Home Authors Posts by KIC News

KIC News

1282 POSTS 0 COMMENTS

သၣ်တီၣ်ကလံၤစိးၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး(၈၀၀)ဘျဲၣ်လိၣ်ဘၣ်ဆ့ကၤကလၢၤဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၂ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ် သၣ်တီၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ကလံၤစိးဒူသ၀ီ ကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအဂၤ(၈၀၀)ဃၣ်ဃၣ်အံၤ ကတီၢ်ခဲအံၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူဒီးခီဖျိတၢ်ချံၣ်ထီၣ်လံအဃိလိၣ်ဘၣ်၀ဲဆ့ကၤကလၢၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ(Tun Myanmar Donation)ကရူၢ်လၢအမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အအိၣ် န့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢကယါ(ကရ့ၣ်နံၣ်)တကပၤအဃိ သၣ်တီၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ကလံၤထံး ယၤဒိၤသ၀ီႇ၀ၣ်သီခိၣ်ႇ သီၣ်ယ့ၤခၣ်ဒီးခ့ခၠံသ၀ီလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲဒီး တနီၤန့ၣ်ဟဲတုၤအိၣ်၀ဲဖဲအံၤန့ၢ်တနံၣ်ဘျဲၣ် ဃၣ်ဃၣ်လံန့ၣ်လီၤႉၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အကျါပၣ်အါ၀ဲဒၣ်လၢပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤႇဖိဒံဖိသၣ်ဒီးသူၣ်က့သးၦၢ်တဖၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကရူၢ်အၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ “တနီၤန့ၣ်အတဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဟုသးကအိၣ်သၢလါလွံၢ်လါလံႉခဲအံၤန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဟးတူၢ်ငါလၢသ၀ီပူၤဒီးလၢကအီၣ်ကအီအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်ဘှါဆှဲ၀ဲဒ်န့ၣ်လီၤမီၤနီၤႉလိၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်ဟုသးႇသိအီၣ်ႇအံသၣ်ဒီးအလိၣ်ဒိၣ်ကတၢၢ်ခီန့ၣ်ဆ့ကၤကလၢၤမီၤနီၤႉတၢ်ချံၣ်ဒိၣ်တလၢအဃိဆ့ကၤကလၢၤတကူတလၢဘၣ်ႉတၢ်ဘၣ်သမုၣ်ႇတၢ်ကူးအီၣ်အဃိကသံၣ်နါက့လိၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အံၤတအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢလီၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ်ဘၣ်ဒီး မ့မ့ၢ်တခီအိၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ သ၀ီပူၤၦၤဟံၣ်ၦၤဃီအဂ့ၢ်န့ၣ်ခရံာ်ဖိၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်ဂုာ်ထီၣ်ပသီထီၣ်၀ဲၤကျိၤလၢအမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအသရၣ်တဂၤစ့ၢ်ကီးစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တၢ်လၢဟံၣ်ကစၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤ၀ဲတဖၣ်န့ၣ်ယံၤထီၣ်ယံၤထီၣ်ဒုတဘၣ်ဂီၢ်ဘၣ်မီၤနီၤႉၦၤမ့ဟဲတုၤလၢပအိၣ်ဆိးလီၢ်က၀ီၤပူၤန့ၣ်ဒ်တၢ်အိၣ်ဒီးၦၤအသိးတသ့ဖဲမသ့ပမၤစၢၤလီၤႉခဲအံၤဒုလၢကအီၣ်ကအီအဂီၢ်န့ၣ်ပဘှါဆှဲသ့ဒံးမီၤနီၤႉပမၤစၢၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်ဒုတအိၣ်ဒံးဘၣ်ႉၦၤအဲၣ်ဒိးလဲၤမၤစၢၤမ့အိၣ်န့ၣ်ပမၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ်လၢကျဲတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတကပၤအဂီၢ်ဒုသ့လီၤမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လၢကညီကီၢ်စဲၣ်...

ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢ(တီၤကလ့)သ၀ီပူၤအဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်(၂၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၁ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢတလၢၤကီၢ်စဲၣ် ကၠဲၣ်မယီကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲတနံၤအံၤလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၁ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအဒုးသုးကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢ(တီၤကလ့)သ၀ီပူၤအဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲအဂၤ(၂၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲတနံၤအံၤဂီၤခီ ၅ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် လၢတီၤကလ့သ၀ီအပူၤ ပယီၤသုးလၢအိၣ်ပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်ကရၢၢ်ပူၤအံၤတဖၣ်ဒီးတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်အဘၢၣ်စၢၤခံခီခံကပၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒီး အဘ့ၣ်သ၀ီကျိဖးဒိၣ်သုးရ့ၣ်အံၤခးလီၤ၀ဲ(၁၂၀ မမ)ကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီပူၤအသိး ခီဖျိမုၢ်ထီၣ်ကီၢ်ခီသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်(ရတခ)ဒုးသုးကဘီယူၤ ၂ ဘ့ၣ်ဟဲတ့ၢ်လီၤစ့ၢ်ကီးမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ တီၤကလ့သ၀ီအခိၣ်အဃၢၤလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်ကမျၢၢ်လၢအဃ့ၢ်ထီၣ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ “တၢ်ခးလိာ်သးစးထီၣ်ကဲထီၣ်ဖဲဂီၤခီ ၅ နၣ်ရံၣ်ဒီးဖဲ...

ပယီၤသုးတဲပျံၤ၀ဲလၢ(KNLA)မ့ဟဲခးကဒီးသုးကလၢၤန့ၣ်ကဒွဲၣ်အူအီၣ်လိၣ်ဆှါသ၀ီဒီတဖျၢၣ်

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၁ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်(ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်)အပူၤ ပယီၤသုးတဲပျံၤလိၣ်ဆှါသ၀ီဖိတဖၣ်လၢ(KNLA)မ့ဟဲခးအ၀ဲသ့ၣ်သုးကလၢၤတဘျီကဒီးန့ၣ်ကဒွဲၣ်အူအီၣ်ကွံာ်သ၀ီဒီတဖျၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၇ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုး၀ဲန့ၣ်အသုးကျိၤခိၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအၦၤအဂၤ(၄၀)ဃၣ်ဃၣ်အံၤ ကိးထံၣ်၀ဲသ၀ီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဒီးလီၢ်က၀ီၤၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိတနီၤလၢလိၣ်ဆှါသီခါဖၠၣ်အဆၢကတီၢ်တဲပျံၤ၀ဲဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ “အ၀ဲသ့ၣ်ကိးထံၣ်သ၀ီကိးဖျၢၣ်ဒဲးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဒီးသ၀ီဖိတဖၣ်လၢသီခါဖၠၣ်မီၤနီၤႉတဲ၀ဲလၢသုအဲၣ်ဒိးမၤမနုၤလဲၣ်ႇသုအဲၣ်ဒိးဒ်လဲၣ်ဟဲတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးန့ၢ်မီၤနီၤႉတဲ၀ဲလၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)မ့ဟဲခးကဒီးသုးကလၢၤလၢခံတဘျီကဒီးန့ၣ်ကဒွဲၣ်အူအီၣ်သ၀ီဒီတဖျၢၣ်လီၤႉၦၤစံၣ်တၢ်ဒုးခဲလၢာ်အဃိပပျံၤတၢ်စ့ၢ်မီၤနီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးကိးထံၣ်တၢ်ဘျီ၀ဲန့ၣ်အပူၤထံထီၣ်ကၢၢ်သ၀ီႇမဲၣ်ကလိ(ယဲၣ်ဖီ)‚ဖၤယၤႇလိၣ်ဆှါသ၀ီပၢပြးကရူၢ်ဒီးကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးအဂၤ(၅၀)ဃၣ်ဃၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲဒီးလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအဟဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်ပယီၤသုးဒိနီၣ်ဃာ်တၢ်ဂီၤတၢ်ဖှီၣ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၅ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် လၢလိၣ်ဆှါသ၀ီအပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢပယီၤသုးခီၣ်သုးရ့ၣ်(ခလရ–၆၂)(ခလရ–၃၂)‚သုးခိးကီၢ်ဆၢ-BGF(၁၀၂၁)သုးရ့ၣ်သုးပာ်ဖှိၣ်ဒီး ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဘျီ၀ဲန့ၣ်ခီဖျိ(သရိာ်၀ါ)ပယီၤသုးခးလီၤ(၁၂၀ မမ)ကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီပူၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လီၢ်ဒီး ကဘီယူၤစ့ၢ်ကီးဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိဟံၣ်ဃီတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဒီးတၢ်မၤအီၣ်ကျီးကရၢၢ်ဟးဂူၤဟးဂီၤ၀ဲအသိး...

(BGF)ခးတပျုာ်တပျီာ်ကျိဖးဒိၣ်အဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်သံ (၃) ဂၤအကျါပၣ်ဃုာ်ဖိသၣ် (၇) နံၣ်တဂၤဒီး ဘၣ်ဒိနးနးကျံၤကျံၤ (၁) ဂၤ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၈ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဃိၣ်လိာ်ကျိမုၢ်နုာ်တကပၤန့ၣ် ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၇ သီ ဟါခီ ၅ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ် အဆၢကတီၢ်ခီဖျိသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ခးလီၤတပျုုာ်တပျီာ်ကျိဖးဒိၣ်ကျိဖိဆူ(မံၣ်ကယ့ၤ)သ၀ီပူၤအဃိ ကမျၢၢ်သံ(၃)ဂၤအကျါပၣ်ဃုာ်ဖိသၣ်(၇)နံၣ်တဂၤဒီးဘၣ်ဒိစ့ၢ်ကီးပိာ်မုာ်နးနးကလဲာ်တဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ (BGF) ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိဖိၣ်သၣ် (၇) နံၣ်အံၤဒီးအ၀ဲၢ်ခွါသံ၀ဲတဘျီအသိးအမိၢ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်ဒိ၀ဲနးနးကလဲာ်ဒီးကမျၢၢ်ပိာ်ခွါလၢအဂၤတဂၤစ့ၢ်ကီးသံ၀ဲတဘျီဃီအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါခံခီခံကပၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်တအိၣ်၀ဲဘၣ်ဒီးမ့ၢ်ဒၣ်(BGF)ခးလီၤနါစိၤကျိဖးဒိၣ်ကျိဖိတဖၣ်လီၤအသိးခးဃုာ်စ့ၢ်ကီးသိလ့ၣ်လၢအိၣ်(မံၣ်စၤ)သ၀ီထံ၀ၢ်ခီလၢအခီဃီၤလၢအံၤတကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤစံး၀ဲ“ဖဲန့ၣ်န့ၣ်ကျဲလၢၦၤစိာ်ဆါခူသူၣ်သိလ့ၣ်ကျဲအိၣ်မီၤနီၤႉ(BGF)နါက့မၤအီၣ်၀ဲအိၣ်စ့ၢ်ႉအ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်နီၤလီၤအီၣ်သးခံခီခံကပၤမ့ၢ်အတကဲးလီၤသးဘၣ်ဧါတသ့ၣ်ညါဘၣ်ႉအါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်ၦၤဆိမိၣ်ဒ်န့ၣ်လီၤႉခးတၢ်ကမျၢၢ်အိၣ်အလီၢ်အဃိဘၣ်၀ဲကမျၢၢ်လီၤမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဒ်ၦၤလၢအဘူးဒီး(BGF)သုးတဖၣ်စံး၀ဲအသိးန့ၣ်တၢ်လီၢ်လၢတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အလီၢ်ခဲအံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လီၢ်ကျဲတဘိလၢတၢ်ဆှၢ၀ဲသိလ့ၣ်လၢအတဖိးသဲစးလၢအအိၣ်ဟဲကီၢ်ဆၢတဖၣ်ဒီးလၢ(မံၣ်စၤ)သ၀ီထံနံၤတဆီသိလ့ၣ်တဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်ဆှၢဃီၤ၀ဲဆူ(မံၣ်ကယ့ၤ)ထံနံၤအံၤလၢချံဖးဒိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအဂၤတဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ “ခဲအံၤလၢဃိၣ်လိာ်တိၤန့ၣ်ပယီၤသုးသမံသမိးတၢ်အါထီၣ်အဃိသိလ့ၣ်လၢအတဖိးသဲစးဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တလဲၤလၢဃိၣ်လိာ်တိၤလၢၤဘၣ်ဒီး (BGF)ကဒဲကဒဲမၤအီၣ်ဆၣ်ဒီးသူက့ၤ၀ဲကျဲလၢန့ၣ်တကပၤမီၤနီၤႉပယီၤသုးနါက့သ့ၣ်ညါ၀ဲႉၦၤသ့ၣ်ညါခဲလၢာ်လီၤႇကျဲ၀ဲန့ၣ်မ့ၢ်ကျဲတဘိလၢၦၤမၤအီၣ်ဆၣ်လီၤန့ၣ်ပတဲသ့လီၤႉဖဲန့ၣ်န့ၣ်...

ကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိသ့ၣ်ဘီဘိလီၢ်က၀ီၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး(၁၄၀၀)ဘျဲၣ်ဘၣ်သုးလီၢ်လၢသူမှဲကျိကၢၢ်နံၤ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၈ သီႇ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် သုးမီၤစိရိၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်လၢကထီၣ်ဟံးန့ၢ်က့ၤမၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤထံး(သ့ၣ်ဘီဘိ)သုးကလၢၤဒီး ခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူဒူသ၀ီပူၤဒီးကဘီယူၤစ့ၢ်ကီးဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ သ့ၣ်ဘီဘိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်(၁၄၀၀)ဘျဲၣ်ဘၣ်သုးလီၢ်လၢသူမှဲကျိကၢၢ်နံၤအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်လါမ့ၤ ၁၈ သီအနံၤန့ၣ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ် ထီၣ်မၤန့ၢ် ပယီၤသုးကလၢၤကဲထီၣ်သး၀ံၤအလီၢ်ခံဒ်သိးပယီၤသုးအံၤကထီၣ်ဟံးန့ၢ်က့ၤသုးကလၢၤအံၤအဂီၢ် စှၤသီအတီၢ်ပူၤခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်နုာ်လီၤမၤတၢ်ထီၣ်ဒုးဟဲအါထီၣ်အဃိလီၢ်အိၣ်ကဒုလီၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ဘီဘိသ၀ီဖိတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ “ခဲအံၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးလီၤႉခီဖျိပယီၤသုးအံၤကက့ၤထီၣ်ဟံးန့ၢ်ကဒါသ့ၣ်ဘီဘိသ၀ီခိၣ်ထိးသုးကလၢၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်တ့ၢ်ဃာ်၀ဲအံၤအဃိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒီးကညီကရူၢ်မီၤနီၤႉလၢသ့ၣ်ဘီဘိသ၀ီသူမှဲကျိအဖီခိၣ်န့ၣ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအိၣ်တဘူၣ်လၢၤဘၣ်ႉသ့ၣ်ဘီဘိ(တီနီၢ်)တီၤထီကၠိၦၤကၠိဖိတဖၣ်နါက့ဘၣ်အိၣ်ဖးလီၤအသးမီၤနီၤႉၦၤကိးဂၤဒဲးန့ၣ်ဘၣ်ယိၣ်၀ဲလၢကဘီယူၤကဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ကတီၢ်ခဲအံံၤလၢဆိၣ်စံမၠဲၣ်သ၀ီတကပၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇဂီၤလ့ၤကျဲ(မွ့ၤနကီၤ)ဖယါကိႇဘျၢၣ်ဒိၣ်လီၢ်က၀ီၤ(တီၤကိ)ႇ ဖလူ(ဖယါကိ)တကပၤန့ၣ် ပယီၤသုးခးလီၤရီးကဲးမျိာ်သၣ်ကိးမုၢ်နံၤမုၢ်နၤဒဲးအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါတချုးလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်လၢာ်န့ၣ်ပယီၤသုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်လၢကထီၣ်ဟံးန့ၢ်က့ၤ(သ့ၣ်ဘီဘိ)သုးကလၢၤအံၤတုၤအန့ၢ်ဒီးခီဖျိ(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်က့ၤခီၣ်ဆၢဒုးကဒါ၀ဲအဃိပယီၤသုးသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအါမးအဂ့ၢ်န့ၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးဒုးယၤၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ “ပယီၤသုးသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအါမးမီၤနီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်က့ၤဂုၤကဒါလီၢ်ခံႇမ့၀ံၤဟဲက့ၤထီၣ်ကဒါႉအ၀ဲသ့ၣ်ခးလီၤတၢ်ဒီးရီးကဲးမျိာ်သၣ်ဒီတတွဲႉပယီၤသုးလၢအဘၣ်ဒိတဖၣ်န့ၣ်ကက့ၤလီၤစိာ်၀ဲလၢမၠၣ်၀တံၣ်ခီဒၢးက့ၤတသ့ႉလၢဂီၤလ့ၤ(ဗျူဟာ)နါက့ကသံၣ်သရၣ်တအိၣ်ဘၣ်အဃိအ၀ဲသ့ၣ်ခီဃီၤ၀ဲဂီၤလ့ၤထံကျိဒီးလဲၤကူစါယါဘျါ၀ဲလၢယိၤကီၢ်တကပၤအိၣ်မီၤနီၤႉတချုးလါတဘ့ၣ်အံၤလၢာ်ဘၣ်န့ၣ်တိာ်ဃာ်၀ဲလၢကထီၣ်ဟံးန့ၢ်က့ၤသ့ၣ်ဘီဘိသုးကလၢၤအဃိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် (KNLA)ဒုးယၤဟီၣ်က၀ီၤၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးအံၤဒ်သိးကလုၢ်ဘၢဒိၣ်စိ၀ဲမၠၣ်၀တံၣ်–ဂီၤလ့ၤကျဲဒီတဘိအဂီၢ်န့ၣ် နုာ်လီၤမၤ၀ဲဒုးယၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤထီၣ်ဘးထီၣ်လၢတနံၣ်ဃၣ်ဃၣ်လံဒီးအလါတဆံဘျဲၣ်အတီၢ်ပူၤအံၤ လုၢ်ဘၢဒိၣ်စိ၀ဲကျဲအံၤတန့ၢ်ဒံးဘၣ်ဒီးခံခီခံကပၤတၢ်ဒုးဆဲးကဲထီၣ်ဒံး၀ဲတပယူာ်ဃီန့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒံးတပယူာ်ဃီအဃိလ့က့ၣ်ကိာ်လီၢ်က၀ီၤႇဆိၣ်စံမၠဲၣ်လီၢ်က၀ီၤႇသ့ၣ်ဘီဘိလီၢ်က၀ီၤဒီးဂီၤလ့ၤလီၢ်က၀ီၤအပူၤကမျၢၢ်အဂၤ(၁၀၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲအဖၢမုၢ်ဒံးန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ထီၣ်န့ၢ်ပယီၤသုးကလၢၤ၀ံၤအလီၢ်ခံလၢၢ်ဒိၣ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး(၂၀၀၀)ဘျဲၣ်လိၣ်ဘၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၈ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၃) ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်အပူၤန့ၣ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်မၤန့ၢ်ပယီၤသုးကလၢၤ(၃)ဖျၢၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ခီဖျိပယီၤသုးနုာ်လီၤမၤတၢ်ထီၣ်ဒုးအဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်အဂၤ(၂၀၀၀)ဘျဲၣ်အံၤလိၣ်ဘၣ်၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၂ သီအနံၤန့ၣ် (KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်မၤန့ၢ်ပယီၤသုးကလၢၤ(၃)ဖျၢၣ်လၢအမ့ၢ် သၣ်ဆ့းသုးကလၢၤႇဘီကထၣ်ႇတိၤသ့ၣ်ဖူသုးကလၢၤလၢတနံၤဃီအတီၢ်ပူၤဒီးခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကဒါကျိဖးဒိၣ်ဒီးကဘီယူၤစ့ၢ်ကီးဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အဂၤ(၂၀၀၀)ဘျဲၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲဒီးကတီၢ်ခဲအံၤ လိၣ်ဘၣ်၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ခဲအံၤပဘှါရှဲဒ်လဲၣ်န့ၣ်ကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်နီၤလီၤအီၣ်သကိးသးဒ်န့ၣ်လီၤမီၤနီၤႉစးထီၣ်ဖဲတၢ်ထီၣ်န့ၢ်ပယီၤသုးကလၢၤ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်တပယူာ်ဃီလီၤႉခဲအံၤလၢလၢၢ်ဒိၣ်အံၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအိၣ်(၈၀၀၀)ဘျဲၣ်ညါႉတနီၤန့ၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်၀ဲလၢတၢ်လီၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်မီၤနီၤႉတနီၤခီဒုလဲၤစံၣ်အိၣ်လၢ၀့ၢ်ပူၤႉခဲအံၤလၢလီၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ်န့ၣ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအိၣ်၀ဲအဂၤ(၂၀၀၀)ဘျဲၣ်ညါဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီစ့ၢ်ကီးတအိၣ်လၢၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်ထီၣ်မၤန့ၢ်ပယီၤသုးကလၢၤ၀ံၤအလီၢ်ခံလၢလၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ပဒဲကီသ၀ီႇဘီကထၣ်ႇကိမၠ့ၣ်သၤယၤႇ ကီးကၠးသဲကျဲမုၢ်ဒီတဘိဒီးသ၀ီတဖၣ်အပူၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲတပယူာ်ဃီဒီးခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ႇ သုးမီၤစိရိၤအ(drone)စ့ၢ်ကီးဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိသ၀ီပူၤဟံၣ်ဃီဟးဂူာ်ဟးဂီၤအိၣ်၀ဲတနီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ “ဖဲ ၁၄...

သုးမီၤစိရိၤပျၢ်လီၤ(တီၤကလ့)ဃိာ်ပူၤ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးၦၤဃိာ်ဖိ(၅၄)ဂၤ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၇ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် (၁၀၂)၀ီတ၀ီ ဒီကလုာ်မုၢ်နံၤအဂီၢ် သုးမီၤစိရိၤပျၢ်လီၤ၀ဲၦၤဃိာ်ဖိ (၅၇၇၄) ဂၤအကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်(တီၤကလ့) ဃိာ်ပူၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးၦၤဃိာ်ဖိ (၅၄) ဂၤလၢအဘၣ်တၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်၀ဲလၢ ၅၀၅(က)တၢ်ဘျၢသဲစးအံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ “ပသ့ၣ်ညါလၢ(တီၤကလ့)န့ၣ်ၦၤကပျၢ်လီၤ၀ဲ (၅၄) ဂၤမီၤနီၤႉအကျါဖဲန့ၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲၦၤဖၣ်အၣ်ဖိ (၃) ဂၤႉဖၣ်အၣ်ၦၤသးစၢ်အိၣ်တ့ၢ်ဒံးဒီဒူၣ်ညါႉဖၣ်အၣ်ကၠိဖိလၢတၢ်ဆှၢအီၤဆူဃိာ်တၢ်လီၢ်လၢအဂၤတဖၣ်န့ၣ် ၦၤကပျၢ်လီၤအကျါမ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ် ပၣ်ဧါတပၣ်ဧါတသ့ၣ်ညါဘၣ်ႉခဲအံၤၦၤကပျၢ်လီၤန့ၣ်ကီးတရံးႇမၠၣ်၀တံၣ်ႇကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံဒီးသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်ႇသရၣ်/မုၣ်လၢအိၣ်တၢ်လီၢ်အဂၤတဖၣ်ၦၤကပျၢ်လီၤခဲအံၤအကျါန့ၣ်အါလၢအပၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလီၤဘၣ်ဃိာ်လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်မူးတၢ်ရၢ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ တနံၤအံၤလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်...

သုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ လိၣ်ရှါလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အဂၤ(၂၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၇ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်(ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်)အပူၤ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၅ သီအနံၤန့ၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢလိၣ်ရှါသ၀ီပူၤဒီးခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်တကးဒံးဘၣ် ကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အဂၤ(၂၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢသ၀ီဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၅ သီ ဂီၤခီ ၅ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် လၢလိၣ်ရှါသ၀ီပူၤ ပယီၤသုးႇသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အကတီၢ်(တလၢၤကီၢ်စဲၣ်)သရိာ်၀ါကျိဖးဒိၣ်သုးရ့ၣ်အံၤခးဆိဃီၤကျိဖးဒိၣ်(၁၂၀ မမ)ဆူ...

သုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢ(စၢၢ်ထး)ပူၤအဃိ ကမျၢၢ်သံ(၃)ဂၤႇဘၣ်ဒိ(၄)ဂၤ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၆ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢမဲၢ်ကသၤသ၀ီကပၤ(စၢၢ်ထး)ပူၤအဃိ ကမျၢၢ်သံ(၃)ဂၤဒီးဘၣ်ဒိ(၄)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲမဟါလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၅ သီ မုၢ်နၤခီ ၁၂ နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် သုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ် လၢစၢၢ်ထးပူၤအဃိမ့ၣ်အူအီၣ်ဟးဂီၤ၀ဲသိလ့ၣ်(၂)ခိၣ်ဒီးစဲးဖီကဟၣ်တၢ်မၤလီၢ်အပူၤ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အိၣ်(၄)ဖျၢၣ်အကျါဟးဂီၤ၀ဲ(၃)ဖျၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤမၤတၢ်ဖိလၢအိၣ်စၢၢ်ထး ပူၤတဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ “ကဘီယူၤဟဲဖဲမနၤ (၁၂) နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်န့ၣ်ႉကဘီယူၤဟဲခံဘျီတ့ၢ်လီၤ၀ဲမ့ၣ်ပိၢ် (၂)...

ခီဖျိတၢ်ခိတၢ်သွဲဟဲအါထီၣ်အဃိသဲးကျီးကစၢ်တဖၣ်ဘၣ်ပတုာ်ကွံာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၆ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢတနီသရံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် မုၢ်ထီၣ်ဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤ ၦၤလၢအမၤကၤသဲးသၣ်တဖၣ်အံၤ ခီဖျိကျဲတၢ်ခိတၢ်သွဲဟဲအါထီၣ်ဒီးသဲးသၣ်စ့ၢ်ကီးအၦ့ၤတဂၢၢ်တကျၢၤဘၣ်အဃိ ကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်လီၤစှၤ၀ဲဒီး ဘၣ်ပတုာ်ကွံာ်တၢ်မၤကၤသဲးသၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအမၤကၤသဲးသၣ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီးကထိဘၢၣ်တုၤလၢတလါအံၤလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်န့ၣ် လၢဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် မုၢ်ထီၣ်ဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤ ခီဖျိသဲးသၣ်အၦ့ၤတဂၢၢ်တကျၢၤဒီးဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤကျဲတၢ်ခိတၢ်သွဲအဘူးအလဲဟဲအါထီၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်တၢ်အိၣ်သးအဃိ ကမျၢၢ်လၢအမၤကၤသဲးသၣ်တဖၣ်အံၤအထိးနါ(အမၠး)တအိၣ်တ့ၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်လၢၤဘၣ်ဒီးကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်လီၤစှၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအမၤကၤသဲးသၣ်တဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ပတၦ့ၤသဲးဒီဖျၢၣ်လၢာ်ဘၣ်ႉပဘၣ်စိာ်နးလီၤဘှံးဒိၣ်မးႉမ့၀ံၤသဲးဃ့တပီၢ်န့ၣ်ပဆါန့ၢ်ထဲ(၄၅၀၀)ကၠးလီၤႉမ့မ့ၢ်တၢ်ခိတၢ်သွဲဒုအါန့ၢ်အပူၤကွံာ်ဒံးမီၤနီၤႉသဲးသၣ်တဖၣ်န့ၣ်ပဘၣ်ဆှၢအီၤလၢ၀့ၢ်ပူၤအဃိကျဲဒီတဘိန့ၣ်အိၣ်ဒီးပယီၤသုးတြဲၤမီၤနီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်ထၢ၀ဲ(တကလး)ဆူဖီခိၣ်လီၤႉသိလ့ၣ်တခိၣ်န့ၣ်အထိးနါ(အမၠး)တအိၣ်တ့ၢ်လၢၤဘၣ်ႉမ့၀ံၤဟီၣ်က၀ီၤပူၤနါက့တၢ်အိၣ်သးတဂ့ၤအါအါဘၣ်ႉကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်လီၤစှၤ၀ဲမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ ၦၤလၢအမၤကၤသဲးသၣ်ဃ့တဖၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်အါမးလၢကလဲၤစိာ်ဆါသဲးသၣ်ဆူ၀့ၢ်ပူၤတၢ်ဆါတၢ်ၦ့ၤလီၢ်ဖးဒိၣ်အံၤဒီးကလဲၤလၢကျဲအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်ကွဲး၀ဲလံာ်အုၣ်သးဒီဒူၣ်ညါအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤမၤကၤသဲးသၣ်ဖိတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤ န့ၣ်လီၤႉ “ကျဲပူၤခီဒၢးၦၤထၢတၢ်ခိတၢ်သွဲတကးဒံးဘၣ်သဲးသၣ်ခီန့ၣ်ဘၣ်လဲၤစိာ်ဆါလၢ၀့ၢ်ပူၤညါအဃိ(ပွဲရံု)နါက့ကဆှၢထီၣ်လၢ၀့ၢ်တကူၣ်အဂီၢ်န့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်စ့ၢ်မီၤနီၤႉကလဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လိၣ်၀ဲဒၣ်လံာ်လဲၢ်ဒီဒူၣ်ညါႉမ့၀ံၤလံာ်လဲၢ်လၢအဂၤကဘၣ်ပၣ်ဒံးႉကဆါတၢ်တဘျီဘျီန့ၣ်တၢ်မၤဘံဘူဒိၣ်မး” အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ် န့ၣ်လီၤႉ ဒ်န့ၣ်အသိးလၢကညီကီၢ်စဲၣ်(ကီးတရံး)ကီၢ်ဆၣ် ကလံၤထံးဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤစ့ၢ်ကီး တနံၣ်အံၤၦၤမၤကၤသဲးသၣ်ဖိတဖၣ်လီၤစှၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိစံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

EDITOR PICKS

ဒ်သိးခ့ၣ်အဲးစံၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလဲၤတရံးသးကဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်၀ီကလဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ်န့ၣ်ၦၤတ၀ၢဒီးကမျၢၢ်ၦၤဖးလံာ်ဖိတဖၣ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဆီၣ်လီၤ(SUBSCRIBE BUTTON)ဒီးနုာ်လီၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပၣ်ဃုာ်သကိးလၢ (MEMBERSHIP PROGRAM)သ့၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်သိးခ့ၣ်အဲးစံၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလဲၤတရံးသးကဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်၀ီကလဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ်န့ၣ်ၦၤတ၀ၢဒီးကမျၢၢ်ၦၤဖးလံာ်ဖိတဖၣ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဆီၣ်လီၤ(SUBSCRIBE BUTTON)ဒီးနုာ်လီၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပၣ်ဃုာ်သကိးလၢ (MEMBERSHIP PROGRAM)သ့၀ဲန့ၣ်လီၤႉ