Home တၢ်ကစီၣ် မၠဲၣ်ကၠံငူၣ်လီၢ်က၀ီၤဃုာ်ဒီးဖၣ်ပူၣ်လီၢ်က၀ီၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိအနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်တုၤတကလးဘျဲၣ်လံ

မၠဲၣ်ကၠံငူၣ်လီၢ်က၀ီၤဃုာ်ဒီးဖၣ်ပူၣ်လီၢ်က၀ီၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိအနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်တုၤတကလးဘျဲၣ်လံ

710
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၈ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် မၠဲၣ်ကၠံငူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ တကီၢ်ခါခဲအံၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိအနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်တုၤလၢတကလးဘျဲၣ်လံဒီးဖဲန့ၣ်အကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲဒီးဖၣ်ပူၣ်လီၢ်က၀ီၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤမၤနီၣ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးစရီအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်လၢတၢ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတုၤလၢခဲအံၤတစုန့ၣ် ခီဖျိတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်အဃိ ဒူသ၀ီကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်လၢဒူသ၀ီပူၤတဘူၣ်လၢၤဘၣ်ဒီး ဟဲဃ့ၢ်ထီၣ်တုၤ၀ဲလၢလူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် မၠဲၣ်ကၠံငူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖၣ်ပူၤလီၢ်က၀ီၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ၦၤလၢအဟဲတုၤ၀ဲဒၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်နံၣ်တုၤလၢတနံၣ်အံၤလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤသ့ၣ်တဖၣ်ဒီး တနီၤန့ၣ်အိၣ်၀ဲဖဲမၠဲၣ်ကၠံငူၣ်လီၢ်က၀ီၤပူၤအိၣ်၀ဲအသိး တနီၤန့ၣ်နုာ်လီၤအိၣ်ကဒု၀ဲဒၣ်ဖဲမၠဲၣ်ကၠံငူၣ်၀ၢ်ခီအိတီသ၀ီဒီးကမၤမိၢ်၀့ၢ်ပူၤစ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤမၤနီၣ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးစရီတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိလၢအမၤနီၣ်စရီလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲ“တန့ၢ်ဘၣ်စရီခဲလၢာ်ဒံးဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ်စးထီၣ်ဖဲမဟိတၢ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်အခါတုၤလၢခဲအံၤန့ၣ် ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဟဲတုၤ၀ဲဒၣ်ဖဲမၠဲၣ်ကၠံငူၣ်ဃုာ်ဒီး အကပိၤကပၤဖဲအံၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်လီၤႉ ခဲအံၤနါက့ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဒူၣ်ခံဒူၣ်ဟဲတုၤ၀ဲထီဘိလီၤႉ ခဲအံၤဟဲအါထီၣ်လံႇတထၢဘၣ်စရီဒံးဘၣ်ႉမ့မ့ၢ်အီၣ်အီခီန့ၣ်ပနီၤလီၤအီၣ်လိာ်ပသးလီၤမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

မၠဲၣ်ကၠံငူၣ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ်လၢအမ့ၢ်ကၠီၣ်စၤကွ့ႇမၠၣ်ပါ၀ိၣ်မိၤတၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ပာ်လီၤ၀ဲက၀ီၤဒ့(၁)ႇ(၂)ႇ(၃)ဒီးတၢ်လီၢ်သၢတီၤအံၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိလၢအအိၣ်ပာ်စၢၤလၢညါသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ဆိး၀ဲဒီး ဖဲန့ၣ်ဟံၣ်ခိၣ်အိၣ်၀ဲ(၇၀၀)ဘျဲၣ်ဒီးၦၤနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ(၄၀၀၀)ဘျဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဆၣ််ဖၣ်ပူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဖၣ်ကအိၣ်ဆိး၀ဲအဂီၢ် တၢ်တ့ထီၣ်န့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်လီၤလီၤဆီဆီတအိၣ်၀ဲဘၣ်ဒီးအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢက၀ီၤဒ့ပူၤအဘူးအတံၢ်သမူသကိးအဟံၣ်န့ၣ်လီၤႉတနီၤန့ၣ်ဃ့အခွဲးလၢဟံၣ်ကစၢ်အအိၣ်ဒီးအိၣ်၀ဲလၢၦၤဟံၣ်ဖီလာ်ဒီးတ့ထီၣ်၀ဲဒဲလၢၦၤကရၢၢ်ပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလၢအဟဲတုၤအိၣ်ဖဲမၠဲၣ်ကၠံငူၣ်ပူၤတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်လၢ(၂၀၁၇)နံၣ်န့ၣ်မဲၢ်သ၀ီဟီၣ်က၀ီၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိဟဲစံၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲမၠဲၣ်ကၠံငူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ တကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါဖဲ(၂၀၂၁)နံၣ်ဒီး(၂၀၂၂)နံၣ်န့ၣ်ဟဲအါထီၣ်ကဒီး၀ဲလၢဖၣ်ပူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်ဒီးလၢၦၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကရူၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လဲၤမၤစၢၤ၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်ကရၢကရိဒုဟဲမၤစၢၤအိၣ်လီၤႉခီဖျိလၢၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိအိၣ်အါအဃိလၢဒုတလၢဘၣ်မီၤနီၤႉဘၣ်ဆၣ်ပနီၤလီၤအီၣ်သးလီၤမီၤနီၤႉမ့မ့ၢ်ကပၢၤလီခီတဖၣ်န့ၣ်ခီဖျိၦၤဟဲလၢအသီတဖၣ်န့ၣ်လိၣ်၀ဲအါအဃိ စရီပူၤအ၀ဲသ့ၣ်အမံၤတပၣ်ဒံး၀ဲဘၣ်ဆၣ်ပက့ၤမၤစၢၤနါက့အိၣ်လီၤႉဟံၣ်ဖိဃီဖိတနီၤလၢအအိၣ်ဖဲအိတီတကပၤနါက့ပလဲၤနီၤလီၤစ့ၢ်ကီးအိၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် မၠဲၣ်ကၠံငူၣ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးမီၤစိရိၤမၤ၀ဲတၢ်ဒုးဒီးကဘီယူၤလၢဖၣ်ပူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤအမဲာ်ညါတၢ်ဒုးမ့ကဲထီၣ်ဒီးဟီၣ်က၀ီၤ(KNLA)တဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ်ခီဖျိပယီၤသုးအံၤခးလီၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိအဟံၣ်အဃီဟးဂီၤ၀ဲအမဲာ်ညါကမျၢၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသံအိၣ်၀ဲအသိး လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်၀ဲလၢမၠဲၣ်ကၠံငူၣ်လီၢ်က၀ီၤဒီးတၢ်လီၢ်အဂၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကစီၣ်လီၢ်ခံကတၢၢ်အသိးန့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဒူသ၀ီပူၤကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဃိ ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၆ သီ ဂီၤခီ ၈ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဖၣ်ပူၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိ(၈၁)ဂၤလဲၤဃ့ၢ်၀ဲဆူကမၤမိၢ်ဒီးသိလ့ၣ်(၁၉)ခိၣ်ႇဆဲးကဲး(၁၁)ခိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲမဟါလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၇ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ