Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ကမၤလၤကပီၤကညီကီၢ်စဲၣ်မုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ်(၆၇)၀ီတ၀ီအဂီၢ်တၢ်ထၢ၀ဲဒၣ်စ့ႇဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ဖိတဖၣ်စးထီၣ်ထၢနုာ်လီၤ၀ဲ

တၢ်ကမၤလၤကပီၤကညီကီၢ်စဲၣ်မုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ်(၆၇)၀ီတ၀ီအဂီၢ်တၢ်ထၢ၀ဲဒၣ်စ့ႇဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ဖိတဖၣ်စးထီၣ်ထၢနုာ်လီၤ၀ဲ

494
0

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၀ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

တၢ်ကမၤလၤကပီၤကညီကီၢ်စဲၣ်မုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ်(၆၇)၀ီတ၀ီမူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ် လၢဖၣ််အၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤအၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါစးထီၣ်ထၢ၀ဲဒၣ်စ့လၢက၀ီၤဒ့ဒီးဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤလံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ထၢစ့ဘျီ၀ဲအံၤန့ၣ်ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအိၣ်ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်က၀ီၤဒ့ပူၤတဖၣ် ဘၣ်ထၢနုာ်လီၤ၀ဲစ့ဟံၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်(၃၀၀၀)ကၠးအဂ့ၢ်န့ၣ်ကမျၢၢ်လၢအိၣ်ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“မ့မ့ယဟံၣ်ဒုၦၤဟဲထၢ၀ံၤလံႉယထၢနုာ်လီၤ(၃၀၀၀)ကၠး၀ံၤလံမီၤနီၤႉယသကိးတဲ၀ဲ လၢအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်တကကပၤန့ၣ်ၦၤဟဲဟ့ၣ်လံာ်ကွဲမုာ်မီၤနီၤႉတဲ၀ဲလၢဖဲသးအိၣ်န့ၣ်ထၢနုာ်လီၤန့ၢ်လီၤႉၦၤဟဲဟ့ၣ်လံာ်ဒၢန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ကျဲၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးတၢ်ထၢစ့တၢ်ဂ့ၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ခါလၢဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲကိးမုၢ်နံၣ်ဒဲးလီၤအသိးကျိၣ်စ့လၢတၢ်ထၢ၀ဲန့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်က့ၤသူအီၤလၢကီၢ်စဲၣ်မုၢ်နံၤအဂီၢ်ဒီးတၢ်လီၢ်တနီၤန့ၣ်တၢ်တဟဲထၢ၀ဲဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ဖိလၢအဘူးဒီးသုးမီၤစိရိၤအံၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ကီၢ်စဲၣ်မုၢ်နံၤဘူၣ်မ့အိၣ်န့ၣ်ၦၤထၢစ့ကိးနံၣ်ဒဲးလီၤႉထၢ၀ဲလၢမနုၤအဂီၢ်လဲၣ်န့ၣ်တဲ၀ဲလၢဘၣ်ဟ့ၣ်က၀ီၤဒ့ကိးဘ့ၣ်ဒဲးအပူၤၦၤဂဲၤကလံၣ်ဒိအဘူးအလဲႇ(ဒိ)ဆ့ကၤၦ့ၤဒ်န့ၣ်မီၤနီၤႉညီနုၢ်န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဟးဟ့ၣ်လီၤ၀ဲလံာ်ကွဲမုာ်လၢၦၤဟံၣ်ကိးဖျၢၣ်ဒဲးလီၤမီၤနီၤႉမ့မ့ၢ်လၢက၀ီၤဒ့လၢအဂၤဒုတသ့ၣ်ညါဘၣ်ႉမ့မ့ၢ်လၢအံၤတကပၤဒုလံာ်ကွဲမုာ်တဟဲတုၤဒံးဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်တၢ်မၤကညီကီၢ်စဲၣ်မုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ်(၆၆)၀ီတ၀ီအခါန့ၣ်ခီဖျိခိ၀ံၣ်တၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သးအဃိတၢ်တမၤဘၣ်၀ဲဘူၣ်အံၤဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်ဘၣ်ဘၣ်ဆၣ်တနံၣ်အံၤလၢကဟဲ(၆၇)၀ီတ၀ီကညီကီၢ်စဲၣ်မုၢ်နံၤအံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်လၢသုးမီၤစိရိၤကမၤ၀ဲဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်လၢအိၣ်ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤခီဖျိတၢ်ၦ့ၤထီၣ်အဃိကညီကီၢ်စဲၣ်ဃုာ်ဒီးထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်လၢအိၣ်ထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤတဖၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူတၢ်ဂ့ၢ်ကီအကတီၢ်သုးမီၤစိရိၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢအိၣ်ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤတဖၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီအမံၤမံၤဒီးထၢ၀ဲကျိၣ်စ့လၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်အအိၣ်ဒ်အံၤကဲထီၣ်၀ဲလၢ်လုၢ်လၢ်တခါလံအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤသးစၢ်တဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ဘၣ်ဃးတၢ်ထၢစ့အံၤဒ်ယမ့ၢ်ကမျၢၢ်တဂၤအသိးန့ၣ်တလီၤဆီလၢၤဘၣ်မီၤနီၤႉလၢတၢ်မၤဘူၣ်မၤဘါအဂီၢ်ဘၣ်ထၢနုာ်လီၤလံႉမ့ၢ်ကတ့ကျဲအဂီၢ်ဧါဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤဒီးလံႉမ့ၢ်သီခါအိၣ်ဖျဲၣ်မုၢ်နံၤဧါဘၣ်ထၢနုာ်လီၤဒီးလံႉၦၤအါဂၤထၢနုာ်လီၤအဃိပမ့တထၢနုာ်လီၤဘၣ်န့ၣ်တဂ့ၤဘၣ်မီၤနီၤႉမ့ထၢ၀ဲဒ်ညီနုၢ်အသိးဒုတဘၣ်နီတမံၤဘၣ်ႉခဲအံၤခီဖျိတၢ်ကီတၢ်ခဲအကတီၢ်အဃိတကြၢးဘၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(၁၉၅၆)နံၣ် လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၅ သီအနံၤန့ၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ကီၣ်ကးမၤ၀ဲကညီကီၢ်စဲၣ်ကီၣ်ကးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်ဒီးဆၢတဲာ်လီၤပာ်ပနီၣ်၀ဲလၢလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၇ သီအနံၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲကညီကီၢ်စဲၣ်မုၢ်နံၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်စဲၣ်ကီၣ်ကးအံၤပၢပြး၀ဲကညီကီၢ်စဲၣ်အံၤစးထီၣ်လၢ(၁၉၅၄)နံၣ် လါယူၤ ၁ သီတုၤလၢ(၁၉၆၂)နံၣ် လါမးရှး ၁ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉဖဲ(၁၉၆၂)နံၣ် လါမးရှး ၂ သီအနံၤ ဖဲတၢ်ပၢၢ်ဆၢကီၣ်ကးထီၣ်ကဒါအခါန့ၣ် တၢ်မၤဟးဂီၤကွံာ်၀ဲကီၢ်စဲၣ်ကီၣ်ကးအံၤဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၤ၀ဲကညီကီၢ်စဲၣ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤကရူၢ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤက့ၤမူဒါလၢကရူၢ်အံၤအစုပူၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢကဟဲကညီကီၢ်စဲၣ်မုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ်(၆၇)၀ီတ၀ီမူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤန့ၣ် ကိးနံၣ်ဒဲးဒ်ညီနုၢ်အသိးတၢ်ကမၤအီၤဖဲဖၣ်အၣ်၀့ၢ်က၀ီၤဒ့(၆)သံၤရံၣ်ကွ့အံၤန့ၣ်လီၤႉ

တနံၣ်အံၤကီၢ်စဲၣ်မုၢ်နံၤဘူၣ်အပူၤတၢ်ကပာ်လီၤ၀ဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလၢလၢၦဲၤၦဲၤအါန့ၢ်အပူၤကွံာ်နံၣ်ဒံးဒီး ကျဲနုာ်လီၤဟးထီၣ်အလီၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ကအိၣ်ခိး၀ဲဃံးဃီၣ်ဒီၣ်တကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ကကးတံၢ်ဃာ်၀ဲ၀း၀းတရံးအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ