Home တၢ်ကစီၣ် အိၣ်လၢဟံၣ်ပူၤဒီး တြီဆၢတၢ်ဆါဒ်သိးသုတရၤလီၤသးတဂ့ၤအဂီၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲ

အိၣ်လၢဟံၣ်ပူၤဒီး တြီဆၢတၢ်ဆါဒ်သိးသုတရၤလီၤသးတဂ့ၤအဂီၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲ

1266
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၃ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ်

ကီၢ်ပယီၤအပူၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်တုၤဃီၤ၀ဲဒၣ်ဆူတၢ်ဂိၢ်ခါအဆၢကတီၢ်လံဒီး ဒ်န့ဆၢၣ်အလုၢ်အလၢ်အသိး မ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်ဆါဃၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဟဲအါထီၣ်သ့အဃိ အိၣ်လၢဟံၣ်ပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၉ သီအနံၤ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲကိတိာ်၀ဲၤကျိၤ ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲလံာ်တဘ့ၣ်ဆူ ကမျၢၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဆၢကတီၢ်တုၤဃီၤ၀ဲဒၣ်ဆူတၢ်ဂိၢ်ခါလံဒီး ကတုၤဃီၤ၀ဲဒၣ်လၢထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ်နံၤထီရူ ကကးတံၢ်သးအဆၢကတီၢ်အဃိ မ့ၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတၢ်န့ၣ် ခီဖျိလၢတၢ််ဆါဃၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ရၤလီၤသးကအါထီၣ် အဃိ တၢ်လိၣ်မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် တဘၣ်လဲၤတၢ်က့ၤတၢ်ဘၣ်ဒီး ဒ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ကိတိာ်၀ဲၤကျိၤ ထုးထီၣ်ရၤ လီၤ၀ဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီအသိး မ့ၢ်သ့န့ၣ်အိၣ်လၢဟံၣ်ပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ကိတိာ်၀ဲၤကျိၤ လံာ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအပူၤ ဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ အ့ၤဒူၣ်ဒူသ၀ီ နါကီၤသနီၣ်ဖီၣ်အွၤ စံး၀ဲလၢ “ပ၀ဲစ့ၢ်ကီး လၢတၢ်ဃုထၢခါန့ၣ် ၦၤအိၣ်ဖှိၣ်ရိၣ်ဖှိၣ် ဒီဒူၣ်အဃိ ကဲထီၣ်၀ဲတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီဒုအိၣ်၀ဲလီၤႉ ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဒ်အံၤဒုသးခုဒိၣ်မးလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ကမျၢၢ်တဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ် မၤတနံၤအီၣ်တနံၤအါ၀ဲလီၤႉ မၤတဂၤဒီးအီၣ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီတဖျၢၣ်တလၢဘၣ် စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲလီၤႉ တၢ်အဃိန့ၣ် တဟးထီၣ်တၢ်ချၢဘၣ်ဒီးတသ့၀ဲ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲး စံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲကိတိာ်၀ဲၤကျိၤအံၤ ဒ်သိးခိ၀ံၣ်တၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်သုတရၤလီၤသးတဂ့ၤအဂီၢ် ဖဲတၢ်ဃုထၢ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢတၢ်ကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲတဖၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲစ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤမူဒါခိၣ် ဒီၣ်ကထၢၣ်ကၠီၤစွၤမၠ့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “လၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တပၤန့ၣ် ရှဲ၀ဲလီၤႉ ပတဲဃာ်လံႉ မ့ၢ်မၤဒ်အံၤန့ၣ် ကကဲထီၣ်ဒ်အံၤႉ တဘၣ်မၤဒ်အံၤတဂ့ၤႉ လၢတၢ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါအပူၤစ့ၢ်ကီး ပတဲဃာ်လံႉ တပာ်ထီၣ်တၢ်ကမၣ်လၢၦၤနီတဂၤ အအိၣ်ဘၣ်ႉ တၢ်အံၤပတဲဃာ်၀ံၤလံ တၢ်လၢအအိၣ်တ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်ဃးဒီးထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ကီၢ်ခီဒီးကီၢ်စဲၣ်တနီၤန့ၣ် တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲကိးနံၤဒဲးအသိး ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤစ့ၢ်ကီး တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲကိးနံၤဒဲးအမဲာ်ညါ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ၦၤမၤတၢ်ဖိ သရၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်၀ဲလၢတၢ်ဆါအံၤအိၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၂ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲ ၁၇ ဂၤအသိး ၦၤသံဟဲအါထီၣ်၀ဲအသီတဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါစရီအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ