Home တၢ်ကစီၣ် KNU တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤ ၂၀၂၁ နံၣ်အတီၢ်ပူၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဘျီ(၃၀၀၀)ဘျဲၣ်ႇပယီၤသုးသံအဂၤ(၂၀၀၀)ဘျဲၣ်

KNU တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤ ၂၀၂၁ နံၣ်အတီၢ်ပူၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဘျီ(၃၀၀၀)ဘျဲၣ်ႇပယီၤသုးသံအဂၤ(၂၀၀၀)ဘျဲၣ်

789
0
Photo: KNU

လါယနူၤအါရံၤ ၇ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဖဲ(၂၀၂၁)နံၣ်အတီၢ်ပူၤ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ပာ်ဖှိၣ်အိၣ်၀ဲ(၃၁၅၂)ဘျီဒီး ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးမီၤစိရိၤ အၦၤသံ၀ဲ(၂၁၉၀)ဂၤႇ ဘၣ်ဒိ၀ဲ(၂၀၄၈)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးရၤလီၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲတနံၤအံၤလါယနူၤအါရံၤ ၇ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအသိးန့ၣ် ၂၀၂၁ နံၣ်အတီၢ်ပူၤ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁)ဟီၣ်က၀ီၤ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲ(၂၄၉)ဘျီႇတီအူကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၂) ၅၀ ဘျီႇ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သးက့ ၃) ၁၀၀ ဘျီႇဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၄) ၉ ဘျီႇမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅) ၂၆၉၂ ဘျီႇဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤကဲထီၣ်၀ဲ ၅၂ ဘျီန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အပူၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)ဒီးကညီဒီကလုာ်ဂၢၤသးကရၢ(KNDO)သိၣ်ဒူသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အသးသမူလၢထံကီၢ်ဒီးၦၤကလုာ်အဂီၢ်အိၣ်၀ဲ(၄၂)ဂၤႇဘၣ်ဒိ၀ဲခဲလၢာ်(၁၃၀)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကးဒံးဘၣ်လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါပယီၤသုးမီၤစိရိၤႇသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ခးလီၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်လၢကမျၢၢ်တၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲခဲလၢာ်အထံၣ်(၁၅၀၀)ဘျဲၣ်အသိး ခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ ကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဒီးကမျၢၢ်အဟံၣ်အဃီႇဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးစ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးမိီၤစိရိၤအသုးမၤ၀ဲတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဖီခိၣ် လၢတၢ်ဒီသဒၢလီၤက့ၤဟီၣ်က၀ီၤႇကမျၢၢ်အသးသမူႇတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)ႇကညီဒီကလုာ်ဂၢၤသးကရၢ(KNDO)ဒီးသုးမီၤစိရိၤအသုးႇသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲကိးနံၤဒဲးအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤ ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ်သူ၀ဲကဘီယူၤဒုးသုးဒီးကွံာ်လီၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်လၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဃိ ကမျၢၢ်သံ၀ဲ(၃၁)ဂၤဒီးဘၣ်ဒိ၀ဲ(၈၆)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိ ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်လၢအိၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ် ဘၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးပူၤအသိး ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲ(၅၀ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်ဃၣ်ဃၣ်ဒီးဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအကလုာ်ကလုာ်န့ၣ်လီၤႉ