Home Authors Posts by KIC News

KIC News

753 POSTS 0 COMMENTS

KWO ဆှၢဟ့ၣ်၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်မၤစၢၤ ဆူမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ကမျၢၢ်တဖၣ်အအိၣ်

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ခီဖျိဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA)ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးတၢ်ယာ်တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဒီးတၢ်မၤစၢၤလၢအလိၣ်၀ဲလၢလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ (KWO) တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီးဆှၢဟ့ၣ်၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢအလိၣ်၀ဲဘျီ၀ဲအံၤအပူၤ ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲ လီၢ်က၀ီၤဖိဒံဖိသၣ်ႇ ၦၤမိၢ်ဒၢႇၦၤသးစၢ်ႇသူၣ်က့သးၦၢ်တဖၣ်အမဲာ်ညါ မၤစၢၤဃုာ်ဒီးဖၣ်ပူၣ်-ကမၤမိၢ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် နဲၣ်ရွဲၣ်...

ကၠိစးထီၣ်ထီၣ်တၢတနံၤ မ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်လၢဃိၣ်သၢဖျၢၣ် တီၤထီကၠိကၠိမဲာ်ညါ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်၀့ၢ်ပူၤ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်ထီၣ် ၁ သီ ကၠိစးထီၣ်ထီၣ်တၢတနံၤန့ၣ် မ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်လၢ(အထက)တီၤထီကၠိမဲာ်ညါတဖျၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤအိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိမ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်အဃိ ပယီၤသုးဘံၣ်ဘၢကရူၢ်တဖၣ်ဟဲသမံသမိးတၢ်ဒီး ကမ့ၢ်ဒၣ်လၢထီဒါ၀ဲသုးမီၤစိရိၤကူၣ်သ့သနူဒီးဟဲဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤအိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်ပဲာ်ထံနီၤဖးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲ“ဖဲမုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၂ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ် မ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်ဖဲ တီၤထီကၠိအမဲာ်ညါမီၤနီၤႉ ထံၣ်မ့ၣ်အူခုၣ်ထီၣ်ႇလဲၤကွၢ်တဘူၣ်ဘၣ်ႉ ပယီၤသုးႇပၢၤကီၢ်သုးသမံသမိးတၢ်အဖၢမုၢ်လီၤႉ ခီဖျိလၢတအဲၣ်ဒိး၀ဲလၢကၠိကအိးထီၣ်ဘၣ်အဃိ...

၂၁ ယၤဖှိၣ်အပူၤကီၢ်ပယီၤအံၤကလဲၤဒ်သုးမီၤစိရိၤသနူတသ့ဘၣ်အဂ့ၢ် ABSDF စံး၀ဲ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် တကီၢ်ခါကီၢ်ခါအံၤ ၂၁ ယၤဖှိၣ်အပူၤ ကီၢ်ပယီၤအံၤကလဲၤ၀ဲဒ်သုးမီၤစိရိၤသနူတသ့၀ဲဘၣ်ဒီး ပကဟံးဃာ်ပကရူၢ်ကရၢအထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအတၢ်နဲၣ်ကျဲ ၄ ထံၣ်ဒီး ပကနုာ်လီၤပၢၢ်ဆၢဖီၣ်လိာ်စုဒီးဂံၢ်ဘါတဖၣ်လၢအထီဒါသုးမီၤစိရိၤသနူတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠိဖိဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်သုးမုၢ်(ABSDF)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါစံးလီၤ၀ဲဖဲတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကရူၢ်ၦဲၤထီၣ်(၃၃)၀ီတ၀ီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲမဟါလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁ သီအနံၤ ABSDF ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါလံာ်တၢ်ပာ်သးအပူၤစံး၀ဲ ဒ်သိးကလုာ်ဒူၣ်ခဲလၢာ်ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ်ကပူၤဖျဲးထီၣ်လၢသုးမီၤစိရိၤသနူပူၤအဂီၢ်ႇဒ်သိးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ဒီးၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ႇကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကီၢ်ပူၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီးဖဲၣ်ဒရဲၣ်ကီၢ်ကစၢဖှိၣ်ကဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်အဂီၢ် ဒ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအတၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်အသိးန့ၣ် ပကပာ်ဖှိၣ်ဖီၣ်လိာ်စုမၤသကိးတၢ်ဒီးဂံၢ်ဘါလၢအထီဒါသုးမီၤစိရိၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ABSDF ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စံး၀ဲ“မုၢ်နံၤဆၢကတီၢ်တၢ်အိၣ်သးခဲအံၤ...

ကီးတရံး၀့ၢ်ကလံၤထံးၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အဂီၢ် UNICEF လဲၤဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကီးတရံး၀့ၢ်ကလံၤထံးတကပၤန့ၣ် ခီဖျိဟီၣ်က၀ီၤကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤသုးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အဃိ ဖဲမဟါလါအီးကထိဘၢၣ် ၃၁ သီအနံၤန့ၣ် (UNICEF)လဲၤဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢၦၤအဂၤ(၄၀၀)အဂီၢ် ဖဲအီးဖးဖးဒိၣ်သ၀ီပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢ(UNICEF)လဲၤဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲလၢၦၤအဂၤ(၄၀၀)အဂီၢ်လၢၦၤသးနံၣ်(၁၈)နံၣ်ဆူဖီလာ်ပိာ်ခွါႇပိာ်မုၣ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်အံၤ ကီၣ်ရ့ၣ်/ကီၢ်ဆၣ် ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ(KWO)ဟံန့ၢ်မူဒါလဲၤဟ့ၣ်နီၤလီၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ “ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢသ၀ီပူၤအဃိ ဟံၣ်ဟးဂီၤႇဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢဘုၣ်ဃာ်တဖၣ်န့ၣ်စ့ၢ်ကီးသံ၀ဲလီၤႉ ခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်ဟဲနုာ်လီၤကဒီးအဃိပပာ်တ့ၢ်ကွံာ်ပဟံၣ်ပဃီဒီးပစံၣ်၀ဲလီၤမီၤနီၤႉ ၀ံၤဘျီန့ၣ်ဟံဃုာ်ဒီးတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအိၣ်ဟံၣ်ပူၤႇမၤသံအီၣ်ဃုာ်ဒီးထိးဆီတဖၣ်သနါက့တသးမံ၀ဲဒံးဘၣ်ႉ တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအဟံ၀ဲတန့ၢ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်မၤဟးဂီၤ၀ဲခဲလၢာ်လီၤႉ ၦၤဟဲမၤစၢၤၦၤဒ်အံၤအဃိစံးဘျုးဘၣ်ၦၤလၢအဟဲမၤစၢၤတၢ်တဖၣ်ဒိၣ်မးလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်...

အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဃုာ်ဒီးခၠီထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ််အဂ့ၢ် KNU ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါလံာ်တၢ်ပာ်သး

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၃၀ သီအနံၤ ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ- KNU ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်သးတဘ့ၣ်ဒီး စံး၀ဲလၢကအိၣ်ဆၢထၢၣ်ဃုာ်ဒီးခၠီထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်လၢအဟံၣ်အဃီအစုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်ဟးဂီၤခီဖျိ ပယီၤသုးမီၤစရိၤအသုးမၤ၀ဲတၢ်ထီၣ်ဒုးအဃိန့ၣ်လီၤႉ ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အတၢ်မၤအၢမၤသီကမျၢၢ်လၢအစုက၀ဲၤတအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်ဒ်အံၤန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ပဲာ်အၢပဲာ်သီ၀ဲတဲာ်တဲာ်ဖျုဖျုဒီး ဒ်သိးသုးမီၤစိရိၤအဂံၢ်ကတဲာ်ကွံာ်အဂီၢ် ကအိၣ်ဆၢထၢၣ်ဃုာ်ဒီးခၠီကီၢ်စဲၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်ထီဘိလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၃၀ သီအနံၤ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဒွဲၣ်အူဟးဂီၤကွံာ်ခၠီကီၢ်စဲၣ် ထၤတလၤ၀့ၢ်ပူၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဃုာ်ဒီးဟံၣ်(၁၆၀)ဘျဲၣ်အံၤအဖီခိၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်သးဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ကဲထီၣ်သးဘျီ၀ဲအံၤပယီၤသုးဒွဲၣ်အူကွံာ်၀ဲထၤတလၤ၀့ၢ်ပူၤ...

ကဲထီၣ်တ့ၢ်ဒ်တၤသၣ်ဆိ

ကဲထီၣ်တ့ၢ်ဒ်တၤသၣ်ဆိ ၁. ၦၤကညီဖိတၢ်စံၣ်စိၤ အိၣ်ကၢအိၣ်ခိးတုၤပစိၤ ယွၤဒိၣ်အဂ့ၢ်ကညီဖိ ကညီဖိမ့ၢ်ဖိဝဲၢ်ကိ ၂.ဆ့ပျိၢ်တခွဲဘိပနီၣ် ထံၣ်ဆိကီၢ်လါတၢ်ပနီၣ် ထိးမဲပၢ်ဒီးဖုမီၢ်တီၢ် မ့ၢ်ပၢ်ဖးဒိၣ်ကညီဂီၢ် ၃.ဖုတကူၣ်သွၣ်ခိၣ်လိထံး ...

ကၠဲၣ်ထိၤကီၢ်ဆၣ်ပူၤခီဖျိပယီၤသုးဟူးဂဲၤအါထီၣ်အဃိ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒီး(KNLA)ဟဲအါထီၣ်

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၉ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့-၁)ကၠဲၣ်ထိၤကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲတလါအံၤလါအီးကထိဘၢၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုးတဖၣ်ဟူးဂဲၤအါထီၣ်အဃိ ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ကၠဲၣ်ထိၤကီၢ်ဆၣ်အပူၤ စးထီၣ်ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ်န့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုးခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ-၂၀၇)ဒီး(ခမရ-၅၉၈)တဖၣ်ဟူးဂဲၤဟဲအါထီၣ်အဃိ လၢတနွံညါအံၤအတီၢ်ပူၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒီးဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးရ့ၣ်(၃)အိၣ်၀ဲ(၆)ဘျီညါဒီး ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးတကပၤသံအဂၤ(၂၀)ဘျဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဟီၣ်က၀ီၤ(KNLA)သုးခိၣ်တဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ “လၢကၠဲၣ်ထိၤကီၢ်ဆၣ်ပူၤန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဟူးဂဲၤဟါထီၣ်မီၤနီၤႉ ဖဲမဟါန့ၣ်က့ၤလီၤ၀ဲအဂၤ(၁၀၀)ဘျဲၣ်ႇအဂၤ(၂၀)ဘျဲၣ်န့ၣ်စိာ်၀ဲကျိတဂၤခံခိၣ်လီၤႉ မ့ဟဲခီဃီၤဆူပဟီၣ်က၀ီၤပူၤဒုပကဘၣ်က့ၤတြီဆၢကဒါလီၤမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် KNLA သုးရ့ၣ်(၃)သုးခိၣ်တဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲမဟါ(လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၈)သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ ကၠၠဲၣ်ထိၤကီၢ်ဆၣ်အပူၤခီဖျိပယီၤသုးဟူးဂဲၤဟဲအါထီၣ်အဃိ...

ခီဖျိတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိ ကီးတရံးကလံၤထံးလီၢ်က၀ီၤဖိလၢအဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတနီၤ တက့ၤဘၣ်လၢအဟံၣ်အဃီဒံးဘၣ်

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၈ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်(ကီးတရံး၀့ၢ် ကလံၤထံး)တကပၤန့ၣ် စးထီၣ်လၢတလါညါအံၤလါထီၣ်န့ၣ် ခီဖျိတၢ်ဒုးတၢ်ယၤကဲထီၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်တုၤလၢခဲအံၤတစုတက့ၤဘၣ်လၢအဒူသ၀ီဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် ကလံၤထံး ဒူသ၀ီတဖၣ်လၢအမ့ၢ်သ၀ီသီႇကီးနွဲၣ်ႇ၀့ၢ်လီၢ်လံၤလီၢ်က၀ီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ် စးထီၣ်ဖဲတလါအံၤလါအီးကထိဘၢၣ် ၁ သီတုၤလၢလါဘူးကလၢာ်န့ၣ် ခီဖျိဟီၣ်က၀ီၤ(KNLA)ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိ လီၢ်သ၀ီၤသ၀ီဖိတနီၤလၢအဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်တဖၣ်တုၤလၢခဲအံၤတစုတက့ၤဘၣ်လၢအဟံၣ်အဃီဒံးဘၣ်ဒီး အိၣ်ကဒုဒံးအသးလၢအဘူးအတံၢ်အဟံၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဂၤစံး၀ဲ“တနီၤန့ၣ်ဟဲက့ၤလံႇတဟဲက့ၤခဲလၢာ်ဒံးဘၣ်မီၤနီၤႉ တနီၤန့ၣ်ခီဖျိအဟံၣ်အိၣ်ဘူးဒီးပယီၤသုးအဃိဟဲက့ၤတဘူၣ်ဘၣ်ႉ တနီၤန့ၣ်လဲၤအိၣ်၀ဲလၢအဘူးအတံၢ်ဟံၣ်အိၣ်ႇ...

တလါအတီၢ်ပူၤတၢ်ဖီၣ်န့ၢ်ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိလၢအနုာ်လီၤခူသူၣ်လၢကီၢ်ဆၢ(၁၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခီဖျိတၢ်နုာ်လီၤခူသူၣ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢလၢအတဖိးသဲစးဘၣ်အဃိ ဖဲတလါညါအံၤလၢတလါအတီၢ်ပူၤတၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိအဂၤ(၁ႇ၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိတၢ်ကစီၣ်ရၤလီၤသးလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပဒိၣ်ကထုးထီၣ်န့ၢ်ကီၢ်ပယီၤၦၤမၤတၢ်ဖိလၢအလံာ်အလဲၢ်တအိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ(ပါယီၤကးဒီးCI)အဃိ ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိတဖၣ်ဟဲနုာ်လီၤခူသူၣ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤအိၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်ညါဒီး ဖဲတလါညါအံၤအတီၢ်ပူၤတၢ်ဖီၣ်န့ၢ်၀ဲခဲလၢာ်အဂၤ(၁ႇ၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် (JACBA)ကရူၢ်လၢအအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲမဲၢ်ဆီး၀့ၢ် အၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ အူမိကၠိစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်(လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၅)သီ တသီအတီၢ်ပူၤ လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ကၤခၠနါဘူရံကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ တၢ်ဖီၣ်န့ၢ်ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိလၢအနုာ်လီၤခူၣ်သူၣ်(၂၁၂)ဂၤႇကီၢ်သီ-ယနီကီၢ်ဆၢန့ၣ်တၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲ(၄၄)ဂၤန့ၣ်လီၤႉ ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိလၢတၢ်ဖီၣ်န့ၢ်၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤကလဲၤထီၣ်၀ဲဆူဘီကီး၀့ၢ်ဒီးကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤအဂီၢ် ဘၣ်ဟ့ၣ်၀ဲကဲၤရံၤအၦ့ၤတဂၤန့ၣ်လၢစ့ယိၤ(၁၉ႇ၀၀၀)ဘးအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါတၢ်ကစီၣ်အသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ JACBA ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ...

၂၀၂၁ နံၣ် ပဒိၣ်မါရှၣ်သးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအဂီၢ်ဆှၢထီၣ်မံၤသ့လံအဂ့ၢ် ဖါဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ်ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၆ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ၂၀၂၁ နံၣ် ပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါသးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအဂီၢ် စးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤမံၤစရီသ့၀ဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ်် ဖါဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ်(Phan Foundation)ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဖဲမဟါ(လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၅)သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ ပဒိၣ်မါရှၣ်သးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအံၤ ကဘၣ်မ့ၢ်ကညီသးစၢ်လၢတကွၢ်လီၤနီၢ်ကစၢ်အဘျုးဘၣ်ႇ ဂုာ်ကျဲးစၢးဟူးဂဲၤတၢ်လၢကညီဒီကလုာ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ႇၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ဒီးလံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤတဖၣ်(Phan Foundation)ဃုထၢထီၣ်ဒီးဟ့ၣ်လၤဟ့ၣ်ကပီၤ၀ဲခိၣ်ဖးအံၤကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ်လီၤႉ “ကညီသးစၢ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အံၤ လၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ႇ တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ႇတၢ်ဆီတလဲၦၤဂ့ၢ်၀ီဒီးခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်လၢအအိၣ်ကၢတဖၣ်တဆီ လၢဒူသ၀ီတၢ်လဲၤထီလဲၤထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ပၣ်ဃုာ်၀ဲလၢသနၢၣ်လၢအကါဒိၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးထဲးဂံၢ်ထဲးဘါတဖၣ်အံၤ ကြၢးတၢ်သ့ၣ်ညါပာ်ပနီၣ်အီၤဒီးကြၢးဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲစ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအံၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် Phan Foundation...

EDITOR PICKS

- Advertisement -