Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ထံၣ်န့ၢ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဃၢ်လၢမၠၣ်၀တံၣ် အထက(၁)ကၠိ သရၣ်မုၣ် ၁ ဂၤဒီး ကၠိဖိ ၂ ဂၤအအိၣ်

တၢ်ထံၣ်န့ၢ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဃၢ်လၢမၠၣ်၀တံၣ် အထက(၁)ကၠိ သရၣ်မုၣ် ၁ ဂၤဒီး ကၠိဖိ ၂ ဂၤအအိၣ်

562
0

လါယူၤ ၃၀ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤ တၢ်ထံၣ်န့ၢ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဃၢ်လၢ နီၣ်ဂံၢ်(၄)က၀ီၤဒ့ ဘယ့ၣ်နီၣ်ကျဲ အထက(၁)ကၠိ တီၤခၢၣ်သးသရၣ်မုၣ် ၁ ဂၤႇ နွံတီၤဒီး(Grade 1)ကၠိဖိ ၂ ဂၤအအိၣ််အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တီၤခၢၣ်သးသရၣ်မုၣ်ဒီးကၠိဖိ ၂ ဂၤအံၤ ဖဲလါယူၤ ၂၈ သီအနံၤ ဒ်မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါသမံသမိး၀ဲအသိး တၢ်ထံၣ်န့ၢ်၀ဲလၢအအိၣ်ဒီးခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဃၢ်န့ၣ်လီၤႉ

“တီၤခၢၣ်သးကၠိသရၣ်မုၣ်လၢတၢ်ထံၣ်န့ၢ်၀ဲလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါဃၢ်အံၤ ဖဲအပူၤကွံာ်တနွံအခါန့ၣ် အအိၣ်တဆူၣ်ဘၣ်ဒီးဟံအခွဲးလီၤႉ ဖဲလါယူၤ ၂၈ သီအနံၤ ဒ်မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ဆါ ဟံၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါသမံသမိး၀ဲတၢ်ဆါအသိးန့ၣ် တၢ်ထံၣ်န့ၢ်၀ဲလၢအအိၣ်ဒီးခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဃၢ်လီၤႉ နွံတီၤဒီး(Grade 1)ကၠိဖိ ၂ ဂၤစ့ၢ်ကီးတၢ်ထံၣ်န့ၢ်လၢအအိၣ်ဒီးခိ၀ံၣ်တၢ်ဃၢ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် အထက(၁)သရၣ်မုၣ်ကၠိခိၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ထံၣ်န့ၢ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဃၢ်လၢကၠိပူၤဘၣ်ဆၣ် တကီၢ်ခါခဲအံၤတၢ်တကးတံၢ်၀ဲကၠိဒံးဘၣ်ဒီး ၦၤလၢအအိၣ်ဘူးအိၣ်တံၢ်ဒီးၦၤဆါသ့ၣ်တဖၣ် တၢ်အိၣ်ခိးကွၢ်၀ဲအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ထံၣ်န့ၢ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဃၢ်လၢမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ် အထက(၁)ကၠိပူၤအံၤ ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်တဂၤစံး၀ဲလၢ “ခိ၀ံၣ်ကဲထီၣ်တဘၢးဘၢးအံၤကၠိအိးထီၣ်အဖၢမုၢ်လီၤႉ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့န့ၣ်အရ့ဒိၣ်ဘၣ်ဆၣ် ပဒံၣ်ပဖိအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ›အဂီၢ် တၢ်အိၣ်သးလီၤတံၢ်လီၤမံတအိၣ်ဒံးဘၣ်အဃိ တကီၢ်ခါခဲအံၤတဟ့ၣ်ဒုးလဲၤဖိလၢကၠိလၢၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤ တကီၢ်ခါတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤၦၤဘၣ်(covid-19) ၦၤဆါအိၣ်၀ဲအဂၤ ၅၀ ဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ