Home Authors Posts by KIC News

KIC News

973 POSTS 0 COMMENTS

မ့ၢ်ဒၣ်နၤယၤပမူဒါ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁သီ, ၂၀၁၈နံၣ် ၁. ထါစံးပာ်ယွၤဒိၣ်အဖိ ကညီဖိမ့ၢ်ဖိ၀ဲၢ်ကိ သူးသ့ၣ်ထံးကဟုကညီၢ် ကိးလီၤသးလၢပှၤကညီၢ်. ၂. ထိးမဲပၢ်ဒီးစဃ့ၢ်ချိၣ် ကူၣ်ဆးအါစှၤဘၣ်လီၤတိၢ် ထံဆဲးမဲးယွၤထံကီၢ်သီ ကတုၤအိၣ်ဒံးပှၤတဘျီ. ၃. ဖုစဂီၤဒီးဖံပအိၣ် မ့ၢ်၀ဲပမိၢ်ဒိၣ်ပၢ်ဒိၣ် လီၤဖးတ့ၢ်နွံဒူၣ်နွံခီ မိၢ်ထံးပၢ်ထံပှိၢ်ဒီးစှီၤ. ၄. ကျိၣ်ဒီးကွဲၤတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ ကညီတၢ်န့ၢ်သါဃံလၤ စံၣ်ကျံၣ်,အူမီ,ပၢ်က၀့ၤ လုၢ်ဧိၤထါဧိၤအုၣ်ခီၣ်က့ၤ. ၅. ဆ့ပျိၢ်တခွဲဘိပနီၣ် ကီၢ်လါ,သူလ့ၤပှ့ၤသီၣ်လီၢ် “လၢ”ခွံဖျၢၣ်လၢဒိထီၣ်၀ဲ မ့ၢ်ကညီအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲ. ၆. ကညီမုၣ်ဒီးကညီခွါ ထူရူၢ်ဆဲးလၤဟံးန့ၢ်သါ သံၣ်ခွဲၣ်ကတီၤက့ၤထူထံ ကညီဖိမိၢ်ထံးပၢ်ထံး. ၇. ဟံးဃာ်စိာ်ခီမံၤကညီ ချံသၣ်ဂ့ၤမ့ၢ်နီၢ်ဒီးစီ ဒီပုၢ်၀ဲၢ်အဲၣ်ဒၢးအဲၣ်ဘျီၣ် လဲၤသကိးဆူမုၢ်ဟဲထီၣ်. ၈. စိာ်ကဖီနပှၤကလုာ် တချုးဒံးဖဲမုၢ်လီၤနုာ် ကညီဖိဆိမိၣ်အါအါ မ့ၢ်ဒၣ်နၤယၤပမူဒါ. ၀ီၢ်သြဲခီပညီတဖၣ် ၁. တၢ်စံးပာ် -တၢ်တဲဒိတဲစိၤ,တၢ်တဲထးခိၣ်လၢထါအကျိာ်,ပမှံၤပပှၢ်တၢ်စံးပာ်. ၂. သူးသ့ၣ်ထံး -သူးသ့ၣ်လၤကပီၤ,တၢ်သကဲာ်ပ၀းအခီၣ်ထံခီၣ်ဘိ. ၃. ပှၤကညီၢ် -ကညီကလုာ်,ပှၤကညီဖိ. ၄. ထိးမဲပၢ် -ကညီဖိတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အပၢ်,တၢ်တီတၢ်လိၤဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီကစၢ်. ၅.စဃ့ၣ်ချိၣ် -ကညီဖိလၢအိၣ်ဆိးလၢပထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ,တၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးတစှၤခီဖျိမ့ၢ် ဒၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ. ၆. ဖုစဂီၤဒီးဖံပအိၣ် -ကညီဖိမိၢ်ထံးပၢ်ထံး(ပှိၢ်ဒီးစှီၤ)အတၢ်လီၤစၢၤလီၤသွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်. ၇. စံၣ်ကျံၣ်,အူမီ,ပၢ်က၀့ၤ -ပှၤကညီကလုာ်အတၢ်ဂဲၤကလံၣ်(ပၢ်က၀့ၤ-ဒိတၢ်ဂဲၤကလံၣ်). ၈. လုၢ်ဧိၤထါဧိၤ -မိၢ်ပၢ်ဖံဖုလၢပျၢၤသိၣ်က့ၤသီက့ၤ,မာ်လိာ်တၢၢ်ထွဲအဖိအနလံၤလၢထါ အကျိာ်,တၢ်တဲထးခိၣ်. ၉. ဆ့ပျိၢ်တခွဲဘိ -ပှၤကညီဟဲမၤနီၣ်မၤဃါအထံအကီၢ်လၢဆ့ပျိၢ်ဒီးတခွဲဘိ. ၁၀. “လၢ”- “လၢ”ခွံဖျၢၣ်မ့ၢ်ကညီဖိအိၣ်ဆိးတၢ်အလီၢ်အကျဲ,အထံအကီၢ် (ဒီကိုးဒီတည်ရပ်ကွက်) ၁၁. ထံဆဲးမဲးယွၤ -မ့ၢ်ကညီဖိအတၢ်ဆၢလဲၤတုၤဘၣ်အလီၢ်,တၢ်လီၢ်စီဆှံ,တၢ်လၢ တၢ်ပှဲၤထံနီၢ်ကီၢ်တီ. ၁၂. နီၢ်ဒီးစီ -ကညီမုၣ်ဒီးကညီခွါ,အမံၤမဲာ်ညါဘၣ်ကိး၀ဲလၢ(နီၢ်)ဒီးမ့မ့ၢ်ကညီ...

လၢတၢ်ကကွဲးကညီတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအဂီၢ် တၢ်ထံၣ်န့ၢ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအသီတဖၣ်

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀ သီ, ၂၀၁၈ နံၣ်, စီၤထိလ့. လၢတၢ်က့ၤကွဲး၀ဲကညီတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤလံာ်အဂီၢ်န့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအသီတဖၣ်အဂ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ် တဂၤလၢအမ့ၢ်၀ဲ၀့ၢ်သကူၣ်ဖၠၣ်စိမိၤသရၣ်ဒိၣ်စိ ဒီကထၢၣ်နါလဲၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ. ကညီတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤလံာ်အ၀ဲအံၤ တၢ်ပာ်လီၤဃာ်အဆၢဒိၣ်(၅) ခါဒီးလၢအဆၢဒိၣ်(၄) အပူၤဟီၣ်ခိၣ်တၢ်ဒုး ဖးဒိၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ကညီ-ပယီၤ တၢ်ဘၣ်ဂံာ်ဂူာ်,တၢ်တြီဆၢဖုၣ်ခီၣ်(ယပၣ်)ဒီး ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢ, ကီၢ်ပယီၤတၢ် သဘျ့ဒီးကညီခိၣ်နၢ်တၢ်ထံၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်က့ၤထံၣ်၀ဲအဂ့ၢ်ဒီကထၢၣ်နါလဲၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ. “ကတီၢ်အံၤပမၤဆိအီၤလၢအဆၢဒိၣ်(၄)လၢပမၤကတီၢ်ပထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအသီတဖၣ် မ့ၢ်ဘၣ်တဲန့ၣ် လၢကလုာ်ဒူၣ်မီၣ်ကိ(ေမာ်ကွန်း)တၢးတၢ်မၤနီၣ်ဃာ်အသိးဖဲ ၁၉၄၉-၅၀န့ၣ်...

တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်တဖၣ် အါဒၣ်တက့ၢ်တဒိးန့ၢ် စ့အီၣ်လိးအဂ့ၢ် (KHRG) တဲ၀ဲ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀သီ, ၂၀၁၈နံၣ်, စီၤသ့မၠ့ၣ် ကီၢ်ပယီၤမုၢ်ထီၣ်ကလံၤစိးတကပၤတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အံၤအဂီၢ် ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်လၢတၢ်ဟံးန့ၢ်ကွံာ်အီၤတဖၣ်အါတက့ၢ်န့ၣ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်စ့အီၣ်လိးဘၣ်အဂ့ၢ်ကညီပှၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ကရူၢ်(KHRG)စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်၁၈သီအနံၤ(KHRG) မၤ၀ဲတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါလၢအလံာ်ပာ်ဖျါအခိၣ်တီ လၢအမ့ၢ် ‘တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်လၢတပၣ်ဃုာ်ဒီးပှၤကမျၢၢ်’ အံၤ ဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ တၢ်လီၢ်တတီၤအကတီၢ် လံာ်ပာ်ဖျါပှၤကတိၤတၢ်ပၢစီၤ၀့ၢ်လ့စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ. “ပှၤကမျၢၢ်အါဒၣ်တၢ်တက့ၢ်န့ၣ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲစ့အီၣ်လိးဘၣ်န့ၣ် ပပာ်ဖျါဃာ်ရှဲရှဲ လၢပလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် လၢတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် တၢ်မၤအပူၤတၢ်သူ၀ဲဟီၣ်ခိၣ် လီၢ်ဒီဒူၣ်ဒီထၢလီၤ. ဘၣ် ဆၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတနီၤလီၤဟ့ၣ်လီၤ၀ဲ စ့အီၣ်လိးလၢတဆံးတက့ၢ်န့ၣ်လီၤ.”အဂ့ၢ်အ၀ဲစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤ. လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါလၢတၢ်ဟ့ၣ်စ့အီၣ်လိးကတီၢ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ...

မုၢ်တြီၢ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ သမူးဖိ တၢ်ဆါအဃိ ပှၤဆါ (၂၀၀)ဘျဲၣ်အကျါ သံ(၁)ဂၤ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၉ သီ, ၂၀၁၈ နံၣ်, စီၤရှါ မုၢ်တြီၢ်(ဖၣ်ပူၣ်)ကီၢ်ရ့ၣ်,ဒွဲၣ်လိဒီးဘုသိၣ်ကီၢ်ဆၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ ခီဖျိသမူးဖိတၢ်ဆါအံၤ ကဲထီၣ်၀ဲဒိၣ်ဒိၣ် မုၢ် မုၢ်အဃိ ပှၤဖိသၣ် ၂၀၀ ဘျဲၣ်အကျါ သံကွံာ်၀ဲတဂၤဒီး မဲာ်ချံတထံၣ်တၢ်လၢၤဘၣ်တဂၤအဂ့ၢ် ထၢၣ်၀ံချၢ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ကရူၢ် (BPHWT) မုၢ်တြီၢ်ဟီၣ်က၀ီၤမူဒါခိၣ် စီၤဖိအ့ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ. “ဖိသၣ်လၢသံတဂၤအံၤ မ့ၢ်အသံလၢသမူးဖိတၢ်ဆါဧါ,မ့ၢ်အသံလၢတၢ်ဆါအဂၤဧါန့ၣ် ပကလူၤဃုအစၢန့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ဖိသၣ်လၢအမဲာ်ချံတထံၣ်တၢ်လၢၤဘၣ်တဂၤန့ၣ်...

တလၢၤ,ပကိဒီး အ့ရၣ်၀တံၣ် ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ကညီမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ကရၢ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၉ သီ, ၂၀၁၈နံၣ်,စီၤထိလ့ ကညီပှၤမၤမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ဖိတဖၣ် ဒ်သိးကဟဲအါထီၣ်အဂီၢ် တလၢၤ(မိၣ်)ကီၢ်စဲၣ်, ပကိဒီး အ့ရၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီ ဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ကညီမုၢ်ကျိၤ၀ဲကွာ်တၢ်မၤကစၢ်ကရၢအံၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်အပူၤအဂ့ၢ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကညီမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ကရၢအဂီၢ် ပှၤတီခိၣ်ရိၢ်မဲတၢ် ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီး တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤစီၤဘိၣ်ဘိၣ်၀့ၣ်မီၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤ. တလၢၤကီၢ်စဲၣ်အပူၤကညီမုၢ်ကျိၤ၀ဲကွာ်တၢ်မၤကစၢ်ကရၢအံၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် (၁၆) သီ, အ့ရၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အံၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်(၁၅)သီ...

မဲၢ်လးအူ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ ထံဒိၣ်,ဟီၣ်ခိၣ်လာ်အဃိ သံတဂၤ,လီၤမၢ်(၇)ဂၤ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၉ သီ, ၂၀၁၈နံၣ်,စီၤသ့မၠ့ၣ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ မဲၢ်ဟီၣ်ဆီၣ်တၢ်ပၢ, မဲၢ်စရံယါကီၢ်ဆၣ် မဲၢ်လးအူကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲ က၀ီၤ,က၀ီၤ ဒ့နီၣ်ဂီၢ်(၁)အပူၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၆ သီဟါလီၤခီန့ၣ် ခီဖျိထံဒိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ် လာ်တၢ်ကဲထီၣ်အသးအဃိ ဒဲက၀ီၤဖိသံ ၁ဂၤ,လီၤထွံလီၤမၢ်ကွံာ်၀ဲ(၇)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲကမံးတံး(KRC) စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ. KRC မဲၢ်စရံယါ၀ဲၤဒၢးပှၤကတိၤတၢ်ပၢစီၤပှ့ၤဒိၣ်စံး၀ဲလၢ “ကတီၢ်အံၤစရီအပူၤသံ၀ဲ(၁)ဂၤ, လီၤမၣ်(၇)ဂၤ ဒီး ပှၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတခီအိၣ်၀ဲ(၁၁)န့ၣ်လီၤ .တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဟးဂီၤ၀ဲ၆ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.”...

(JMU-U)တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤ တၢ်တတဲသကိး၀ဲ သုးက့(၅) တၢ်ခးလိာ်သးတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၇ သီ, ၂၀၁၈နံၣ်, စီၤထိလ့ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ သုးက့(၅) ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ခံခီခံကပၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ် အဖီခိၣ် ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၂ သီတုၤ ၁၄သီအနံၤ တၢ်ကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စုၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးကမံးတံာ် (၁၈)၀ီ တ၀ီ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ တၢ်တဲသကိး၀ဲတအိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်ကမံးတံာ်နဲၣ်ရွဲၣ်-၁ဒီကထၢၣ်ရွ့ၣ်ခါတဲ၀ဲန့ၣ် လီၤ. “ဘၣ်ဃး သုးက့(၅)တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ JMC_S( ကီၢ်စဲၣ်အပတီၢ်)...

တနီသရံၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် မၤ၀ဲတၢ်ထီဒါထံတမၢၣ် တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၄ သီ, ၂၀၁၈နံၣ်, စးအဲၣ်ဆူ. ဟီၣ်ခိၣ်ဘီမုၢ်အတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤပှၤထူလံၤဖိတဖၣ်အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အမုၢ်နံၤ(UNDRIP)လၢအလီၤဘၣ်ဖဲလါ စဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၃ သီအနံၤအံၤ တနီသရံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးမၤ၀ဲ တၢ်ထီဒါ ထံတမၢၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါဖဲဘျံးကီၢ်ရ့ၣ်,သနီတရံၣ်ကီၢ်ဆၣ်,ဆၣ်ရၣ်ဘွ့ၣ်သ၀ီအပူၤ န့ၣ်လီၤ. တနီသရံၣ်ကျိအပူၤတရူးခီပနံၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢကဟဲဆီလီၤထံတမၢၣ်အဖီခိၣ် မၤ၀ဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤဒ်သိး တၢ်ကသ့ၣ်ညါဘၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အခွဲးအယာ်အဂ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်လီၢ်က၀ီၤဖိ စီၤအဲလ်ဖျဲးတဲ၀ဲဒ်အံၤ န့ၣ်လီၤ. “ထံတမၢၣ်အံၤတၢ်ဟဲဒုးသ့ၣ်ညါပှၤတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်.တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤကဟဲနုာ်လီၤလၢဒ်သိး (FPIC) တၢ်ပာ်ပ နီၣ်အသိးတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါဆိဒီးထုးထီၣ်ပာ်ဖျါတၢ်ဘၣ်သးအဖီခိၣ် တဖိးမံလိာ်အသး ဘၣ်.ထံတမၢၣ်အံၤမ့ၢ်ကဲ...

ကၣ်ညံၣ်နီၣ် ပှၤလီၢ်အိၣ်ကမှံ ၂၀၀ ဘျဲၣ်က့ၤလၢနီၢ်ကစၢ်တၢ်လီၢ်တန့ၢ်ဒံးဘၣ်

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၄ သီ, ၂၀၁၈နံၣ်,နၣ်ဘွါချ့ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA)သုးက့နီၣ်ဂံၢ်(၅) စုဒုၣ်စုတီၤဖီလာ် ဒီးကီၢ်ပ ဒိၣ်သုးတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဖဲလါအီကူာ် (၂၉)သီအနံၤအဃိ ကၣ်ညံၣ်နီၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်လၢအဃ့ၢ်တၢ်ဒုး ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ၂၄၅ဂၤအံၤ တုၤကတီၢ်အံၤက့ၤကဒါက့ၤ တန့ၢ်ဒံးဘၣ်အဂ့ၢ် ခီတီၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တဲ၀ဲ န့ၣ်လီၤ. ခီတီၢ်လီၢ်အိၣ်ကမှံဒဲက၀ီၤ ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ အူထိတဲ၀ဲလၢ “ပှၤဒိးလီၤဃာ်ဟီၣ်လာ်မ့ၣ် ပိၢ်အိၣ်၀ဲတစှၤဒီး မ့ၣ်ပိၢ်,ပိၢ်ဖးထီၣ်ကိးနံၤလီၤ.ဂီၤဖံး(ကျီၢ်),ပနၢ်,မဲာ်တဲးလဲးသံကိးနံၤလီၤ.တၢ်မၤပျီမ့ၣ်ပိၢ်မ့ၢ်၀ံၤမးက့ၤကသ့လီၤ.ဒီးလၢကအိၣ်ကဆိးအဂီၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ရဲၣ်ကျဲၤဒ်လဲၣ်တသ့ၣ်ညါဘၣ်.”အဂ့ၢ်တဲဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢသုးခံခီခံကပၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိကၣ်ညံၣ်နီၣ်သ၀ီအပူၤသ၀ီဖိတဖၣ်ကဲထီၣ်၀ဲပှၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဒီးဖဲလါအီကူာ်(၂၉)သီအနံၤဟဲတုၤလၢခီတီၢ်ပူၤဒီးဘၣ်အိၣ်ကဒုအသးဖဲ(မလၣ်ယူၣ်မၠဲၣ်)က၀ီၤဒ့လၢအဘူးအတံၢ်အဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအဃိပှၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်တၢ်တတူၢ်လိာ်အီၤလၢခီတီၢ်လီၢ်အိၣ်ကမှံဒဲက၀ီၤဘၣ်ဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ်ယံာ်လံ၀ဲခံနွံဘျဲၣ်လံအဖီခိၣ်တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲ,တၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်ဂ့ၢ်ကီသ့ၣ်တဖၣ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲအဂ့ၢ်ကၣ်ညံၣ်နီၣ်ပှၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ. ကၣ်ညံၣ်နီၣ်ပှၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဂၤလၢအမ့ၢ်နီၢ်အ့ခၠိၣ်တဲ၀ဲ“ပသ၀ီဒုပအဲၣ်ဒိးက့ၤအိၣ်၀ဲ,က့ၤတသ့ဒံးဒီးပှၤဒီးဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်အဃိက့ၤတဘူၣ်ဘၣ်.ခဲအံၤဘၣ်အိၣ်လၢဘူးတံၢ်တဖၣ်အအိၣ်တဂ့ၤအါအါဘၣ်.မ့ၢ်သုးကျဲၤန့ၣ်ပှၤတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဒုဂ့ၤ၀ဲ.ပှၤလၢမၤစၢၤပှၤန့ၢ်တဖၣ်အဲၣ်ဒိးတဲလၢကမၤစၢၤပှၤ.”အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ကတီၢ်အံၤကၣ်ညံၣ်နီၣ်ပှၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဟံၣ်ဒူၣ်အိၣ်၀ဲ(၅၁)ဒူၣ်,ပှၤနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်(၂၅၄)ဂၤဒီးလၢအ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လူၢ်ပျဲၢ်ပၢပြး၀ဲၤကျိၤဒီးတၢ်ဘူၣ်ကစၢ်တဖၣ်ဟဲမၤစၢၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီအိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ်တလၢဘၣ်အဂ့ၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ပိာ်မုၣ်တဖၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်ကအါထီၣ်အဂီၢ် တၢ်ပာ်လီၤ၀ဲတၢ်ထ့ချီၣ်နိၤဘိတၢ်မၤ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၄သီ, ၂၀၁၈နံၣ်, နၣ်ဘွါချ့ ဧရၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခိၣ်ဒိၣ်ပါတနီၣ်ကီၢ်ဆၣ်သ၀ီတဖၣ်အပူၤတၢ်ပညိၣ်လၢပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤတဖၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်ကအိၣ်ထီၣ်အဂီၢ်ဒီးတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲတၢ်ထ့ချီၣ်နိၤဘိတၢ်တိာ်ကျဲၤတခါဒီးဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤစ့ကိၣ်လိၣ်လၢ(INGO)ကရူၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထ့၀ဲချီၣ်နိၤဘိတၢ်မၤတၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ ဒိးန့ၢ်ဘၣ်စ့ကိၣ်လိၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ (LIFT-Livelihoods and Food Security Trust Fund ) ၀ံၤ (GRET MYANMAR-INGO)ဒီး ပါတနီၣ်သးစၢ်(PKY)အရူၢ်စးထီၣ်မၤ၀ဲ လၢလါယူၤလံ (၁)သီအနံၤန့ၣ်လီၤ. (PKY)ကရူၢ် စးရဲသူရ့ၣ်ဟဲၣ်တဲ၀ဲလၢ “ကတီၢ်အံၤအ၀ဲသ့ၣ်ထ့၀ဲချီၣ်ဒီးပဟ့ၣ်လီၤ တၢ်သိၣ်လိတဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်လၢ ကသ့ပာ်ကီၤစ့တဖၣ်. နီၢ်ကစၢ်မၤလိသ့သးလၢစ့စရီ၊...

EDITOR PICKS