Home တၢ်ကစီၣ် ရၤမတံ သူမှဲကျိ ကၢၢ်နံၤ ဟံၣ်အဖျၢၣ် ၂၀၀ ဃၣ်ဃၣ် တၢ်ကမၤရှဲအီၤအံၤ တၢ်ဃ့ထီၣ်အီၤလၢတၢ်ကဘှါရှဲအီၤ

ရၤမတံ သူမှဲကျိ ကၢၢ်နံၤ ဟံၣ်အဖျၢၣ် ၂၀၀ ဃၣ်ဃၣ် တၢ်ကမၤရှဲအီၤအံၤ တၢ်ဃ့ထီၣ်အီၤလၢတၢ်ကဘှါရှဲအီၤ

1069
0

လါမ့ၤ ၁၁ သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇရၤၤမတံ၀့ၢ် က၀ီၤဒ့ နီၣ်ဂံၢ် (၅),၀ါတီတၢ်လီၢ်ႇဖဲသူမှဲကျိကၢၢ်နံၤ တြဲၤနီၣ်ဂံၢ် (၁၀)အံၤ တၢ်တဲ၀ဲလၢတၢ်ကဟဲတ့ ထီၣ် ကၣ်စံၣ်နိၣ် တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်ဒီး ဟံၣ်တၢးလီၢ်တဖၣ်အဃိ တၢ်မၢမၤရှဲပျီကွံာ်၀ဲ ဟံၣ်အဖျၢၣ်(၂၀၀)ဃၣ်ဃၣ်အံၤအဖီခိၣ် ဒ်သိးကီၢ်ပဒိၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ကဟဲဘှါရှဲန့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ် ၦၤလၢအိၣ်ဖဲကရၢၢ်ပူၤတဖၣ် မၤ၀ဲ တၢ်မၤရှဲၦၤကွဲးတၢ်ကစီၣ်ဖိအမူးတခါဖဲ လါမ့ၤ ၁၀သီန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအအိၣ်ဖဲ ကရၢၢ်အ၀ဲန့ၣ်အပူၤ ထီၣ်ဘးလံ လၢအနံၣ် ၃၀လံတဖၣ်အံၤ ကၠီၣ်တဲၣ် ၦၤမၤမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ဖိ ဖံၣ်မဲအံၤ ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သး ဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ( BGF)ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဒီး မၢၦၤမၤရှဲပျီကွံာ်၀ဲ ဟံၣ်ဃီတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ လၢ လၢကီၢ်ပဒိၣ် ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ကဘှါရှဲန့ၢ်အဂီၢ် ဘၣ်မၤ၀ဲတၢ်မၤရှဲ ၦၤကွဲးတၢ်ကစီၣ်အမူး ဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် အမိကၠံလၢ အအိၣ်ဆိးဖဲန့ၣ် လၢအနံၣ် ၃၀ဘျဲၣ်တဂၤအံၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တုၤအဆၢကတီၢ်ခဲအံၤမး (BGF)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တဲ၀ဲလၢ ၦၤကၠီၣ်တဲၣ်ဖိ ဖံၣ်မဲအဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်လၢတအိၣ်ဒီး လံာ်အုၣ်ကီၤဟီၣ်ခိၣ်နီတမံၤဘၣ်ဒီး မၢပမၤရှဲပျီကွံာ်ဟံၣ်အံၤ ဒ်သိးတၢ်ဘှါရှဲကန့ၢ်အဂီၢ် ကီၢ်ပဒိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ကသ့ၣ်ညါ အဂီၢ် ပမၤ၀ဲတၢ်မၤရှဲ တၢ်ကစီၣ်အမူး ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ”အဂ့ၢ် စံးလီၤ၀ဲဖဲ တၢ်မၤရှဲ တၢ်ကစီၣ်ဖိမူး အကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်မၢမၤရှဲပျီဟံၣ်အံၤန့ၣ် ကမျၢၢ်တဖၣ်ကလဲၤအီၤ ဒ်ကီၢ်ပဒိၣ်၀ဲၤကျိၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်နဲၣ်လီၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအသိးအဃိ ဖဲအ့ဖြ့ၣ် ၂၅သီအနံၤ တၢ်ဆှၢထီၣ်လံာ်ဆူကီၢ်ရ့ၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်ရူဃုာ်ဒီး ၀ဲၤကျိၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် အအိၣ်သနာ်က့ တုၤကတီၢ်အံၤ လၢတၢ်ကဟဲလီၤကွၢ်သမံသမိးတၢ်တအိၣ်နီတမံၤ ဒံးဘၣ်အဂ့ၢ် အမိကၠံတဲအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်လီၢ်၀ဲန့ၣ်လၢအပူၤကွံာ် ၁၉၉၇နံၣ်ကတီၢ် (ဒံၣ်ခ့ၣ်ဘံၣ်အ့ၣ်)ဘူးဒးတၢ်ဘါတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ် တၢ်ရ့လိာ်မုာ် လိာ်၀ဲၤဒၢး အီးထီၣ်ဃာ်၀ဲ တြဲၤတခါဒီး ကိးန့ၢ်၀ဲၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢ ကဖဲးပျီၦၢ်ဒီး သ့ၣ်၀ၣ်တဖၣ်ဒီး ပာ်လီၤန့ၢ်၀ဲ ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် အတၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်လီၢ်၀ဲန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲအအိၣ်ပာ်လၢရၤမတံ၀့ၢ် က၀ီၤဒ့(၅)၀ါတီတၢ်လီၢ်ဒီး အပူၤကွံာ် သ၀ီသးၦၢ်ႇၦၤပၢဆှၢတၢ်ခိၣ်ႇက၀ီၤဒ့ခိၣ်တဖၣ်မၤန့ၢ်၀ဲ (၆၆ ⁄ ၆) ဟံၣ်ခိၣ် စရီတဖၣ်ဒီး ကတီၢ်အံၤဟံၣ်ခိၣ်အိၣ်၀ဲ၂၀၀ဘျဲၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤအိၣ်ဖဲန့ၣ်တဖၣ် ဆှၢထီၣ်န့ၢ် ကီၢ်ဆၣ်ၦၤပၢဆှၢတၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သးဒ်အံၤအဖီခိၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ=သုးဟီၣ်က၀ီၤ (၃)သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ နဲၣ်မီၣ်စီၣ်စံး၀ဲ“ပ၀ဲဒၣ်အံၤ ပအိၣ်လၢဒံၣ်ခ့ၣ်ဘံၣ်အ့ၣ် ဒီးပဟဲဆီ တလဲက့ၤပသးဆူ BGF န့ၣ်လီၤႉ လၢညါ ဒံၣ်ခ့ၣ်ဘံၣ်အ့ၣ်တဖၣ် အိးထီၣ်၀ဲ တြဲၤနီၣ်ဂံၢ်(၁၀)၀ံၤ မၤမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်မၤလီၤႉ အဃိလိၣ်၀ဲ ၦၤမၤတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဃိ ကိးန့ၢ်၀ဲၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်၀ံၤ ပာ်လီၤန့ၢ်၀ဲဟံၣ်လီၢ်ပတြီာ်သ့ၣ်တ ဖၣ်လီၤႉ နံၣ်တဖၣ်ယံာ်ထီၣ်ဒီး ဟီၣ်ခိၣ်ကစၢ်တဖၣ် ဟဲဖျါထီၣ်ကတ့ထီၣ်တၢ်အဃိဒီးလၢတၢ်ကမၤရှဲပျီဟံၣ်လီၢ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ် ပကိးအ၀ဲသ့ၣ်ဒီး ထံၣ်လိာ်သး၀ံၤလံ လၢကသုးလီၢ်သုးကျဲအဂီၢ် တၢ်ကမၤစၢၤ၀ဲတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤတဖၣ်ႇ တၢ်ကသူၣ်ထီၣ်န့ၢ် အ၀ဲသ့ၣ် တၢးအဒၢးတဖၣ် လၢတၢး၀ဲန့ၢ်အဂီၢ် ကဘၣ်ဟ့ၣ်တလါ လၢစ့ယိၤ ၁ႇ၀၀၀ ဘး အဖီခိၣ် အ၀ဲသ့ၣ်တတူၢ်လိာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်လၢအိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်လံာ်အုၣ်သး လၢလၢၦဲၤၦဲၤအံၤန့ၣ် ၦၤဟဲအိၣ်ဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်တသုး၀ဲတၢ်လီၢ်ဘၣ် ဒီး တၢ်ကလဲၤ အီၤဒ်ထံကီၢ်တၢ်ဘျၢအိၣ်အသိးလီၤအဂ့ၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ နဲၣ်မီၣ်စီၣ်တဲအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဟံၣ်လီၢ်လၢအအိၣ်ဖဲန့ၣ်တဖၣ် တ့ထီၣ်ဃာ်၀ဲဟံၣ်တဖၣ်လၢအဂ့ၤဒီး တၢ်မ့ၢ်တမၤအီၤဒ်တၢ်ဘျၢအသိးဘၣ်ဒီး တၢ်မ့ၢ်မၤအီၤလၢ ပာ်ဖှိၣ် ထီၣ်သးဒီး ၦၤဖီၣ်စုက၀ဲၤ တဖၣ်၀ံၤ မ့ၢ်မၢသုးလီၢ်သုးကျဲလၢအဆူၣ်န့ၣ် လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ် တၢ်ကီတၢ်ခဲကကဲထီၣ် အသးလၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ႇ ဆူၣ်ချ့ဒီးၦၤဂ့ၢ်၀ီတဖၣ်အဂ့ၢ် ၦၤလၢအအိၣ်ဖဲန့ၣ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ