Home တၢ်ကစီၣ် ကီၢ်ဆၢ ကညီခီလ့ၣ် ကၠိဖိတဖၣ် မၤ၀ဲတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်

ကီၢ်ဆၢ ကညီခီလ့ၣ် ကၠိဖိတဖၣ် မၤ၀ဲတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်

778
0

လါအိးကထိဘၢၣ် ၂၇ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ႉ

ကညီကၠိဖိ ၦာ်ဘျးစဲကရူၢ် (KSNG)တီခိၣ်ရိၣ်မဲ ၀ဲဒၣ်ဒီး မၤ၀ဲကညီခီလ့ၣ်ကၠိဖိ တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါဖဲ လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၆ သီနံၤလၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ မဲၢ်လးကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ ဒဲက၀ီၤ ဖျၢၣ်ထူပျီအပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ခီလ့ၣ်ကၠိဖိကဒဲကဒဲ အဘၢၣ်စၢၤ ကရ့လိာ်မုာ်လိာ်အသးဒီး ဆူမဲာ်ညါ တၢ်မၤသကိးဂံၢ်ဘါ ကဟဲဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ် ပညိၣ်၀ဲဒီး မၤ၀ဲတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်အဂ့ၢ် မဲၢ်လးကညီကၠိဖိ ၦာ်ဘျးစဲကရူၢ်ခိၣ် စီၤန့ၢ်ကီၢ်စ့ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“လၢတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ် ၀ဲအံၤန့ၣ် ခီလ့ၣ်ကၠိဖိတဖၣ် တဂၤဒီးတဂၤ ကဒိးန့ၢ်၀ဲ တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်လီၤႉ လၢတၢ်ရ့လိာ်သးတဆီ မုၢ်တနံၤ မ့ၢ်က့ၤမၤစၢၤတၢ်လၢ ပၦၤတ၀ၢအဂီၢ် ထံကီၢ်ဒီး ကလုာ်အဂီၢ်ကတီၢ် တၢ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိး ဂံၢ်ဘါအဟဲဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ်လီၤ”အဂ့ၢ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် န့ၣ်လီၤႉ

ခီလ့ၣ်ကၠိ တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ် တၢ်လိာ်ကွဲပြၢ၀ဲန့ၣ်အပူၤ (Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College-KKBBSC, Shalom Arts and Leadership College-SALC, Leadership and Management Training College-LMTC, Anglican Language and Computer Centre-ALCC, Pu Taw Memorial Junior College-PTMJC) ခီလ့ၣ်ကၠိအပူၤ ကၠိဖိမုၣ်ခွါ ၁၀၀ ဘျဲၣ် ဟဲပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး လိာ်ကွဲသကိး၀ဲ ဖျၢၣ်ထူႇဖျၢၣ်ပၠီၣ်ႇ ဖျၢၣ်ဃၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီလ့ၣ်ကၠိ တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်လၢ တၢ်မၤ၀ဲတသီအတီၢ်ပူၤအံၤန့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤက့ၤ၀ဲ ကၠိဖိလၢဖျိးစိတဖၣ်ဒီး (KSNG)တကပၤ ဟ့ၣ်လၤကပီၤ၀ဲ ခီလ့ၣ်ကၠိဖိတဖၣ် လံာ်တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤ တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စီၤခုၣ်ခုၣ်မူလၢ (SALC)ခီလ့ၣ်ကၠိအံၤ စံး၀ဲလၢ“လၢပ၀ဲ ခီလ့ၣ်ကၠိတဖၣ် ကဒဲကဒဲ သ့ၣ်ညါဘၣ်လိာ်သးဒု မ့ၢ်တၢ်နီၢ်ကီၢ်လီၤႉ ကဲထီၣ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢ ပထီၣ်ကၠိ၀ံၤကတီၢ် ပမၤတၢ်ဆဲးကျိးလိာ်ပသးဒီး မ့ၢ်မၤသကိးတၢ်အဂီၢ်လီၤ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

(The Border Consortium-TBC) ဟ့ၣ်၀ဲစ့မၤစၢၤဒီး မၤ၀ဲခီလ့ၣ်ကၠိဖိ တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲမ၀ဲန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ် မၤသကိးအီၤဒီး ကညီသးစၢ်ကရၢ(KYO, Right to Play, Drug Abuse Resistance Education-DARE) ကရူၢ်သ့ၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ
မဲၢ်လးဒဲက၀ီၤအပူၤ ကညီခီလ့ၣ်ကၠိ ၅ ဖျၢၣ်အပူၤ ကၠိဖိနီၢ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ ၁ႇ၀၀၀ဘျဲၣ်ဒီး လၢအပူၤကွံာ် ဒဲက၀ီၤအပူၤ တၢ် မၤ၀ဲကၠိခဲလၢာ်ပာ်ဖှိၣ် ကၠိတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ် အိၣ်သနာ်က့ မ့မ့ၢ် တၢ်မၤ၀ဲ ခီလ့ၣ်ကၠိ တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ဒ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်အဆိကတၢၢ် တဘျီအဂ့ၢ် န့ၣ်လီၤႉ