Home တၢ်ကစီၣ် န့ဆၢၣ် တၢ်အိၣ်ယၢၤဒီး ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်မ့ၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤအီၤ ဒ်မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်အသိးမး ကကဲဘျုး၀ဲ ထံကီၢ်

န့ဆၢၣ် တၢ်အိၣ်ယၢၤဒီး ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်မ့ၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤအီၤ ဒ်မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်အသိးမး ကကဲဘျုး၀ဲ ထံကီၢ်

894
0
Photo: KIC

လါအိးကထိဘၢၣ် ၂၁ႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇစီၤမၠၣ်အူသၣ်ႉ

ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ် တၢ်အိၣ်ယၢၤဒီး ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ၦၤထူလံၤဖိတဖၣ် ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတ့ၢ်ပာ်၀ဲ လၢအစိၤဘၣ်အစိၤ ဒ်အမ့ၢ် “ကီၢ်” နူနူအံၤ လၢထံကီၢ်အသ့ၣ်ၦၢ်ဒီး ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်ကဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ် ကဲဘျုး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါအိးကထိဘၢၣ် ၁၈သီအနံၤႇတၢ်မၤ၀ဲ တၢ်ကူၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးၦၤထူလံၤဖိ “တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲဒၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်ဒီး ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်တၢ်အိၣ်ယၢၤ” တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲ ဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ဆၢႇပီဖျိဟီၣ်က၀ီၤႇကနဲဃီသ၀ီအကတီၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဘျံး,ဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်နဲၣ်ရွဲၣ် ပဒိၣ်စီၤအဲၣ်နၤ စံး၀ဲ“လၢတနီသရံၣ်အပူၤန့ၣ် သ့ၣ်ၦၢ်အိၣ်တ့ၢ်ဒၣ်ထဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤဒီး လီၢ်က၀ီၤၦၤထူလံၤ သ့ၣ်ၦၢ်လီၤႉ သ့ၣ်ၦၢ်ဒီး န့ဆၢၣ်တၢ်အိၣ်ယၢၤအံၤ အရ့ဒိၣ်လၢ ထံကီၢ်ဒီး ၦၤကညီအဂီၢ်အဃိ ပကတီၤအီၤန့ၣ်လီၤႉ န့ဆၢၣ်သ့ၣ်ၦၢ်အံၤ တၢ်မ့ၢ်ပၢဆှၢအီၤဒ် ကလုာ်ဒူၣ် လုၢ်လၢ်တၢ်ပၢဆှၢအသိးန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ကဲဘျုးလၢ ထံကီၢ်အဂီၢ်လီၤ”အဂ့ၢ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

တၢ်ကူၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးၦၤထူလံၤဖိ “တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲဒၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်ဒီး ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်တၢ်အိၣ်ယၢၤ”တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် တီၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲ အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ ဟီၣ်ခိၣ်ႇသ့ၣ်ၦၢ် ကစၢၢ်ကလိတဖၣ်ဒီး ကီၢ်ပဒိၣ် ပာ်လီၤ၀ဲ ဟီၣ်ခိၣ်ကလီႇဟီၣ်ခိၣ်သဘျ့ႇ ဟီၣ်ခိၣ်မံၤ တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ကရူၢ်ကရၢလၢ ဟဲထီၣ်တဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲ အ၀ဲသ့ၣ် တၢ်ပာ်သးတဖၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

စီၤသီလၢ အအိၣ်လၢ ပလီကီၢ်ဆၣ် မလံးကီးတဂၤ စံး၀ဲ“လၢ ၂၀၁၃ နံၣ်ကတီၢ် တၢ်ဖျိဖျိဖျါဖျါ တအိၣ်ဘၣ်ဒီး ကီးလၢပအိၣ်တ့ၢ်လၢ မိၢ်ပၢ်ဖံဖုစိၤ ဒီတခါန့ၣ် ကီၢ်ပဒိၣ်တကပၤ ဟဲမၤ၀ဲ သ့ၣ်ၦၢ်ပျံၤကွီၤလီၤႉ ကီးဒီတဘ့ၣ်ညါ ကဲထီၣ်၀ဲ အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်လီၤ ခီပနံၣ်တဖၣ် ဟဲနုာ်လီၤဒီး မၤပျီကွံာ်၀ဲ သ့ၣ်ၦၢ်တဖၣ်၀ံၤ သူၣ်လီၤ၀ဲတၢ်ထူၣ် အဂၤတဖၣ်ဒီး တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢ အိၣ်ဖဲန့ၣ်တဖၣ် ဃုအီၣ်ဆၣ်ကီခဲ၀ဲလီၤႉ မၤဟးဂီၤကွံာ်၀ဲ န့ဆၢၣ်တၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်၀ံၤ ဟဲမၤ၀ဲတၢ်ဒိးန့ၢ်လၢ တၢ်ထူၣ်အဂၤန့ၣ်လီၤႉ လီၤဂာ်ဒံး ဟဲမၤလီၤတူာ်ကွံာ် ပၦၤထူလံၤဖိတဖၣ် န့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ပာ်လီၤ၀ဲ ဟီၣ်ခိၣ်ကလီႇ ဟီၣ်ခိၣ်သဘျ့ႇ ဟီၣ်ခိၣ်မံၤ တၢ်ဘျၢအံၤ ဖဲ ၂၀၁၈ နံၣ်၀ံၤ လီၢ်က၀ီၤၦၤထူလံၤဖိတဖၣ် ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲ သ့ၣ်ၦၢ် ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်တဖၣ် ဒ်န့ဆၢၣ်တၢ်ပၢဆှၢ ရဲၣ်ကျဲၤအသိးတဖၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢ တၢ်ဘျၢ၀ဲန့ၣ်အဃိဒီး လၢတၢ်ဘျၢ၀ဲန့ၣ်အဃိ ကၠီးရှိးသ၀ီဖိ ၄ ဂၤဒီး တလဲယၣ်သ၀ီဖိ ၄ ဂၤ ဘၣ်တၢ်လိာ်ကွီၢ်ဃာ်အ၀ဲသ့ၣ်အဂ့ၢ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တနီသရံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကညီကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် စီၤလူကၣ် စံး၀ဲ“တၢ်တိာ်ကျဲၤတမံၤဂ့ၤ မ့ၢ်ဟဲမၤလၢ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ဟီၣ်က၀ီၤပူၤန့ၣ် ဘၣ်တဲရှဲပၠး လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်တူၢ်လိာ်မး ခီပနံၣ်ဂ့ၤဂ့ၤ ပဒိၣ်တၢ်မၤဂ့ၤ မၤ၀ဲန့ၢ်န့ၣ် တၢ်ဘျၢအိၣ်ပာ်စၢၤလီၤႉ ပဒီသဒၢလၢ ကျိၤကျဲ၀ဲန့ၣ်န့ၢ်၀ဲလီၤႉ ပကဘၣ်ပၢၤဃာ်က့ၤ ၦၤထူလံၤဖိတဖၣ် မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ် တၢ်ဟ့ၣ်တ့ၢ်တဖၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်မၤ၀ဲ တၢ်ကူၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးၦၤထူလံၤဖိ “တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲဒၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်ဒီး ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်တၢ်အိၣ်ယၢၤ”တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘျီ၀ဲန့ၣ် တနီသရံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤ ပီချိဟီၣ်က၀ီၤႇလ့ၣ်ညၣ်,ဘိၣ်ပျ့ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ကညီလီၢ်က၀ီၤ ၦၤထူလံၤတဖၣ်ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် စံာ်ၦဲၤသူၣ်ဖျးႇ သ့ၣ်ၦၢ်ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဒီး သဲစးၦၤသ့ၦၤဘၣ်တဖၣ် ခဲလၢာ် ၂၀၀ ဘျဲၣ် ဟဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ