Home တၢ်ကစီၣ် ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢန့ၣ် ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးထဲဒၣ် လၢကညီပၣ်တံၣ်အဂီၢ် KNU လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ် ပဒိၣ်မါည့မီၣ် ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်

၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢန့ၣ် ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးထဲဒၣ် လၢကညီပၣ်တံၣ်အဂီၢ် KNU လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ် ပဒိၣ်မါည့မီၣ် ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်

1576
0

လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၁၁ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

လၢကဟဲ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢဖးဒိၣ်အံၤ တၢ်ကဟ့ၣ်၀ဲ တၢ်ဖးထဲဒၣ် ကညီပၣ်တံၣ်တဖၣ်န့ၣ် KNU ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်ဖိ ပဒိၣ်မါည့မီၣ် ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲ လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၁၀သီမုၢ်နၤခါ တၢ်မၤ၀ဲ တၢ်ခိးသဂၢၢ် ၇၂၀ီတ၀ီ ကညီဒီကလုာ်အမုၢ်နံၤ ဖဲအ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ႇ ကၠီကိကီၢ်ဆၣ် အနီၣ်စူၣ်သ၀ီပူၤအကတီၢ် အ၀ဲစံးလီၤဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “နသုမုၢ်လၢ်လၢ၂၀၁၅ အခါ လံလီၤႉ ပ၀ဲဒၣ်ကညီတဖၣ်တကဲထီၣ်တၢ်နီတမံၤဘၣ်ႉ ၂၀၂၀ အံၤ တၢ်ဃုထၢ ကဟဲကဒီးလီၤႉ ၂၀၂၀ နံၣ်န့ၣ် ယအဲၣ်ဒိးတဲလၢ ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်တဖၣ်န့ၣ် သုမ့ၢ်တူၢ်လိာ် KPP န့ၣ် ဟ့ၣ်န့ၢ်တၢ်ဖးလၢ KPP သုမ့ၢ်ဘၣ်သးလၢ KNP န့ၣ် ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢ KNP ပၣ်တံၣ်လၢအတမ့ၢ်ကညီပၣ်တံၣ်ဘၣ််န့ၣ် တဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးလီၤ၀ဲဒၣ်နၣ့်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ကညီဖိတဖၣ်အဂီၢ် ပကဘၣ် ပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါလၢ ကညီဖိတဖၣ်လီၤအဂ့ၢ်ႇ ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်တဖၣ်လၢအလီၤဖး တဖၣ်န့ၣ်စ့ၢ်ကီးႇ ကမုၢ်လၢ်တၢ်လၢ ကညီဒီကလုာ်အတၢ်ဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ်ဒီး ကပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်လိာ်သးန့ၣ် ပဒိၣ်မါည့မီၣ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၁၅ တၢ်ဃုထၢန့ၢ်၀ဲအစၢအသိးန့ၣ် အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်န့ၣ် ကညီကလုာ်ပၣ်တံၣ်(KPP) ဒီး ကညီဒီကလုာ်ပၣ်တံၣ်(KNP) လၢအမ့ၢ် ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ် ၂ ပၣ်တံၣ် နုာ်လီၤဒိးဃုထၢအသးန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ပြတီာ်ကညီဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးတဂၤမး တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤနၢၤဘၣ်ဒီး ဒီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ် ကရၢစိ ပၣ်တံၣ် NLD မၤနၢၤတၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ် ၄ ပၣ်တံၣ် လၢအအိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်အံၤစ့ၢ်ကီးႇ အပူၤကွံာ်တၢ်ဃုထၢန့ၣ် တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤနၢၤဘၣ်ဒီး လၢပကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ် ခဲလၢာ်အကျါ KPP ပၣ်တံၣ်လၢ အနုာ်လီၤဒိးဃုထၢအသး ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ သၣ်တီၣ်ကၠံ နီၣ်ဂံၢ်(၂)တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤပူၤန့ၣ် ၦၤဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤနၢၤထဲတဂၤလၢအမ့ၢ် ပၣ်တံၣ်ဖိ စီၤကၠ့ၤအ့ၣ်၀့မၠ့ၣ် န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါ အဲၣ်အဲလ်ဒံၣ် ပၣ်တံၣ် လၢအမၤန့ၢ်၀ဲ ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်မီၤအံၤ အတၢ်ပာ်သးလၢကလုာ်ဒူၣ်ကလုာ်တဖၣ်အဖီခိၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ကလုာ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤႇ တၢ်ထုးထီၣ်၀ဲတၢ်သံကွၢ်အိၣ်၀ဲအသိးႇ လၢကဟဲ ၂၀၂၀ နံၣ် တၢ်ဃုထၢအံၤစ့ၢ်ကီး ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်လီၢ်တဖၣ်န့ၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်တဖၣ် ကမၤနၢၤတၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတ၀ၢအပူၤ တၢ်တယးကွၢ်၀ဲအိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်အိၣ်သးခဲအံၤန့ၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤန့ၣ် ကညီဒီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တံၣ်ပၣ်တံၣ် (KNDP) ဒီး ဖျိၤ=စှီၤ ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တံၣ်ပၣ်တံၣ် (PSDP) အိၣ်သူၣ်လီၤအသးဒီးႇ လၢ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤန့ၣ် ကညီကမျၢၢ် ပၣ်တံၣ်(KPP) ဒီး ကညီဒီကလုာ်ပၣ်တံၣ် (KNP) တဖၣ် အိၣ်သူၣ်လီၤအသးဒီး အခဲအံၤ ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ် ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ ၄ ပၣ်တံၣ်န့ၣ်လီၤႉ