Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဆဲးကျိးသံကွၢ်ဒီး ဒူးပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်နဲၣ်ရွဲၣ် ပဒိၣ်စီၤလ့ၣ်စတၣ်

တၢ်ဆဲးကျိးသံကွၢ်ဒီး ဒူးပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်နဲၣ်ရွဲၣ် ပဒိၣ်စီၤလ့ၣ်စတၣ်

1829
0

တၢ်ဆဲးကျိးသံကွၢ်ဒီး ဒူးပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်နဲၣ်ရွဲၣ် ပဒိၣ်စီၤလ့ၣ်စတၣ်

“ဒ်ပခိၣ်ပနၢ်လီကီ၀ဲအသိး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအတၢ်ဂ့ၢ်ကီန့ၣ်တၢ်ကတဲသကိးဒၣ်၀ဲလၢစီၤနီၢ်ခိၣ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်ဒီး မ်သုတခးလိာ်သးတဂ့ၤ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးဒုၣ်ဒါခီဒုအတၢ်ကူၣ်တရံးအဖီခိၣ်ဒီးကတဲန့ၣ် ထုးန့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီး တတဲထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဒီး မ့ဟူးထီၣ်ဂဲၤထီၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်မဲာ်ဖံးခိၣ်လၢသုးဒုး ယၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဖံးတၢ်မၤတခီဒုန့ၣ် ပဟီၣ်က၀ီၤပူၤန့ၣ်ကဟဲဖျါထီၣ်၀ဲလၢအတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီအသိးန့ၣ် တၢ်ဒုးတၢ်ယၤန့ၣ်ကဲထီၣ်သ့၀ဲလီၤႉ”

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ -၆)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ တကီၢ်ခါ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤတၢ်ဘၣ်ဂံာ်ဂူာ်အိၣ်ထီၣ်တၢ်အိၣ်သးႇ သုးမီၤစိၤရိၤအသုးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်ဒီး ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)တၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ပဆဲးကျိးသံကွၢ်သံဒိး၀ဲ ကီၢ်ရ့ၣ်နဲၣ်ရွဲၣ် ပဒိၣ်စီၤလ့ၣ်စတၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်–တကီၢ်ခါခဲအံၤလၢသုးက့(၆)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဘၣ်ဂံာ်ဂူာ်အိၣ်ထီၣ်အံၤအဖီခိၣ် တၢ်ဘှါရှဲအီၤအကျိၤအကျဲဒ်လဲၣ်ႉ
စံးဆၢ–ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ခီန့ၣ် ပၦၤခီန့ၣ်တၢ်ပာ်သးလၢဒုၣ်ဒါန့ၣ်ဟူးတဂ့ၤလဲၤတဂ့ၤက့ၤတဂ့ၤန့ၣ် ဘၣ်ဆၣ်မ့လဲၤမ့က့ၤခီန့ၣ်ပၦၤအိၣ်တၢ်လီၢ်ခီန့ၣ်မ့ဘၣ်သဂၢၢ်ခီဒုဒၢးပတြီတသ့ဘၣ်ဒီးတၢ်ဒုးကဲထီၣ်သ့လီၤႉ အဃိန့ၣ်ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁သီအနံၤန့ၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်တဘျီ နါက့တၢ်အိၣ်သးခီဒုန့ၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်တဲတဘၣ်ဘၣ်ႉ အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်ဖဲဘၣ်သးလဲၤန့ၣ်လဲၤလီၤဘၣ်သးက့ၤန့ၣ်က့ၤလီၤႉ

အဂၤတခါန့ၣ်သုးရ့ၣ်(၁၇)ဟီၣ်က၀ီၤခီန့ၣ် ဒ်သိးဒီးကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံဒီးကၠဲးဒိအဘၢၣ်စၢၤန့ၣ် တကုၢ်ခံကျဲဖးဒ့န့ၣ် ပယီၤသုး(ခလရ–၃၂)အိၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲတကုၢ်ခံကျဲဖးဒ့န့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်တံာ်တာ်တၢ်နိးတၢ်ဘျးလၢသ၀ီဖိကမျၢၢ်အဂီၢ်အိၣ်၀ဲလီၤန့ၣ်ၦၤပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ခဲအံၤ ပပာ်ဖျါထီၣ်လၢခိၣ်နၢ်အအိၣ်အဖၢမုၢ်လီၤမီၤနီၤႉ သုတကဲထီၣ်တၢ်တံာ်တာ်လၢဒူဖိသ၀ီဖိအဂီၢ်တဂ့ၤဒီး ပယီၤသုးန့ၣ်သုတအိၣ်ဖဲန့ၣ်တဂ့ၤန့ၣ် က့ၤအိၣ်ဒၣ်၀ဲလၢ၀့ၢ်ပူၤန့ၣ်ဂ့ၤဒိၣ်တက့ၢ်လီၤန့ၣ်ဒူဖိသ၀ီဖိပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲလီၤႉ

ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ် ပယီၤသုးဟဲအိၣ်ဖဲသ၀ီဖိအဒဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် အဆီလီၤမၢ်၀ဲအဘ့ၣ်(၄၀)ဆူဖီလာ်တအိၣ်ဘၣ်မီၤနီၤ တၢ်ကဲထီၣ်သးဒ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်အဲၣ်ဒိး၀ဲလၢပယီၤသုးန့ၣ် ဟူးဂဲၤတဂ့ၤန့ၣ် သ၀ီဖိန့ၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲလီၤႉ သနါက့သ၀ီဖိန့ၣ်မ့မ့ၢ်လၢဟဲပာ်ဖျါလၢၦၤခီန့ၣ်ဘူၣ်လံ လၢပယီၤသုးခီလဲၤတဲ၀ဲတဘူၣ်ဘၣ်အိၣ်တခါ အ၀ဲန့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတခါလီၤႉ အဂၤတခါန့ၣ် ကျ့းနါက့ဒ်န့ၣ်လီၤ ႉ အ၀ဲန့ၣ်ၦၤသ၀ီဖိဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်လီၤအ၀ဲသ့ၣ်လဲၤဆီလီၤ၀ဲသုးတၢ်လီၢ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်သုးက့ၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ပ၀ဲဒၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်သုးန့ၣ် လဲၤသ့မၤဟးဂီၤကွံာ်ဒ်သိးဒူဖိသ၀ီဖိကက့ၤအိၣ်ဘၣ်ဒၣ်၀ဲမုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်မၤအီၣ်ဒၣ်၀ဲကသ့လဲၤအိၣ်၀ဲဒၣ်ဒ်န့ၣ် ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ခဲအံၤပယီၤခီန့ၣ်မ့ဘၣ်ၦ့ၤဒီးကၦ့ၤလီၤႉ တဲ၀ဲလၢခီဖျိသုးကလၢၤတခါအံၤန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လဲၤသ့၀ဲ၀ံၤဒီးတီၣ်ထီၣ်၀ဲလၢ(အိးလဲ)ပူၤ ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအ၀ဲသ့ၣ်အသူးအသ့ၣ်အလၤကပီၤအဃိန့ၣ် တသ့တဘၣ်ဘၣ်ဒီးခိၣ်နၢ်လၢထးခီနဲၣ်လီၤအဃိ အ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်နုာ်လီၤဟံးကဒါက့ၤအဃိန့ၣ် မ့ဘၣ်ၦ့ၤကမျၢၢ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီးၦ့ၤ၀ံၤမးကဆီလီၤ၀ဲအသုးမီၤနီၤႉ နါက့ၦၤသ၀ီဖိတအဲၣ်ဒိး၀ဲလၢသုးခံဒူၣ်လၢာ်တ ဘၣ်အိၣ်ဘၣ်မီၤနီၤႉ မ့အိၣ်န့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီန့ၣ်အိၣ်သ့လီၤမီၤနီၤႉ အဃိန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ် အဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ်တအဲၣ်ဒိးဆါ၀ဲဘၣ်ႉ အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်ကအိၣ်ဒၣ်၀ဲကဖံးအီၣ်မၤအီၣ်ဒၣ်၀ဲမုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်ကသ့အဂီၢ်န့ၣ် ဃ့ထီၣ်၀ဲဒ်န့ၣ်လီၤႉ နါက့ယၤဒုယပာ်ဖျါထီၣ်လၢထးခီအိၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်သုးက့န့ၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤတအိၣ်ဒံးဘၣ်ႉ

တၢ်သံကွၢ်–ဖဲအပူၤကွံာ်စှၤသီအတီၢ်ပူၤတၢ်ကစီၣ်ရၤလီၤသးလၢကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်ထုးထီၣ်လံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤအဖီခိၣ်အံၤ တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးအီၤအိၣ်အကလုာ်ကလုာ်လီၤႉ လၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ် ဒ်နမ့ၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်တဂၤအသိး အဲၣ်ဒိးတဲဒ်လဲၣ်ႉ
စံးဆၢ–တၢ်ဂ့ၢ်တခါအံၤန့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢယကစံးဆၢကဒါက့ၤမီၤနီၤႉ တမံၤဂ့ၤတမၠိဂ့ၤန့ၣ် မ့မ့ၢ်လၢပတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးဒ်သိး(အ့ၣ်ထၢၣ်ဘၠူ)ဒီးတၢ်ကစီၣ်၀ဲၤကျိၤ၀ဲၤဒ့သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ပာ်လီၤကျဲသနူအတၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်အသိးန့ၣ်ယစံးဆၢက့ၤလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်သနါက့ဒ်သိးဒီးကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်ကွဲးလံာ်တခါအဖီခိၣ်န့ၣ် ၦၤတၢ်ဆိကမိၣ်အါထီၣ်အိၣ်လီၤႉ နါက့တၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ်အိၣ်န့ၣ်အိၣ်ဒၣ်၀ဲ ဘၣ်ဆၣ်သနါက့မ့ၢ်တၢ်တခါအံၤအလီၢ်တံၢ်တလီၤတံၢ်ခီဒု ပတဲဖဲအံၤတကြၢးတသ့ဘၣ်မီၤနီၤႉ တၢ်တခါန့ၣ်ခီယတအဲၣ်ဒိးစံးဆၢဘၣ်ႉ တၢ်တခါအံၤဖီခိၣ်န့ၣ်ခီဒု အမ့ၢ်အတီထဲလဲၣ်ထဲလဲၣ်ခီဒု ပအိၣ်ဖှိၣ်ကဒါက့ၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲး၀ံၤမးပစံးဆၢက့ၤကဒါကသ့လီၤမီၤနီၤႉ ဒ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အတၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်အကျဲသနူ တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိ ထံဖိကီၢ်ဖိစံးတၢ်န့ၣ် တမ့ၢ်ထဲလၢကညီကမျၢၢ်ဘၣ် ကမျၢၢ်စံးတၢ်န့ၣ်ကလုာ်တဆံးဘၣ်အပတီၢ်တဆံးဘၣ်ႉ ၦၤလၢအဘၣ်တၢ်တူၢ်မၤအၢမၤနးလၢကီၢ်ပဒိၣ်အတၢ်ဆီၣ်သနံးအဖီလာ် ၦၤလၢအဘၣ်စံၣ်မှံဟးဖျိးသ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ် ပတၢ်ဒိသူၣ်ဒိသးအဖီခိၣ်ခီဒုန့ၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်အနီၢ်ကစၢ်နါက့တၢ်ဒိသူၣ်ဒိသးအိၣ်လီၤႉ

မီၤတမံၤခီန့ၣ် တၢ်ဆီၣ်သနံးကျဲအကပၤကပၤအဖီခိၣ်န့ၣ်ဒၢး မ့ၢ်တၢ်ကစီၣ်န့ၣ်ကဟဲထီၣ်၀ဲဧါဒုတဲတဘၣ်ဘၣ်နီၤႉ မ့မ့ၢ်လၢယတၢ်(အ့ၣ်ထၢၣ်ဘၠူ)အဖီခိၣ်န့ၣ်ယဘၣ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်လၢယကျဲသနူခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အကျဲသနူဒီးပကဘၣ်အုၣ်ခီၣ်န့ၢ်ပကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိအဂီၢ်န့ၣ်ခီဒုဒၢး ပတၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်န့ၣ်အိၣ်ဒ်န့ၣ်လီၤႉ ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်စ့ၢ်ကီးယဆိက မိၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတၢ်ဘၢၣ်စၢၤတၢ်မၤၦၤလၢအဂုၤအဂၤ ဟဲမၤတဲၢ်မုၢ်တဲၢ်ဖးသုတအိၣ်တဂ့ၤန့ၣ် လၢပတၢ်ဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်သ့ခီန့ၣ်ကျဲဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်ခီန့ၣ် ပနၢ်ပၢၢ်တသ့ဘၣ်ႉ မ့မ့ၢ်(အိးလဲ)အတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့န့ၣ် ပတထီၣ်ဘးဘၣ်အဃိန့ၣ် ပတယးတဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်ပစံးဆၢန့ၢ်သုပျီပျီဟိဟိတသ့ဒံးဘၣ်မီၤနီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်–ခဲအံၤပနၢ်ဟူလၢပယီၤသုးဆှၢအါထီၣ်အၦၤဟဲအါထီၣ်ရုၢ်ရုၢ်လီၤႉ မ့ၢ်ပယီၤသုးအနီၣ်ဂံၢ်ကအိၣ်ဆံးအါလဲၣ်ႉ
စံးဆၢ–သုးနီၣ်ဂံၢ်ဒုပတယးတဘၣ်ဘၣ်ႉ မ့ဘၣ်တဲန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အဂံၢ်အဘါဒုတအိၣ်ဘၣ် ယဒွးတယးကွၢ်လီၤႉ သနါက့ခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်တလၢတၦဲၤဘၣ်အဃိန့ၣ် မၢ၀ဲဒၣ်ၦၤကညီဖိအကျါ(BGF)လၢအတူၢ်လိာ်၀ဲအ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ် မၤထွဲ၀ဲပယီၤပဒိၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီး(BGF)ခီအိၣ်လၢအစုတီၤအဖီလာ်ဧဲၢ်ႉ မၤၦဲၤကဒါအဂံၢ်အဘါလၢတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ အဂၤဒုတအိၣ်ဘၣ်ႉ မ့ၢ်၀ံၤဘျီန့ၣ်ဟးမၢ်လီၤသုးက့လၢအဂၤလီၤႉ

မ့မ့ၢ်လၢအၦၤန့ၣ်တၦဲၤဘၣ်ဒီးကီၢ်ခီလၢအဂၤန့ၣ် ဘၣ်ဟဲတိစၢၤမၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်အိၣ်ႉ အ၀ဲသ့ၣ်အဂံၢ်အဘါတအိၣ်ဘၣ်အဃိန့ၣ် မၢ၀ဲဒၣ်လၢ(BGF)ဒီး (BGF)ခီန့ၣ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအတၢ်ထံၣ်အိၣ်ဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်အဖီခိၣ်ဒုတဲတဘၣ်မီၤနီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ခီတူၢ်လိာ်မၤထွဲ၀ဲသုးပဒိၣ်အတၢ်နဲၣ်လီၤဒီးဟဲမၤၦဲၤမၤအါထီၣ်န့ၢ်အဂံၢ်အဘါဒ်န့ၣ်ဒုအိၣ်လီၤႉ နါက့မ့မ့ၢ်အနီၣ်ဂံၢ်နီၢ်ဒွးလီၤတံၢ်လီၤဆဲးခီန့ၣ် ပကတဲခီန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်ပာ်သဒၢအသးဒ်န့ၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ် ပတဲအနီၣ်ဂံၢ်နီၣ်ဒွးလီၢ်တံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ်ပတဲတသ့ဘၣ်မီၤနီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်–ခဲအံၤလၢသုးရ့ၣ်-၁၆(ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်)တကပၤမီၤ တၢ်အိၣ်သးမၤအသးဒ်လဲၣ်ႉ
စံးဆၢ–မ့မ့ၢ်လၢသုးရ့ၣ်(၁၆)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤခီန့ၣ် ခဲအံၤဂၢၢ်တပၢၢ်လီၤႉ လၢညါခါန့ၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်တဘျီ ချၢၣ်တကူၣ်တၢၣ်န့ၣ်ကဲထီၣ်တဘျီ၀ံၤဘျီႇ မ့ၢ်အဂံၢ်အဘါအပတီၢ်အိၣ်ထဲလဲၣ်ဒုတဲတဘၣ်ဘၣ်ႉ ခဲအံၤဒုတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်ဒုတအိၣ်ဘၣ်ႉ နါက့အ၀ဲသ့ၣ်အဂံၢ်အဘါမ့အိၣ်ခီဒုကဟူးထီၣ်ကဂဲၤထီၣ်ဒုအိၣ်လီၤႉ ပတၢ်ထံၣ်ခီဒုအ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်အတၢ်ပညိၣ်ဒုတၢ်ကမၤဟးဂီၤတၢ်ခီဒုကအိၣ်လီၤႉ အဃိန့ၣ် မ့မ့ၢ်လၢပဟီၣ်က၀ီၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဆှၢတၢ်ကစီၣ်ဒု အ၀ဲသ့ၣ်ခဲအံၤန့ၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ တၢ်ဟူးတၢ််ဂဲၤ ဒ်န့ၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်ဒုတအိၣ်ဘၣ်မီၤနီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်–တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်အခဲအံၤ ပယီၤသုးဟဲက့ၤမၤအါထီၣ််သုးဂံၢ်ဘါ လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အဟီၣ်က၀ီၤအပူၤအဖီခိၣ် နအဲၣ်ဒိးပဲာ်ထံနီၤဖးဒ်လဲၣ်ႉ
စံးဆၢ–ၦၤတဖၣ်န့ၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤအပတီၢ်ဒုကမၤ၀ဲတၢ်ဒုးအတကွီၢ်လဲၢ်လဲၢ်ဒုယဆိမိၣ်ဒုတအိၣ်ဘၣ်ႉ ကမ့ၢ်လၢတၢ်မၤဖျါထီၣ်အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ်ကခၠ့ၣ်ဒုကမၤမုာ်မၤခုၣ်ဧါတဲတဘၣ်ဘၣ်ႉ လၢရၢၣ်ခၢၣ်တကပၤန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်ကအိၣ်ဧါ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီးပ၀ဲဒၣ်ကညီကဒဲကဒဲဒၣ်လဲာ်ကလံၤထံးကလံၤစိးအတၢ်မၤတဲၢ်ဖးအဖီခိၣ်န့ၣ် ဒ်သိး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တခါအပူၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ် ဒ်သိးလၢပအိၣ်န့ၣ်ဖဲမဟါနါက့တကဲထီၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်ဘၣ်ႉ မ့မၤသၦၢ်ကတၢၢ်ဒုတၢ်ကဲထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်သ့လီၤႉ သနါက့ခဲအံၤခီန့ၣ် အိၣ်ဒၣ်အ၀ဲဒုးနဲၣ်၀ဲဒၣ်အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢန့ၣ်နါက့သ့ႇလၢအံၤနါက့သ့တၢ်ကူၣ်တရံးမီၤနီၤႉ

မ့မ့ၢ်ခီလၢကမၤ၀ဲလၢသုးက့(၅)သုးက့(၂)သုးက့(၃)သုးက့(၁)သ့ၣ်တဖၣ်ခီဒု ကမၤဆူၣ်ဆူၣ်ဒီး လၢအံၤခီနါက့န့ၣ် တမ့ၢ်လၢမၤထဲသုးက့ ၁ႇ၂ႇ၃ႇ၅ ဘၣ် ၆ႇ၇ႇ၄ နါက့ဂ့ၤမၤ၀ဲကဆီဒီလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ် အဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါ၀ဲဒ်န့ၣ်ႉ အဂံၢ်အဘါအါကဆီဒီးဂ့ၤကဆီဒီလီၤန့ၣ်အဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါ၀ဲဒ်န့ၣ်လီၤႉ အနီၢ်နီၢ်ခီန့ၣ် အဂံၢ်အဘါတအိၣ်ဘၣ်နါက့န့ၣ် မၤဖျါ၀ဲလၢအံၤတစဲးလၢန့ၣ်တစဲးအဂံၢ်အဘါအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် အဲၣ်ဒိးမၤဖျါ၀ဲဒ်န့ၣ်ဧါဒုတဲတဘၣ်မီၤနီၤႉ အပူၤကွံာ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဖးဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ပသဂၢၢ်ဘၣ်လံဧဲၢ် အပတီၢ်ထဲန့ၣ်ဒုယတထံၣ်ဒံးဒၢး အဃိန့ၣ်ယပဲာ်ထံနီၤဖးဒ်န့ၣ်လီၤမီၤႉ လၢသုးက့ ၁ႇ၂ ဒုမ့ၢ်ကမၤသၦၢ်ကတၢၢ်ဧါဒုတဲတဘၣ်ဘၣ်ႉ လၢန့ၣ်ခီဒုန့ၣ်ဖ့ၣ်ဆၢအါ၀ဲမီၤနီၤႉ လၢအံၤခီန့ၣ်မၤလၢမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ဧါ မၤလၢတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီဧါ လၢအံၤနါက့တဘၣ်ပာ်ဆံးတဂ့ၤမီၤနီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်–နအဲၣ်ဒိးတဲအါထီၣ်တၢ်အိၣ်တမံၤမံၤဧါ
စံးဆၢ–ခဲအံၤယကတဲလီၤလီၤဆီဆီတအိၣ်ဘၣ်ႉ ပ၀ဲဒုခိးကနၣ်ကွၢ်လၢခိၣ်နၢ်လၢကရဲၣ်ကျဲၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးလၢထးခီလီၤႉ အခဲအံၤခီန့ၣ်ပဆၢမုၢ်လၢ်လၢပခိၣ်ပနၢ်လၢထးခီန့ၣ် ပအဲၣ်ဒိးလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လီၤႉ အဃိန့ၣ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအတၢ်ဂ့ၢ်ကီန့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်ဒၣ်စီၤနီၢ်ခိၣ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအတၢ်အိၣ်သကိးန့ၣ်အကါဒိၣ်အဃိ အိၣ်သကိးဒၣ်၀ဲမုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်ဒီး တၢ်ဒုးတၢ်ယၤသုတအိၣ်တဂ့ၤလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒုၣ်ဒါအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤမ့အိၣ်တခီဒုန့ၣ် ပ၀ဲခီဒုဒ်အိၣ်ထီၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ် ပကဘၣ်ခီၣ်ဆၢကဒါဒုအလီၢ်အိၣ်၀ဲလီၤႉ အဃိန့ၣ်လိၣ်ဒၣ်လၢဒုၣ်ဒါအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဖီခိၣ်လီၤႉ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်တကဲထီၣ်န့ၣ်တမ့ၢ်လၢၦၤဘၣ် ဒ်ပခိၣ်ပနၢ်လီကီ၀ဲအသိးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအတၢ်ဂ့ၢ်ကီန့ၣ် တၢ်ကတဲသကိးဒၣ်၀ဲလၢစီၤနီၢ်ခိၣ်မုာ်မုာ်ခုုၣ်ခုၣ်ဒီး မ်သုတခးလိာ်သးတဂ့ၤ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ဒုၣ်ဒါခီဒုအတၢ်ကူၣ်တရံးအဖီၣ်ခိၣ်ဒီးကတဲန့ၣ် ထုးန့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီးတတဲထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဒီး မ့ဟူးထီၣ်ဂဲၤထီၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်မဲာ်ဖံးခိၣ်လၢသုးဒုးယၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဖံးတၢ်မၤတခီဒုန့ၣ် ပဟီၣ်က၀ီၤပူၤန့ၣ် ကဟဲဖျါထီၣ်၀ဲလၢအတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီအသိးန့ၣ် တၢ်ဒုးတၢ်ယၤန့ၣ်ကဲထီၣ်သ့၀ဲလီၤႉ ပ၀ဲခီဒုပတဆၢထံၣ်ဒီးပတဃ့န့ဘၣ် အ၀ဲသ့ၣ်မ့ဟူးမ့ဂဲၤလၢဒုးယၤဂ့ၢ်၀ီဒုတၢ်ဒုးတၢ်ယၤကဲထီၣ်သ့၀ဲလီၤႉ ယအဲၣ်ဒိးတဲလၢမ့ၢ်သ့ခီဒုဒၢးမုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်လၢကတဲဒၣ်၀ဲခီန့ၣ်ပလီကီဒ်န့ၣ်လီၤမီၤနီၤႉ