Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဖဲမုၢ်သဲးပယီၤသုးသံ(၇)ဂၤႇဘၣ်ဒိ(၅)ဂၤဒီး သံအကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲသုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိတဂၤ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဖဲမုၢ်သဲးပယီၤသုးသံ(၇)ဂၤႇဘၣ်ဒိ(၅)ဂၤဒီး သံအကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲသုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိတဂၤ

612
0
Photo: KNU

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၈ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ချၢၣ်လွံၣ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၁၄ သီအနံၤန့ၣ် ကညီဒီကလုာ်ဂၢၤသးကရၢ(KNDO)ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒီး ဖဲန့ၣ် ပယီၤသုးတကပၤသံ၀ဲ(၇)ဂၤ ႇဘၣ်ဒိ၀ဲ(၅)ဂၤဒီး သံအကျါန့ၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲသုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိတဂၤအဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲတနံၤအံၤ(လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၈)သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် မုၢ်သဲးသ၀ီ သ၀ီဟးထီၣ်န့ၣ် (KNDO)သုးရ့ၣ်(၃)လၢအဟံးဃာ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအံၤဒီးပယီၤသုးခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ-၅၅၉)ဒီး(ခမရ- ၅၉၀)တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲ(၃)ဘျီဒီးဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးတကပၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသံ၀ဲအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးလၢအနီၣ်ဂံၢ်ကအိၣ်၀ဲ(၁၆၀)ဂၤဃၣ်ဃၣ်လၢကလဲၤထီၣ်ဆူ KNU သုးက့(၅)တကပၤအဂီၢ် ဟဲတုၤ၀ဲဒၣ်ဖဲချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် မုၢ်သဲးသ၀ီပူၤဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၁၃ သီအနံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်အပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ