Home တၢ်ကစီၣ် ကပတုာ်ကွံာ်တၢ်ထီၣ်ဒုးတဖၣ်လၢအဆိအချ့ဒီး ကထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးဃုတၢ်အစၢလၢအချ့အဂီၢ် ကညီပၣ်တံၣ် ဆီၣ်တခူဟ့ၣ်ကူၣ်၀ဲ

ကပတုာ်ကွံာ်တၢ်ထီၣ်ဒုးတဖၣ်လၢအဆိအချ့ဒီး ကထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးဃုတၢ်အစၢလၢအချ့အဂီၢ် ကညီပၣ်တံၣ် ဆီၣ်တခူဟ့ၣ်ကူၣ်၀ဲ

974
0

လါယနူၤအါရံၤ ၂၂ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ စီၤရှါ

KNLA- ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် ဒီး ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးလၢအကဲထီၣ်တဖၣ်အံၤ ဒ်သိးကပတုာ်ကွံာ်၀ဲတဘျီဃီအဂီၢ် KNDP-ကညီဒီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ် ဆီၣ်တခူဃ့ထီၣ်၀ဲသၦၢ်ၦၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲ ဖဲမဟါ(လါယနူၤအါရံၤ ၂၁ သီအနံၤ)န့ၣ်လီၤႉ

KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ်လၢအမ့ၢ် မုၢ်တြီၢ်ဒီး ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤ ခီဖျိလၢတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိ ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ်အစုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ် ဟံၣ်ဃီဘၣ်ဟးဂီၤကွံာ်ႇ ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲႇ တူၢ်ဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်တဖၣ်အံၤ ဒ်သိးကကွၢ်ဆိကမိၣ်န့ၢ်တၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ် ဘၣ်ဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNDP ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ မါအီၤပၠံၤစိ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “ခီဖျိလၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိ ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ် ဘၣ်စံၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်လီၤဘၣ်တၢ်ကီ တၢ်ခဲထဲအံၤန့ၣ် ဃုတၢ်အစၢလၢအဆိအချ့ႇ ကပတုာ်ကွံာ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဂီၢ် ပဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲလီၤႉ တၢ်ထီၣ်ဒုးတဖၣ်အံၤတကြၢးဘၣ်ႇတကြၢးမၤ၀ဲလၢၤဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

KNLA ဒီး ပဒိၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်အံၤ မ့ၢ်သုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ်လၢအဆဲးလီၤဃာ်၀ဲ ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးလံာ်ဃံးဃာ်(NCA)အဃိ ခံခီခံကပၤလၢာ်(NCA)အလုၢ်အလၢ်တဖၣ်အံၤ ဒ်သိးကမၤဖျါထီၣ် ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်အီၤလၢလၢၦဲၤၦဲၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးအဂီၢ် အဲၣ်ဒိးဆီၣ်တခူထီၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် မါအီၤပၠံၤစိ ဆဲးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲတနံၣ်အံၤထီၣ်သီအဆၢကတီၢ် မုၢ်တြီၢ် ဒီး ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ KNU အသုးမုၢ်ဒိၣ်လၢအမ့ၢ် KNLA-ကညီတၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်ဒီး ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ခီဖျိလၢတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲအဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ် ၄ႇ၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲ Covid-19 တၢ်ဆါတၢ်ဘၣ်ကူၣ်ဘၣ်ဂာ်အဆၢကတီၢ် ဖၣ်ပူၣ်ႇ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်(လၢၢ်ဒိၣ်)ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ််အပူၤ ခီဖျိလၢတၢ်ဒုး ကဲထီၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်တူၢ်ဘၣ်ကဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အဖီခိၣ် ပဒိၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ် ဒီး KNU ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်အံၤ ကထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးလၢအဆိအချ့ႇ ကထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးဃုသကိးတၢ်အစၢအဂီၢ် အဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် KPP- ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ်စ့ၢ်ကီး ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂၁ သီအနံၤ ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်သးန့ၣ်လီၤႉ