Home တၢ်ကစီၣ် ဆၣ်သူလ့ၤတီၤထီကၠိ မၤလၤကပီၤ ကၠိအနံၣ်ၦဲၤထီၣ် ၂၀ ယူဘလံၤ အမူး

ဆၣ်သူလ့ၤတီၤထီကၠိ မၤလၤကပီၤ ကၠိအနံၣ်ၦဲၤထီၣ် ၂၀ ယူဘလံၤ အမူး

1589
0
Photo-Nay Naw

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၃ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ်

ဆၣ်သူလ့ၤတီၤထီကၠိလၢအအိၣ်ဖဲ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ၀့ၢ်မဲၢ်ဆီး ဟီၤဖၤတၢ်လီၢ်ဒီး ကီၢ်ပယီၤခီကီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိအဖိအလံၤတဖၣ် ပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါ၀ဲကၠိအံၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ အနံၣ်ၦဲၤထီၣ် ၂၀ ယူၤဘလံၤ အမူး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤအီၤ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၃ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ႇ တးခ်ကီၢ်ရ့ၣ် မဲၢ်ဆီးႇ ဖိၣ်ဖရၣ်ဒီး မဲၢ်လမၣ် ကီၢ်ဆၣ် ၃ ဘ့ၣ်အပူၤ ကီၢ်ပယီၤၦၤမၤတၢ်ဖိအဖိအလံၤတဖၣ် ကမၤလိဘၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အဂီၢ် ဖဲ ၁၉၉၉ နံၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ဆၣ်သူလ့ၤကၠိအံၤန့ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်ဖဲ ၂၀၁၂ နံၣ်န့ၣ် ဆဲးကျိး၀ဲဒၣ်ဒီးကီၢ်ပယီၤပဒိၣ် တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့၀ဲၤကျိၤ ဒီးမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးခီကီၢ်ကၠိတဖျၢၣ်လၢအနုာ်လီၤဒိးစဲး၀ဲကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်အတီၤတဆံန့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲခီကီၢ်ဆၣ်သူလ့ၤကၠိအံၤ ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤန့ၣ် ဒုးအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ကၠိဖိတဖၣ် အါအါဂီၢ်ဂီၢ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဒုးအိၣ်ထီၣ်ကၠိ လၢအမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး ကၠိၦၤနဲၣ်တၢ် သရၣ်မုၣ်ဖီရ့ၣ် စံးလီၤ၀ဲဒၣ်ဖဲ တၢ်အိးထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမူးအပူၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “ဖဲ ၂၀၁၂ နံၣ်န့ၣ် ထံၣ်လိာ်တဲသကိးတၢ်ဒီး ကညီကီၢ်စဲၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်အူစီၤမ့အဃိ ခီကီၢ်ကၠိတဖၣ်လၢအထီၣ်၀ဲအတီၤတဆံႇ ကီၢ်ပယီၤ မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ် တၢ်သမံသမိးလံာ် ၀ဲၤကျိၤန့ၣ် လဲၤနုာ်လီၤဒီးစဲး၀ဲန့ၢ်၀ဲဒီး ဖျိထီၣ်၀ဲ ၉၄ ဂၤလံန့ၣ်လီၤႉ အခဲအံၤထီၣ်၀ဲကီၢ်ပယီၤခီလ့ၣ်ကၠိအိၣ်၀ဲဒီးတနီၤန့ၣ် နုာ်လီၤဖံးမၤ၀ဲတၢ်မၤလၢအဘၣ်ဃးဒီးပဒိၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အိၣ်၀ဲလံန့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

ဖဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘျီ၀ဲန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် –ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စီၤမူတူစ့ဖိ ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ခိၣ်နၢ်တနီၤႇ ကညီကီၢ်စဲၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ BGF နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤခၠ့ၣ်သူၤႇ မဲၢ်တီၢ်တၢ်ဆါဟံၣ် မူဒါခိၣ် ဒီကထၢၣ်စ့ၣ်သံၣ်ယၣ်မီၣ်ႇ ကီၢ်ပယီၤ ကၠိဖိသုးမုၢ်ဒိၣ် (ABSDF) ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ သၤခဲႇ NLD ပၣ်တံၣ် တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ၦာ်ဘျးစဲ လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်တဖၣ်ဒီး ကၠိသရၣ်, သရၣ်မုၣ်တဖၣ်ႇ ကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်တဖၣ်ခဲလၢာ်ပာ်ဖှိၣ် အဂၤ ၃၀၀ ဃၣ်ဃၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ တၢ်အိးထီၣ်၀ဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢတၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢ ဖဲ ၉ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်ဒီး ကၠိၦၤနဲၣ်တၢ်ဖိ သရၣ်မုၣ် နီၢ်ဖီရ့ၣ် ကတိၤလီၤ တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်ႇ တၢ်ကတိၤစံးဘျုးလၢၦၤတမှံၤလီၤဆီတဖၣ်ႇ ကၠိသရၣ်လၢအသိၣ်လိတၢ်အနံၣ်ယံာ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်မၤလၤကပီၤအီၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ကၠိဒ်အံၤအိၣ်၀ဲအဃိ ပ၀ဲပဖိပလံၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ဂ့ၤ၀ဲဒိၣ်မးလီၤႉ ကၠိတဖျၢၣ်အံၤမ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဖုးန့ၣ် ပဖိပလံၤသ့ၣ်တဖၣ် တသ့၀ဲလံာ်လဲၢ်ဘၣ်ဒီး တၢ်ဂ့ၤ တဂ့ၤႇ အဘၣ် တဘၣ်န့ၣ် တသ့နီၤ ဖး၀ဲဒီးကဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လၢတၢ်အိၣ်မူအဂီၢ်ကီခဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ တၢ်အဃိန့ၣ် ခီကီၢ်ကၠိမ့ၢ်အိၣ်အါန့ၣ်ဂ့ၤ၀ဲဒၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်တဂၤလၢအမ့ၢ် မါမၠိမၠ့ၣ် စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီႉ

ဆၣ်သူလ့ၤတီၤထီကၠိအံၤ ဖဲ၂၀၁၉=၂၀၂၀ တၢ်သိၣ်နံၣ်အပူၤန့ၣ် ၦၤအတီၤတဆံလၢ အနုာ်လီၤဒိးစဲး၀ဲပဒိၣ်တဒီးစဲးတဖၣ် ဃုာ်ဒီး ကတီၤဆိကၠိ တုၤ ၁၂ တီၤန့ၣ် ကၠိဖိလၢအမၤလိတၢ်တဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ အဂၤ ၇၀၀ ဘျဲၣ် န့ၣ်လီၤႉ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် တးခ်ကီၢ်&့ၣ် မဲၢ်ဆီးႇ ဖိၣ်ဖ&ၣ်ဒီး မဲၢ်&မၣ် ကီၢ်ဆၣ် ၃ဘ့ၣ်အပူၤ ခီကီၢ်ကၠိအိၣ်၀ဲ အဖျၢၣ် ၇၀ ဘျဲၣ်ဒီး ခီကီၢ်ကၠိဖိတဖၣ်ခဲလၢာ်ပာ်ဖှိၣ်အိၣ်၀ဲ အဂၤ ၁၅ႇ၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ