Home တၢ်ကစီၣ် KNPF ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲသိလ့ၣ်တီၣ်ဟုၣ်သ့ၣ်ခံခိၣ် ဖဲကၠဲၤဒိ=ကီးတရံးကျဲမုၢ်ခိၣ်

KNPF ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲသိလ့ၣ်တီၣ်ဟုၣ်သ့ၣ်ခံခိၣ် ဖဲကၠဲၤဒိ=ကီးတရံးကျဲမုၢ်ခိၣ်

1771
0

လါမးရှး ၁၀ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲမဟါ(လါမးရှး ၉ သီ)မုၢ်နၤခီအဆၢကတီၢ် တၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲသိလ့ၣ် ၁၀ ပၣ်လၢအတီၣ်ဟုၣ်သ့ၣ်လၢအတဖိးသဲစးခံခိၣ် ဖဲကၠဲၤဒိ=ကီးတရံးကျဲမုၢ်ခိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီဒီကလုာ်ပၢၤကီၢ်သုး(KNPF)စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် KNPF ပၢၤကီၢ်ခိၣ် စီၤအဲၣ်ဒါချ› စံး၀ဲလၢ“သိလ့ၣ်ခဲလၢာ်လၢအဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢပအိၣ်တဖၣ်န့ၣ် အလံာ်အလဲၢ်တဖၣ်မ့ၢ်အဖိးသဲစးဧါႇ တဖိးသဲစးဧါန့ၣ်ပသမံသမိး၀ဲလီၤႉ ဖဲလၢပသမံသမိးအဆၢကတီၢ် ခီဖျိလၢလံာ်လဲၢ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်အဃိ ပကိးအ၀ဲသ့ၣ်ဒီးခဲအံၤသမံးသမိးအဖၢမုၢ်လီၤႉ ၦၤလၢတၢ်ကိးတီၢ်ဃာ်အီၤတဖၣ်န့ၣ် တဲ၀ဲလၢအိၣ်ဟဲလၢကၠဲၤဒိလီၤႉ သိလ့ၣ်ခံခိၣ်န့ၣ်သ့ၣ်ကအိၣ်၀ဲ(၂၅)တၣ်ညါလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်သမံသမိးဟံးထီၣ်ဖီၣ်တၢ်ထုးဟုၣ်သ့ၣ်တဖၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ဒ်သ့ၣ်ၦၢ်တၢ်ဘျၢအိၣ်၀ဲအသိး တၢ်ကဟံး၀ဲအရ့တုၤလီၤတီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်(facebook)အပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

KNU ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတၢ်ကးတံၢ်ဃာ်၀ဲတၢ်မၤဟုၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီး လၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တၢ်လိၣ်အဖီခိၣ်် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်သူၣ်ထီၣ်လၢအလိၣ်အနီၢ်ကီၢ်တဖၣ်လၢအမ့ၢ် ဟံၣ်ႇကၠိႇဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဖၣ်အဂီၢ် တီၣ်ဖျါထီၣ်လၢကီၢ်ရ့ၣ်သ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤလၢအဘၣ်ထွဲအအိၣ်ဒီးထုးထီၣ်ဟံသူ၀ဲသ့ၣ်သ့အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဆၣ်ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ထုးထီၣ်သ့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ KNU တကပၤ ပာ်လီၤဃာ်၀ဲသ့ၣ်ၦၢ်သနူႇတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ် အိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် လၢအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတနီၤန့ၣ် တၢ်ထုးထီၣ်ခူသူၣ်သ့ၣ်ကဲထီၣ်သးအိၣ်ဒံး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ