Home တၢ်ကစီၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤ ခီဖျိခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဒီးၦၤသံဟဲအါထီၣ်အဃိ တၢ်နဲၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်လၢ (stay at home)

မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤ ခီဖျိခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဒီးၦၤသံဟဲအါထီၣ်အဃိ တၢ်နဲၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်လၢ (stay at home)

606
0

လါယူၤလံ ၁၅ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ကညီကီၢ်စဲၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤ ဖဲတလါအံၤအတီၢ်ပူၤ ခီဖျိၦၤဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်လၢခိ၀ံၣ်အိၣ်၀ဲ(၈၀၀)ဘျဲၣ်ဒီးၦၤသံအိၣ်၀ဲအဂၤ(၅၀)ဃၣ်ဃၣ်လံအဃိ တၢ်နဲၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်လၢ(stay at home)ကဘၣ်အိၣ်လၢဟံၣ်ဒီး တၢ်မၤဃံးထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီဒိၣ်န့ၢ်ဒံးအပူၤကွံာ်လၢညါအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်စးထီၣ်ပာ်ပနီၣ်(stay at home)ဖဲလါယူၤလံ ၁၃ သီအနံၤဒီး တၢ်နဲၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်လၢ တၢ်ကရၢကရိခီပနံၣ်တဖၣ်ကဘၣ်မၤတၢ်လၢဟံၣ်ပူၤႇဟးထီၣ်ၦ့ၤအီၣ်တၢ်န့ၢ်ထဲတဂၤလီၤႇဖဲလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤလၢတၢ်ဆါ ဟံၣ်အခါ ကဘၣ်လဲၤထဲၦၤဆါတဂၤဒီးၦၤကွၢ်ထွဲအီၤတဂၤလီၤဒီး သိလ့ၣ်တခိၣ်န့ၣ်ဒိးန့ၢ်ထဲသၢဂၤလီၤန့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ၀့ၢ်ပူၤကမျၢၢ်တဖၣ်ကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီအံၤဒီး မ့ၢ်တလူၤပိာ်မၤထွဲဘၣ်န့ၣ် ဒ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအိၣ်ပာ်အသိးကဟံအရ့အဂ့ၢ်န့ၣ် ဟီၣ်က၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ဖဲမဟါ(လါယူၤလံ ၁၄)သီအနံၤ တၢ်နဲၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်လၢတၢ်ကဘၣ်ကးတံၢ်ကွံာ် မၠၣ်၀တံၣ်တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်တၢ်ပၢအဖီလိာ် ဖၠါတဖၣ်ဒီး အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်ဟးထီၣ်ၦ့ၤအီၣ်တၢ်န့ၣ် ဟံၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်ကဘၣ်ဟးထီၣ်ထဲတဂၤလီၤဒီး တကတီၢ်ဃီကဘၣ်စိာ်ဃုာ်၀ဲက၀ီၤဒ့လံာ်ဟးထီၣ်ခွဲးတဘျီဃီအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“မ့ၢ်(stay at home)အံၤကယံၤကမီၢ်ထဲလဲၣ်ဒုတသ့ၣ်ညါဘၣ်ႉ ဖၠါတဖၣ်ကးတံၢ်ဃာ်သးဒီးကျးလၢအဆါတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ကးတံၢ်၀ဲအဃိ လၢကအီၣ်ကအီအဂီၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်၀ဲအသိး တၢ်အီၣ်စ့ၢ်ကီးအၦ့ၤထီၣ်၀ဲလီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ အိၣ်လၢဟံၣ်ပူၤတမၤဘၣ်တၢ်မၤနီတမံၤဘၣ်အဃိ လၢၦၤမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤဖိတဖၣ်အဂီၢ် ခါဆူညါတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူအဂီၢ် တၢ်ကီတၢ်ခဲကဟဲအိၣ်ထီၣ်ဒီး ကကဲထီၣ်တုၤလၢတၢ်သးဟးဂီၤတၢ်ဆါသ့၀ဲလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ဖိတဂၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ တၢ်ဖီၣ်ဂၢၢ်ဃာ်တၢ်ဆါအရ့ဒိၣ်ဘၣ်ဆၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်-ကၢးလၢကဘၣ်ရဲၣ်ကျဲၤန့ၢ်၀ဲဂံၢ်ခီၣ်ထံးၦၤမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤဖိတဖၣ်အဂီၢ်ဒီး မ့ၢ်တရဲၣ်ကျဲၤမၤဟ့ၣ်၀ဲဘၣ်န့ၣ် တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါတလၢတၦဲၤလၢအတမ့ၢ်ခိ၀ံၣ်အဃိဘၣ်ဒီး ၦၤလၢအသၣ်၀ံၤလီၤဒိတဖၣ် ကဟဲအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၀့ၢ်ပူၤကမျၢၢ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ