Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးနု၁်လီၤမၤဟးဂီၤကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိအဟံၣ်အဃီဒီးဖီၣ်မၤသံကမျၢၢ်(၁)ဂၤ

ပယီၤသုးနု၁်လီၤမၤဟးဂီၤကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိအဟံၣ်အဃီဒီးဖီၣ်မၤသံကမျၢၢ်(၁)ဂၤ

249
0
Photo: Crd.

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၃ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲအပူၤကွံာ်လါယနူၤအါရံၤ ၂၇ သီအခါ လၢကညီကီၢ်စဲၣ် သၣ်တီၣ်၀့ၢ်(၁၃)မံးလးန့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲဒီးကမျၢၢ်လၢအဃ့ၢ်ထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပယီၤသုးနုာ်လီၤမၤဟးဂီၤအဟံၣ်အဃီတနီၤဒီးဖီၣ်မၤဒၢၣ်မၤသံကွံာ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်(၁)ဂၤစ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးနုာ်လီၤဃုခွံခွးမၤဟးဂီၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဃ့ၢ်တၢ်ဒုးတဖၣ်အံၤအဟံၣ်ပူၤဃီပူၤဒီး ဖီၣ်မၤဒၢၣ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤအံၤဒီးမၤသံကွံာ်၀ဲဖဲ(ကၠ့စူတီၣ်ကိ)အဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်လၢအိၣ်သၣ်တီၣ်၀့ၢ်ပူၤတဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ဟံၣ်လၢကယီၤသုးမၤဟးဂီၤ၀ဲတဖျၢၣ်န့ၣ်အကဲ၀ဲဒၣ်ယသကိးအဟံၣ်လီၤႉတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအိၣ်ဟံၣ်ပူၤတဖၣ်န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တီၢ်သဲၣ်ဖးမၤဟးဂီၤ၀ဲမီၤနီၤႉတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအလုၢ်ဒိၣ်ၦ့ၤဒိၣ်တအိၣ်ဘၣ်အဃိတက့ၤစိာ်တၢ်နီတမံၤဘၣ်ႉဟံၣ်လၢၦၤမ့တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်ပယီၤသုးပာ်ပနီၣ်၀ဲလၢ (PDF) အဟံၣ်လီၤႉကမျၢၢ်လၢအသံတဂၤန့ၣ်အဖိအိၣ် (၁) ဂၤႉၦၤမၤသံအီၤလၢ(ကၠ့စူတီၣ်ကိ)န့ၣ်မီၤနီၤႉမ့မ့ၢ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိခီန့ၣ်တတဲဖျါ၀ဲဘၣ်ႉကဘၣ်မ့ၢ်ပယီၤသုးမၤပျံၤမၤဖုးဃာ်အီၤလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ပိာ်ခွါလၢပယီၤသုးမၤသံအီၤတဂၤအံၤဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂၇ သီအခါန့ၣ် ပယီၤသုးဖီၣ်က့ၤကိးအီၤဒီး မုၢ်၀ါထီၣ်ဂီၤခီန့ၣ်ပယီၤသုးသမံသမိးတီၢ်မၤဒၢၣ်အီၤ၀ံၤပျၢ်လီၤက့ၤ၀ဲဘၣ်ဆၣ် ပှၤထံၣ်က့ၤအီၤလၢကျဲကပၤ အဟးတသ့လၢၤဘၣ်ဒီး ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂၉ သီ ဂီၤခီန့ၣ် ပနၢ်ဟူလၢပယီၤသုးခးသံကွံာ်အီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤလၢသၣ်တီၣ်၀့ၢ်ပူၤန့ၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်အဒၣ်တက့ၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲဒီး ပယီၤသုးတဖၣ်ဟးဆှၣ်တၢ်လၢ၀့ၢ်ပူၤမ့ထံၣ်တၢ်လီၤဆီန့ၣ်ဖီၣ်တီၢ်မၤဒၢၣ်တၢ်အဃိ ဘၣ်အိၣ်လၢဟံၣ်ပူၤဟးထီၣ်လၢတၢ်ချၢတဘူၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“လၢမုၢ်နၤခီန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဟးဆှၣ်တၢ်လၢ၀့ၢ်ပူၤမ့ထံၣ်ၦၤန့ၣ်သမံသမိးဖီၣ်၀ဲႇတဘျီတခီၣ်န့ၣ်ထိ၀ဲတီၢ်၀ဲအိၣ်မီၤနီၤႉမ့မ့ၢ်ကမျၢၢ်လၢအဃ့ၢ်ထီၣ်တဖၣ်န့ၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်၀ဲလၢ(တီအူ)တကပၤမီၤနီၤႉၦၤလၢအိၣ်တ့ၢ်ဖဲ၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်အံၤအိၣ်လၢဟံၣ်ပူၤဟးထီၣ်လၢတၢ်ချၢတဘူၣ်ဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးဖီၣ်သမံသမိးတီၢ်မၤဒၢၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ်တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအဃ့ၢ်ထီၣ်တဖၣ်တနီၤန့ၣ်က့ၤကွၢ်အဟံၣ်အဃီအိၣ်၀ဲဒီးလၢသၣ်တီၣ်–လ့ၣ်သိၤကျဲႇ သၣ်တီၣ်–တီၤအူကျဲတကပၤန့ၣ် တၢ်ဒုးမ့ကဲထီၣ်န့ၣ်တၢ်ကးတံၢ်ကွံာ်ကျဲအိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် ကတီၢ်ခဲအံၤတၢ်က့ၤအိးထီၣ်ကဒါကျဲလံဒီးသိလ့ၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤအိၣ်၀ဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ