣ်၀ဲလၢသ၀ီပူၤလီၤႉ တၢ်ကရၢကရိဟဲမၤစၢၤတအိၣ်ဒံးဘၣ်ႉတၢ်ကရၢကရိတနီၤန့ၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲအဖၢမုၢ်လၢကမၤစၢၤ၀ဲအဂီၢ်လီၤႉ ၦၤဟဲစံၣ်လၢ(သုးက့ ၅)တကပၤနါက့အိၣ်အဂၤ(၉၀)ဒံးလီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်ဟဲစံၣ်န့ၣ်တၢ်တပၣ်နီတမံၤဘၣ်အဃိ တၢ်ကရၢကရိလၢအိၣ်ဖဲအံၤတဖၣ်လဲၤမၤစၢၤ၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဒုအိၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢၦၤဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်အံၤအဂီၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတကးဒံးဘၣ်လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိၦၤဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ဟၢဖၢလူတၢ်ဆါကဲထီၣ်သးဒီးၦၤဃ့ၢ်ထီၣ်တဖၣ်အကျါပၣ်ဃုာ်ဒီးသူၣ်က့သးၦၢ်ႇၦၤလၢတၢ်ဆါအိၣ်ဃာ်ႇၦၤဘၣ်ကလံၤတၢ်ဆါဒီးဖဲဃ့ၢ်အခါဖိအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲအဃိ လိၣ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူကသံၣ်ကသီသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကတီၢ်ခဲအံၤတၢ်လီၢ်(၂၁)တီၤလၢကမျၢၢ်လဲၤစံၣ်အိၣ်ဖဲကစၢၢ်ခီၣ်ထံးႇလ့ပူၤဒီးၦၢ်ပူၤကျီးပူၤတဖၣ်အံၤ ၦၤနီၣ်ဂံၢ်ပာ်ဖှိၣ်အိၣ်၀ဲ(၁၁ႇ၀၅၈)ဂၤဒီးၦၤလၢအလဲၤစံၣ်အိၣ်လၢသ၀ီအဂၤတဖၣ်တထၢဘၣ်ဒံးၦၤနီၣ်ဂံၢ်စရီဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကမံးတံာ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ “မ့ၢ်လၢသ၀ီအိၣ်အါလဲၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢအံၤတဒူၣ်လၢန့ၣ်တဒူၣ်အဃိ အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်တၢ်လီၢ်န့ၣ်ပတသ့ၣ်ညါခဲလၢာ်ဘၣ်ႉခဲအံၤထံနါက့တအိၣ်ဘၣ်အဃိ တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢထံအီႇထံလၢကသူ၀ဲအဂီၢ်လီၤႉတနီၤန့ၣ်က့ၤအီလုၢ်ထံလၢအ၀ဲသ့ၣ်သ၀ီ၀ံၤ ဟဲက့ၤ၀ဲလၢအစံၣ်အိၣ်အလီၢ်လီၤႉတၢ်လီၢ်တတီၤဒီးတတီၤန့ၣ်ယံၤအဃိလၢကဘၣ်၀ံထံအဂီၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်...

ပယီၤသုးဖီၣ်တီၢ်မၤဒၢၣ်၀ီၢ်ရီလီၢ်က၀ီၤဖိဘၣ်ဒိနးနးကျံၤကျံၤ

လါမ့ၤ ၄ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ၀ီၢ်ရီဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ပယီၤသုးဖီၣ်တီၢ်မၤဒၢၣ်မၤလီၤ၀ဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအဃ့ၢ်တၢ်ဒုးတဖၣ်အံၤအဃိ ချၢၣ်သ၀ီကရူၢ်လီၢ်က၀ီၤဖိအဂၤ (၁၀)ဃၣ်ဃၣ်အခိၣ်သၣ်ဃံဒီးဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးနးနးကျံၤကျံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၃ သီတုၤလၢလါမ့ၤထီၣ် ၅ သီအနံၤ ပယီၤသုး(ခလရ–၂၈၃ႇ၃၂)သုးပာ်ဖှိၣ်လၢအအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် တကူၣ်တၢၣ်ပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်ကရၢၢ်ပူၤအံၤဒီး ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒီး ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူဒူသ၀ီပူၤအဃိ ဟံၣ်ဃီတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဟးဂီၤႇသ၀ီဖိသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်တ့ၢ်၀ဲဒီး လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဖီၣ်မၤဒၢၣ်မၤလီၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ၀ီၢ်ရီလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ “ဖဲပစံၣ်လီၤအိၣ်ခူသူၣ်လၢဟံၣ်လီၢ်ခံတၢ်ပူၤအကတီၢ်ပယီၤသုးကိးထီၣ်ၦၤဒီးခးပုာ်ၦၤဒီးအခီၣ်ႉမ့မ့ၢ်ပိာ်ခွါန့ၣ်စၢတံၢ်ဃာ်၀ဲအစုဒီးမၤဒၢၣ်၀ဲလီၤႉတီၢ်၀ဲဒီးကျိအဃိတထံၣ်ဃီန့ၣ်သးပ့ၤနီၣ်သးလီၤႉခိၣ်သၣ်ဃံတဲာ်ႇအ၀ဲသ့ၣ်ဟံ၀ဲတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအိၣ်ပူၤတနီၤႉသ၀ီဖိတဖၣ်ပယီၤသုးဖီၣ်အီၤဒီးတီၢ်၀ဲအခိၣ်သၣ်ဃံအဃိအါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်ဘၣ်ကူစါယါက့ၤအသးလီၤ”လီၢ်က၀ီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိလၢပယီၤသုးဖီၣ်မၤဒၢၣ်၀ဲတဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်မ့ၢ်လၢအခိၣ်သၣ်ဃံဘၣ်ဒိနးနးကျံၤကျံၤအဃိ ဘၣ်ကူစါယါဘျါအသးဒီးလၢန့ၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိပယီၤသုးအံၤဖီၣ်ဒီးသူကမျၢၢ်ဒ်တၢ်ဒီသဒၢစုက၀ဲၤတခါအသိးႇတီၢ်မၤဒၢၣ်မၤလီၤ၀ဲတကးဒံးဘၣ်ခီဖျိခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူဒူသ၀ီပူၤအဃိ...

ဘံလ့ဟီၣ်က၀ီၤၦၤစံၣ်အိၣ်ကမှံတဖၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်တၢ်ဟၢဖၢလူတၢ်ဆါ

လါမ့ၤ ၄ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁)ဟီၣ်က၀ီၤ ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်ပူၤအဃိ သူၣ်က့သးၦၢ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်လၢအဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံတဖၣ်အံၤတနီၤန့ၣ် သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲဒီးတၢ်ဟၢဖၢလူတၢ်ဆါအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤမၤစၢၤၦၤစံၣ်အိၣ်ကမှံဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ၦၤလၢအသဂၢၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ဟၢဖၢလူတၢ်ဆါသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအလဲၤစံၣ်အိၣ်လၢၦၢ်ပူၤလ့ပူၤတဖၣ်ဒီး ၦၤဟၢဖၢလူသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအမၤစၢၤၦၤစံၣ်အိၣ်ကမှံဖိတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“လ့က့ၣ်သ၀ီဖိလၢအစံၣ်ထီၣ်တဖၣ်န့ၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ဟၢဖၢလူတၢ်ဆါလီၤႉႉတၢ်လီၢ်လၢၦၤလဲၤတတုၤဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးၦၤတဲလၢကဲထီၣ်သးအိၣ်စ့ၢ်လီၤႉမ့၀ံၤတနီၤန့ၣ်တၢ်ကိၢ်ထီၣ်ႇမ့မ့ၢ်ဖိသၣ်န့ၣ်အအ့ၣ်လူႇဘှီးလီၤႉတၢ်ကိၢ်ဒိၣ်မးႇမ့၀ံၤကပၣ်ဃုာ်လၢအီဘၣ်ထံတကဆှီဘၣ်စ့ၢ်လီၤႉမ့၀ံၤအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဖှိၣ်အါအဃိဘၣ်မ့သ့ၣ်ဖိဒံဖိသၣ်ႇသူၣ်က့သးၦၢ်တဖၣ်တူၢ်၀ဲတန့ၢ်ဘၣ်ဧါတသ့ၣ်ညါဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကတီၢ်ခဲအံၤလၢဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်အပူၤၦၤလၢအသဂၢၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ဟၢဖၢလူတၢ်ဆါအိၣ်၀ဲအဂၤ(၃၀)ဘျဲၣ်တကးဒံးဘၣ် တၢ်လီၢ်တနီၤလၢၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိသ့ၣ်တဖၣ်လဲၤအိၣ်အလီၢ်န့ၣ်ခီဖျိထံသံးနိသံးအဃိ ကဲထီၣ်၀ဲထံဘၣ်အၢဘၣ်သီတဖၣ်ဒီး ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ထံအီလၢအကဆှီဒီးကအီလုၢ်ဘၣ်ထံအဂီၢ် တၢ်ကီတၢ်ခဲဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအမၤစၢၤၦၤစံၣ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤတကပၤစ့ၢ်ကီး ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်အဃိ သ၀ီ(၃)ဖျၢၣ်သ၀ီဖိလၢအလဲၤဃ့ၢ်အိၣ်ကဒုသးဆူ(သုးက့...

(၂၀၂၂)နံၣ်အဂီၢ် ဒီကထၢၣ်စ့ၤသံၤယၤမီၤဒိးန့ၢ်ဘၣ်(Gwangju Prize)ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ခိၣ်ဖး

လါမ့ၤ ၃ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် (၂၀၂၂)နံၣ်အဂီၢ်(Gwangju Prize for Human Right)ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ခိၣ်ဖးလၢ ကလံၤထံးခိရံယါဟ့ၣ်လီၤ၀ဲအံၤန့ၣ် မဲၢ်တီတၢ်ဆါဟံၣ်မူဒါခိၣ် ဒီကထၢၣ်စ့ၤသ့ၤယၤမီၤဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ (Gwangju)၀့ၢ်လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်သ့ၣ်နီၣ််ဆၢက့ၤဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဖဲလါမ့ၤ ၁၈ သီ လၢအဒုးဆူၣ်ထီၣ်၀ဲဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ႇၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ႇတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးအံၤန့ၣ် ဃုထၢထီၣ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤ၀ဲခိၣ်ဖးအံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဒီကထၢၣ်စ့ၤသံၤယၤမီၤအတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤၦၤဂ့ၢ်၀ီအတၢ်လိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မၤပူၤဖျဲး၀ဲထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်လၢအဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အဟံၣ်အဃီဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်တဖၣ်အတၢ်အိၣ်မူဒီး ဒုးကဲထီၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲခါဆူညါတၢ်မုၢ်လၢ်လၢကီၢ်ပယီၤပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ကရၢကရိလၢအဃုထၢဟ့ၣ်လီၤခိၣ်ဖးအံၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဒိးန့ၢ်ဘၣ်ခိၣ်ဖးအံၤအဖီခိၣ် တမ့ၢ်ထဲလၢအ၀ဲထဲးဂံၢ်ထဲးဘါတခါဧိၤဘၣ်ဒီး ကီၢ်ပယီၤထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်လၢအဘၣ်သဂၢၢ်၀ဲဒီးကတီၢ်ယံၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ႇတၢ်ဖှီၣ်တၢ်နးဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အံၤ...

EDITOR PICKS