Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဖီၣ်၀ဲဒၣ်ထံကီၢ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အဖီခိၣ် ကီၢ်ပယီၤအထံဖိကီၢ်လၢအတုၤအိၣ်ယပၣ်ထံကီၢ်တဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သး

တၢ်ဖီၣ်၀ဲဒၣ်ထံကီၢ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အဖီခိၣ် ကီၢ်ပယီၤအထံဖိကီၢ်လၢအတုၤအိၣ်ယပၣ်ထံကီၢ်တဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သး

1472
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲမဟါ(လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁)ဂီၤခီအဆၢကတီၢ် ခီဖျိလၢတၢ်ဖီၣ်၀ဲဒၣ် ထံကီၢ် ကီၢ်ခိၣ် အူ၀့မၠ့ၣ်ႇ ဒီၣ်အီၣ်ဆါဆူးကၠံၣ်ဃုာ်ဒီး ပဒိၣ်ၦၤပၢဆှၢတၢ်ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတဖၣ်ဒီး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးခိၣ်နၢ်တဖၣ်အဃိ ကီၢ်ပယီၤထံဖိကီၢ်ဖိလၢအတုၤအိၣ်ယပၣ်ထံကီၢ်တဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သး ဖဲဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(UN)ရူအမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤထံဖိကီၢ်ဖိအကထိလၢအတုၤအိၣ်လၢယပၣ်ထံကီၢ်တဖၣ်အံၤ လဲၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးကိးသတြီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢပယီၤကျိာ်ႇယပၣ်ကျိာ်အံၤလၢ ယပၣ်ထံကီၢ်ႇ Shibuya ၀့ၢ် ဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(UN)ရူအမဲာ်ညါလၢ ပျၢ်လီၤက့ၤဒီၣ်အီၣ်ဆါဆူးကၠံၣ်ဃုာ်ဒီး ပဒိၣ်ကိတိာ်ႇ ပၣ်တံၣ်ခၢၣ်စးခိၣ်နၢ်လၢအမၤနၢၤတၢ်ဖးတဖၣ်ဒီး ထီဒါ၀ဲသုးမီၤစိရိၤသနူအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်(We love Myanmar Japan)အ(facebook) အပူၤ ထုးထီၣ်ရၤလီၤ၀ဲအသိးန့ၣ် ကီၢ်ပယီၤဖိကလုာ်ဒူၣ်ခဲလၢာ်လၢအတုၤအိၣ်လၢယပၣ်ထံကီၢ်တဖၣ်အံၤ ပာ်ဖှိၣ်မၤ၀ဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးဒီး သုးကရူၢ်ဟံးဆူၣ်၀ဲထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢအတဖိးသဲစးအံၤန့ၣ် ပဲာ်အၢပဲာ်သီ၀ဲတဲာ်တဲာ်ဖျုဖျုအဂ့ၢ်ဒီး ပျၢ်လီၤက့ၤပဒိၣ်ကရူၢ်လၢတၢ်ဖီၣ်ဃာ်၀ဲတဖၣ်အံၤ တၢ်ဖးဖျါထီၣ်၀ဲလၢလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤဒီး လံာ်ပာ်ဖျါအံၤစ့ၢ်ကီးကဟ့ၣ်လီၤ၀ဲဆူယပၣ်ထံကီၢ်(UN)ရူအအိၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် စံးလီၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၁ သီ ဂီၤခီ မၠၣ်၀တံၣ်ကွဲၤဟူဖျါထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအသိး ခီဖျိလၢတၢ်တဘှါရှဲတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးစရီလၢအကမၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဒီး မၤဟးဂီၤ၀ဲဒၣ်ထံ ကီၢ်တၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤတဖၣ်အဃိ ဒ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်(၂၀၀၈)နံၣ်ႇ အဆၢဒိၣ်(၄၁၇)အသိး ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲလၢထံကီၢ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်သးတနံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်ရၤလီၤအသးအသိးန့ၣ် အမဲရံၣ်ကၣ် ကီၢ်ခိၣ်ရူအမဲာ်ညါ ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ကရၢကရိလၢအဂၤတဖၣ်ခဲလၢာ် ကပာ်သူၣ်ပာ်သးလူၤပိာ်မၤထွဲဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်အတၢ်ပာ်ပနီၣ်တဖၣ်ဒီး ကလူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲတၢ်ဒိၣ်စိဒိၣ်ကမီၤသဲစးတၢ်ဘျၢအံၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒီး ၦၤလၢတၢ်ဖီၣ်ဃာ်၀ဲဒၣ်တဖၣ်အံၤပျၢ်လီၤကွံာ်လၢအဆိအချ့န့ၣ် ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢအဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဖီခိၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်ဂ့ၢ်၀ီႇ ကီၢ်ပယီၤပူၤတကီၢ်ခါတၢ်အိၣ်သးလၢအကဲထီၣ်သးတဖၣ်အံၤ အမဲရံၣ်ကၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အံၤ ကအိၣ်ခိးကွၢ်ဟုၣ်၀ဲလၢအဘူးအတံၢ်အဂ့ၢ်ဒီး ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ် ကအိၣ်ဆၢထၢၣ်ဃုာ်၀ဲဒီးကီၢ်ပယီၤထံဖိကီၢ်ဖိလၢအဂုာ်ကျဲးမၤတၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ