Home တၢ်ကစီၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤခိ၀ံၣ်ၦၤဆါတဖၣ်အဂီၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒံး၀ဲ Oxygen

ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤခိ၀ံၣ်ၦၤဆါတဖၣ်အဂီၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒံး၀ဲ Oxygen

859
0

လါအီကူး ၁၀ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ၦၤဆါလၢအဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်လၢခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါလၢအ Oxygen (အီၣ်ကစံၣ်ကၠံၣ်)လီၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒံး၀ဲအီၣ်ကစံၣ်ကၠံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢတၢ်ကရၢကရိလၢအမၤစၢၤကလီတၢ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤၦၤလၢအဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်လၢခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါတနီၤန့ၣ် တလဲၤဒိးပၠးကူစါယါဘျါသးလၢတၢ်ဆါဟံၣ်ဘၣ်ဒီး ခီဖျိကူစါယါဘျါသးလၢဟံၣ်လီၤအဃိ လၢကဟးဃုန့ၢ်အီၣ်ကစံၣ်ကၠံၣ်ထံအဂီၢ်တၢ်ယံၤတၢ်နီၢ်အိၣ်၀ဲအသိး ဃုတဘၣ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် အၣ်နၣ်တၣ်ကသံၣ်ဒၢးလၢအကူစါယါဘျါကလီတၢ် ဆူၣ်ချ့ၦၤမၤတၢ်ဖိလၢအမၤစၢၤ၀ဲကရူၢ်လၢအဟးမၤစၢၤကလီတၢ်တဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ခဲအံၤဒုထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတစဲးလၢအီၣ်ကစံၣ်ကၠံၣ်အဂီၢ်မီၤနီၤႉ မ့မ့ၢ်သီခါဒုမၤစၢၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်၀ဲအံၤတကးဒံးဘၣ်မၤစၢၤဃုာ်ဒီးၦၤဆါလၢအိၣ်တၢ်ချၢတဖၣ်အဃိ တၢ်ကီတၢ်ခဲဒုအိၣ်လီၤမီၤနီၤႉ မ့န့ၢ်အခါဒၢးန့ၢ်ႇမ့တန့ၢ်အခါဒၢးတန့ၢ်ဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၣ်ကစံၣ်ကၠံၣ်ဒၢအဃိ ကျးလၢအဆါအီၣ်ကစံၣ်ကၠံၣ်ဒၢလၢတၢ်ချၢတနီၤန့ၣ် တဆါဘၣ်လၢၤအီၣ်ကစံၣ်ကၠံၣ်ဘၣ်အသိး ကျးတနီၤလၢအဆါအီၣ်ကစံၣ်ကၠံၣ်န့ၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးခီဖျိဆါ၀ဲအၦ့ၤဒိၣ်အဃိ ၦၤအါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်ပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါ၀ဲတၢ်ကရၢကရိလၢအဟးမၤစၢၤကလီထၢနုာ်န့ၢ်၀ဲအီၣ်ကစံၣ်ကၠံၣ်ထံတဖၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီးတရံး၀့ၢ် ခိ၀ံၣ်ၦၤဆါ နါသီၤတၤစံး၀ဲ“ကျးလၢအဂၤန့ၣ်ပတထံၣ်လၢအထၢနုာ်အီၣ်ကစံၣ်ကၠံၣ်ထံဘၣ်ႉ ကျးလၢအထၢနုာ်လီၤဂ့ၢ်ဂီၢ်အူအိၣ်ဒုကအိၣ်မီၤနီၤႉ ပနၢ်ဟူလၢဘၣ်ဟ့ၣ်အၦ့ၤလၢအကလီၢ်ညါအဃိ ပလဲၤထၢနုာ်လီၤလၢတၢ်ကရၢကရိလၢအမၤစၢၤကလီတၢ်တဖၣ်အရူလီၤႉ တဘၣ်ဟ့ၣ်စ့ဘၣ်ဆၣ်သနးက့ ကွၢ်ဖဲပဟ့ၣ်န့ၢ်ဒီးထၢနုာ်လီၤတိၢ်မၤဘူၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤအီၣ်ကစံၣ်ကၠံၣ်ဒၢမ့အိၣ်ဘၣ်ဆၣ် လၢကမၤန့ၢ်အီၣ်ကစံၣ်ကၠံၣ်ထံအဂီၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်အဃိ ၦၤလၢအကျိၣ်အစ့အိၣ်တနီၤန့ၣ် လၢအီၣ်ကစံၣ်ကၠံၣ်ဒၢအလီၢ်န့ၣ်ၦ့ၤက့ၤ၀ဲလၢအီၣ်ကစံၣ်ကၠံၣ်ဆဲးအိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် အီၣ်ကစံၣ်ကၠံၣ်ဆဲးတဖၣ်အံၤအၦ့ၤအစှၤကတၢၢ်န့ၣ်(၁၅)ကလီၢ်ဘျဲၣ်တုၤလၢ(၂၀)ဃၣ်ဃၣ်အမဲာ်ညါ ခီဖျိဘၣ်သူ၀ဲဒီးမ့ၣ်အူဂံၢ်အဃိ ဖဲမ့ၣ်အူတဟဲဘၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢအတမ့ၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်ဒီးခိ၀ံၣ်စဲၣ်ထၢၣ်အလီၢ်တဖၣ်ဘၣ် ခိ၀ံၣ်ၦၤဆါလၢအကူစါယါဘျါသးလၢဟံၣ်တနီၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်နၢအီၤ(အီၣ်ကစံၣ်ကၠံၣ်)တဖၣ်အံၤ ဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၣ်ကစံၣ်ကၠံၣ်ဒၢဘၣ်ဆၣ် လၢကဘၣ်သူ၀ဲအကျိၤအကျဲႇအနီၣ်ဂံၢ်လၢကဘၣ်ဟ့ၣ်အီၣ်ကစံၣ်ကၠံၣ်တဖၣ်အံၤ ခီဖျိမၤ၀ဲလၢအတအိၣ်ဒီးသရၣ်တၢ်နဲၣ်ကျဲဘၣ်အဃိ ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ကရၢကရိလၢအမၤစၢၤကလီတၢ် ကရူၢ်ဖိတဂၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ