Home တၢ်ကစီၣ် ပိာ်မုၣ်တဖၣ် ကနုာ်လီၤပာ်ဃုာ် အါထီၣ်လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်လဲၤကျဲအပူၤအဂီၢ် ကမၤအါထီၣ်ကံၢ်စီအဂ့ၢ် ကညီပိာ်မုၣ်ခိၣ်နၢ် ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်

ပိာ်မုၣ်တဖၣ် ကနုာ်လီၤပာ်ဃုာ် အါထီၣ်လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်လဲၤကျဲအပူၤအဂီၢ် ကမၤအါထီၣ်ကံၢ်စီအဂ့ၢ် ကညီပိာ်မုၣ်ခိၣ်နၢ် ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်

2093
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၅ သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်

တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအပူၤ တၢ်ဂ့ၢ်လၢအရ့ဒိၣ်တဖၣ်အပူၤ ကညီပိာ်မုၣ်တဖၣ်ကပာ်ဃုာ်အါထီၣ်အဂီၢ် ကြၢးမၤဂ့ၤထီၣ်အါထီၣ်ကံၢ်စီအဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်, ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ထီဘိကမံးတံာ် ပဒိၣ်နီၢ်ဒါဒါစံးလီၤ၀ဲဖဲ ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢမုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ် (၃၄)၀ီတ၀ီ ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၅ သီအနံၤန့ၣ်လီၤ.

ကညီပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤသ့ၣ်တဖၣ် လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်တဲသကိးတဖၣ်အပူၤ တၢ်ပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်အိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢအရ့ဒိၣ်တဖၣ် ကြၢးပာ်ဃုာ်အါထီၣ်အဂ့ၢ် ပဒိၣ်နီၢ်ဒါဒါစံးလီၤ၀ဲဖဲ တၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီပိာ်မုၢ်ကရၢမုၢ်နံၤ ဖဲလူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် နီၢ်ဒဲသ၀ီဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

“တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်တဲသကိးအပူၤႇ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်တဲသကိးသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ ပိာ်မုၣ်ကြၢးပာ်၀ဲန့ၣ် လၢ(အဲၣ်စံၣ်အ့ၣ်)အပူၤ တၢ်ကွဲးဃာ်အီၤလီၤႉ ပာ်ဃုာ်၀ဲ ဒၣ်လၢ ပိာ်မုၣ်ကဘၣ်ပာ်ဃုာ် ၃၀ မျးကယၤန့ၣ်လီၤႉ ပိာ်မုၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်သးပာ်ဃုာ်န့ၣ်လီၤႉ ဆၢကတီၢ်အံၤပ၀ဲပိာ်မုၣ်သ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်တပာ်ဃုာ်ဘၣ်န့ၣ်ပတၢ် စံၣ်စိၤတဲစိၤတဂ့ၤလၢၤဘၣ်ႉ အဃိပကဘၣ်မၤတုၤ လၢပကံၢ်ပစီအိၣ် လီၤႉ”အဂ့ၢ် ပဒိၣ်နီၢ်ဒါဒါတဲလီၤ၀ဲန့ၣ်လီၤ³
တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်တဲသကိး လၢအရ့ဒိၣ်တဖၣ်အပူၤ ဖဲအပူၤကွံာ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢခိၣ်(၂)လီၢ်လံၤ ပဒိၣ်နီၢ်စံၣ်ဖိရၤစ့ၣ်၊ ရခၢၣ်ကီၢ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးပၣ်တံၣ်(ALP စ)ခိၣ်(၂)ဂၤတဂၤ ဒီၤစီမၠးရစၣ်လ့ဒီး ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် ကီၣ်ကး (KNU/KNLA-PC) ဒီထၢၣ်နီၢ်ကပီၤထူသ့ၣ်တဖၣ်ပာ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်ဘၣ်ဆၣ် ပိာ်မုၣ်တဖၣ်အ တၢ်ပာ်ဃုာ်စှၤဒံး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဆူတၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ( KWO )အမုၢ်နံၤဘျီ၀ဲန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ထီဘိကမံးတံာ် ပဒိၣ်နီၢ်ဒါဒါ၊ (KWO)ကရၢခိၣ် ပဒိၣ်နီၢ်ဖီဒ့တိႇ ကရၢခိၣ်(၂)နီၢ်အဲလံၢ်စ် ဒီးလီၢ်ခၢၣ်သး ကမံးတံာ်တဖၣ်ႇ ပိာ်မုၣ်ကရၢစၢဖှိၣ် (ကီၢ်ပယီၤ WLB)ကီၢ်ရ့ၣ်ဒီးကီၢ်ဆၣ်ပတီၢ်(KWO), လီၢ်က၀ီၤ ကမျၢၢ်ခဲလၢာ်(၇၀၀)ဘျဲၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲဒီး ပိာ်မုၣ်ကရၢခိၣ် နၢ်တဖၣ် ကတိၤဒိၣ်လီၤတၢ်ႇ တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဒီးတၢ်ဖးဖျါထီၣ် ပိာ်မုၣ်ကရၢစၢဖှိၣ်အလံာ်ဟ့ၣ်ယုၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ တၢ်ဟ့ၣ်မၤလၤကပီၤ၀ဲ ကညီပိာ်မုၣ်လၢအမၤတၢ်ၦဲၤထီၣ် အနံၣ်(၁၀), ၂၅တဖၣ် ခဲလၢာ် အဂၤ(၇၀)ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ တနံၣ်အံၤ ၂၀၁၉နံၣ်အဂီၢ် ကညီပိာ်မုၣ်ဖျိးစိခိၣ်ဖးအဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လၤဟ့ၣ်ကပီၤအီၤဆူ ၦၤဟူးဂဲၤထံရူၢ်သဲးဖိ နီၢ်အိလးဒီး ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (ခ့ၣ်အဲၣ်အဲလ်အ့ၣ်) သုးကသံၣ်၀ဲၤဒ့မူဒါခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိနီၢ်စ့ဒ့ကဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢနံၣ်ဆဲးဆၢမုၢ်နံၤ တနံၣ်အံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်(၇)ဘ့ၣ်ႇကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ဲၤပူၤသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ ဘၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤအီၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ (KWO)အံၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ ဖဲ၁၉၄၉နံၣ် ဒီးတၢ်က့ၤ ဆီလီၤဘၣ်လီၤက့ၤ တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤသ့ၣ်တဖၣ် ဖဲ ၁၉၈၅နံၣ်န့ၣ်လီၤႉ