Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်မူနီၣ်ထိၣ်တတုၤသိး

တၢ်မူနီၣ်ထိၣ်တတုၤသိး

224
0
Photo: Crd.

တၢ်မူနီၣ်ထိၣ်တတုၤသိး

၁ႉ တၢ်ဆၢကတီၢ် တၢ်အိၣ်သး
အိၣ်ပလီၢ်ပဲၤထံနီၤဖး
ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး တဂၢၢ်ကျၢၤ
ဒ်ပမ့ၢ်ၦၤတၢ်ဘၢၣ်စၢၤ

၂ႉ မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်အတၢ်ကပီၤ
ဟ့ၣ်ၦၤလၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ
မုၢ်လီၤနုာ် အတၢ်ဒိဆၢ
ကဲထီၣ်ဒ်ပတၢ်၀ံဃၢ

၃ႉ မ့မ့ၢ်လၢၦၤတ၀ၢဖိ
ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဒၣ်ထီဘိ
အၢနးဖှီၣ်ယာ်ဘၣ်အိၣ်မူ
သါထီၣ်သါလီၤသးကိၢ်အူ

၄ႉ ၦၤပတီၢ်မုၢ်တၢ်အိၣ်မူ
ကိၢ်ကိၢ်လၢၤလၢၤဘၣ်ဆဲးထူ
တနံၤဂီၢ်ကအီၣ်အီဂီၢ်
ဃၣ်ခိၣ်ဃၣ်ခံ ၦဲၤတၢ်ဖှီၣ်

၅ႉ ၦၤမၤသ့အီၣ်အိၣ်တဖၣ်
ဟံၣ်မုာ်ဃီပၢၤပထံၣ်ဘၣ်
ဖိလံၤၦဲၤသူၣ်ဖှံသးညီ
ဒိးန့ၢ်ပီညါကူၣ်သ့ထီ

၆ႉ ၦၤအိၣ်ဆိးထံဒိၣ်ကီၢ်လဲၢ်
အိၣ်ဒီးခိၣ်နၢ် သ့လံာ်လဲၢ်
ပၢဆှၢတၢ်လိၤလိၤဘျၢဘျၢ
ဒ်သဲစးတၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢ

၇ႉ ထံကီၢ်လၢအိၣ်ဒီးလိၣ်ပၤ
နူၢ်ထီပြးသးၦဲၤလီၢ်လၤ
အဲၣ်ထံကီၢ်ကတီၤဘှီက့ၤ
ထံကီၢ်ဖိပာ်လုၢ်ပာ်ၦ့ၤ

၈ႉ ထံကီၢ်လၢပအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်
မ့ၢ်မးထံကီၢ်လၢအဖှီၣ်
ဒ်ပမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်ဖိသိး
တၢ်မူနီၣ်ထိၣ်တတုၤသိး

လၢ
တၢ်အဲၣ်ကကွဲၢ်ကဘီ
စီၤကီၢ်ဖျါစ့ (တီနီၢ်ဖိ)
၁၇ႉ ၃ႉ ၂၀၂၃