Home တၢ်ကစီၣ် ၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇသ၀ီ(၇)ဖျၢၣ်လီၢ်အိၣ်ကမှံဖိအဂၤ(၁၀၀၀၀)ဘျဲၣ်ႇလိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးကသံၣ်ကသီ

၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇသ၀ီ(၇)ဖျၢၣ်လီၢ်အိၣ်ကမှံဖိအဂၤ(၁၀၀၀၀)ဘျဲၣ်ႇလိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးကသံၣ်ကသီ

139
0

လါမးရှး ၁၈သီႇ ၂၀၂၄နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ႇ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢႇသုးက့(၆)ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇနိၣ်ခၠိးနဲၣ်သ၀ီအပူၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်လၢသုးကီၣ်ဒီးတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်အဘၢၣ်စၢၤအဃိဟီၣ်က၀ီၤပူၤသ၀ီ(၇)ဖျၢၣ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိအဂၤ(၁၀၀၀၀)ဘျဲၣ်လၢအဘၣ်ဃ့ၢ်ပဒ့ၣ်သးသ့ၣ်တဖၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးကသံၣ်ကသီတၢ်မၤစၢၤအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံကမံးတံာ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သ၀ီ(၇)ဖျၢၣ်အပူၤလီၢ်က၀ီၤဖိလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်ပဒ့ၣ်သးသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတနီၤစိာ်ဃုာ်၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢစှၤသီအဂီၢ်အိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ်လၢကတီၢ်ယံာ်ကဆဲးအိၣ်ကဒုသးအဂီၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးကသံၣ်ကသီတဖၣ်အသိးၦၤလၢအဃ့ၢ်ထီၣ်တဖၣ်အကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၢၤဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်အါမးအဃိလိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်မၤစၢၤနီၢ်နီၢ်အဂ့ၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ပူၤကညီၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိကမံးတံာ် (CIDKP)ကမံးတံာ်ခိၣ်စီၤယၤရှ့စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “အ၀ဲသ့ၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်န့ၣ်တနီၤနီၤစိာ်တၢ်တန့ၢ်နီတမံၤဘၣ်ႉၦၤတနီၤနီၤလၢအအိၣ်ဒီးသိလ့ၣ်စဲးကဲးတဖၣ်န့ၣ်စိာ်၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢစှၤကိာ်သီအဂီၢ်န့ၢ်ဒံးႉလၢဖိဒံဖိသၣ်ႇမိၢ်ဒၢႇတနီၤနီၤခီအိၣ်ဖျဲၣ်ဖိသီသီပၣ်အဃိန့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉၦၤလၢလဲၤအိၣ်ကဒုလၢၦၤဟံၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၢ်မံလီၢ်ဒါတၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်အသိးတနီၤလၢတၢ်လီၢ်တအိၣ်ဘၣ်အိၣ်တသ့ဘၣ်တဖၣ်ခီန့ၣ်ဘၣ်တ့ထီၣ်အလီၢ်အဃိကလိၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ခိၣ်ဒုးမီၤနီၤႉၦၤစံၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်တၢ်ထီၣ်ဒုးပယီၤသုးကလၢၤ(စခန်း)မ့တန့ၢ်ဒံးဘၣ်ဒုကဘၣ်အိၣ်၀ဲတၢ်ဆၢကတီၢ်ကယံာ်ဒံးအဃိန့ၣ်လၢတၢ်အိၣ်သးတခါအဖီခိၣ်န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်ကလိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အီတၢ်အီကသံၣ်ကသီလီၤမီၤနီၤႉ”အဂ့ၢ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲဃုာ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်အဃိစိာ်တၢ်အီၣ်န့ၢ်ထဲတဆံးတက့ၢ်ဒီးသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢတၢ်အီၣ်တၢ်အီတကပၤအသိးအသကိးမိၢ်ဖိဆံးဒီးဖိသၣ်လၢအဃ့ၢ်အိၣ်ကဒုလၢလ့ပူၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ဂ့ၢ်ကီအဂ့ၢ်နိၣ်ခၠိးနဲၣ်သ၀ီဖိလၢအလဲၤဃ့ၢ်အိၣ််ကဒုအသးလၢကၠီးဘလူသ၀ီတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ၦၤဟးဃ့ၢ်အိၣ်ကဒုသကုာ်စးဒးန့ၣ်လီၤႉဃ့ၢ်ထီၣ်လၢကစၢၢ်ခိၣ်တနီၤႇဃ့ၢ်အိၣ်ကဒုလၢလ့ပူၤတနီၤႇဖဲကၠီးဘလူသ၀ီကပိာ်ကပၤတၢ်လီၢ်လၢထံအိၣ်အလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်ၦၤဃ့ၢ်အိၣ်ဒုအိၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉမ့မ့ၢ်ယၤန့ၣ်ယဟဲဃ့ၢ်လၢကၠီးဘလူသ၀ီဒီးပဟဲအိၣ်ကဒုဖဲအံၤနါက့ပဘၣ်အိၣ်ကနၣ်ထံတၢ်န့ၣ်လီၤႉတၢ်မ့ၢ်သီၣ်ဆူၣ်ထီၣ်န့ၣ်ပကတီၤပာ်ပသးလၢပကလဲၤဃ့ၢ်ဆူကၠၢၢ်ခၠီသ၀ီတကပၤန့ၣ်လီၤႉပအိၣ်ဖဲအံၤန့ၣ်ပတူၢ်ဘၣ်လၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတအိၣ်ဒံးဘၣ်ႉတၢ်ကီတၢ်ခဲခီဒုၦၤလၢဃ့ၢ်အိၣ်ကဒုလၢလ့ပူၤတဖၣ်အဂီၢ်သနာ်က့ဖးနးညါႉဒ်သိးမိၢ်ဖိဆံးတဖၣ်န့ၣ်ခီဖျိတၢ်ချံၣ်အဃိကဲထီၣ်က့ၤတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢဖိသၣ်ဆံးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ”အဂ့ၢ်စံးစ့ၢ်ကီး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤသ၀ီ(၇)ဖျၢၣ်လၢအဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ကဒုအသးတဖၣ်အံၤမ့ၢ်၀ဲလ့နီၤႇကွံကဆီစံၣ်ႇခိခီႇပနီကျဲခံႇနိၣ်ခၠိနဲၣ်ႇလိးရှါဒီးအနါကွ့ပါအီၤသ၀ီသ့ၣ်တဖၣ်ဒီးၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိလၢအဃ့ၢ်အိၣ်ကဒုအသးတဖၣ်အံၤလဲၤဃ့ၢ်၀ဲဆူတၢ်လီၢ်လၢအဘူးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်ဒ်အမ့ၢ်ကၠီးဘလူႇနိၣ်ဖးထီၣ်ႇနိၣ်ဘၢၣ်လီႇမီထံႇလ့ကရၢဒီးကၠၢၢ်ခၠီသ၀ီတဖၣ်အိၣ်၀ဲအသိးတနီၤန့ၣ်ဟးဃ့ၢ်ပြံပြါ၀ဲဆူကစၢၢ်ခိၣ်လ့ခီၣ်ထံးႇလၢဒဲႇလၢထံခံအိၣ်၀ဲစ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ
တကတီၢ်ဃီသ၀ီ(၇)ဖျၢၣ်ကမျၢၢ်လၢအစံၢ်ထီၣ်တဖၣ်အံၤဟံၣ်ခိၣ်အိၣ်၀ဲခဲလၢာ်ပာ်ဖှိၣ်အိၣ်၀ဲလၢအဖျၢၣ်(၂၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဒီးမ့မ့ၢ်လၢကမျၢၢ်နီၢ်ဂံၢ်တခီအိၣ်၀ဲအဂၤ(၁၀၀၀၀)ဘျဲၣ်အဂ့ၢ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲအပူၤကွံာ်လါမးရှး(၁၄)သီအနံၤန့ၣ်ခီဖျိတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ထီၣ်ဒုး၀ဲသုးကီၣ်ကးအသုးကလၢၤလၢအိၣ်ဖဲနိၣ်ခၠိနဲၣ်သ၀ီပူၤတဖျၢၣ်အံၤဒီးတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်လၢခံခီခံကပၤအဘၢၣ်စၢၤအသိးကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်အိၣ်၀ဲတပယူာ်ဃီအဃိလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ကဒုသးအိၣ်၀ဲ(၄)သီလံအဂ့ၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါစံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ